Goudsche Courant, zondag 28 augustus 1870

LOGEMENT en KOFFIEHUIS De Ondergeteekende beveelt zijn LOGEMENT en KOPriEHUIS b zonder gunstig en schoon gelegen aan de Rivier de Lek bjj de aanleyplaatsder tSloonihoot Sr ioon ioiien beleefdel k aan Zyne ruune ZALEN zijn bijzonder geschikt tot het houden van PARTIJEN DINERS EN VERGADERINGEN terwijl bij eenc voorafgaande bestelling gelegenheid bestaat tot het geven van ZAI MPARTIJEN ENZ Van eene prompte on civlek bediening kan men verzekerd zijn L VA lSr ZESSBl r SClIOON nOVEX l ondmieur der Imcm inoemde Boot burg van Kchl iiit met belcgeringsgcscliut gebombnrdeerJ l c Pui uctii voürposleu suinii op 500 ü 800 pi vni van do vesliiigHcrken In destiidselve is uiiii ü iilgkc schnilc tcegchrni ht Het kleine kruitmngH yii 13 in de lurht gevlogen De mngAzgnen vun de ciLulel en vele andere gebouwen si iun in brand Van on e zyde 7ijn de verlie en zeer gering Berlijn JB Augustus Naar men weet scliüteii de Fransulieu bij Metz op een parlcineniair deu luiteiiant külonel Verdy De e officier is licht gewond terwijl de trompetter mede een ond onlvm Parijs 2 6 Ang Het Journal OJ iciel bev it een dekreet waarbij tot leden van het comité voor ufc eiiiciiiiiiiij I ari o r mrden d i naloren IWb c oud minisler van openbare werken en ecnera il Mellinet en de affiev iardigdtn Daru oud niinisKr in bet kabinet Olliner Dupuy de Li Amo PM markies de ïnihouet Borlljt 2 1 Augnstus De Kreiiz eitwitj egi dat behalve de drie bestaande legerkorpsen nug een vierde zal gevormd worden onder hei opperbevel van den kroonprins van Siksen Hiertoe al ook de Pruisische garde behooren Dit legerkorps is bestemd om met btt derde onder bevel van deu kroonprins van Pruisen in de richting van Parijs te opereeien Parijs 26 Augustus In het wetgevend lichaam heeft de minister hevreau ge egd dat hel leger van den kroonprins van Pruisen eerst ijn marsch naar Parijs scheen ie stnkrii maar dien gisteren heeft hervat Het güu ernenient beschouwt liet als zijn plicht de kamer en het liilid di irvn i in kennis te stellen Het coinilc van defensie neemt maatregelen om aan de eventualiteit van een lielcg het hoofd te bieden De gouverneur vnii Parijs en het kabinet zullen hun plicht doen Laat ona ook rekenen ei de minister op de vaderlandsliefde van de hoofdstad FaiTijS 26 Aug Volgens openbaar geniaakle nsededeelingen heeft Phalsbourg eene heldliafii tp verdediging begonnen Twee po iugea der belegeraars om de stad te bemeeslercn ijn afgeslagen Be Pruisen verloren by de eerste 5U0 bij de tweede 1000 man De kommandant heeft verklaard dat hij zich liever in de lucht zal laten springen dan ds plaats over te geven Voorloopers van deu vijand zjjn op 12 kilometers van Beims gezien De Pruisische troepen schijnen zich naar Varenues en S oiay te riohten Ëeaige duidende Pruisen z n rondom Verdun In den senaat heeft de ininislrr Busson Bill uilt gezegd dat geen rechtsireeksohe depêche van Ba aine ontvangen was maar dat bij de regeering ingekomen medcdeelingen bevestigen dat de gesteldheid onzer legers uitmuntend is De minister ted opmerken dat de marseh van den Mjand naar Pariji eenige vertraging schijnt te ondervinden Burgerlijke Stand Oeboreni 24 Aug Tctrus Marui oiiilers V II Peetcrs en C vaa tlofwegda 25 Fieter Teuiiia oiidfr i l ïjutl CD C de Graaf 36 Jacob ouders J OvEKiKDtN 25 Aug J t Fiuk 2 j J A SchoutcD 2 6 m Ondertrouwd K JOOSTEN VNediiwuaar van M M KxMlo EN C HLÜM WVd B Upfliak GuuüA 20 Ang 1870 ADVERTENTIEN Heden overleed op den leeftijd van drie maanden ons eenig kind WILLEM OOUNELIS W KROMHOUT C E KROMHOUT Gowla 27 Augnstus 1870 ToituÉ De ondergeteekenden betuigen bij doKO hunnen hartelijken dunk voor de vele blijken van deelneming b j gelegenheid hunner VIJFEN TWINTIGJABIGE ECHTVEREENIGING ondervonden GüUDA P H A KURVERS 27ylu 1870 H KURVERS Bijvokd Ooadn Dl uk van K Urinkmnu Voor de vele bewijzen van deelneming bij de bevallmg van mijne Echtgenoot betuig ik ook namens haar mijnen hartelijken dank C J r l RINCE Goun A 25 Au gustus 1870 Lokaal ut cii Vermaak MAANDAG 29 AUGUSTUS 1870 Aanvang ten 8 Uur v i f p p r v nr o Jie Voor tellino in de natuurlijke Egyptische en Indische Vm gertooverij zonder apparaten in drie afdeelingen uitgevoerd door den wereldberoemden Prestidigitateur en Ventriloque i ititïi HOPARTIST VAN ZUNK MAJKSIEIT KEll EK NAPOLBON III De Voorstelling bestaat uit TOEREN in PHYSIC A CHEMIE NATUURLIJKMAGNETISMUS en VINGERVLUGHEID gflf Genummerde Plaatsen 0 09 niet genummerde Plaatsen ƒ 0 49 Toegangskaa ten zijn Maandag morgen van af 10 uur te vt krjjgen aan het Lokaal Sücletelt Ons Genoegen MarmonieConcerty in het Abonnement door k kleine lupe i m het O ovpsi 0 ren idier i onder Directie van den Heer op DINSD G 30 AUGUSTUS 1870 des avonds ten 7 ure Wf Entree voor HH LEDEN en DAMES of KINDEREN 50 ets per persoon Voor NIET LEDENJ 9 rts OP VERTOON van eeu reteur billet van Gouda op Gravenhage namentlijk 3 klasse wordt het geld teruggegeven bij inkoop van minstens 25 Gulden bij J CAHEN Spuistraat 43 Gravenhaf e in het alom bekende Magazijn van fÏEEREN Burger en Kinderkleedingstukken waar ook steeds voorhanden zign de zoo gunstig bekende GFAlJLCAMSFiRKDE IIEEREN EN KINDER RE JENJASSËN waarvoor geguarandeerd wordt dat dezelve niet kleven N15 Diegene welke met 1 of 2 klasse rer cii genieten evenwel op vertoon van hun plaatsbiliet het geld 3 klasse retour Ten einde het bestuu van het hulp comité der vereeniging het RoonB KiiUTs te Guuda in staat te stellen aan zijne verplichting zooveel mogelijk te voldoen wordt aan alle ingezetenen dezer stad medegedeeld dat het de vrijheid zri nemen hun a s Maandag den 29 Augustus eene lijst aan te bieden om hunne deelneming te kunnen toonen iu het lot van zieke en gewonde krijgslieden Het bestuur noodigt hen beleefdelijk doch dringena mt om i u m te geven eii m bedenken dat er veel noodig is om door hunne lief dadigheid de pogingen van het bestuur krachtdadig te ondersteunen De Smretaius VORSTMAN lUjks Uoogerc Burgerschool met driejarigen cursus te Gouda De laatste wsihrijiing voor het schooljaar 1870 1871 heeft plaats op Vrfldag 2 September e k s namiddags van 2 4 uren in het Schoolgebouw aau den Tiendeioeg Het voorafgaand examen der nieuwe leeilingen wordt Zaterdag 3 Sept om 9 uur s morgens aangevangen De ondergeteekende blyft intusschen bereid tot het geven van verdere inhchtingen De Directeur W JULIUS STERREN en Cle THEE MAGAZIJN AMSTERDAM berigten hunne THEËN verkrijgbaar z n bij den Heer L M de GOEDEREN te Gouda Korte Tiendeweg Wijk D N 18 alwaar op franco aanvrage prijscouranten te bekomen zjjn iFPl STi ¥ Met het oog op UITLOTING CONVERSIE BRAND of VERMISSING van Effecten is het hoogst raadzaam dat lummers Serie Administratie Letter of Jaartal derzelve bij een ander zijn genoteerd De ondergeteekende biedt zich aan opgaven dienaangaande in daarvoor expresselijk aangelegde Registers kosteloos op te nemen Commissionair in Effecten GOUuA S70 Door omstandigheden vau deu oorlog zal op 3 Maanden crediet voor alle prijzen worden verkocht eene groote partij Manufacturen bij den heer M VERMAAT op de Markt in het Logement hb Paauw te Gouda ten overstaan van den Notaris K N MOLENAAR residerende te Waddinx en op DINGSDAG 30 AUGUSTUS 1870 en l I fel KKrf jjlidtJ CK njs IUBKliffl ratïtfH r Ji jt iiDille E l iSin l b gg ikiitlit i tel li ill i m knn hl II iiiHii 11 1 iJliilfiniiiiJn ur o jtB II bBtllltallllll lll l ll i t f tiintiiiiiiinwiiK iKi ni witaiiluniMiiti ms II 1 1 iiliiiliiirii ifr m fStf i Winiu ii Mit rr f i Sc f lm 11 1 1 s M l fc 1 y i