Goudsche Courant, zondag 28 augustus 1870

ill rti i ► ii i n 1 11 lltl l Su if llv f w llll i twins Lm 1 MI i OOiTEHRUK pjiU leliiM 1 OU iIiD H In f t M Ji unleiiliiij ttiof 1 mul M in l iii nkiini l ktkutm M r i in iil lilt loilti il t Jb l f kildln ilimltn iii kiM j t if ji j ta t iutói k It iiiWi iifbtaifi a II KlwWltiiiiMiii itn M ir wffv ktali ill l i U btmtuté itiMjt U k kilt V 11 T VI khliiix inf n i tii I jit iaiilti ptiMof lüiK tiai Hill um l Ilia M 5 1 IC j Il Vin m kt I Ml Ol ijdiiitjle it i otaiuii ij l llWMIl lll i i ij ver 1 11 rts IJ 1 A IMlUf P 1 n 1 1 K II MeL il lh 1 tn SU lll C iiii ï Si s 2 u 1 I I BUITENLAND F R A N K R IJ K Mm luildt lan de Jitd llelge dat de eer Olli i r II nlo 13 e KIi lil iii toesl inil du om verflamlsverl ysK ril j sf Zijne inipoptilanli it is ler groül De meest kei ersjfe inde plai en i ikm hem tot ioiidchok vim al de oiifselukkdi die ihans hil lind overkomen Te l iiinpii j iit mie sla I du met 11 irt g hi e oin ev iiif bijin eeiipiii vuoi liet plebi it hiifl f c temil is di beiolkin voor hel liuis van den hen l oiiliin groolviider i lu mevrouw Ollivicr simeni ekomen oindil men dn it dat d afgetreden ni nislir diii vnbirgea wis litn ledig riitiiig aarvin do piirden door etu bellende go mend worden heeft nipii iiaii eliui len oi d ii nitii daolit dit de hoor Ollivier ich i b di nde ei kleed had Ilot Joutiinl Ol iiid meldt dat de lioiiingvan Ji n millinen v ijitikLiul 13 nieiiloiigesülge IS Ie inschrijving gtsloleii I e Fraii clieii hebben het kamp van hrdons veibrand en vervolj eiis de wtgeii mol oinsri Iioumiii boornen versperd om den mnrsch der l rniscii Iebemoeilijken Het blijkt uit de tijdiiigfii die de niinisler van oorlog ml het leger lieeii ontvingen dat dePruisen hnnne virkeiiniii en uilslnkkdi tot net lepirlement ENGELAND De Times spreekt o er den waarsdiijnlijki n mirsch Ier l iuiseii mar l iiijs Het blad is van meening dat de Fnnschen onder Mac Ialioii en de Diiilsobers onder den kroDiiprius van Pruisen beidiii hnii lest nlleii doon eerder dan de ander voor Pnijsti komen Ah de Fnnsohen ie Chiilons den spuorneg Epcrnay ChateinThierry en Meaux hebben kunnen de Duitsohcrs over Si Di ier ii lur B i siir Anbe of ïroyes komon aar ij een spoonveg naar No gent siir beine vinden die in mee takken naar Pirijs loopt een langs Nangis de iiider langs Montereau De Duitschers zullen bepioeven liet f ansclie leger ni zijn terugtocht te verliinderen In leiler geval zullen ij het leger tr diciit op de hirieii volgen tot voor de poorten van Parijs en gei u gelegenheid lalen voorbijga m si ig te leveren als ZIJ zich daartoe sterk genoeg gevoileii Indien du met het geval mocht iijn uilen ij verslorkingin van de Duitsche legers en de resei ven af icliien om hen in stnt te stellen ile blokkade v m de hoofdstad te btgiiineu naarintde men venvacht dat de oorlog zil eind gen De Timis al nu t Icproeren de krachten Ie schat ten van het frausche liger dit thnns van tylifilons terugtrekt of nelke versieikingen het onderde mj illigers en de nationale garde die thans Ie Pirijs gedrild worden al knnnen vinden Het is een heterogeen legor en ijn kern btsliinde uit de onlangs geslagen korpsen vui M icM ilioii de Fully en Canrobert dnagt thans n ig do spoieii van de buitengewone inspaniiuig door ileii slag en don da irop gevolgden aftocht veroor aakt lid on echter voorbarig ijn oeiiigin tmjlil t opporin omlrenl de rieugdelykhpid vin hel le or vooral onder ili n invlood van de pcesidrift vvaaimeile de Iroipen bij hunne aankomst in de bedreigde hoofdsl id uilen worden onlvangen Mm sohatle hel ligir K halons op 10 t i min mei ui govoer de helft vin dat getal al het ml hot Pari sclii girni uon orden veimeirderil Mol Ik tiio in ii lil k m iiol een si ig voor de pooiten v m Paiijs wordni pevvaigil Hel kan de eer van de iiooflsiad redden al hooft bet ook gccno aiideri gi volgen De Tune virkliart thans olf gemic ligd Ie zijn te conslaleiiin ilnt tussehen koiierin jiii iiiie en koningin iclori i gioni i irii spondenlio is gi vm id over oeue lulnvcntii en hi l bl id igt vooil dat het r igegrond is dal hel kab iid Ie kennen on hili ben gegeven dal er uii iolii bostiui 1 dit de vrede gesloten ou vioidon ovoii ier vnklurt de ïtiiKi iiel voor ongegrond dit iladsioiie uu gi igdheb ben Mij moeien zorgen dat de veiovcmr met te sterk orde I E L G I E De nnpenstilsi iiid der partijm is van kiiitiii duur gortcest lu de kamer gilijk bij den sonaiit heeft de oppnsiliopirlij hare slem aiii hot ontnorpoii antvvoord op de troonrede gegeven m i ir ndirt heeft de ininiliiliiid er dki gelegenlii id iingigripon om hel k ibinoi aaii te vallen terwijl de meirderhoid de verwijlen der oppositie mot u hlbiir ongeduld a inhoort en ti loht te smoren Ih Jnd Hn i e egt dat de 11 inhondende uittartingen gelogen in de onpirleraeiitaire hondiiig der riohleuijde alsmede iii de handelhigen des bevviiids di ii vtapenslilst iiid welke door de lijdsomslandi lmlen geeiseht werd toteeue voltrokte oiiiuogi lijHu ld in ikoii lot is voor de liberile riLhtiiig pliLlil op zollvi id diging bed iclit Il ijii Hol goHvernemoul had van Pruisen het ver oek ontvangen lol vervoer vm Pruisische gekiiotsUn ovii liclgiseh gioiiilgibied Hel hul dit reedstooïosl laii op voorn lilde dit aan ooiio cventueeic I 1 KI jiv l w lil I ho gMioiiildi insgelijks on vvordiii void lan Op do nioilidii ling uu Fiaiikiijk dal liel Kranscli gouvci iioiiuiil du veilul als eene schending der neutrilileil besihouvvi hioll de üelïische rigoerinï cclitir moeten weigeren aan den wensch van Piuisen te voldoen 1 0 niiMsie d Anelhin heeft in de kamer iiiunluoord op onie vraag v ui den lieer Dumortier verkliard dit het bericht onjuist is volgens hetwelk hot Belgisi h grondgebied is geschonden Er ijn geene vroeimle troepen hoegenaamd op dilgroiidgi bied gekomen Bijgevolg heeft er ook gee i gevecht plials gehad en ijii er geen dooden gevalliii De Pruisische fit int heelt wol den overtocht over llelgie s gro idgebied voor gekwelsie Duitsohe en I liiische militaiioii gevraagd daar de opeenhooping van zooveel gen ouden Ie Siirbriioken een I pull inio kon doen ontsl laii Maar de regeoring heefi go uit woord dat hoon el IJ 111 don overtocht geen soheiuling van de neulrahti It ag ZIJ echter errst het gevoelen vin den Fi iiisclien ge ml over deze za ik wilde iiiw innen en de e liieft verklaard dat elk verlof om gekwetste laililiireü over Bilgie s grondgibied ie vervoeien be ciioiind zou worden als eene schending der oii ij dighiid Dlontiiigcvolge is do vergunning genei geul en is er geen ounvüoi van gekwetsten over Btlgie s bodetn gekomen DÜITSCHLAND Pe secret iris van do kamer vin koophindel Ie Dres den spuurl iii de Zuiun t i e induslrieelen a iii met de mensc lioiiioereiide daad tier fiansche rogtering om de diii eiidt 11 Duitschers die vreedzaam op F i uisolioii bod m wooridon te virdrijvm hiui vourleol Ie doen lid is v in algemniit liikdidheid du de iiuist ge oeli e en best beiiilde frtnsehe aitikelin Inj voorkeur ilooi DiiUsiliirs worden bewerkt die UI den vreemde gelogLiiliii I bobben gehad hnii sin tak Ie beschaven en viecmde kunsten mei Duitsche vliji en Diiilsche zorgt uliliglieid in het bewerken te veroeiigin Vror de Duitsche oiidi ineniers is dit nu et 11 schoonegelegonheid icb e eii i i iligen rijs vvorkliedin in een of anderen t ik van industrie die tot nog too luslniipiid hi t inoiiopulie dt r Franschen was bekwaam aan ich te verbinilin la anilore lijdon OU zulk eene poging ni t kunnen worilen uitgevoenl onder groolo opolteringm Hiiitueia het tihtervolstnkl nood iki lijk ilat de v r i ig naar werk valide Ijle der nilgewikinin en de vraig uur irbeiders v in die der ontlirnemers met elkaar in atiiiiking komen De voorsteller wil om dairain te geiuoet Ie koniin dit do Duitsche konsuls in Zwitsoiland en Bilgie til ilo overheden in de voornaamste spoor wegslaliois i ui den Hijn van woge den boiidskiiiseiior bevel ontvangen behalve den naam en hel tloel iltr rtis van tie uilgonokonen ook nog nota Ie houdt 11 V UI hetgeen vroeger hunne middelen van bost 1 111 warm Van lijd lot iijd mooston h ervin lijsten gidrnkl worden die a in de Duitsche k imors vaii kuopliniidel vci oiiileu souden wuidiii Opili i nij o hoopt de vooislilloi tie billiugen niet alliin sjiutdig een plaats te verschallen mi ir ook de Dull lilt iiiduslrio voordeel Ie doen dit binnen vvfinigo jiroii door tie Frinsohen diep al worden btklaigd in het bel mg van bilden uaie het te wenst lu tl tilt ijii voorstti ondeisteiuiiiig vond Omtrtut lie verwoesting door de Franschekanonnen Ie Kelil aangericht schrijft men van daarin dato iO ile or De ilag van gisteren was voor on e sohoone stad Kt hl een dag van voisolirikking Nulat m tien algeloopen nacht de omtiik rondom SirnUsburg overal door ilo vlammen uit do brandt nde liui en VII licht en ties morgens in cei tlikkcn ronk gehuld ivas gtbleven i thans ook Kohl een prooi van hd oorlogsvunr genoiden Des morgins len 7 uren bogon van on e ijde het kanonvuur ligeii tie oita dt I van Slraitsburg Na het doiile schol word dit brinlwooril sisscnil en tloor ile boonien snizenilc vloog lie eerste vijandtlijko bom ons voorbij on kwam lil het lazareth uciiler de kerk neder een muur bewijs hoc do vhg van het Iforuk Knus vvorill ontzien Hot vuren werd d iirop met sleohts korie tnsschenpoozen tegen het miildaguur den geheelen dag tot s avonds onafgebroken voortgezet De Fr iiischen vonden intusaclien goetl ook in on e hui en hunne bommen te werpen met het gevuig dat luigs dm Bijnkanl vooral in den oinliik der brouwerij Fmgadu alles in ei a puinhoop ligt Het schooiie holel d Aahii is lot den grond afgebrind en vlam en rook verkondigen aan de inmiddols gevliiihte innoiiirs ilat hunne haardsteden vernoest ijn en hunne nelvurt vernietigd is Slechts enkele hui en ijii onbeschadigd gebleven de meeste hebben mm ol moer geleden en een tiental zijn geheel veibrand o a de iisl luratie Muller hel koffiehuis van bciiik on Lgel enz Van het zoogenaamde brUp gtkmtoor on de spoornei gobou on r I i ei gi zen oveniekkuigm vtimeld en de muren tlouisoholon Ongeveer U i U huizon hobbtn tloor de kogels zwiar geleden In de nieunp siadskork sloeg een kogel ui den wairij i een aiiilir prujocliol pon h n l vn 1 sell lol UI puin died storten De gevluchte bevolking had meest nair de nabj gt legen dorpen d wijk genomen Gisteien Zalerdig zweeg het kanon lies vijuids en snelde alles noder stadwaarts om V lil hot oviiblijfsel zijner bezuinigen nog te redden w it lo redden na Eene talrijke menigte nieuwsgierigen küinl van alle kanten opdagen om het toonetl van verwoesting te aanschouwen Natuurlijk zijn alle winkels koffiehuizen enz gesloten alleen bij Schaaf was nog bier en in de Post voor veel eld wijneneemge spijs te bekomen In den loop van den dig had er een ongeluk pl iflta Tnee sold iton vonden een ouopgebrokeu granaat en begonnen die te lollen toen eensklaps het projeouel üiitplofie en wel zoo hevig dat de een dood viel on de ander een gideelte van ijn hand en zijn bien verloor met het gevolg dat hij ook binnen weinige oogenblikken den geest gaf Een voorbijganger werd de Imkeiirm verpletterd terwijl een boor die op cenigcn afslind stond te kijken zwaar aan den duim en wijsvinger werd gekwetst De knal bracht bij de bevolking een panischen schrik Ie weeg In de mcenmg dit de Franschen weer begonnen t vuren glde alles naar het zoogtniarad Oud Slatmn jelukkig ovfiinel bleek dit het geral iet te zijn In een schrijven uit Kaïscrslautern aan deAVeoner P ïfkoml het volgende voor Meer dan 30 000 mnn landweer troepen trokken hier door i Grootste getal hunner slaat de straatwegen in enri kt met versnelden pas naar Frankrijk üe Pruisische landweer olhcieren deelden mij mede dat dePruisische regeiing hel voornemen koestert om inhet ergste geval in Pruisen en in het overig DuitschI iiid al de noj te gebruiken reservisten op te roepen waardoor volg ns mijne Bchalling een niet militair ontwikkeld corps van minstens 500 000 manzal gevormd wezen Het zijn allen lieden welke by driemaal herhaalde keuring als te dienlyde onbruikbaar werden afgewezen In den loop der jiren namen zy evenwel in krachten toe en aau hun bruikbaarheid op dit oogonblik in het veld behoeft mot gi tvvijfeld Ie worden Va tie nootl ikelyksle exi rcilien in 8 of 14 d igeii te hebben geleerd macheren zy dadelyk op t Meerendeel van hen heeft met eenmaal omdat zy tot schietverocnigiiigen behoorden den aangegeven termijn van oefening iioodig om het vadorlanil met goed gevolg van dienst te zyn Reeds hebbeu die reservisten bevel ontvangen om zich gereed te houden tot uitliekkeu Pruisen kan als het tot de lichting van 1843 teruggaat minstens nog 200 000 mnn op de been brengen tervvyl in het overige van Duilschland waar de militaire tucht veel minder krachtig gehandhaafd wordt by in Beieren worden jaarlyks duizende krachtige lieden vrijgelaten omdat de rtgimenlen overvoerd zyn gemakkelyk 200 000 min lil die reservetroepeii kunnen worden aangevoerd Men schryft uit Carlsruhe Het woord van oiwtii gryzen heldenkoning God helpe verder I tloor hem na de zegepraal by Wocrth gesproken isreedspoedig tot vervulling gekomen Het berichtvan titn joiigsten triumf onder de aanvoering vantien koning zelven verworven werd hier dan ookmol grt ole geestdrift begroet Tegelyk met het koiiinklyke telegram kwam ook bij de groothertoginde lolegrahsche tyding van haar kon iiklyke Moeder nairin de Duitsche troepen werden aangewezen dieaan don si rijd hadden deelgenomen opoedig vorbreiddei zich de zogeberiohlon door de still Over il liiiilc V lengdebedryven De Pruisische luid weer welke hier voi toefde kon aau het algemeen gejubel iloelnemen il gen 10 ure trok CvU sch ire zangers met fakkollioht naar het riiilentu slot nationale liederen a inhfnmde Itood en grom bcngaalseh l cht wierp zyii looverachlige linten ovei hel ruime plein Op het balcoii verscheen de voislelyke dochter van den overwinnaar A was blykbaar aangedaan I i