Goudsche Courant, vrijdag 2 september 1870

5 r r T i r f cr Un Juli door de hq i ivcen aangewezen werd ttr voorziening iu dé belrekktngen van die dsomstandigbeden tot pijeKWpen of ook wel i hield eergiaterao avond en eiiids het door haar rf adering mede te deeleo üiilUode bijilragren door 8 een bedrag van circa E ogelijk moest besteed lan het oordeel der ver rkiog genomen de oneven betrekkinp en ea 10 ruim was vastgesteld It Roode Kruis voorioo ui 100 en nSK cd r ide manschappen dezer evens een pond tabak 70jarigen de Bruin die gemeente heeft aangektellen tiit afzouderl ke te brengen ulder geefl in het Utr B bewkrgtipg gedagtee zoek i i het Lazareth aan volgeiide oDtieeneu um geworden voor de pleging en gedeeltelijke wonden die roorname fcl oorlogstooneel worden lotste gedeelte de bevol paak al het andere bij liiriobtii g ia het zaoge laarroor men de groote beeft genomen Het ia I er t d door Napoleon I van een paar honderd fr3cheid ne ruime biuneug en levendig tooneel Den treden der hoofddeur I iHacniige meubel wagens o even een transport genie reeda te bed z jn gefian noch ataan kunnen Assers met den lichlblauIr kruis gedragen Men lillende uniformen meest ufanteristefl artilleristeix kele turcos dieiutusschen tueren met het beeiil der niet ten onrech e Jikt wordt By en door cli allerlei bonte groe eii liekenoppaaaera enz Uè in de afdeeliug waar I em zijne dienaten bew jtt hh d Büchner uit I erdrecht d van der Ley lit twee candidiiten uit l rh iüs hadden zich ter skundigen dienst gesteld iikbaar aaugenumen Ue de beide candidaten z n aii der Ley en de Zwaan vertrokken aar hunne ainers strekken zich langs I ijzeren kribben op strooaen uitgestrekt hier met met een kogel in de dij heen opmerkelijk is het t elwonden zyn Met eene n wekt gaat onte dootof fidden elke woud wordt Inigd en opnieuw verbonlueide jorg der geestelijke t eeu glimlach op l gi luat I eit of met een weemoe I liiat als de arme drommel pen de martelende pijnen i iid met zwachtels pleisbet oog niet van den t B in te reiken wat hij te verk vraagt Dat ia wel fnrzoocheiiende toewyding ii heid Maar tevens zijn lilde handen en krachtige 11 liefde gedreven vrouwen Ifiiken dat hel zware werk Ifterke zenuwen onmogelijk te eten wal het is al amptrekkingen n den fwet bedekte bleeke hoofd of issislenten hunne mogen dit wel bedeuken Hebben zy vertrouwen op zich zclven oen vertrouwen ge8rond iu studie en ondervinding dan zulleu zg overat met open armen warden ontvangen want er is bijna overal gebrek aan praktisch bekwame heelmeesters Een sleeuen hart zou breken by al de tooneelen van ellende die zich bij eeu bezoek aan het hospitaal aan ulle zijden opdoen Vraagt m n mij wal ik volgens de hier opgedane ondervinding het meest weuschelgk oordeel dat door de comités aan het hoofdcomité worde gezonden dan zon ik moeten zeggen alles want aan alles is behoefte Maar in de eerste plaats geld Verder komen in aarraerkiiig rhirurga i umen eT vooral die voor amputatie en reseclie vervolgi ns paardenhareu matrassen bijna iille gewonden liggen in het lazareth nog op slroo akken voor een man met een gebroken been kreeg men met moeite een matras De tijd om nieuwe te maken is er niet Wie een matras zendt doet een weldaad Verder Bordeauxwijn roode die bij ons voor minder geld beter te verkrijgen is Zweeftnigen tot hel ondereteunen van gewonde ledemalen IJzeren bedstellen zijn vooreerst niet noodig Verbnndmiddelen gitter charpie opcngesplelon watten aan de ruwe zyde met neteldoek belegd draadphikuel dat lijnrecht tegen het adfi s van profeaior Pojaiio door Duit che geneesheeren bij cenlpnnars gebruikt wordt irrigateuni dip van den ecnvoudigsteii vorm kunnen ijn Vooral onze doctoren die zuo wakker de eer van het JCoode Kruis ophouden zal de toezending hartelijk welkom zijn Hun eikkring wordt dagelijks grooter Dr Warteman zil eerstdaags 110 ewondcn onder behandeling hebben Dr Biichner ezoekt 15 kamers Dr lie Vry S kamers vooral bezet met oogziekten zij zijn daarbij den geheeleu dag van dienst in het reserrcla arrth Zooals reeds is gemeld is de eerste kamer deralatengeneraal bijeengeroepen tegen Maandag 12 September a s des avonds ten half acht ure Naarmen thans verneemt bc itnat het voorneineii omuog in den loop van die week en dus vóór de sluiting van het tegenwoordig ziiiin j iar Ie bcliandelen het wets onlwerp tol afschalfiiig van de doudalruf dat bij die kamer aanhangig is geliK ven IViar de volgende zitting der kamers en 19 Sepiembermoet geopend worden kan de eerste kaïmr nlzooslechts enkele dagen aau de afdoening van dit outwerp besteden Uit versehillendf plaatsen worden bijzonderheden gemeld omtrent di achade ilooa den stormvan Maandagnacht vrroorzaakt lii liet llollaiidsehe Diep wi j het water zno hoog opgeloojicii dit depolder het Kwistgeld geheel is ondergeloopen Aanzienlijke schade is aan den oogst toegebracht Dezebesiu l hoofdzakelijk uit tarwe haver en suikerwortels Vermoedelijk is tr ook ee verdronken UitS iedrecht roeldt men dat het water van de Merwed zoo hoog werd opgejaagd dat de meeste bnitenpolderazijn overgevlocid Het ree is in alli rijl huiswaartsgehaald veel gras ia weggedreven en de naweidein genoemde polders waarop door velen gehooptwerd zal niets van belang meer kunnen opleveren Uit Nuniansilorp wordt gemeld dat de Muien HoogeWestersche en Nieuw Westersche Zomerpolders teznmen ruim 300 hectaren weiland in de anibaehtsheerlijkheid te Cromstrijen overstroomd zijn Doorhel onverwacht invloeien is de schade aan verdrongken vee vrij belangrijk TeKatwyk zijn door den noordwestelijken storm en de hooggaande zee al de schuiten tegen de duinen geslagen sommige hebben belangrijke schade bekomen Aan bet badhuis zijn eenige badkui tsen weggeslagen en vcrbrgi eld ook zijn enkele aan den weg slaande boomen omvergerukt Kol iên Onder den titel Bezuiniging bij het leger schrijft de locomoti Te Magelang is de behandeling van t garnizoen aan den civiclen geneesheer opgedragen geworden Ook te Keilirie is nu aan den civielen geneesheer gevraagd of hij nel zoo goed zon willen zijn daar het garnizoen te verzorgen Hij heeft dit aangenomen en eerstdaags zal de oüicier van gezondheid Tun Bosch warden verplaatst Deze maatregelen zijn t gevolg van het gebrek aan militaire geneesheeren Men beweert dat dit gebrek ook een groot gewicht in de schaal heifi gelegd toen nu onlangs is besloten geworden viin vele kleinere posten het garnizoen weg te iicineii De werving il Holland opengesteld voo Dnitsjhe geneesheeren schgnt niet genoeg hulp tt leveren al doet men de examens dalen tot het laagale puil In Holland verbiedt de et dat burger en soldaat toevertrouwd worden aan artsen die zoo weinig bewijzen van bekwaamheid kunnen geven als thans van de ofliciercn van gezondlicid voor Indlë worden gevorderd Die zuinigheid waar het de geneeskundige verpleging geldt doet met bezorgheid denken aan de expeuities of epidemieën die we te gemoet gaan Meetings waarop met ernst en bezadigdheid deze belaugrgke zaak nerd besproken zouden waarschijnlijk eenige duizende guldens aan t batig slot kunnen ontwringen voor de behoeften van het zieke Indische leger Het uieuws vnn Japan en China is weinigbelangrgk er heerscht in Japan eenige opgewondenheid dunr men eene gezamenlijke expeditie vanEngelsehe Amerikaansche Fransohe en Japansehesr p verwjifht 2£en Corea ne zrgt d eruitfbreide toebereidseleu worden gemaakt Men spreekt van een handcistraclaat tiisschen Japan en Peru het is te hopen dat het Japansche gouvernement den koelihandel en de guanovelden niet vergeten zal Ook spreekt men van een Iractaat tusschen Rusland en Japan waarbij een soort van gezamenlijk bezit van het eiland Saghalien is vastgesteld Omtrent steenkolen uit de ïokasima raijnen nabij Nagasaki wordt door marine officieren en anderen gunstig bericht Uit Scorabaija wordt van 2 Juli geschreven Ten onrechte wordt dikwerf beweerd dat de inlander ongeschikt voor eenige ontwikkeling alleenbruikbaar is voor koeliediensten of wel om te arbeiden in suikerriet en koflie luinen Hun die denJa ana qua industrieel minachten even wij denraad eens een bezoek te brengen au de hier gevestigde meubelen rijtuig fabriek de firma de Zoete Co als wanneer zg van die dwaling genezen daaruit zullen lerugkeereii Onder meer fraaie voorwerpen van smaak op dat gebied uitsluitend door inlanders vervaardigd merkten wij op een kunststuk van houtsnijwerk zoo uiterst fijn bewerkt dat de beste Eurupecschc werkman het mei zal veroeteren Eene guirlande van bloemen slingert zich in bevallige kronkelingen door het geliladerie heen en men laat opgetogen dat de hand d s kunstenaars het dorre hout op die gze wist te be ifleii Laatste Berichten Brussel ÜO Aug De trein die len twee ure uit J arijs moest vertrekken is hier niet aangekomen Op dit ougeiiblik zgn Iiiljettcn aangeplakt aan het station van dcu spoor eg jiaar Pargs meldende dal de dienst voor reizigers sedert gisteren gchtend is geschorst lol nader order Arlon 31 Aug BIgkens hier ontvangen berichten had Bazaine lot den 29 geen pogingen aangewend om uil Metz te komen De koning van l ruisen heeft gelast dut de troepen die de stad ingesloien bonden zoover raogelgk builen het lerrein an liet laatste slagvelil moeten kamperen om minder aan den iu la ed der aldaar plaats hebbende uitwasemingen 4e zgn blootgesteld BrUISSel H Aug De Moile Serge meldt uit Carignan van gisteren naraidd g 4 ure Ten 12 ure IS hier een geveehi begonnen Het duurl nog voort De Pruisen hadden een aanval op de Fransclieti gedaan op hun mar ch naar Carignan nabij Mouz on Fa jS 31 Aug De minister van liinncnlatidsche zaken heelt L ider reserve het volgende liekeiid gemaakt De vijand schgnt in zijn marsch naar Parijs Ie worden opgehouden Mac Mahon zet zijne bewegiiigci voort Er hi ert geen ernstig gcverhl plaats gehad Clirtlons seligiit geheel ontruimd Ie zijn Ii liet deparleineiit der Aisne en andere iiepirteinenlen worden de nationale gardes georganiseerd tot een krachiigen tegenstand Parijs 31 Augustus De Ncderlandsche gezant alhier spreekt categorisch de bewering tegen van den Luxemburgscbeii coirspondent van den l i ies volgens wien de gezant zou verklaard hebben dat zijne Regeeriiig eene kortstondige schending van het Londeiische iractaat zou toeslaan door aan de Franschen vergunning te geven om over het Luienburgsch grondgebied te trekken raits zonder er zich op te houden Londen 31 Augustus Volgens berichten uit Spanje moei de beweging der Carlislen in het noorden des lands ten volle verijdeld zijn Berlijn ai Aug Olscren heelt alhier ten gevolge eeiier oproeping vanwege i en e i ten burgemeester Seydel en de afgevaardigden Löwe en von Uiiruh eene vergadering van notabelen uit alle partijen plaats gehad Mei eenparige stemmen werd besluleii een beroep op de Duilsche natie te doen tot een ailres aan den koning In dat stuk wordt hoofdzakelijk hd volgende gezegd De natie geeft hare bezorgdheid te kennen over de berichten volgt iis elke muil in het buitenland tracht tnsschenbeiilen te komen om voor Duitschland het resultaat van den oorlog te beperken Zij verlangt dat aan Duitschland zal worden overgelaten te beslissen wat het voor zijn eigen welzijn noodig acht Hel volk vernieuwt de belofte van trouw en volharding en het vertrouwt op s konings wijsheid om met uitsluiting van alle vreemde inmenging een toestand in het leven te roepen waordoor de vredelievende betrekking met naburige staten beter dan tot nu toe verzekerd en waardoor tevens de eenheid en vrijheid van het gemeenschappelijk Duitache rijk gei i waarborgd en legen eiken aanval beschermd worden VarenneS 30 Aug s avonds ten 8 ure O Jicieel bericht van Duilsche zijde De voorhoede van net 12 Duilsche armeeKoipi iieeii Ii ueu namiddag de overwinning behaald in een gevecht bij Nouart tegen de troepen van het Fransche vijfde legerkorps De spoorweg Jussehen Thionville en Meziéres is door de onzen op mee verschillende punlen opgebroken Arion 31 Aug Een gedeelte vau hei leger van MacMahon is op den weg tusschen Carignan en Mouzon op de vlucht geslagen Berlijn 31 Aug De Provincial Correspondent behelst een artikel dat tot opschrift heefl i uitschlands weiischea ten opzichte van den Elzas en van Lotharingen In dat artikel wordt gezegd Da landen welke van Duitschland werden afgescheurd zijn voor Frankrijk de voornaamste steunpunten geworden tot een dreigenden aanval legen Duitschland Hoe zou t mogelijk zijn dat na glorierijke zegepralen door Duilsche legers behaald en na de herovering van l Tiiden die vroeger tot Duitschland behoorden dat na de zware en djire offers waarmede de overwinningen behaald werden niet met alle kracht de overtuiging zich zou laten gulden dal de eer zoowi l nis de veiligheid van Dui schland gebiedend eischen dat een einde worde gemaakt aan dien ouden smaad dal Duilsch grondgebied wordt gebruikt ala uitgangspunt voor de onderwerping van Duitschland Verndgens wordt in hel artikel gezegd dat de Europeesche mogendheden van de trouw in acht genomen neutrale houding ook ten gevolge van den loop dien de oorlog genomen heeft nfet zullen willen afwi ken iu zoover niel door eenige vredeavoorwaarden hel belang van Europa wezenlijk schade zou lijden Het Dnitsche volk is echter zich bewust dat hel ook daarbg niet streeft naar een overwicht over andere volken het zoogenaamde politieke evenwicht lan Europa niet bedreigt maar alleen een borg verlangl voor den vasten zekeren vrede dien het voor zich en de overige Tolken op den ouden rust verstoorder van Europa eindelyk veroveren wil Karlsruhe si Aug De KarUrukcr Zeitung meldt dal de gouverneur v iu den Elzas graaf Biamarck Bohlen zich voorloopig te Hagenau heeft gevestigd nadat bij eerst generaal Werder had geraadpleegd Berlijn 3l Aug Te Koningsbergen op de beurs heeft een aanzienlijk aantal kooplieden eenslenrmig een ndreu aan den koning goedgekeurd dal van gelijken inhoud is dat als nit Berlijn Uitdrukkelgk wordt daarin verzoc it dat alle inmenging van vreemden in evenlueele vredes ouderhundelingen worde geweerd Florenville op Belgisch grondgebied dichtbij Carignan 31 Aug Na hot gevecht zijn de Pruisen Carignan binnengetrokken De verliezen zijn aan beiile zgden aanzienigk De Pruisen hebben 4 mitrailleuses genomen Heden morgen is de strgil op nieuw aangevangen te Armigny op den weg van Monlmódy naar Sedan op lien mijlen iif i iiid van du Belgische grenzen De Belgen doen urkeiiningen en hebben ilWo ra geplaatst langs de grenzen Achterblijvers zijn in de bosschen gezien welke Frankrijk ei België scheiden Brussel 31 Aug De litoile Beige zegt dat de berichten welke de regeering gekregen heeflover hetgeen dicht bij de grenzen gebeurt haar bewogen hebbeu uit voorzichtigheid troepen te zenden naar den kant van Philippeville waar de graaf van Vlaanderen het hoofdkwartier heeft opgeslagen Brussel 31 ug De 7 fo ce behelst het volgend telegram uit Florenville van 31 Aug 4 ure 40 minuten Mac Mahon was gisteren gekampeerd op de hoogten van Vaux tusschen Eélkel en Vouziers Hij trok voorwaarts naar Montmcdy en werd teruggeslagen naar zijn punt van uitgang De veldslag van gisteren is dus waarschijnlijk onbeslist gebleven Heden is de strgd weder begonnen ten vijf ure in den ochtend hy duurt iog voort De Pruisen winnen veld zij hebhen nu Carignai b iz el MacMahon is terug elrokkcn naar Si ilan ivaar hij gevaar loopt te worden opjiesluien Uel bloedbail is vreeselgk De bevolking in den omtrek neemt verschrikt de vlucht BUSCany linsc mi Vouders en Stenag 30 Aug Heden werd het leger van Mau Mahon bij Beaumont teil noorihceskn ran S ciint aangevallen verslagen en naar de Belgische grenzen Icruggedroiigeii Het rfl