Goudsche Courant, woensdag 31 augustus 1870

mgÉi l K é f H i i 5 i H l sibtfiilcn dn v ui liiH Irypr van Mac Mahon waren af lieden via Keulen naar Frankrijk weder terng te eiiilen De riiitci liceft uil Berlijn de volgende beriuhleii uiilva ij en l e nieuwe vierde Duitsche armee is geplaatst onder bevel van den kroonprins van Saksen Daarin orden l ce korpsen van prins Frederik KarcI op eiK inen Zij ii de armee van den kroonprins van l riiiben in de ILiiik onde rsUMinen aniicc van prins Frederik KarcI wordt len grvolj e van genooinde indeeiing versterkt init twee divisii 11 lanilwcer ïliionvilie is dooi laiulwefcrlrocpen ingesloten BELGIË ï e Indrjiciiilmce leldl op e ig van personen die i lel den 19den verlaten liebbeii dal ü iz iine zich binnen de bcschenning van de vesüngweiken teruggel rokken heeft Het ia onjuist dat i ich een sterke Fraiische legermacht in het arrondissement Moiilmcdy bevnult zij was er allhnns niet in den morgen van laatstleden Donderdiig De l ruisen hebben den spoorweg van de Ardennen tot in de nabijheid van C ingnan opgebroken ïe Longuyon is de lijn door de Franschen ondermijnd DUITSCHLAND Een l ruisiscli regiment op voel v m uurlog bestaat uit drie luiitnd luan en negen en zcMiig üHicieren Op dit getal werden van het 71 regiment verloren dertig van het 77 vijf en iHintig van het 391 = zes en twintig van het 82 teeuien van het h i elf v in het 88 negen officieren alben in den slag van VVissembourg In den slag bij Worih is de verhouding nog ongunstiger Daar vrrlo r hel 58 regiment twee en dertig üiru ieien hel a J drie en twinlig het koninklijk g nde regiment vijf en dertig hel + 7 iiegen en l intig het 411 drie en dertig het 57 dertig het 6 acht en twinlig het 37 vijf en twintig Ue grootste slachiing oiuler het Pruisische leger had echter plaals te Spiekeren alwaar 27 0Ü man Fiuisen zich legenuvtr K UO man ifraii elie troepen bevonden D iar verloren de Pruisen 811 man aan doodeii en U8 j in ii aan gekweleten dus 1 man op de twaalf werd daaibij gedood of gekwetst Kenige conipagnien verloren daarbij de hellt der manscliappen zuu ging de 5 compagnie van het 48 met 350 man 111 het vuur en kwam terug met sleohis 129 man Te Bar le Uuo heeft het leger van den kroonprins zich aangesloten bij een deel der Duitschetroepen die roiidoin Melz lagen Scdeit de zegepraal bij Metz en de insluiiiiig van de Franschen in die pcsitie zyn de troepen die dnnr overbodig waren met versnelden marsch naar Chulons opgerukt dat zij lie et hebben De spits van het leger staal tussoben Ciialona en lispernny Het koninklijk hoofdkwartier is te bar IeDue gevestigd Naar men verneemt worden weder drie Duitsche reservekarpsen bijeengebracht één aan den Rijn étn te leerlijn en écu ic Silezie De Pruisische regeering heelt aan hare gezanten de namen medegedeeld der officieien die als parlementairs uilgeionden waren en op welke de rranachen gescholen hebben De Uuitsehers zouden dientengevolze besloten he ibeii geen parlementairs meer naar den vij ind a te v iardigen Al de waterleidingen clie de grachten rondom Straatsburg vullen zijn gekeerd De Slaah Jn ei itr maakt 1 en verbod openbaar op den uil voer en doorvoel van paarden liet otlicieele blad meldl laL hel groole hoofdkwaruer thans te St l i ier in Champagne moet opgeslagen zijn Betreffende de opriehling van Fr insehe vri korpsen merkie de Sfaah Jn ei er op dat behalve de ministerieele mncliliging Vülj eiis de beginselen van het volkenrecht nog vercischl wordt dal de Fr inselie vrijkorpsen aan militaire wellen worden onderworpen en door Fr mbehe officieren a ingevoerd orden Indien dit niet geieliiedt dan kunnen die korpsen slecl ls als benden worden aangemerkt Do kleine vesting Vilry lf FraiiQois heeft ich overgegeven De oii eii iieblien er 1 stukkin geBchii gevonden en twee linlaljons mobile g rien die afgeilwaald waren yijn duor onze ruiterij veistrouid Wij liclilien 17 oirieieren en S50 manschappen gevangen genomen Aan on e ijde is de ma oor Freisen zwaar gewond en zijn i luldaten gekwelsi Do eerste onrlogatropheen i er overwinningen worden reeda in Duilschland feestelijk l huis gebracht De eerste mitrailleuse is aan den koning vun WurIcmbcrg aangeboden Vier op de I Vanselien veroverde paarden trokken onder het gejuich ecner tallooze menigle den schroolhraker de stad duor uaar het koninklijk slot en vao daar naar de katcriic waar het mcordtuig zal worden bewaard De eerste veroverde adelaar is naar Berlijn gebracht en door twee der veroveraars die beiden gewond waren en niet loopen konden in een rijtuig naar het paleis gebracht waar hy met zijn escorte door de koningin werd ontvangen II M bracht hulde aai de overwinnaars welke zij met koslbars geschenken vereerde en gaf last dat de adelaar iu het arsenaal zou worilen geplaatst OOSTENRIJK I ene 1 y ioi n vergadering der Duitsc e club zijn Uieger Bielsky en Klandy verschenen als afgevaardigden der C ectiische club Rieger begroette de vcriegenwoordigers der Duitsche bevolking van Boheincn en bood hun de hand der verzoening aan I ol nu toe zeide hij was dit onmogelijk getveesl te meer omdat de C echeu in een toestand van onderdrukking verkeerden Thans echter terwijl in Furopa groole geheurlenissen worden voorbereid beslaan er tusscheu du Duitschers en Czeobeu in Bohemen zekere qniBslicn die niet enkel door de uitspraak eener meerderheid zijn op Ie lossen Er moet dus eeiie poging worden gedaan om eene verzoening tusïchen beide partijen te bewerken en wel builen den laodtlag om Ten dien einde weiischle hij dat eene commissie zou worden benoemd tviiarloe elk der beide partijen vijf leden uu aanwijzen Aan die commissie moest worden opgedragen de iioodige voorsiellen te doen om het bestaande gesc iil over de si iatsrechterlijke en nationale aangelegenheden Ie verelfcnen Des avonds len 11 ure heeft de Duitsche club wederkeciig eene depuialie naar de Czechische club afgevaardigd lot hel overbrengen der verklaring dal ij bereid is lol de benueining van de leden der commissie over te gaan en tevens om aan de Czechische pariij haien dank te betuigen voor dit initiatief lot eene verzoening i e=s£j 2 i£ i LUXEMBURG The Time bevat met betrekking tot de onzijdigheid van Luxemburg het volgende l Tot het plan van den oorlog tegen Duilschland door maarschalk Niel oulworpen behoorde ook dat de FVaiibche troepen door Luxemburg zouden marcheeren of liever luel de spoortreinen doorrijden eu toen de 001 log verklaard was vroeg men uan deu llollandsclien gezant te Parijs die zooals bekend is voor drie jaren een werk iaam aandeel in ile onderhandelingen betreffende den verkoop van Luxemburg heeft gehad wat de llullandsche regeering van een kortstondige schending van het Prager Iractiiat zuu zeggen De heer Junas de diplomatieke agent van Luxemburg te l arijs sprak ook met den gezant over die aangelegenheid en toen meende de beer van Zuyicn uat de Franschen wel machten doortrekken n aar niet in Luxemburg gekampeerd blijven Daartegen nroiealeerde de heer Jonas en zond zyn secreiaris naar Luxemburg om aan de regeering te vorklaien dat de heer Jonaa de hoop opgaf om de scliending van Luxemburg s on ijdigheid ic voorkomen Dairup telegrapheerile de ivgecring aan den lieer Jmias dat zij een commissaris naar de grenzen zon zenden de Fransehe troepen tegemoet en dat ZIJ bij de mogendheden die aan hel Pr iger verdrag hadilen deelgciiümen in bei ep zou komen De comniissaris beg ifzich volgens de bevelen der regeering na ir het g eossiaiioii Bellingbourg waar ook de i r in selie vicceonsul eu verschillende hooge spoorwegamblenaren waren om de Fransehe troepen af Ie v iclilen Inlusschen hait de Fransehe minister van b iiei lai dsehe zaken Ier voorkoming van mocilijkiieden aan de Luxemburgsche regecring per ielegraaf keiiin gegeven dal Frannrijk Luxemburg s on ijdigheid zou eerbiedigen indien Pruisen zich wiiile verbiuden het elfdc ie doen Uraaf Bismarck ver l kerde daarop eveneens per telegram dat niet alleen de Prnl iselle regecring maar geheel de NoordDuilsclie boud de onzijdigheid van Lnvemburg niet zou seheiidcii indien ook Frankrijk d rvoor waakie Toen later in Luxemburg het bericht kwam van een nieuw verdrag over Uelgie waarin de naam van Luxemburg zelfs niet werd genoemd miiKkle men zieh wederom ongerust en hoopte de uitbreiding van den nieuwen waarborg voor Luxemburg te verkrijgen Van alle zijden erd echter geantwoord dat ten In o aal dat nog slechts drie jaren bestond Ie jong was dan dat men nu reeds behoefde te vreezen dat het geschonden zon worden j Van Berlijn werd Luxemburg echter aangemaand de verplichtingen bij het Prager tractaat hem opgelegd niet te vergelen en sedert dien tijd is men crn8lig bezig met het afbreken der vcslingwcrken BINNENLAND Goup 30 Augustus Zondag jl werd de eerste prediking gehouden in het nieuwe kerkgebouw ten dienste der remonstraulsch gereformeerde gemeente alhier in den loop f n dit jaar gesticht Met oudejaarsavond werd voor het laatst gebruik gemaakt van het oude bouwvallige bedehuis en sedert vereenigde zich de gemeente io het lokaal der loge de ware broedertrouw daartoe edelmoedig afgestaan De jongste predikant Ds J N Scheltema hield voor eene talrijke chare naar aanleiding van Ev van Johannes X 23a de eerste rede lieaigcwisseiu werd door de voordracht van vierstemmig koraalgezang door vele leden der alhier beslaande twee zanggezelschappen Caecilia eu Apollo De inwendige inrichting van het eenvoudig bedehuis mocht de algemeene goedkeuring wegdragen Dr Epstein is gekomen rn heeft het vrij talrijk publiek door zijne vlugge vingera verbaRdd De voorwerpen verdwijnen als t ware tusschen zijue vingers of nemen plotseling in aantal toe Het meest opmerkelijk was wel de verwisseling van en konijn in twee terwijl de vlugheid van onzen escamoteur vooral bleek uit den weggetooverden ring die in een noot zat die uit een meloen werd te voorschijn gebracht En wat aao al deze toeren waarde bijzet dat er niels geheimzinnigs pinata heeft Geen wijde labberd geen looueel met allerlei instrumenten geen afstond tusschen goochelaar ea t publiek Alles geschiedde in de onmiddelijke nabijheid zoodat meu eigenlijk met open oogen gefopt werd hetgeen wanneer men komt om gefopt te worden en dat doet men bij dergelijke voorstellingen toch altijd voorzeker de pleizierigste manier it 1 Morgenavond zal andermaal eene voorstelliug plaats hebben waaraan wg een uog talrijker bezoek toeweusthen T Wij zijn in staat gesteld den uitslag van bet door de afdeeling Gouda van het Ned Schoolverbond ingestelde onderzoek uaar het schoolverzuim alhier mede te deeleo Er zijn binnen dete gemeente 1944 kinderen tusschen de 6 en 13 jaren en van dit getal ontvangen er 245 geen onderwyi Naar de verklaring der oudere moet dit worden toegeschreven by 13 aan ziekte 8 omdat zij niet gevaccineerd tgn 100 als werkzaam in de garenfabrieken 54 omdat zij reeds op de school geweest zijn j 4 omdat zij dienstbaar zgn 10 II op versohilltude ambachten zgn S H 1 idioot zgn terwgl van 63 geenreden van verzuim werd opgegeven X In een brie uit Gouda voorkomende in t Lèidache Dagblad van 27 Aug lezen wij uaar aan leiding van onze klachten over t postkantoor alhier het volgende De oorzaak van dat laat bezorgen en van de algemeene ontevredenheid daarover is niet gemis aan ijver van de beambten der posterg Ik geloof niet dat met billijkheid over hun werkzaamheid bon geschiktheid of beleefdheid of ijver kan geklaagd worden Van den directeur tot den laatsten bediende zijn alle beambten geschikte vlijtige menschen die de achting van het publiek verdienen en genieten De oorzaak moet gezocht worden in de ongeschiktheid van het kantoor en hel te kleine gelat beambten Het kantoor wordt gehouden in een bekrompen lokaal Wanneer men om de eene of andere reden wachten moet moet men blijven staan in een akeligcn lochligen gang en dat wachten duurt eoms lang want er gaat hier veel om en men heeft weinig beambten bij het postkantuor zoodat het niet zeldzaam is dat men moet wachten tot 10 of 12 vroeger gekomenen geholpen zgn Het personeel bestaat uit een directeur één commies thans tijdelgk vervangi n door een surnumerair een kantoorknecht en 4 brievenbestellers Deze menschen kunnen evenals Leporello in don Junn zingen Keine Bub bei Tag und Nacht Van s morgens 6 tot ruim 1 1 uren s avonds zgn ze bgua onafgebroken bezig en kunnen looh het werk naauwelijks af Zoowel do directeur als de commies zijn letterlgk met werk overladen en zouden niettegenstaande hun gver niet klaar kunnen koiuen ware het niet dat de brievenbestellers ze van lijd tot tgd helpen door dl brieven aan te nemen die ter frankeering worden aangeboden en het verrichten van dergelgke kleine diensten meer Wat de bestellers betreft deze verrichten letterlgk paardenwerk Zesmaal daags moeten brieven besteld worden Zij moeten gezamenlijk telkens de geheele stad doorloopen niet alleen maar nog de buitenwijken Zij moeten zelfs naar bel nan de overzgde van den IJsel kwartier van de slechts 17000 buitenwgken strJ te veel gezegd i straten en grach afgelegd wuuuej beloopen te wor of gene stmat menschen ge an gaans af daarbij bet stationsgeboi gen Van de e bestellers dat uren gaans mo o g boaw van De briefbestellj en moeten geini afleggen Is h meei te vergen 1 dat zij daarenbo ven en coiiranlel nieuwe toer doiT 1 uur in den daarbg dat de bl gering is somm 826 per jaar en 24 oents voq honden zoodut I houden Zij zijiJ in dienst en veri per uur terwijl dient Deze bd omdat meu omj van een onberisi hetgeen bij eeal wordt aangemeg het oog loopend op andere plaata is het salaris l Ik beaam olkf langen dat de worden maar 7 4 aoneel zoowel vergroot wierile menschen meer dit gedeelielijkj kunnen geschied werkiug zal koJ tjes gebruikt wol is geej e kleinig uur van lid tellers geen veJ ta verkoopen wel maar men wijk deze won Indien men poa koopen zon dit f zgn en d bestf kuunen trekkei zuu ign eenigel afstanden vari venbus aan heil Men vernizend personeelmililutre acadeiigedeeld naar Bj uieuwheu emde T zullen in dienst Het dorJ zijne voltooiing zijnde huizen iij bracht en woi kerk en de pa den eerstdaags het bouwen s Brugstraat vti meren is t evi ledige plek ial van den be r De Vernaanvangen Onliangs ▼ ii Doriilreclitl gence gQschiktlnemen iSoor dldienst op üoulwordcBJ genomfzal naifi rangen lj e tuin sigebuwcjle iniliifpsald Aerlof tlPotroi eu en e Ijft van ti die vol t depol 1 ïf t