Goudsche Courant, vrijdag 26 augustus 1870

ö jdvertati De daartoe benotindc ouniniissie om riipport ml tr hidijjen ccr licl voorslel dca hfprcu loriy lol lici bullen uerkiiift slellrii vnn de wrl naarlig het mm puriicnlieren verboden ordt Hiiprnen en nmniimitie te vervnurdigeu heeft geadviseerd het vuorslel Ie veriverpen De heer 1 iilikao deelde mede dut het rouvernement gisteren in biifieliind 40 000 rrHcren heeft gekocht om binnen aehl dngrii in Vrankrgk te leveren De heer l elletan sidt voor om de j igers voorzien vnn erne jnchl nkle te veroorloovrn tich iila VDjkorps te orgiiniaeereu In antnoord op de vrnag van den heer Ër Aiicelin verklaarde de miniiler vin hiiini iil Hkti dnt de vrijkcip eii i ii ri i luirii jk ffehe de uitgesirekiheid vnn het giondgehied tevens verklaarde de minisler dit de vrijkurpseii ilie door bet minisierip van oorlog erkend gn als soldaten moeten behandeld nordeii De heer Thiers constateerde uit naam vnn de commissie tot omlrr oek van het voorstel des hec ren Kératry strekkende om J leden van het neig hebaam zitting te doen nrmeii in het comiié van defensie dat zij het nensehelijk aciitle dat du voorstel werd verworpen aangezien het onmogelijk uas om ten deze met het gouvernement eens Ie Horden Hierop verklaarde de minister van oorlog dat ten beware dat het kabinet behield nerd door een coDCllianten geest hij beslolrii had om uit eigen beweging 3 afgeiaardigdrn Ie bennrinru tot leden van bet comité van dtfensie waardoor hij het be nijs gaf dal de rrgeeriiig verlrou rii stelde in hel etgevende lichaam Farys 24 A g De Patne zegt Prni ien België en Luxemburg schenden het iractaat van onzijdigheid dat onlang te Londen werd geleekeiid door toe te itann dat Pruisische vernundrn ovrr neutra il gebied worden vervoerd Pruisen handelt in de e met uit een biginsei van humaniteit maar om ijiii tpooruegen vry te houden voor hrt vervoeren v m provisien en versterkingen Met Fransche gouvei nemeut zal ich krachtig verzetten tegen ulke handelingen Een detachement uhinnen dat den 228ten Chaümont nas biniiengedrongeu is ingeslotrn gen orden door vrgnilligrrsscnrrpsohutterS zy hebben de uh lanen op de vlucht g jangd nadat velen liunnrr op bet slagveld achter bleven F rijs 24 Aug De dagbladen verklaren categorisch dat de Pruiiisclie dépu he meldendr dat Franschr soldaten opeen parlementair geachoieu heb ben onjuist is JLrlon 23 Aug Men zegl dat de gren en aanhoudend overschreden uordin nu eens vallen dr Pruisische soldaten Belgische Garabinirrs aan en rukken België en Luxemburg binnen dan neder wordt proviand besiemd vuor hel Pruiiiscbe leger over het onzijdige grondgrb ed verioerd alsmede transporten van geblesseerden Dir h iinlelingrn veronlrtislen ona land en men vreest dal hel Belgisch gouvernement de neutraliteit van zijn grondgebied zal geschonden achten Bombay 23 Aug Blijkens herichleu uil Tientsin 18 door den heer Kuchechoiiari negens de gepleegde moorden op Kuropeani n de onmiddelyke executie grcischt van drie mandarins en levens dnt talrijke Christenen in vrgheiil zoudei norden gestild De ühineesche aploriteit lieefl hierin toegestemd ID t8 ééu mandarin zou worden gespaard Indien de eisoh niet wordt nageleefd 7al onmiddehjk norden overgegaan tot het bombardeeren van Tientsin Het resultaat der trnn aclien is met bekend Gemeugde Berichten JËenigeo tijd gilcdeit ninakUii vig melding taa de lutgcvallcii vnn dto Heer Wittcrsheiip drukker tii uitgever viii het Journal Odical bij cekgcnliiid vau ijnt lut iltni uit Frankrijk Ibaiis deelt men ijiie lut jotullen op Duit cliui bodt in mede H was buitt n HcHijii up tn viüa ffauii o sen Daar gearresteerd en iiaur Je trunathc greo i n gevoerd 18 bij door de keiztrlijke autoriteiten uls UuUschtr nlge t XCD Koning WilKehn Hilde nieta Ufttu vuu de rHtiscbtn jourimhst en keiicr npuleon HciguJÉ iLMidhiiltn te vtrzoeken dic ncutraliUit to ttrbitdigtn ml 11 Il t hem g lukt hnnr te hnndlinven llij zou dnu lil fU urn baud een chnssipot en ni d nndnt 1 en zmidiiadil hLbhen te nemen om met het la itstc ijne Truisisibe en met bec eerste giie ïruusebe grenHULbeidiug te verde digeu II Hel ïulxeiule Iwriilit ia hel ruiijsili bind Ie Oniiliiis knn t n b Hij L btrdkkLii voor de kiiiiiih dtc ilat blad btiit vuu dt luim dir di duauitic De liier nvira irrxuiit van den NuoidduiUtliin boitd to loaden diL iinnr Uirlijn was tcrngIfcruipcii ia lu igni bitrekkni er aii icn i lur dcu hur fiirifkc vroeger gtvulmaihtigd minister te Mrusscl Mtt htt incLstt ZLlfvertruuwen voigt dut blud ir iiug bij dnt de bter Gerick ecu crtutie i van den htur vua liiaaiarvk k iiigen tgd gtleden vertrok van Amsttrdam ccn knaap vnu 15 jnren naar Omtielilniid om zicb bg yn oom lu dieus baiidwirk ilraaur le bil nmm Kort im zyii virtrtk ontvingen zijne ondirs mi bi iif H iarm hun tot hunne groote uiistellenii g meld iverd dat hun uou Hpoorlooa vir Hcnen wns l e oum 111 Dtntbehlaud tn de oudi rn te Amistirdam stelden alle poginge 1 ni het eik om iets van den knaap teuniuiun m Mr bij wien ij iich ook vervoegde niemand tin d I d küii bun uiiijfL gen een bnrf vua dm 15 jarigen drnnier zijnt bedroefde be trekkingen uit de verlegenluid reddi n en v t een brii f ge da teektnd uit den omtuk vnn Melz Daarin chrijft hij diit toin de pliaU zijntr in Auning bezueht erd dour de HiMiiduibiir sthe hu nreii hij aijn vurig verlmgen om een ten ooilitgsttld vin nabij ie bedien uut kou bedwingen up ijii piutotffU bet rfginieot heeft g vulgJ en Jit bij thans bij ten ritnieestLf lu dienst wa en op diens paarden pat te llij IS thans bij het iNuisische leger bij Uti waar net hem bau uiets ontbreikt Posterijen STAAT VAN BUIKVEN DIB VB0KN3 ONIlK kENnHK1U DEtt PERSONEN mft konden be ougd OBDIN IN DE HEltT VVN Dl MIANÜ JULI Kooij Az J W de Wilde Ainslerdim A tan Üodewaard S van Leeunen J VV Me sker sGravenhage 1 E van Ijeu e Hanswijk 1 de Jong l ernis J Hofwegen blicdruht C Bunt Tienhoven j W Blom Utrecht M A rkt¥er I chtenT Gouda 25 Aug Er heerschfe neder een flauwe sleniming en de omzet as gering i irtte puike Zeeuwsche per heclol lOtiO ii 1140 mindere 9J5 ii 1040 NieuHe l olilertarwc ƒ 9 25 li ƒ 9 1 0 Kogge puike 7 25 8 mindere e i 7 Nieuwe goede knahteit 7 25 Gerst winter 5 76 u ƒ 6 dO dito zomer 5 25 4 ƒ 6 Haver korte i lU il ƒ 5 20 minilere 3 75 a 4 50 Voererwten 7 5o a 7 Bö Hrnnepiaa l 10 De veemarkt met gewonen aanvoer en vluggenhandel vi rkens sn liggen gingen traag van deh iiid schapen vlug t Goeboier I 4 n 1 60 Wnbotcr 1 10 f I 20 Kaas Aangevoerd 8S partijen prijzen van 22 a 25 Burgerlijke Stand GruoktN 21 Aug Cóinilia ouden F Hufinaa ca S S vaa Huutea Auaa Jacomuta oudtrs t b pariiauij CD J vttn dir lorren 2 Jühanaa oitderii P boufreu ca I Miijer 23 Fran Mattiiius oiid t D Woerlcc lu P C vaa der Scbeldeti Jolmnncs JiKohus ouders J Il Kruta in E H G Pnve Adriniin liBahcth ouders C van Miiardifigen en A C Hijdelaar 24 Siinon Ge rordiis ondel 8 d Kallijier en M vun letnvvca Omkim 2A att G van Ilarliiigtn 3 m M J Ie JeiMii Bi j 24 E WiUon U w C D van TeruMin 10 w Ghmkb 24 Aug L Zijlemnns en t vnu Havezant ADVERTENTIEN Voor de vele bewijzen van deelneming bij de bevalling van iniine Echtgenoot betuig ik ook namens haar mijnen hartol ken diiuk C J C PllINCE Gouda 25 Augustus IS Met het oog op UITLOTING CONVERSIE BRAND of VERMISSING van Effecten is het hoogst raadzaam dat Nummers Sene Administratie Letter of Jaartal derzelve bjj een ander zijn genoteerd De ondergeteekende biedt zich aan opgaven dienaangaande in daarvoor expresselyk aangelegde Registers kosteloos op te nemen 1 jr oo ZEK Comims ioiiüii in J Jjuten GOUDA 1S70 Gouds Druk van A Bnuknian ATTENTIE De Kibaaij Hemden en Nachtbhoeken Model van het Bestuurvan het Comité voor het lioodeKruis te sHage voor vcelk Comitébereids vele zyn afgeleverd zijn teverkregen hy J CAHEN Spuistraat n 43 te Gravenhage J e tommisste voor het Materieel van het Bestuur van bovengenoemd Comité verklaart de bovengenoemde Kabaaij Hemden en Nachtbroeken a a bijzonder doelmatig aan te ttevelen terwijl ZIJ over het werk van den Heer CAHEN zeer tevreden is De COMMISSIE STE ENKO LEN OpcnlKirc Verknoping op Dinsdag 30 Augustus 1870 des middags ten 12 ure op een terrein achter don RjjnSpoor weg ingang Hoogen Zeedflk B n 40 nabjj de Oude Plantage ten overstaan vau den Deurwaarder JOHAN COENRAAD LACH van Circa lO OOO Mudden EMGELSCÜE STEEXKOLE f zeer geschikt voor MACHINES en STOOMBOOTEN alsmede voor HUISELIJK GEBRUIK zijnde de Kolen bekend als zeer grof zuiver branden gevende weinig walm en weinig asch Te bezichtigen twee dagen vóór den verkoop en monsters te bekomen op franco aanvraag bj de Nederlandsche Steenkolen Maatschappij Witte Hart wijk 1 n 2 Het lal voorzeker geen betoog behoeven dat het uiterlyk voorkomen rene aanbeveling oorden nieusch IS en wat zet nu meer sieraad bg dau eea fiksche Hnarbol Maar zal men zeggen niet allen ijn in het bezit hiervan daar de een kale plekken heeft en dr andere sukkelt mei uitvallen en vroegtijdig grijs worden van het 11 lar Waarvan dit verschijnsel Het is dnt men het middel met aannenJt nieltegeiislnnnde het ons gedurig in het geheugen wordt gebrngt DE OUD CARTHAGBNA s Bergplanten Oïie heeft die eigenschap dat zg het Haar versterkt ontwikkelt wanneer de wortel niet geheel verdord IS Zg bewn irt het Haar voor uitvallen en vroegtgdig grgs worden V at stant hun dnn te doen iliL uiel d e on iangenaamheileu te klnpe i hebben i Niit anders dan een vlg ig gebruik maken van het evengenoemde middel dat te Elk fleschje kost slecMs 60 Centen en 2 ii 3 fleschjes zgn voor een geheel jaar toereikend Te bekomen ann het Hoofddépot bij A BREETVELT Az te Delft lil i nUr bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLEH Rotladam Westewagestraat A REl TNAARI Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zerenhmzen W BARES Gonmlum 1 J ÜROENHÖIZRN n e ht ¥ L AN DETH Ihnhuht En meer bekende déindo iii ons Uiik jennisgevmg iiU r wileW ii pl P KllSllV M lomiM i ki éitaranInHmOiilHV railmiii pli l I iij ilhb IBlh WH 1 tó ijiiUi imijiniii PWl U iU k lit k wlim MwTtl It reriq ii li Gomi iiffl2ti i jf a Dn ÉuiiN lew W H S i l 4i