Goudsche Courant, woensdag 31 augustus 1870

PWlfc i HÉ iH ililüliM Jniliii lJiik 1i mmmmim i ifflfi 1 1 Ttin den IJsel gelegen Stolkersluis dat bijna een kwarluir vau de stad verwijderd is Gouda ofschoon lichts 17000 inwoners tellende is zeer groot zijne bnitenwijken strekken zich ver uit zoodat het niet te Teel gezegd is als beweerd wordt dat wie nlle itrateu en grachten doorloopt 6 uren gaans heeft afgelegd wanneer men nu stelt dnt s et behoeft beloopen te worden omdat er geen brieven in deze of gene straat te bezorgen zijn dan leggen deze nenschen gezamenlijk iederen dag nog 24 uren gaans af daarbij moeten zg 13 malen per dag naar bet stationsgebouw om pakken te halen of te brengen Van deze 13 mnlen komen 8 tot Inst der bestellers dat wil zeggen dat zij daartoe alleen S ai an 3ic lir fijfjc zo z h i j onsgrbouw van jjet postkantoor verwijderd De brielbeslellers doen iederen dag 16 uren dienst en moeten gemiddeld ieder 6 niir giiiins per dag afleggen Is het mogelijk van die menschen nog meer te vergen Kan men billgkerwijze verlangen dat zg daarenboven nog s nachts te halfelf de brieven en couranten zullen bei orgen dat zij dan een nieuwe toer door de stad begii nen die niet voor 1 uur in den morgen kan afgeloopen rijn Voeg daarbg dat de bezoldiging van die menschen uiterst gering is sommigen hebben 350 anderen slechts 325 per jaar waarvan 2 pCt voor het pensioen en 24 cents voor zegel van kwitantie wordt argehonden zoodat sommigen slechts ƒ 317 66 overhouden Zij zijn voordat bednig i6J m ial 16 uren in dienst en verdienen alzoo niet ten volle 5 cents per uur terwgl een opperman 8 cenls per uur verdient Deze bezoldiging is te meer ouvolducnJe omdat men om brief besteller te worden moet zijn an een onberispelijk gedrag en vertrouwenswaiirdig hetgeen bij een opperman toch niet als vereischie wordt aangemerkt Dit gerinjie loon is te meer in het oog loopend ala men bedenkt dat de beslellers op andere plaatsen meer geiiieien in den Haag bv is hel salaris ƒ 500 en de minsten genieten f 350 Ik braam vulkomeu de meerling vim hen die verlangen dat de brieven nog s avonds laat bezorgd worden maar zoude verlangen dat daartoe hel personeel zoowel op het kuiiloor als dat iler beslellers vergroot wierile Ik tonde ook verlangen dm die menschen meer bevoordeeld vierden Misschien zou dit gederllelijk zonder be uaiir van de sehntkist kunnen geschieden Wanneer de nicune posiwei in werking zal komen zullen natuurlijk veel pust egeltjes gebruikt worden Deze ran hri kantoor te hulen ia geehe kleinigheid want velen wonen meer dan uurs van bet kantoor Zoude men de brief bettcllers geen verlof kunnen geien om po it7e elijes te verkooprn Thans doen dit de bock handelaren wel maar men vindt geene boekh indelarcn in iedere wijk deze wonen alleen in het iniildeu der stad Indien men postzegels van de brief best illers kon koopen zou dit voor den burger een gioot gemak zgn en da bestellers zouden daaruit eenige winst kunnen trekken Ik geloof ook ilit het vmi bel ing lou zgn eenige bussen in de suid te plaatsen de afstanden van sommige wgken loi de eenige brievenbus nan het kantoor zijn al te groot Men vern d t op 17 Sept het onderwijzend personeel i kadetten van de koniiiklgke militaire academie die thans hij de corpsen gn ingedeeld naar Breda zullen leru kerreii en dat de uiiuwbeuoemde kadetten den 19 diiaraaiivolgende zullen in dienst gesteld wonleu Het dorp Bodegraven begint meer en meer zijne voltooiing te naderen Van de 56 in aiinbouw zgnde huizen is een groot aantal onder de kap gebracht en wordt reeds een tiental bewooml De kerk n de pastorie der Lulhersche geracenie orden eerstdaags aanbesteed zoodat ook op dat terrein het bouwen spoedig een aanvang zal nemen De Brugstraat v rkrijgt een sierlijk aanzien te bejammeren ia t evenwel dat er vooreerst nog wel een ledige plek tal blijven naardien de R k kostschool Tan den heet J van Buuren niet wordt herbouud De Vermis Eal te Schoonhoven den 5 Sept aanrangea OnUngs werd te Schoonhoven per stoombootT n Dorjllrecht aangebracht een welingerichtt diligence gt chikt voor 12 personen die naar wij vernemen jSoor de concessionarissen van den nieuwendienst op Uouda is aangekocht en in gebruik zal ordeii genomen Op welken tgd de e nieuwe dienstzal atihvangeu is nog niet bekend ibe minister van oorlog heeft bepaald dat degehuw le miliciena die op 1 Sept a s met niilirpaald i rrlof zullen worden gezonden hunne wapenen palromen en ledergoed uilen achterlaten bij de oiidcrdselwi van welke zij met verlof gaan door wierzot 2 die voorwerpen naar de hoofd idmiuistratie lietV depöl mofieii wordfn opgezonden zij zullen echter hun randsel of manlelzak medenemen dat ten aanzien van hunne rekening in het kleeding en reparatiefonds met de hier bedoelde miliciens voorloopig niet zal worden afgerekend en dat hun moet worden aangezegd dat zg onverminderd de verplichtingen die als verlofgangert op hen rusten en welke in dorso van den verlofpas zijn vermeld gehouden zgn zich op de eenit oproeping onverwijld naar het depöl van hun korps te begeven De leden van de eerste kamer der statenge neraal zijn ter vergadering bijeengeroepen tegenMaandag den 12den Sept e k des avonds tenhalf acht ure Op de bijeenkomst van Nederlandsche en Pruisische waterstaatsbeambten en gevolmachtigden diedezer dagen te Bentheim zou worden gehouden teneinde over wederzgdsche belangen te spreken enden aanen afvoer van water op de grenzen zoogoed mogelgk te regelen waren de Nederlanderspresent maar de Pruisen zijn niet verschenen Deoorlog schijnt er alles te overheerschen en zelfs zoogeheel de aandacht in te nemen dat de Pruisischeregeering die wat de zaken betreft welke oUioieelworden behandeld stipt ia op tijd en plaats ditmaal een internationale nuaeslie vergelen schijnt Ie helihcn Orerigens is de badplaats Bentheim thans druk bezocht door Hollanders die door het krijgsgeruchtvan Duilsche uilspanningsplaatsen verdreven in hetvoormalig zoo gevierde Bentheim een gedeelte vandezen heerlijken zomer doorbrengen Men begroothet i etal on er landgenonten waaronder vele 5roniiigers Frieten en Drenthers die thans aan genoemilebadplaats vertoeven op 70 a 80 Opmerkelijk ishet dat onder de ga ten geen enkele Duilscher is an he slot van een b langwekkend opstelover art 56 der grondwet waarbg den koning demacht wordt verleend om oorlog te verklaren zegthet i etkbl v d Burg Am V willen g iarne erkennen dat eene bepaling al i d van het oiulerwerpe gk art 56 voor ons land misschien niet z ioveel bn waar zal opleveren miar dit ligt aan onzen toestand hei ligt daarnnn De invloed der staalkundige gebeurtenissendoet zich niet hel minst gevoelen op denhandel in bloembollen Behalve naar Engelandnurdt j iarlijks uit Haarlem en omslreken voor ain ieiilgke sommen naar Duitschland verzonden lieigeeu nu wegens den oorlog geen plaats heeft U i ir te lande kan men zich iiii daar alles watsirgdhaar is onder de wapenen is geroepen nietn et de cultuur van bloembollen be ig houden Deiijd der ver ending verloopt iiitusschtn en spoedigouk de geschikte Igd om bollen te leggen Teliüsku jp onderviiiileii de boomkweekers die ook eenvrij iiitgebreideii handel met Duitschland drgven mede den nadeeligen invloed van den iegen oardigen stand van zaken en met verlangen ziet menook daar naar eene gunstige wending uil daaranders de gewone najaarsliesiellingen niet te veruaclilen zijn Daarbg komt nog dat men einig geld uit het buitenland onivangl en men vrij algemeen goedvindt de buuling uit te slellen totdatde oorlog geëindigd is Slilstand kwijning vervalen vrlies in handel en nijverheid fin iiinoele raoeielijkheden en bezwaren zgn de onheilen die deoorlog met zich voert In het Jf eekU v h Recht leest men De afschafüng der doodstraf schijnt hier te lande niet zonder uwe medeHerking zoo goed als verkregen Zoo sprak de heer Nicolaas Beets als voorzitter van het provinciaal Utrechlsch genootschap van kunsten en etenschappen bij zijne openingsrede van de laatste nigemeene vergadering En zoo is het ook De eerste kamer vnn de slatengeno raal zal misschien binnen kort geroepen worden om die vüort pelliiig an den genialen voorzitter Ie vervullen en zij zal den moed hebben om hareo plichl te doen om nti te doen wat zij zeer zeker drie maanden geleden zon gedaan hebben De eerste kamer zal zich niet laten verblinden door machtspreuken en schrikbeelden die nan de eenige vrang die zij te beoordeelen heeft volkomen vreemd zijn Sapienti Sat l Laatste Berichten Parijs 29 Aug De minister van binnenlandsche zaken heefi onder reserve medegedeeld den inhoud der gezamenlijke dépêches van het oorlogatooneel Daaruit bleek dat de troepen de beweging naar Rethel en Vouziers voortzetten dat men verkenners zou hebben gezien in den omtrek van beide steden dat heden 20 0U0 man Chalons zonden zijn doorge laii en uut ue kavaierie oprukt naar Epernay en eindelijk dat Straatsburg en Pfalzburg nog steeds een krachtigen neerstaiid bieden Generaal Trochu heeft een decreet uitgevaardigd gedagleekend van den 28aten daarbij wordi bevolen dat de Daitschers uit het deparlemenl der Seine binnen drie dagen Frankrijk moeien verlaten if dat zg zich in de departementen der Loire moeten terugtrekken Zij die in gebreke blijven dit bevel na te leven zullen aan de militaire rechtbanken overgeleverd worden Madrid 28 Aug De Carlisten hebhen den spoorweg van P impeluna naar Aldasiia opgebroken Er zgn nieuwe benden verschenen onder bevel van generaal Imagniro Er is infanterie en artillerie naar Navarra ge onden Parijs 29 Aug Het Journal Officiel zegt dat voor de oorlogsleening 807 307 000 frs is ingeBchrcïen dat is 2 307 000 francs meer dan gevraagd werd De gemeenteraad heeft met het oog op de belegering den inwoners verzocht dat ieder zich Tan provision zou voorzien Voorts wordt hun die niet in staat zijn den vgnnd hel hoofd Ie bieden verzocht de hoofdstad Ie verlaten Brussel 29 Aug Farticuliere dépêche Een lelejfram uil Bouillon meldt dat de keizerlgke prins te Sedan is aangekomen De keizer wordl er verwacht De uhlanen zijn te Muuzon Parijs Aug De Frisse meldt dat de bank van Frankrijk en vier groote spoorweg maatschappijen machtiging van de regeering hebben gevraagd om h ire zetels naarde departementen over Ie brengen Berlijn 29 Aug Uit het koninklijk hoofdkwartier IS het volgend bericht ontvangen 28 Aug Gisiereii heeft Ie Busancy een voorde onzen zegevierend gevecht plaats gehad van het 3e regiment Saksische kavallerie een eicadron van het 18e regiment uhlanen an eene batterij tegen zes escadrons Fransche jagers De kommande ende Fransche officier is gewond en gevangen genoincn Volgens nadere berichten zouden de Fr insche generaals Frossard en Bourbaki gewond zijn Brussel 29 Aug Het Belgisch observatieleger wordt meer en meer naar de uiterste grens bti het Luxembiirgseh grondgebied geconcentreerd liet grootste gedeelte van het garnizoen te Brussel irrtrekt ook naar het genoemde leger Een gedeelte der voorhoede is reeds heden daarheen op marsch gegaan New York 28 Aug De minister van financiën heeft last gegeven om in September voor 7 millinen aan bonds te koopen en voor 4 inillioen goud Ie verknopen jlemeni lc Bcrictitcn Vociisi ig Kcrd te DcUt ctn huwelijk gislotcn en dit hcugilljk fult door vccivuldigi ofTlThanden aim IJacchuB duchtig gevierd Nndat de joiigsihuiidcn des nniniddogs ten gevolgo Tfln een gereaen rerscliil terdege met elkander op de straat hadden geplulthaard nerd door de vrouw des avonds weder op shcirtn megin beil at niinoer veroorzaakt daarin dapper hijgestsan door dr lieve straatjeugd zoodat de policie genoodzaakt nav ter voorkoming van verdere ruslterstoriug rieti met de raati Ie bemoiien Weid de bruid des morgens door hnren bruidigom het raadhuis aan de voor ljde binnengeleid thans iteid hair anderinial den toegang tot datzelfde raadhuis virleend inr ar uu aan do achterzijde en door du ngeiitin der openbarB inarht Na den nacht aldaar en dus niet in de echtelijke woning te hebben doorgebracht is tij den volgenden morgen op vrye voeten gesteld Van des ochtends lot des avonds zoo schrijft de Haagsche briefschrijver san hit Handelsblad klinken ons de trompetten en trommen lo d oireu overal zien wij uniformen en H iphten do jongens doi 11 mets dan soldaatje en oorlogje spelen en zelfs in de uncedoten die mni Icn beste geeft spelcu nu de militairen de hoofdrol Dezer dagen virteldr men mij o a den droom vau ccn soldaat Ik droomde eido hij dat ik Idj den koning wal i M zat in eene ruime kamer met een groote lafcl voor zirh waarop ullis uilgeslnld nas nl een oldant maar hckoinen kan als karattcii met Jenever rum kruiken bier twie polten met tabnk si iiirn en laiiae pijpen Ircoadicr wal zul gibrnikeu vlocg dr kmiing gulwcg lm f 1 i m f 1 1 II m flt M