Goudsche Courant, woensdag 31 augustus 1870

1870 Woensdag 31 Augustus N 939 OUDSCHE COURANT Ni uv s en Adverleclisblai veor Goüda sa öffislreka De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VKIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave m den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADV a K r h N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderljjke Noiuuiers VIJF CENTEN De inzendiJig van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Bekendmaking BTTRGEMEESTEE en WEiUOUDhUS vnii Goiultt gelei op ile nrtt 18 en l J der el v n Ie 14 Seplember 186fi Si inlsbliid n U brengen ter opfdbiire kennia ilii ile bij iirl 17 dier wet bedoeld igat bevittei Ie de namen der inwunirs die vo f hel tcrkcneii v m inkwarlieriiip en onderhoud lil niii merkuig koiuii mcl lundtiidiiig in de male nAuiiii ieder hunner niiir geliiiig vin de beseliUbar ruimte zijner noning en vin de gebouwen eft gclimnierlon voor sinlli ij bruikbair gf iclit wordt daarin te kunnen vooi iui heden is ningepliikl dat die lijst vun den 29 Augustus tot en me den 14 September 1870 op de Secretarie der gemeente oor eeu ieder Ier in iigc is iicdprgelep d HJsmede dat de bezwaren legen dn lijst c nftelijk min hen behooren ie worden ingediend vour den 30 September aanslaande Burgemeester en Wethouders achten het tevens met ongepast de inwoners bckiiid Ie m iken met den inhoud vnn de artt 13 11 en 16 der liierboven aangehaalde wel luidende als vol i Art 13 De vordering van iiiLwarlicniig en onderhoud gesriiiedl voor het knjpsvolk bij be oners van huii en of van gedetllen vun huuen Ier ike wiirvin aanslig lil de personele behisling pUilj Inefl uur leiie huurwaarde welkei bedrig volgen Ie wet op het middel getn nanspra ik geelt op leriumderdc bel isun voor de dienstpuirdeii bij illi pprsuiifii diL oter gebouwen of gelimmerltn be i hikk ii bruikbair lol tailing van piardei en waarin uiibe d pliilsdi ijii Art 14 Huisgezinnen wn in iich eei e kruin vrouw of een lyk bevindt of waarin pcrsuiiin ui rustige 7iekle lijdtn orden tiji dijk van iiikwur tiering vrijgesleld In huizen waarin eene besmdtelijke kiekte hctr cht mag geene inknnrliciiiig geschieikn üeie omsiandighedeii worden voiïr het uitreiken der biljetten a in de kwartiermakers of bij detachementen aan de manschappen medegedeeld aan den Burgtmeester De inwoner die dtswtge lu gebreke blijfl H ge houden de ingekw irlierden voorloopig in ijiiewo aing mits daarin geene besmettelijke iiekle heeisi liej op te nemen en ten spoedigste vi jr eigen rekening in hunne behoorlijke huisvesling eu onderhoud elders in de gemeente ie voordien Deze laatste verpligting vervalt winneer het ge mis der bedoelde opgaaf buiten de schuld ligt van den invonir in welk geval op diens latere mi de deeluifc der riden van vrijstelling de 15urg meeslei een ander kvvarlier nan vijsi Huisgeiinneii render mannelijke personen boven dt 20 jaren worden met mtt iiikw irlitniig bdiist Ontstaat eene dm van viijotilliiig lijdins di i kwartierinp dan wordl door den Biiigemcesltr ni kennisi rming daarvan een ander kwarlitr aiiii c we cn Art IC De iiik irlieriiig en htt oiiilcrliüiiil woi II Lij gtlijki biurlcn onder de inwoners vu detld met ditn vuslaiide evtiiwel dat de knjgslie den lo dc ellde coinpignie of het Ifde esoidrun beiourtnd oovicl doei lijk in de nabijheid van clkaiidiid vim hiiiiiiL iiu ui wordtn ingekwartierd lil 19 hiervin afkondiging geschiul wiar hetbehoort t 11 DA den 27 Augustus 1870 Burgemeeïter en Wethondcrs voornoemd De Secretaris De Buigeraeester DUOOGLtl VtR tORrriJN AN BbRGIiN IJ IADOOR P J T E IN T E ÜSr KENNISGEVING BLROI MEISIMI en AVETHOUDCRS der gcmeeiiie Goida briiigen r kennis van alle paleiitplip iige iiigezelciieii dat de pitenten voor hel dienst jiir IS70 71 lil gereedhi ld en op de secrelarie dt er gemeente voor hen verknjjjlia ir ijii wanneer iij iiüi 1 urioe jWraoüiilijk aaiiinelden van en met Miuidi lm 5 Seplember 1S70 lol en met Zi lurdig lm 17 S piembcr daaraanvolgende les vooriDiddags vin 10 tot des niaiiddn s 1 ure de Zondag iiitgi zonden zullende overeenkomstig Z jM besluit van 17 Óetolier 1S20 de b iiiien dien lijd door de belaiighebiienJen niei afgehailde pattiiten door den deurv aard r der direete belastingen n in liuiine hui en legen helaliiig van tien cinten woriliii uitgerukt terwijl de luliligen vervallen III eene botte van vijliien gulden bijildien ij auiïeviiigd wordende hun pileiit of ccn afschrift aii liet elve niet kunnen vertoone i Jcont den 30 Augustus 1870 De btcietuiis De Buigemeester I lt JO l I l RfOUILIJN VN Hl fitl S II l D0 3RN BUITENLAND f R A N K R IJ K Bilden en correspondeiileii uil Ot dfputcrncnleii iPgt het Joiüiiul dcshtbal ni iken melding lan full II uairop het dringend niod akdijk is d aandad t van de regeering I vesligcn Niet alleen dat vieedzime burg rs u r I ruisis he spionnen IV orden uitgemiaki en Tin allerlei beleedigiiigen bloülslian nem liet gipeupel op het plaltelind gnil nog verder en bc cliuldigt oiidtr eenigen grond van waarschijnl l heid de meest achtbare inge flenen van laniiviiraid en ondersloiiniiig dir Pru sen door middel vin geld We hebben er reeds op giwe en t is een soori jicqiierie die ons ch ji t Ie bidreigtn m ongelukki lijv bespeuren wi nid dut de depirlenieiil lie overleden ceni e maalrcge len iicmei lot onderdrukking van dat kw lad eu lot bcleugdiiig van een ra eiide loninie meiiigle opgeliiijt door wie weet welke iiibla ingen Bijil dien de prüviiiuale oveiheid ildiH haar plieht verw larloüsl inoden we ons wenden tot hel centraal ge iig lis wairhjk Ie vervvonderrn dit de feiten w iirop we doelui en wiirvan te I irijs sinds dagen t i den niond vul hiefi nog niet m het wetgevend liühiim iijii kr spi ike gebiaclit Ijuulens medcdielinsen doo r n minisier van biuiicnl indsehe iike lUlviiigei ijn Ie Nancy vij iiidelijke Iruipen gipib i rd ilie ovei lucouleiiib en Joinville na ir Clirilons rukken Het schenen mnnschippen Ie njn v in den laaisten bin der landweer De vijandelijke hoepen rondom Toiil zouden ten gcvol e van de kraihlige verdediging der vesting nanslilicn maken om het beleg op ie breken 3n nair de Mime te trekken Pruisische verkenners die den spoorweg tusschen Monlmtdy en Me ières hadden opgebroken weiden door Fransche scherpschutters teruggedieven kort diarop was de spoorwegverhindiiig hersteld De te Slenay gekiinpeerde Pruisische troepen zouden op Dun sur Meuse relireereii De kti erlijke prins is naar Eethel vertiokkeii De kei cr volgt Mac Mahon aie na Ilheims verlaten te hebben in de richting van Mout Louis enVouziera Voordoosieluk oprukt In c Uling van het wetgevend lichaam heeftde heer liners gezegd dat hij door middel vanhet Journal Ojjicid vrnomen had hoe liij benoemdis tot lid van hel comité van defensie Hij verlang Iedit met te ijn zonder dal de kamer hem daartoeverkozen had Mit het oog evenwel op deeniüiige tijdsomstandigheden zou hij zich die benoemii laten welgevdlln mits dat de kimer haar bik chligde De kamer meende dit het pouveiiie neutgeleid werd door het gevoelen dil Thiers die deforlihcutien heefl geslicht zeer natuurlijk bestemd 18 ze te verdedigen De heer Steenackers sleldevoor om den heer Thiers bg acchmulie lot lid vanhet comui van defensie te benoemen De presidentder kamer verkliarde davrop dal aangezien hj reedszijn gevoelm had geuit hij met geloofde dat hetiioodig wai het voorstel van den heer Steenackersm overweging Ie nemen In den ininislerraad is overwogen het voorstel om den znlel der regeering naar Boiirgc overte brengen De meuderheid verklaarde zich tegendit voorstel Door den minisler vin binncnlandsche zaken ijii onder reserve de vol ende meded eliiigen gediin I iiidelijke ruilers zijn gesignaleerd te Arrissur Aube Len detachtincut uhlunen heeft het spoorwegstation te Lpernav aingevillen Anderen drongen do s lil binnen doch veiden met verlies van 17 man dooi de iialiüiiale girde eruggedreven Len aterite koloi ne vijiiidelijke kavallerie en arli lerie is den 27 Ie Chnloiis binnengerukt Men verzekert dal het girnizoen te Strnt bnrg een welgislaigden uitval heefl geliin wairliij hot pen couvooi es en aminunilie vermeesterd zon hebben Dt tegenstand is zeer krachtig en e bewoners als nilioiiile girde georgauiseeid nemen moedig deel aan de uitvallen ENGELAND De Biiiisli Medical Journal zigt dat de weigering vin hel I ranb lic gouviinement om aan Pruisen toe te olain gewonden over Belgisch gronddeb ed Ie vervoeien giui in Ier gevolg zal hibben dun dat een ge dni eiideii liiii ihei en Duilschers meer zullen worden op e llird dm iioodig is tlswair dit het voivoer di r gdvoiidtii over Bdgii cii problematiek voordiol vooi liet Duilanhc legei zou kunnen opleveren inair kraahteni de overeenkomst van lenTvi zijii l g wonden neulniil irankri k had leb moeliii spie ilin iiin Duilsdiland dat vi rlol t af om 7 ollieaiui vin gezondheid en J ad