Goudsche Courant, vrijdag 2 september 1870

HMi tt ad 1 icf = l i f Lui pp kamperaent der Frnnschen ftrd veroverd Mijlen ver werd de vervulgiug voortgezet en is slechts om de invallende duisleruia gcéiudigd Het anntui veroverde kanouueu eii gevangenen is nog niet te overzien wegens de uitgestrektheid van het slagveld Parijs 31 Aug In het wekelyksch bulletin van het Journal OJficiel wordt gecon8tateer l dat Frankrijk den tegen woord igcn toestand gadeslaat met vertrouwen op de energie aan welke geheel Europa hulde brengt Het volk kalm en vnsiberaden i bereid tot alle toewyding en elk offer Alle Franschen begrijpen dut eensgezindheid de eerste plicht is De vyanden zullen stuiten niet allee i op lOk n dn leen gr iu I l A eii ie i ook op wallen van vaderlandsliefde toewijding wilskracht en onoverwinnelijke volharding Parijs weet nog niet of het een beleg al moeltn ilnorstanri maar het wacht zonder een uet breed te wijken dergelijke gebeurlijkheid af Geheel Frankrijk staat op alle handen grijpen de wapenen om het vaderland te verdedigen De hoofdstad en de provinciën wedyveren in geesidrifl Haar vercenigde pogingen moeten ons de overwinning verzekeren FarijS 31 Aug in bet wetgevend lichaam heeft de heer Keiler een brief uit Straatsburg voorgelezen waarin gemeld wordt dat de Pruisen op de stad vuren en niet op de vestingwallen Een vierde gedeelte der stad is verbrand De bewoners kiezen den dood boven eene overgave Door den vijand E jn gevangei en gebezigd voor het iianleggen van loopgraven tegen de stad De kamer heeft by motie verklaard dat Straatsburg zich verdienstelijk heeft gemaakt jegens het vaderland en niet zal ophouden Fransch Ie zijn De beer Keiler heeft voorgesteld eene commissie te benoemen om naar den Boven Bijn te gaan ten einde de bevolking aldaar die als één enkel man zal opstaan te wapenen Gemen de Berichten To Velp is den 27 teu Aug overluden du tDarkrtelister Marie vau Kraiiiaar die al du vulfltochtuD van 1813 eii 1830 heeft mci gcinaakt Zg beruikte dea oadurdoin vhd 85 jaren CD laat buar luan nii t wien zy 62 jaar en 1 luaaad gehuwd waa ia bekroui Kn oinstandighedeu achter Het Eware geschat der Priiiasen bestaat niet gebeel dU getrokken stukkeu Zij eikeuncu dat het kanon met gludilu liel bg een aanval of verdtdigiug uog zeer goedu dienaten kan bewgzen eu in auminige gevallcD nog zelfs boveu het getrokken stuk te verkirien i In 1866 en in 1867 beatond co Dog beden bestaat het grootite doel der atukkeu die op de forten rondom Keulen op Ëhreubreitstein Cobleuts eui in batterg geateld zijn uit kanonnen met gladde ziel akcbla daar waar mea ecae groote uitgeatrektheid voor zieh heeft en een groot teld moet beitrijken wordt het gladde aluk door bet getrokken vervangen De stalen kanonnen van Krupp zijn bijzonder lang en meten dikwerf 4 7 meter en uid dc e reden verkoos men v r deze het acbterlaad Systeeiu Vtrder behoort nog tot het bele£eriog8geai hut het gladde grananl knnou van 28 centimeters en de gladde lange en bronzen 24 ponder Ook de mortier wetdt niet hij den helegeringstrcin vergeten l e ziel van dezen ia eenigzina bgzonder ingericht want het projectiel rust op vier aangegoter ribben en raakt verdtr nergens de mortier Met deze inrichting verneemt men dnt de worp met minder stoutiug gcbehit dt eu dat het projectiel geen draaiende buwegiag om zijn us kryut ten gevolge waarvan de derivatie zal verminderen en lueu zekerder van dea iiorp zal wezeu Aan het station te Bromberg kwam een transport gewoadcn jian Zoodra de trein stilsloud naderde eene dame met zca Icoppen bouillon Du sergeant d e met het tr usport belust waa en die zich zeer dapper had gekweten up het slagveld voegde de dame toe ïeeeido iiiejufvrouw zou ik u luogeu verzoeken ook iiiy ceu kop bouillon te geven Ik ben zeer vermoeid en ziek Op snippigen toon werd hem geautwoord dut de bouillon voor de Fransehe officieren heatcmd was De sergeant werd hierover zóó noedeni dat hg en vuistslag onder hel blaadje gaf waarop de koppen stondi n loodat het jntfcrtjc met bouillon werd overgoten VERGAÜEKING van ben GK VIliENTEllAAD Dinsdag 30 Augustus Tegenwoordig de hh v Bergen IJzeudoorn voorzitter de Grave Luyten Prince Braggnar Westerbaaii Drougloevcr vau Gennep eu vnn tf liuaten Du not der vorige veigiidering worden gelczeu en gearresteerd Zijn ingekomen eene diapositic van hh Gedeputeerde Staten houdende f ovAkeuring eener wijziging an de begruoting der dd sehuiterij over lS7lli Nolif het rapport der cominisaie over de rekening van 1669 adviserende lot goedkeuring Ier visie cc no missive nin 11 eu W indu iicnde de begrooting met do memorie van loelielitiiig over 1 71 Gesteld in handen van de llh iriuehner eilclbonn en hok i etn adres vun J Mulder en andere bewuners van de Karueiuelkkloot veizuekeiide leiie biuiid puil lu hunne nabijheid te inugei hebhen ü eu VV verklureu daarop reeds gelet te hebben bij het opmaken der begrootiiig eu stellen voor het verzoek aan te houden tot na du behundeliug der hegrootiug eu het lutusachen ter visie tu leggen l o heer J l Ternon i q verzoekt etiie toelage van ƒ 100 ala bijdrngo tot ilc oukoaten iUt derJo prov vcrgndcriug van oiidcrwijzürs cuz in Zuid Ilolland alliiur te houden op 10 Sept n s In hauden vau U en W teu fine van bericht en rnad Aan de orde ia een voorstel ter goedkeuring der rekening VftD dun kassier der bank vau luening over het boekjaar 1869 70 Deze rekening wordt algemeen goedgekeurd De 8up letoire begroeting van ƒ 1800 voor het weeshuis over 187U wegens meerdere verpleegden en mindere outvuugsten wordt door U en W anitbcvoleu De heer Lu teD vraagt ophtldcring ten aanzien der vereeui iiig met het bestedclitighuis De vuorritter broiitwoordt dien in gunstigen zin eu wordt de begrootiog daarna goedgekeurd Thans komt in eene miasivo van de eomroiesie van de mu ieksrhool verzoekende nog ceue toelage van f 75 over 7 iip le e d 1 pg I Op voorstel van B eu W wordt uok dut ver oek toege staao Beide posten xulleu worden geleden op de onvoorziene uitgaven CQ daarna eindigt du vergadering MARKTBERICHTEN OOUda 1 Sept Hoewel de houders houger gestemd uuren kunden tot de verhoogde prijken slechts weinig zaken tot stand komen Tarwe puike Zeeuwsche per hectol 10 70 a f ll 50 mindere ƒ 9 76 a ƒ 10 50 Nienwc 10 25 a 10 75 Polderlarwe 9 40 a ƒ 10 20 Rogge puike ƒ 7 75 a 8 mindere ƒ 6 70 a 7 25 Nieuwe ƒ 7 25 ii8 25 Gerst winler S liü a ö 70 dito zomer 5 35 at 6 25 Haver korte 4 75 11 5 30 mindere 3 75 a ƒ 4 50 Puardebuonen 8 15 a ƒ 8 40 Uuiveboonen ƒ 8 50 a 9 Vocrerwteii ƒ 7 60 a 8 De veemarkt met goeden aanvoer doch tragen handel vette varkens geschikt voor Landenwaren gezocht magere varkeus eu biggen traag vette schapen vlug Kaas Anagevoerd 87 parlgen prij n vauƒ22 ii 2ti Ooeboter ƒ 1 80 a 1 44 Weibolift 1 00 i ƒ 1 12 Burgerlijke Stand Gkuuu n 28 Aug Cornells Augustinus ouders J Dongelmaiis cü L idioau 29 Willemina ouders W de Mink en 1 ri r Vni a Maria Petronella ouders C T t iolens til au Vuureu lleudricus Jaeobus Petrus ouJers F C l iiSi en J J 15pskuinp Willem Jaeob ouders 11 J W lluber en i Howla 30 Atula ouders G J Grendel en A I puw i rier VViUeinijntje ouders A Plak en J J Ueluiije i l Vaueiacus Jaeobus ouders S P van der Kleiu eu J van der Kroft Clasiua ouders VV J JauKuegt en K rai Immerzeel OviKLtUEN 88 Ai i Vlasveld 4 w T M Souffreu 4 m 29 J baitelaar hnisvr van J den Held 5Gj au 1 da Graaf 1 j J Bakker 12 j GfcHUWu 31 Aug P Seholteu ea J J Kroon J Veiuirig en M N M Uach ADVERTENTIEN Bevallen van een welgeschapen Zoon VAN DEll KkOFT 1 VAN DEB KLEIN GoüUA 30 August is 1870 Openbare Verkooplngen te G OUDA op MAANDAG 12 SEPTEMBER 1870 des voormiddaga ten elf ure in het Nieuwe KoH iJHUis aan de Westhaven van Een Winkelhuis en Erf staande en liggende aan de Zeugstraat te Gouda wijk G n 11 waarin sedert vele jaren met goed gevolg winkel in manufacturen is gedaan Te aanvaarden 1 November 1870 En op MAANDAG 10 SEPTEMBER 1870 des voormiddags ten Elf ure in het koffijhuis Bellbvue in de St Anthoniestraat van Een WINRIliUllS en EÜF staande en liggende aan de Hoogstraat te Gouda WiJk A N 125 Te aanvaarden 1 October 1870 Nadere inlichtingen ijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda VAN HET Oorlogs Tooneel zijn a 10 Centen te bekomen bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda TE HUUR op eene der schoonste grachten van Gouda een zeer droop en goed onderhouden bevattende ZEVEN KAMERS MEIDENKA llfPR VViriUD Tr ÜTTTr ÜXT X rnrTTXT en annexe SCHUUR Brieven franco onder de letters T G aan den Boekhandelaar A Bbinkman te Gouda Slijm en Maagplllen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg legen de Slijin en als moagverSterkend ebruikt worden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht lazerend zijn zyn tegen 32V3 cent het doosje met berigt van het gebrnik verkrygbaar bij de navolgende lleeren te Amsterdam M Clubaii C Droog Heilige weg D 321 Bleiswyk S v d Kraats Bodegraven B Versloot Bommel Zult J v d Yegte Delft E Wilschut Delfshaven J Koch Deventer Gebroed Timao Dirksinnd 1 de Vries Dordi ht H J Giltay Gouda L Schenk op de Hoogstraat Gravensande W v d Boom s Hage Visser in de Spuistraat Harderwijk A Grridiuius Haastrecht K Oosterling Legden J T Terburgh Haarlemmersir Lekkerkerk A den Oudsten Liuachoten B Kruithof Moordrecht G H Pest Beeuwp F Kaptein Rotterdam v Saute Kollf korie Hoofd8tee Schiedam Wed A H Bombouts Schoonhoven A Wolff Tiel A J Faassen Utrecht ¥ Altena op den Steenweg over de Don kersiraat n 372 Vlaardingen J M LagerweriT Zevenhuizen A Prins De SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens bet echte recept zijn door mij te Gouda alleen e uitsluitend verkrijgbaar ges eld bg den Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm en MaagyiUen ia een biljet voor ien met de handeeekening van J J SCHREUDEB apotheker welke handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje vrzegeld is Men gelieve daar wel allent op te zijn en zich te wachten voor het gebruik van een nainaaksel dut men tracht in omloop te brengen 46 Raderstooniboot dUSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s morgens ö j uur Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagdijka Retourhaarten Gouda Druk van A briukiuap u tap w ta Jnm te iwV ulijn pi rttiirttpltpl Hs g lilt eii li ii III J t In MBiililip lm ra t i lijn btUtaii 111 mm iW i éi tal ta W Ie 31 lifstsi l iil j BtijiiKeèiei ll dlide wam tete ft ifcijwiw BUfflUND j NtaiSrt 7 t feil itMi l l