Goudsche Courant, vrijdag 2 september 1870

mm iWiCli li Bisclic spoorwnijfroiis in l rankrijk onleu leiuf j e hoiklcn wa inl iiir de dienst in Jiclgii zelf ernstig beilieigd worJt o t loi i voorspuit dat de BeIjjiüLliii 5puuiivt j inaalscliiippijen weigeren zullen goederen niiar Fiiinkrijk Ic vervuercn zoolang de bedoelde waggons niet zijn teruggegeven Kr komt geen einde aan den toevloed van Diiiiseii en LVansclie funiiliëii die te Brussel en ehlers in België een toevluelitsoord komen zoeken De ireiiieu komen liieidoor natuurlijk alleu Ie laat aan l iar aan tie grenzen bij de duiianen kaiilnren een grout opoiillioiid vereisoht wordt wegens het naauwkeurig visiteercn vau bagage en hel viseeren der p issen liriissti wemelt van vreemde zoowel alledaagsche als ailerzonderlingste wezenstrekken Vele Ijeauiblen van tie gioolc kantoren te i irijs voornamelijk liuitscher s zijn hier bereids aai gekomen en zoeken werk en brood D ü I T S C H L A N D Aan de Fesa Zfy wordt over den slag van den 18 Aug ii tg gemeld omtrent tien koning Z M stond bij üravelotle met zijn gevolg in een hevig vijandelijk vunr In zijne onniiddelijke n ibijheid bij Rezonvillc brandde een wolspinnerij af waardoor zijne naaste omgeving werd verlicht Hij zat op een bank van een boereiuvageii waarvan het eene einde ruste op een unster eii het andere op een dooden Fiauschen Schimmel lij den koning waren prins K irel de groothertogen van VVeioiar en Tan Mecklenburg graaf von Jtismarck von Rhoon en graaf Dünhoff De laatste zal te paard Von Ehoon had den helm afgezet en droeg legen zijne gewoonte een pollliemuts de koning had ilen helm op Graaf Bisoiarck trachiie Kraiisehe brieven te lezen als had hij niets anders te doen ieder stond stilzwijgend wel overtuigd nis men was iiiii de strijd spoedig zou beslist we en Daar trad von Molike op den koning toe iMajtsleit wij hebben ie zegepraal behaald de vijand is uit nl zijne po sitiën geworpen De omstanders hieven na deze woorden een luid hoera aani Maar nu dacht meu ook aan de eischen van t lichaam een kantiiiehouder die in ila nabijheid was kreeg order de veldflesschen der heeren te vullen De koning dronk uit een gebroken glas graaf von Bismarck kauwde met graagte op een stuk kommiesbrood de toestand was zóó buitengewoon dat de schilder Olto Günther de opdracht heeft gekregen een schets van dit gedenkwaardig Oogenblik Ie maken Da Karhr Ztg meldi dat de bisschop vanStraatsburg een bemiddeling beproefd heeft Hijbegaf zich u ar Schilligheim waar het Badenschehoofdkwartier i en had daar een onderhoud metoverste Leszinski De bisschop vor d een biimburdement in strijd uiet het oorlogsrecht hetgeen menhem niet toegaf Hij verzocht d t men de bevolking veroorlooven zou de stad Ie verlaten Ditwerd afgeslagen Eindelyk verzocht hij oin eenwapenstilstand van 24 uren Dit werd toegestaan onder beding dat de gouverneur van Straatsburgbinnen een uur zou verklaren dat bij in onderhandeling wilde treden Ook werd hij uilgenoodigd de toebereidselen voor den aanval in oogciischouwte nemen Toen de bisschop terugkeerde werd er op Leszinski ofschoon deze zelf de parlementairsvlag droeg een formeel pelolonsvuur geopend De vlag was door kogels doorboord De poging tot rermiddeling bleef vruchteloos ea met korte tussclieiipooz n duurt het bombardement onafgebroken voort De Triersche Zeltvng zegt Op het nabijgelegen slagv dd namelijk liij Melz wordt juist eenwerk ïoliüoid dat op verivunderlijke wijze aanloont wat een goedhcstunrd en welgeorganistcrd arbeiderskorps inj eval van nood in weinige dagen tot standkan brciigeii Het was namelijk noodzakelijk geworden om den spoorweg die onder het bereik vande vesting en dus onveilig was voor de belegeraars door een anderen spoorweg ten spoedigste te vervangen opdat het Duilsche leger over eene spoorweg commuiiicaiie van iSiiarbriicken via Mctz naarStraatsburg en l ariji zou kunnen beschikken Totdit doel werd leii bergspoorweg ongeveer 5 mijlenlang van llcmilly oier I ppi naar l ont i Moussungevoerd Oin dezen spoorweg te leggen weiden ongeveer 40011 arbeiders uil den omtrek van Trier aan het werk gezet Zij onlvaiigen 1 ihlr daggelden militaire proviand züodai zij zelien moeten koken Er zijn verschillende houten viadiielcn aangelegd te Pont jVMonsson is een houten spoorwegbrug over den Moezel geslagen De boomen worden er gfveld en onmiddellijk verwerkt De dorpenin den omtrek zijn schier alle verlaten en natuurlijk wordt al wal in den weg s aat onderst bovengehaald De werkzaamheden die zeer snel vorderen worden door militai c i gedekt aangezien meu beducht is voor do wr iakgicrige boeren die zich in de büsschen verschuilen Uit Kaiserslaulern wordt nog omtrent denhaat der Lotharingsche bevolking het volgendegemeld Toeu wij onze paarden wildaa drenken vondea wy een bron dia den vorigeu dag nog frisoh en helder water gaf opgedroogd Natuurlyk was dit met ifDorbedaOhicu rade geschied In de oabijlieid stond eu hoeve met een stal i iot 4U stuji s vee Ik begaf mij er heen en dreigde de boerin dat ik het huis in brand zou steken als zij niet zorgde voor water Die bedreiging hielp en binnen een kort tijdsverloop hadden onze paarden volop te drin n De bo ren t bl r n k zeer on onze veldtelegrafen Telkens wordt een draad doorgesneden of een paal omvergerukt Onze Veherall uiid Nir vitJs zooals de uhlanen in de wandeling lieelcn heblieu zich nu met het bewaken der telegraphie betast en menige boer heeft het reeds uiCt den dood moeien bekoopeii dat hij de telegraafdraden schond Trouwens zij eleu wat hun in dat geval t wachten staal Valt zulk ecu boer een uhlaan in handen dan slaat hy hem een strik om den arm laat hem een eind weegs naast zijn paard draven eu knoopt hem dan zonder vorm van proces op De vorming van drio nieuwe reserve legers zoo merkt de Köln Zeit op is reeds gelast enzal weldra volluoid zijn Die Igding heen grootebevrediging verwekt daar zij de venvachtingen vaneen beslist energiek oorlogvoeren rechtvaardigt enverder er op wijst hoe met den omvang der gebrachte offers ook hel voornemen in kracht zal winnen om slechts legen de meest stellige waarborgeneen vrede te sluiten die Kuropa voor langen lyd zoo al niet voor altijd beveiligen zal tegen ecu bloedige catastrophe als de tegenivoordige Men hoortnu wel hier en daar de vrees uiten dat het aan detusscliehkomst der neutrale mogendheden zou kunnengelukken om te bewerken dat men dezerzijds ietsvan zijn eischen liet vallen Het ligt echter voordo hand dat die beduchtheid allen grond mist nieUemin doen zich ouder de bevolking stemmenhooren om zij het dan ook maar in den vormvan dankadressen of petiticn aan den koning hemhel verkrijgen van de meest duurzame vredeson derpanden mei kracht op het hart te binden BINNENLAND Gouda 1 Septembeh Zaterdag had in het lokaal Ons Oenocoen in de Boelekadc de dislriulsvergadering plaats van onilerrtijzers uil het zevende district dtr provincie Zuid Holland ónder het praesidiulo van hunuen schoolopziener dun heer J Broedelel Uceda bij den aanvang der vergadering werd door den vü rziller eeu woord van hulde gesproken aan de nagediichtenis gewijd van een waardig lid der vereeniging door den dood ontvalleu den keer A Hoornci sedert 18 i4 upcnb iar hoofdonderwijzer te Krimpen n d Lék wiens nederigheid degelijkheid bekwaamheid in exacte wetenschappen én ijver voor voor zijn vak zooals de heer Bruedelet betuigde verre boven den lof verheven waren dien hij en anderen den ontslapene toebrachlen N idat menig onderwerp het onderwijs betrellende ter lalel was gebracht en van verschillende zijden belangrijke discussiën in de vergadering uitlokte vereenigden allen zich aail een vrieudschappelijkeii maallijd Onder de toasten die daar uitgesproken werden maakle vooral dic van den voorzitter op t welzijn van Nederland eu Oranje een kraohligeii indruk op de vergadering die zich duidelijk openbaarde daar allen het eerste vers van het Nederlandsche volkslied aanhieven en daarna het vijfde vers yaii dat lied staande zongen terwijl de heer Kiewict de longe hoofdonderwijzer Ie Oudewaler door zijn pianospel zeer gepast dal gezang begeleidde Naar aanleiding van een toast uitgebracht door den heer K Mars leeraar aan de hoogere burgerschool en tevens president vatn de afdeeling van liet Roode Kruis alhier werd er staande de vergadering eene inzameling len behoeve van het Mooile Kruis gehouden die 10 opleverde terwijl de wensch geuit werd dat de onderwijzers in hel zevende district evenals hunne ambtgenoolen in het derde en vierde district dezer provincie in hunne seliolen inzamelingen zouden honden of bussen zouden plaalseii waarin de leerlingen hunne vrijwillige bijdragen voor het Roode Kruis konden brengen Niet dan iioode scheidde men doch onder het blij vooruiiziclit elkamler veertien dagen later in datzelfde lokaal weder Ie ontmoeten waarin dan de derde provinciale jaarlijksche vergidering van onwijzers en voorstanders van hel onderwijs in Z iidHolliind zal gehondcu worden De commissie die den 3Di Juli door de notabele ingezetenen Ie Waddinxveen aangewezen werd om middelen Ie beramen ter voorzieuing io debelioeflen der achtergelatenc betrekkingen van diegenen die tengevolge der tijdsomstandigheden totden miliiaireu dienst ziju opgeroepen of ook welnog opgeroepen zullen worden hield eergisteren avondeeue publieke bijeenkomst leu einde bet door haarverkregen resultaat aan do vergadering mede te deelen Hieruit l leek dat ia verschilUode bgdragen door de commissie ontvangen was een bedrag van circa ƒ 772 dal nu zoo goed mogelijk moest besteed worden en welks besteding aan het oordeel der vergadering werd overgelaten Vooreerst v x in anii e kinjf enop ondersteuning der achtergebleven betrekkingen en wijl het ontvangen bedrag zoo ruim was vasigesleld aan het hoofdcomitc van het Roode Kruis voorloopig eene bijdrage te zenden van ƒ 100 en aan ieder der oiidei de wapenen zijnde manschappen dezer gemeente 100 oigaren benevens een pond tabak Ouk werd besloten aan den 70jarigen de Bruin die zinh als vrijwilliger in deze gemeente heeft aangemeld 10 ter band te stellen uit afzonderlijke vrijwillige bgdragen bijeen te brengen De heer Lodewgk Mulder geeft in het Utr Dagblad eene zeer uitvoerige beachrgvipg gadagteekend 25 Aug vau een bezoek in het Lazareth aanden Uiju waaraan wij bet volgende onlleenen Dusseldorp is het centrum geworden voor de dagelijksche aakorast verpleging en gedeeltelijke verzending van duizendn gewonden die voornamelijk per stoomboot van het oorlogatooneel worden aangevoerd Voor het grootste gedeelte de bevolking is de verpleging hoofdzaak al het andere bijzaak geworden De grootste offioieele inrichting is het zoogenaamde reservelazareth waarvoor men de groole iihlauen kazeriie in gebruik heeft genomeu Het ia een kolossaal gebouw in der tijd door Napoleon I opgericht met een front van een paar honderd schreden aan de straat en verscheid ne ruime biuneupleincu Eeu schilderachtig en levendig tooneel doet zich reeds bij het binnentreden der hoofiliieur op Uier staan eeuige reusaciiiige meubel wagens met atroo belegd waarop zooeven een transport gewouden is binnengebracht die reeds te bed zijn gelegd sommigen die noch gaan noch staan kunnen worden door de ziekenoppassers met den lichtblauwen armband mei het roode kruis gedragen Mc ziet hiwr de meest verschillende uniformen meest allen echter l ranschen infanterislen ariillerislen kurassiers zouaven ook enkele turcos die intusschia door hunne kalmte conirasteeren wet het beeld der dierlijke woestheid dat ous niet leo onrechte van die Afrikanen gemaakt wordt By en door dat alles heen bewegen zich allerlei bonie groepen van bedienden oflicieren ziekenoppassers enz De trap opgaande komt men in de afdeeling waar doctor VVarleman uil Arnhem zijne diensten bewyst Hij en vier collega s de hh d Büohner uit Devenler d de Vry uit Dordrecht d van der Ley en de Zwaan uit s Hage uii de iwee candidatci uit Groningen Sannes en Olferhaus hadden zich ter beschikking van den geneeskundigen dienst gesteld eu hunne dienslen rijn dankbaar aangenomen De drie eerste doctoren met de beide candidateu zyn hier gcbleve 0 e heeren van der Ley en de Zwaan zyn gisteren naar Eiberfeld verirukkun aar hunne hulp gevraagd was De kamers si rekken zich langs een langen corridor uil In ijzeren kribben op slroozakken liggen de ongelukkigen uitgestrekt hier loet een doorboorden arm daar met een kogel in de dij door de burst of door het heen opmerkelijk is het dat het nagenoeg alle kogehvondeü zyn Met eene bedaardheid die vertrouwen welt gaat onze doctor met zijn helpers langs de bedden elke woud wordt zorgvuldig uagezien gereinigd en opnieuw verbonden Treffend is de onvermoeide zorg der geestelijke zusters Kalm en rustig met eeu glimlach op t gelaat als de zieke zich beier gevoelt of met een weemoedige uitdrukking op i gelaat als de arme drommel zich iracht te verzetten tegen de martelende pijnen staan zij daar met haar mand met zwachtels pleisters en pluksel en wenden het oog niet van den arts af om hein terstond aan te reiken wat hij te midden van zijn bloedig werk vraagt Dat is wel met recht de bedaarde zelfvrrzoochenende toewyding in hare verheven eenvoudigheid Maar levens zijn voor die ia ik alleen geoefende handen en krachtige gesleüen berekend Onze door cchle nienschenliefde gc lreven vrouwen en meisjes mogen wel bedenken dat het zware werk der barmiiirtigheid zonder sterke zenuwen onmogelijk kan worden uitgevoerd Men moet het zien om te weten wat het is al die gapende wonden de kramptrekkingen van den lijder zijn met klamme zweet bedekte bleeke hoofd Ook zij die als gcnecslieeren of issislenlen hunne dienslen willen verlccnen mogen dit wel edeukcn