Goudsche Courant, woensdag 31 augustus 1870

idw ö ff M K f i I i i rJa Sire als iK l ooi i kiezen bib een glaa giog van rum üU c blirft Wuim of küuJ vioPK Jt koning opgtiuimd Ja lufst waiin Sm Eu lit koning giug waanipil idi nour builen om den kettl tutit kokriiJ uutcr te bultu Jnibt trad Siii wur bimicn ui uas hij ojï t punt om wulri bij t glas tl bcliinken lotu dt toldaat hilaas 1 wakker w rd lad ik t maar koud gtvraagd zuchtte hij wakker ttordttid Üiidir het aanlaï pcrsoiitn op dtu dag van drn nnnsbg te La Vilettt neancotceid bevond ich ook ten vrij oiidnlmgr tjpt iianidijk eciiL vrouw mtt ctn ztcr maimolijk voorkointii iie t ie trp bf i Jing mi d wtuup tdtk gezeUchni gevonden uerd Xoltitns hut biktnttms on uUeeu imuwsgierigheid haar naar de plaats vüii t opren giditvtii hebben Voor dtn toinimsbaiis vm polilit gebiacht wtktt 7ij den argwaan op vau Ala een bewija drr spionnen vrees in tnnkiijk woidt litt volgtudt gtmtïd Itii Ntdtrhiiidtr te tlcbtö nthoieii dit m Zwitstiland op ku ththool had g Ugin wtid op di ii hou levard te Panja amigtsproken Gij 7ijt vitundtlnig Ja iminhter V at zegt ge van dt aken Ik ig nitts want ik ben vreemdtUng maar dt transthiu haddtn dtn oorlog wtl wat lutir kunnen bfgniiiMi Dt onbekinde vuwijdtrdt itli duth didtlijk daarop wird de Hollander door twee In dtn opgenonitn en oitdiuks zijn verztt naar t polilitbuitnu veivotid léi ondti botvtn opge ilottn Den eeisittu dai krte hij gtcn Burgerlijko Stand ül BOKtN 26 Aug lUunina ouders K F I Nolri ni G de Hoog 27 Alida Antbonia oudtrs C de Wull B J van der Palm Jun ouders J van Bovene tu van der i UU M igdakua Pitteriulli ouders W trbrnggt en Y van der Dongen 28 Juhaniia Dim ouders C Mulders en M I iireiidtr Johiunts rhtodorus ouders J 1 Imiiolz en l Stiaur Couielia ouikrs A Mul en J P van der Ree AntKonie Itcmltit oud rs A BouwincLsttr en J C Brotr Gerardus VN illitlmus oudtu H van Deu en en J Stieuwinkel Adiianus uudera J deu Hertog en G Lonrier OvfuiEDtN 27 Aug A van der Graaf 26 j V t Kfomhout 3 m 11 vnu Waas 55 j J T Irij mtiü 1 1 H Zuydvild 19 j Gfhuwö 30 Aug D Buer en A J Tunmers ADVERTEMTÏEN V Getrouwd D BOEK A J TIMMERS f Gouda 30 Augustus 1870 i 4 Bevallen van eene Dochter A A 1 1 RlDDER DiiXHooEK Hoogwoud 27 Augustus 1870 Voorspoedig bevallen van een Zoon J HUBEK Bowi 8 Gou h 29 Aug 1870 Heden overleed ous jongste kuid slechts vier weken oud P VLASVELD M C VLASVELD vvN dln ïooits Gouda 28 Augustus 1870 J M van Minden Deutiste DLÜ bele Buurt Gouda verwittigt dat luj eone nieuwe vinding bedt om holle kieken en tanden te vullen iiiinder eenig gevoel of drukking te veroorzaken Verder aat hij voort met het in ettf n van Kunsttiudt u en Gebitten op iouil Zilvei aoutcbouc enz welke op het lekel kste tandvleesoh gcplcutst kunnen worden Geen g ld wordt gevorderd voordat 7 1 volkomen aan luiiine U ischten hebben voldaan Ook repareert iii spoedig stukkou van alulen Meester Locaal Nut on VcrmaaK = j WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1870 Aanvang ten 8 Uur TWEEDE EN LAATSTE MAGISCHE VOORSTELLING uit te voeren door den wereldberoemden Prestidigitateur en Ventriloque nor vil 11ST VAN M ic vin E TEIT KEl lK NM ÜLhON III De Voorstelling al bestaan uit TOEREN in I HYSICA CHEMIE NATUURLLIK MAGNETISMUS en BUIKSPREKEN Genummerde Plaatsen ƒ 0 99 met genummerde Plaatsen 0 49 Toegangskaarten zijn Woensdag morgen vanaf 10 uur te veiknjgen aan het Lokaal VAN HM Oorlogs Tooneel i n il 10 Centen te bekomen bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda IFFKSTIE Met het oog op UITLOTING CONVERSIE BRAND of VERMISSING van Eöecten is het hoogst raadzaam dat Nummer Serie Aumiiii tratie Letter ot Jaartal derzelve bij een ander zijn genoteeru De ondergeteekende biedt zich aan opgaven dieiiaangaandf in daarvoor expresselijk aangelegde llegisters loüeloot op te nomen Commissionair in Effeden GOIiDA 1S70 Van GOUDA naar Moorlrecht 0 15 12 + 3 28 lit 1Ü28 Ni nwerkrrk9 1 1 11 33 1 24 3 28 4 31 fi 45 10 28 Uiifllp 9 15 1 24 3 28 h 4 5 10 28 RoTiniDAM 8 18 9 15 9 53 1133 1 24 153 3 8 4JI1 f 4 5 7 28 10 28 Zie iih MoerknpHlc 56 9 18 3 il P 4 3 Zoelerm Zepwiwrd 6 5U 9 18 11 3fi U 53 3 31 8 43 10 31 Voorburg B 5Ü 9 18 3 31 8 43 sGluvKNiiAui b 56 8 21 9 18 9 56 11 0 1 53 1 5B UI 4 34 7 31 f 43 10 31 Ou e nler 58 9 51 ll Sl 3 31 fi 1 3 46 8 23 V ocr l n 6 5S 9 51 11 34 3 31 6 43 0 K 8 23 ll unwiei 6 58 8 20 9 51 1134 12 56 3 31 6 16 8 n 8 38 10 UlliiUU 6 58 8 38 11 34 12 56 2 43 3 31 6 46 8 23 8 8 10 Amsihidoi over Harmeltji 8 20 9 51 11 31 12 56 3 28 6 43 b 3S 10 irtWht 6 58 8 38 11 34 2 43 8 23 Naar GOUDA van Moordieclit 6 U 9 32 11 U 12 37 i 14 6 27 S 5 N M ik rk 33 9 25 U 5 12 31 1 8 6 20 7 5 l incllp 6 24 9 l 10 58 12 24 6 13 7 53 lluiiMtn M 6 15 8 15 9 10 10 60 12 15 2 20 2 b 5 MS 8 1 5 Zcvdih Mmikipelleb 36 9 30 12 36 4 7 6 18 8 Zucifim Zff iii l 625 7 54 9 19 12 25 3 55 6 6 7 50 Voorburp 6 11 9 6 12 11 3 41 5 51 7 ifi 5 jliAVENlUOl 6 5 7 40 8 9 10 55 12 5 2 2 50 3 35 5 45 7 30 8 9 30 ChiTr l rS 37 8 5 1 8 3 1 4 2 6 16 9 57 10 5 Woeulnii 8 28 8 43 11 06 10 S9 12 58 2 54 3 55 6 9 51 58 llurmclc 7 53 8 21 38 9 28 12 51 1 30 2 50 6 I 15 9 63 ininiii 15 8 6 9 10 10 50 12 15 1 10 2 30 i il 5 15 6 43 930 AMsimiiiM over Hnrinclen 7 15 S 60 10 16 2 5 i 35 6 30 9 15 Utretht 6 50 9 4 0 11 20 2 40 4 30 8 15 Prol PERGREÏl D AIJON Ilaar Extract Dit bovengeiioenide Extrnct geheel berustende op do kennis der weienschap en geregtvaardigd door de VI Ie gunstig geslaagde proeven is een middel om de hareu en het hoofd Ie versterken op nieuw voedsel te geven aan den haarbol waardoor de ziekelijke en verllcnsde haren zich neder krachtig vastzetten en tevens het hoofd verfnsoht en verhelderd het omh u morbij jegaan eii alles is meua geuorden het verouderde en nitntn i vomufcnJe i scl uii cl hanrmuldel met e of olie te vcimengen is ten ecnenmale onhoudbaar geworden ea dui eiid eu bij tienduuenden malen gebleken dat zalk een tetmengsel slechts alleen kan dienen om de haren Ie parfumeereii doch oierigeus de haren vuil en eek maakt hl nevens het hoofd acht en vatbaar voor ongemakken en krachteloosheid voor den groei van het haar Welnu alles overtuigt u dat gij Prof Pergrcr d Alion s IlaarËxtract moet gebruiken hetwelk a 40 cents per flacon verkrijgbaar is gesteld bij Mej de Wed HOSMAN Gouda T A G VAN ÜÜlH I H KELLEB SoUerdam F A BOIIONIE Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en verken heibaam op de SPUSVLRTClllNO Zij zgn uitmuntend tegen de G L SCHEliPIE in het BLOED m UllSLAG der HUID nj zijn ZACHT LAXEllKND en SLUMAFDBIJVEND Verzegelde doozen vnn 37 Va nt en dubbele dpo en zijn verkrijgbaar bij de hh Alblasutdmn M Punt W Atmludam M Clc b mSC droog heiligeweg D 321 Bcuthunen C deu Bouraetstcr Bleiswijk S V d Kraats Bodei ittven B Versloot Ve t H W de Kruijff Deventer Gebroed ïimau Gouda L Schenk op de Hoogstraat s Gravesande W v d Boom Ilaattrecht K Oosterling LeUerkerk A den Oudsten Limüwten B Kruilhuf Uyden i ï Terbuigh lli uicm hoek B ikkcrsteeg Mooidruht G H Post Rteuiiijk F Kapleiu Rolti dam A v d Toorn Weste Wagenst Sc wou wvcii A Wolft Tiel A F F i issen Utrecht V Allena op het Steenw over de Don kerbtr n 372 Woelden L lluijlen Zcveuitinen A Prins Het depot dezer echte Urbanns Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda aüoen uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Mou wordt instantelijk verzocht vM attent te Willi 11 zijn dat door ons bij niemand anders de Uibaiiu Pillen bej eid volgens het oude en echte Kecept in Dépol zijn verkrijgbaar gesteld de hierImnii opgegeven Stiden m plaatsen dan A lionngeuoemde Dépot ionders In elk doosjje is een biljet voor ien met de eujeiiliandige iiaiiir leekeniiig van de vei viinuligeis Wed KuNliN Si Z00 N Apothfkeis Htlke llaiiditi keiiiiig ich ook bev indt op li t ZegLÜak Hiiarmeile de Doo jes ver egrald zyn Wij vcr oekeii d iitbiuikei instautüijk dinar elop te Ictttii cii ladeii liunannwel tOO t e ZIOQbij itn mdi lie Doosjes Pillen haalt Allleen dieDoosjes waarin een biljet met on c Handl ekenmgis zich aan te sdiairen on zich te wachteöa vüorba gebruik van de vele iiamaiiksels Goudl 1 1 uk ïuii Hiinkuiiiii 44 HjmeidiiijTO IDITESUBD ljirallitWlWlJ i f jl a 11 tMmuuMiM ill liijeinulii il i l lm iwii tA utli 11 K l fn ü 1F U i tRD iiti liii ir iti it 4 if i r Mtawliiifii ui nnltii Mui ew u jfii ifik ili n iiiiiiaiiiiliuiii ima epW dl ofMi dn udi diHli j Rjnilf IM llilt 11 If M Kt iK J iifi4 ntt Wi oticlils Il aid 1 m IK kni nmiM muim tpé J i i iMiter