Goudsche Courant, zondag 28 augustus 1870

ö tmam in i aii i qti i ij ii i i i mm Zondag ZS Augustus I 1 1870 N 938 GOUDSCHE COURAITT Nieuws en Advcrlenüehlad vo r Gouda en Omstreken IrE NachtBestuur tel Roode p1k Comité td zijn te V IEN arenhage Materieel ngenoemd thtbroeken den Heer ISSDE ILEN De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderljjke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentieu kan geschieden tot öóa uur des namiddags op den dag der uitgave plng des middags ten ilen RflnSpoor B n 40 nabij Mm van den Deur LACH van Vludden exrolen IeS en STOOM fLIJK GEBRUIK eer grof zuiver 1 en weinig ssch óór den verkoop franco aanvraag len Maat8chapp j behoevefi dikt bet liog oor den meusch kieraad by daa een zeggen niet Hllen de een kale plekVen litvallen en vroeg ll lar Waarvan dit et middel niet aaii fedurig in het ge UiENA s $ n 01ie jliel Hmir versterkt niet geheel verdord uitvallen en vroeg ii hnn Inn te doen Ie kiinipeii hebben ebriiik maken viin verkrijgen ia tegen andere Haar Olie of u Centen en 2 ï 3 nsr toereikend Te l j r Az te Delft I i iida i Westewagestrant Oostpoort 1 nitt il in oni H jk Kennisgeving üe BURGEMKESTER van Gouda brengt bij dae ter kennis van de beUnghtbliiMnirri dut door den Heer Provinci len Inspeel nr der Directe bel Hiiii en enz Ie Rotterdam op den 23 Aiiftiistus ISTii is executoir verklaard het 1 kwartaal vogaars kohier voor de belasting op liet personeel dieiislj uir 1870 1871 N 3 Dat voormeld kohier ter invarderinc is gesteld in handen va i den Heer Oiilv innrr d il teder dn irop voorkomende verpllgl ia zijni ii aaiisLig op den bij de Wel bepaaldrn vort te vuMni n en iliit heden ingaat de termijn van DRIE MAANDK N binnen welke de reclames bchooren Ie tvurdrn ingediend Gouda den 26 Ang 1870 De Burgemeester voornoemd VAN BEHCiKN IJi n NDOORN De volken en de oorlog t o Bfl al de ellende en den jammer waarvan wü dezer dagen getuige zijn is liet wapperende vaandel van het Jioode Kmis op het slagveld een troostrijk gezicht een belofte voor een betere toekomst Te midden van de verwoestingen door den boozen menschelijken hartstocht aangericht spreekt het van vrede en liefde en protesteert in naam van het edeler deel van s menscheu natuur tegen den gruwel des oorlogs Dergel k streden heeft on ie volle sympathie en als wy in de volgende regelen opkomen tegen een argument waarmede die Verccnigiug somtjjda wordt aanbevolen dan willen wij niet geacht worden de zaak zelve tegen te werken Verscheiden maken bezwaar om tot tllet roode kruis toe te treden omdat zij van meening zfln dat gouvernementen die oorlog voeren zelf voor hun gekwetsten moeten zorgen menschen zeggen zjj die ten strijde gaan weten vooruit waaraan zi zich blootstellen en moeten dus de gevolgen hunner dwaasheid dragen en het lenigen hunner rampen bestendigt den vloek des oorlogs Neen antwoordt dan de voorstander van t Roode Krui wjj helpen niet de gouvernementen maar de menscheu de ongelukkige slachtofiers die tegen wil en dank ten oorlog worden geleid om de twisten der regeerders uit te maken Het is niet hun schuld dut er oorlog is zij verdienen geholpen te worden De koningen hebben alleen schuld de volkeu wensehcn den oorlog niet Tegen deze laatste bewering nu hebben wij bezwaar Wij kunnen niet toegeven dat de volkeren onschuldig zouden zjjn aan den oorlog en wel omdat deze niet kan worden gevoerd in strjjd met de publieke opinie Geen vorst ter wereld ook niet Napoleon of de koning van Pruisen kan den strjjd aangitan teu ij gesteund door zjjn volk Indien er nog oorlog gevoerd wordt is het alleen omdat de volken zich de medeplichtigen maken vau hunne vorsten De vorsten uit te noodigen zelf onderling huu oneenigheden te laten beslissen met de wapenen zooals onlangs een Engelsch geesteljjke wenschte is eenvoudig een gwstigheid waaraan niemand ooit in ernst gelooven kan Maar laten de natiën een vredebond stichten laten zjj niemand in de vertegenwoordiging of in de Regeering kiezen dan die den vrede liefheeit en den oorlog schuwt laten zij de oorlogs budgetten afstemmen de vestingwerken in wandelparken en akkers herscheppen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen hun kanonnen gieten tot locomotieven dan zou geen vorst aan oorlog kunnen denken Hoe komt het dat by dergelijke gedachte onwillekeurig een glimlach de lippen plooit als hoorde men van een duizendjarig rijk waar de wolf met het lam verkeert Zou het niet natuurlijk wazen dat het volk tnaatregelen nam om te verhinderen dat duizenden bij duizenden worden opgeolferd om nietige redenen ï Zouden de genoemde middelen niet afdoende wezen om den oorlog onder de onmogelijkheden te rangschikken Ja maar de volken Zij zjjn zoo ver nog uiet De massa s zijn nog te zeer werktuigen in de hand hunner meesters Zij worden door slimme leiders bewogen als de marionetten in een poppenkast Heden kan men ze laten roepen leve de vrede morgen leve do oorlog De een of andere eerzuchtige windt hen op met groote woorden en zij laten zich gebruiken om zijn doel te bereiken Zoolang de meerderheid les volks beftaat uit menschen zonder ontwikKeliug zonder wil zonder karakter zoolang de massa s zich laten drijven als een kudde schapen zullen zij ook zich ter slachtbank laten leiden Het ijii dus niet idlecn do vorsten die oorlog maken Wel rust o i hen de grootste verantwoordelijkheid wimt wilt ij diien geniltiedt met bewustheid Maar men verwachte niet dat de zelfverloochening bjj vorsten zoo ver gaan zou dat zjj steeds hun eigen grootheid en belangen zouden opofferen voor het algemeen Het zijn menschen zooals anderen die ook door hartstocht kunnen worden verblind en zich kunnen laten verleiden tot dingen die tegen het ware belang hunner volken zijn wanneer deze zich zoo geniakkeljjk laten leiden en misleiden De gelegenheid maakt ook hier het struikelen licht De oorlog zal niet vallen dan door de volken door de publieke opinie die den regeerders de wapenen uit de handen slaat Als er oorlog is is het volk er medeplichtig aan Dan kau de oorlog nog lang duren zal men zeggen Helaas ja En de volken zijn eer ongelukkig dan schuldig Zij kunnen niet helpen lat zij zoo lang door hun regeerders in onwetendheid in onmondigheid gehouden zjjn Vooruitgang verlichting ontwikkehng onderwiJ blijve ook hier de leus daarvoor zal ook het spook van den oorlog vluchten Ondertus chen zijn de arme soldaten die gewond op het slagveld blijven liggen of zich met gebroken ledematen uit het gewoel redden ongelukkig en als zoodanig hebben zij reeds aanspraak op onze belangstelling en onze hulp Eere dus aan de voreeniging iliH Roode Kruin die zonder onderscheid van godsdienst of natie de lijders heljit verbindt en lanft Het zou wreed zjjn die ani en te laten boeten voor de domheid hunner landgeuooten De afschaffing van den oorlog ligt nog in een ver verschiet de vooruitgang der volken gaat zoo langzaam De verpleging van gewonden voorziet in een dadelijke behoefte en lenigt veel menschelljk leed Wij bevelen dus t Roode Kruit met allen ernst onzen land en stadgenooten uaii Doch ook de zaak des vredes en der besclinving die elk in zijn kring dienen kan door woord en daad lelijk de sneeuwvlok wordt tot lawine en de droppel tot een grooten stroom kan oidi hetgeen leeft in den boezem van weinigen worden tot publieke opinie waartegen niets bestand is eu die den oorlog zal verjagen evenals zoo vele andere ongerechtigheden eu misbruiken r1