Goudsche Courant, zondag 28 augustus 1870

s d mmiÊÊmm Woorden vond zij niet ij wuifde sleclits de menigte toe Het voorlezen van het telegram door den hofraaarschnik werd opgerolgd door een daverend hoch der schier tnllooze burgers dat opklom naar den helderen sterrenheiuel i eestelijk en vreugdevol gestemd trok men door de elruicn voor de woningen der ministers deed men weder zegekreten weergalmen De stad is nllcrwcge als in vl iggcn gehuld en met kransen versierd terwijl i kuiiungebulder aller blijdschap mei metalen stem verkondigt De St iata An eicier behelst het volgende Het koninklijk houfdkuartier is van Pont a Mousson naar Bar le duc verlegd Tegenover Bnzaine zijil korjiscn van het eerste en twee Ie lei er blijve ggf Het overig gedeelie der Dniisclie legers heeft vastbesloten den marseh naar Parijs aangenomen Den 24 had Ie Sir ial biirg den geheelen dag een nrlillcrieslrijd plaaisdie gedurende den vond en den nacht tot den volgenden morgen vijf uur werd voortgezet roet leeds vermeerderenden goeden uitslag De rechterzijde van de citadel en het arsen lal zijn afgebrand Uitbarstingen van brand in de blad zijn waar te nemen Een biilterij mortieren is tot zwijgen gebracht Aan onze zijde zijn geen verliezen In Kchl zijn onlangs twintig huizen afgebrand en andere aanmerkelijk be eh idigd De Staals An ei a komt nogmaiUs terug op de schending der conventie van ieiiève door de Franschcn en het gebeurde ten aanzien van de Dniische parlementairs Aan hel slot van dat artikel leest men Voor de eer der Diiilsche armee en der Duitschc natie roepen viij Eiiiopa tol getuige van deze barbaarschheid Onze vijmid is door de wyze waarop hij iii Aigerie China en Mexico oorlog heeft gevoerd afvallig geworden van de eischen van beschaafde volken in oorlogslijd O O S T E N R IJ K Te Krakau en ïarnow Jiillioie hebben weder mishandelingen van de jmlen doiir het gepeupel plaats gehad te Taruow op den lüeu te ICr ikau op ileu 17en Aug In eeratgemelde plaats gaf ee i twist de aanleiding waarop een aantal maniirn tot den handwerkssiand behourcnde met slu Keu gewapend alle joden ilie ze viuilen kunden niishandeldeii de rnileii iii hunne wuningcn ve brij eldeu eindelijk de winkels uiiplunderdeii ei wat ze niel mee konden nemen vernielden De p dilie verklaarde dal ze tegen die benden niets veriuucht eindelijk bood de militaire ni icht op het verzoek der Israëlieten hulp en slaagde rr in de orde Ie herstellen Vele personen werden gen oud onder anderen een arme jood vader v ui zes kinderen dic den volgenden dag overleed ïe Krakau nam het gelukkig zulk eeiic vaart niel men vergenoegde zich daar uiisliiiiend de rustige joden zouder de minste naiileidiiig mei sleenen te werpen en Ie slaan zoodai er verschillende personen zwaar verwond werden Op de vraag van vreemdelingen wat dat misbaar in de i l iiMiediiiilde antwoordden de soliede burgers der sl id van Barbara Ubryk Het volk amiifecil zieli w ii Hel zyn geen menschen die ze misliandelen l zijn maar joden Behalve geloofsijver moet bij de e gelegenheid nog een politieke aanleiding tot de e mishandelingen bestaan De Gallicische joden drijven namelijk veel handel in t noorden in Polen S iksen Silezió tot aan de Oostzee toe en men bcselmldigt hen nu van sympathie voor Pruisen een zwak dal de Galliciërs over het algemeen niet bezitten BINNENLAND GouD i 27 Augustus Donderdag middag kwam een veertigtal dames bij een in de regentessen kamer van het Oudemannenhuis ten eiude aen daraes comilc van t lioode Kruis op te richten Door het bestuur van t heeren comité daartoe iiilgenoodigd werd deze vergadering ook onder de leiding van dat bestuur geIiouden Nadat ecne directie uit de dames gekozen was werden da werkzaamheden onder vyf sectien verdeeld Otider toezioht van de hecren beslutirdcrs is mei de directie belast mej Ilollinan terwijl mcj de Visscher hare plantsvervangster is aan t hoofd der vijf gevormde afdeelingen staan de dames IJzendoorn van Leer Uoest Sternbnch en Droogleever Dezer dagen ontvingen de honoraire leden van t Muziekgezelschap Euphonia kennis dat deze ver eeniging heeft opgehouden te bestaan n i meer dan 50 j iren tot do ontwikkeling van den muzikalen in onder ons krachtig to hebben medegewerkt Mei ons zijn er velen die dat besluit betreuren omdat in dat gezelschap voor jeugdige diletlaiilcn eeiic ongezochte aenleiiliiig bestond om zich door oefening in deze heerlijke kunst Ic bekwamen iMenigccn zal er dnarcnboren zijn die de gezellige hccrenconccrlon zal missen en ook de daiuesconcerten waarop zoo menig uitstekend musicus het publiek medcsleepte zullen in de zoo beperkte reeks onzer winteravondamusementen een niet gemakkelijk te herstellen gaping veroorzaken De redenen die tot die ontbinding hebben geleid zijn niet bekend mocht t waar zijn dat vonr il de toestand der fiuancién daartoe heeft medegewerkt dan belreurcn wij het besluit des te meer omdat wij overtuigd zijn dat menig contribueeiend lid zich gaarne ecnige ofTers getroost zoude hebbeu om Kuphnuia in het leven te behouden Dr Epstein komt Deze blijmare alom verkondigd zal menig een gewis met vreugde vervullen want de snelgewiekte faam is dezen koning der goochelaars reeils voorgegaan Niemand voorzeker zal het zich beklagen wanneer hij aanstaanden Maandag de seanca in t lokaal Nut en Verm iak bijwoont Hg genoot de eer van i ich in de lllmtration vereeuwigd te zien en uit de daarbij gevoegde levensschets zien wij dal de doklorslilel dien hij voor zijn naam voert dien van dokier in d geneeskunde is Van geboorte een Pool hij weid te Warschau in 1827 geboren is hij door zijn veelvuldige reizen een wereldburger geworden Zijn kunst moet hij geloerd hebben in lie Indien zoodac hier meer dan een gewoon goochelaar is een welopgevoed beschaafd mensch wiens handigheid minstens worilt geiivenaaril door de helderheid van ijn hoofd en de uilgebreiilheid zijner kennis Men kan t gerust een voorrecht noemen dat dc e celehiileit ook in ons midden de proeven van zijn ongeëvenaard genie wil ten beste geven Naar w J vernemen zullen eerstdaags lijsten Ier leekeiiiig worden aangeboden voor opera en looueel oorslellingen logeren in de Socirieil Ons je oegen lokaal Kunstmin Ken umile van 7 Ireeren waarou ler 1 commissarissen van genoemde soi ieieit hebben zich bereid verklaard de regeling der zaken op zich te nemen Hel oomilé too als hel ons i opgegeven is een waarborg dat zoowel de keus der Ie geien voorstellingen als liet nilvoe rend personeel niels te weni chcn zal overl iieii Van liel co iiiié vernamen wij dat er plan beslaat t operavDursiellmgcn en nekelijkseh cone tooneelvoorslelling Ie geven en wel de céno week des zonda js en de andere week waarschijnlijk des maanilags dus in de 14 dagen dos zondags en des maandags Het getal der looneelvoorslellirigen zd I bedragen Wat het lukial lieirefi d ur is er zeker peen m do Mad ilat beier gesdnkl is lot het gevr n dier voorslellingen dan hel lokaal Kunstmin in genoemde socieleit Wanneer wij daajbij welen dat het déeoralief besla imle ml 1 5 versehilleiide looneelen is vervaardigd door den heer Buei iovpu te Rollerdara dan t ijfe en wy niet of do deelneming zal algemeen zijn en dal kan omdat door de groote localileil laL C enlreeprg en zijn gesteld Wij Menschen Aew lieer v d Vlisl als ondernemer siieces 1 hij loch De zoon van S Zuidveld alhier die als metselii irskiiecht gisternaniiddag op het dak der woning van den kleeilerbleeker Bonter aan den BIcekerssingel aan hel werk was iel van het dak en gleed vervolgens l ing i den ladder naar beneden Aanvankelijk d ieht men dal hij met den schrik vrij zou komen diinli heden morgen verkeert hij in groot levensgev iar Hij leed aan vallende zieklc waardoor ilan ook de val veroorzaakt werd De Irein die len 4 ure 25 minnlon vanAmslerdam alhier aankomt is Donderdag te Vbkou den uit de rails gera ikt Ken manspersoon die stilplaats had genomen op eene der zijplanken vande wagons om zoo doende vrijen overtocht Ie hebben is daarbij omgekomen Uit Woerden ontvangen wij het volgendeschrijven Gepasseerde Dinsdagavond is alhier eeneafdeeliiig van de vereeniging het Roode Kruit opgericht De hoeren C Groeneweg Ir en f do Vries Uobbe namen daartoe het initiatief terwijl later ile heer mr A M Parcau zich bij hen aansloot Het gunstig gevolg was dat de ufdeeling met 38 personen geconalilueerd is Tot liesiuurdura zijn gekozen nadat de heer de nes Uoblié daarvoor lieilankt had de hecren mr A M P irean J Ingeluijll en A Knaap iNaar wij vetiienien heeft de lijst lor inteekcniug voor gelden lot d it doel ruim ƒ KIO opgebracht Men wil nu nog pogingen aanwenden om ccii danics oomitc te forineeren Te Boskoop werd don 2 3 door don Burgemeester Mr A J Vorslman na een toepasselijkeaanspraak de eerste steen gelegd van het nieuweschoolgeb iuw voor die gem ente Na hel verrichten der plechtigheid werd door eenige kinderen deropenbare school ceu door den hoofdonderwijzer ilen heer C Douw Snijder voor deze gelegenheidvervaardigd lied gezongen en levens loor hem ecuhartelijk woord van hulde en dank aan den burgemeester en den gcineenleruad gebracht Een grooteren naar den eiseh des tijds ingericht schoolgebouwis dan ook daar eene ware behoefte Onmogelijk is het vooral na het in werking treden vanhet sehoülverbonil de schooleaande Jcu d in hetthans gebruikt ordcnd lokaal te plaatsen In de memorie van toelichting op het ontwerptot herziening van den census Ier verkiezing vanleden der tweede kamer ordl o gezegd Met hel oog op de sedert 1850 toegenomen ontwikkeling kan naar het oorilcel der regeering de census voor de disiriclen waar thans eene som van 3 en ƒ 30 gevorderd wordt op 24 en voor de overige op ƒ 20 gesteld worden In verband hiermede zijn de sommen bij de kieswet voor de uilge ondcrde geinpenlen vasigesleld tot zoodanig cijfer vrnniiiderd als door de plaatselijke gesteldheid schijul gevorderd Ie worden Hoe el deze voordracht kan behandeld worden geheel afgescheiden van de door de regeering voorgestelde wijziging van s rijks belastingen zoo zal iedere wijziging die daarin laicr mocht gebr icht worden noodzakelijke wijziging vorderen v ii du onderwerp van wetgeving Laatste Berichten Parijs 26 Aug Men verzekert dat de commissie van het weig lichaam belast met het onderzoek dvr militaire plannen een voorstel zal doen om alle mannen van 20 lot 35jarigen leeftgd op Ie roepen Parijs 3 Aug Jjicieel telegram Eenige sterke del loheraenteu Pruisische cavalerie hebben Doulevaiii in het departement der Boven Marne en de omstreken dezer plaats bezet Oisleren zyn 150 vijimilelijke cavaleristen te Ch4lons gekomen maur des avonds ten 6 ure haastig weder teruggegaan Op den terugloclil liebL u de Pruisische kurussiers te Si Remy in het deparlemeni der Marue gekampeerd Twee bataljons der mobile garde van het garnizoen te Toul hebben een uit al gedaan en den vyand ernstige verliezen toogebraelit Parijs 2 Aug OJicieel teleyram Te Brienne heeft men vyandchjke verkenriiMien gezien In het arrondissement Lindres zijn uhlanen gezien terugtrekkende naar het vijiiidelijk legerkorps hetwelk naar Chalons oprukt Naar men zeide was de kroonprins van Pruisen te Si Dizier Den 23sten is de helft der troepen die Toul belegerd honden naar Nancy gedirigeerd Toul Kordl heiilhaflig verdedigd Door het bomb irdeincnt ziju slechts 15 man bniten gevecht gevecht gesteld De belegeraars hebbeu ernstige verliezen geleden De vijandelijke troepen rukken op naar Varennes De bevolking uit de oin ireken van Stenay verdedigt zich dapper legen de Pruisen en doet hun veel kwaad Parijs 2fi Aug De Ijiixembiirgsche verlegenwoordii cr hoeft aan iiei Fraiis h gouvernement volledig bevredigende ophelderingen gegeven omtrent het beweerd transport van geknetslen over Luxcraburgsch grondgibied Londsn 26 Aug Baron Gerieke wordt spoedig alhier verwacht Brussel 26 Aug Particulier telegram De laalstc berichten uit Montraódy melden niels omtrent de aankomst van Bazaiiie of van Fransche troepen aldaar Seilert Dinsdag jl is Melz geheel omsingeld door goed verslerkle vijandelijke lenerkampen Tül op Woensdag jl hebben de belegerden geen uitval gewaagd en het liet zich ook niel aanzien dat zij dien in den ziu hadden Het anninl Pruisische troepen in Frankrijk bedraagt 550 000 man De kroonprins is met 400 000 nnn op weg naar Parijs Dagelijks worden voor Metz nieuwe versterkingen van Duiische troepen verwacht N R Cl Berlijn 20 Aug Fart telegram Generaal Vogel von Falekenslein zou voor Metz zijn gearriveerd met 150 000 iiian De kroonprins rekent Zondag voor Parijs te zijn A R Cl Berlijn i Aug OJIIcieele Ji pi die Uit Mundolsheim wordt het volgende lierielii Sinds den vond van den 2 ialen wordt Slraala