Goudsche Courant, zondag 4 september 1870

0mm Il il l ilP il MUM = ysamastr TT mm 1870 ZüiKlag 4 Seplcmber m 941 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverienüeMad voor Gouda en önislreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave ooneel men by den Boekhani Gouda schoonste grachten en goofi n rh 1 r I S MERS MEIDENKA WN mof nnn n TITTXT de letters T G aan tiNKMAN te Gouda iaagpilleii ds vele jaren met het m en als maagvor eu door bare weiking evorderen bijzonder fr Kacht laxerend liet dooije met berigt aar by de narolgende roog Heilige weg D 321 egte loogstraat oom straat aarlemmerstr n f korte Hoofdsteeg ibouti tl Steenweg over de l on Werff 1 i Rillen bereid olgen docr my tt Oouda alleen gesteld bij den Heer L EL je en sinls onheuKelyke Il MaagpiUen 9 Il indeeekening an J J welke bandteekening itich ik waarmede het doosje Idnar wel attent op te t i r het gebru k vnn een omloop te brengen 46 i i I iJSSEL 1 en Dinsdag s morgens olagen s morg 7 uren uur I ll geljjke dagen s nam h IS 5 uren liKfkacnten A llriukiDiiii De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BUBöEMEESÏER en WEÏHOUDEUS van Gonda brengen tur kennis van de Iiigeretenen dat de Begruoting van de inkomsten en uitgaven der gemeente over het dienstjaar 1871 voor den tijd van veertien dajjen op de scCretnrie Ier lezing van een ieder is nedergelegd uaartoe gelegenheid ivardt gegeven op alle werkdagen van des morgens len tlMI tot des namiddags ten één ure trrvvijl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier bogrooting kan worden verkregen Gouda den 30 Augustus 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGI EEVEn FOHTl IJN va v BERKEN UZEN DOOUN Vrijdag avond Voortdurend komen er per telegraaf ladingen omtrent den vreesselijkeii slag der laatste dagen die in de oumiddelgke nabijheid van Belgie s grondgebied geleverd wordt en uarvauhet middelpunt de sterke vesting Sedan schijnt Ie zijn Behalve van Uuitsche en Fransche zijde komen er OU ook berichten uit België De iegppraal is vermoedel k aan de zijde der Duitschers uant hoet el een Fransch bericht melding maakt van het terugtrekken der Duitschers ja zelfs van een beslissende zegepraal door Mac Mahon behaald zijn toch de Duileche en Belgische berichten groolendrels cciiiihiidend omtrent bet toekennen van de overwinning aan de Pruisen en hunne bondgenooteu Zoo bevat rfe Indvpendanee van heden een lelcpran van s nachts om 2 uren uit Bouillon up de Fransche grenzen ontvangen waarin gemeld wordt Den 1 dezer is van s morgens vyf ure af lusschcn Douzy en Sedan een verschrikkelijk gevecht begonnen dat beslissend zal zijn l ij het afzenden dezer dépêche duurt de slag i og altoos voort en bet resultaat is nog niet Ie voorzien De bei le partijen schijnen are positien te zullen handhaven Doch met dit rukken de Pruisen vooruit en hebben la Cbnpelle en Givonnc bezet De dorpen Bazcilles Balan Eemilly Uillcrsenay zijn in brand De Maas voert tal van lijken mede Een gedeelte der Fransche troepen zon zelfs bij Bouillon op Belgisch grondgebied zijn gekomen en aldaar ontwapend zijn De Echo du Parlement bevat het volgende schrijven De bataillc nam een aanvang tussclien liemilly en Uancourt op geringen afstand van 8édan De keizerlijke rins bevond zich daar nog kort te ivoren in den nacht van 28 op 2 Augustus had j met den keizer den nacht te Baily Belle doorgebracht liet gevecht begon den SOstcn des morgens li n 7 urej een uur later erden de Franscheii in di richting van Sedan lerugfiedrongcn Toon echter kwam de g eraal de Failly met 40 U00 man van Carignan op eili n en helde de overwinning naar naar de zijdi der Frauschcn over liet slagveld bad zulk cciie buileriguwonu uitgestrektheid dal de briefschrijver zich geen volledige rekenschap weet te geven van den einduitslag Zeker is het dal aan beide zijden enorme verliezen zijn geleden De Franschen hebben zich Dinsdag weder laten overvallen Een gedeelte hunner troepen heeft geen andere kans ge ien om zich aan het moorddadig vuur der Pruisen te onttrekken dan door zich in het water te werpen maar zeer velen slaagden er niet in den te aeiiovergestelden oever te bereiken Van vier regiraenlen kurassiers is op die wijze bijna niets overgebleven Van het 30ste regiment van Hnie zijn naanwelijks een dertigtal manschappen gered n ilen omtrek iet bet er ellendig uit De bevolking neemt allerwege de vlucht mca ontmoet duizende ge innen htngs deii weg de meesten videren op ern agen een deel van hunne bezittingen mede of dryven eenig vee voor zich uil De dorpen en gehuchten beginnen in brand Ie raken Het is onmogelijk al de vlneliiflin en in de Belgische grensplaatscn op te nemen zij hebben langs den zoom van het Houd een soort van kamp upgeslaprn d il zich drie mijlen ver uitstrekt en bijna uitsluitend door vrouwen en kinderen bevolkt is vier gejammer het hart breekt Meer beslissend zijn ile Duitsche bericlilen De koningin van Pruisen heeft hel volgende le egram van den koning ontvangen Op het slagveld van Sudan 1 Sept S n uur namiddag Sedert Vi uur rukken w j zegevierend om Sedan vooruit De garde de 4 6 11 en 12ile armeekorpsen benevens hel Beiersohe korps liebben aan t gevcohl deelgenomen De vyand is bijna geheel in Sedan leriifrpeworpen Hel is nog niet mogelijk ineldi een finder bericht om nu reeds de hij underheden van de uveriviiiniiig te Kenneu Tut dusver is het gebleken dat een hvinligtal kanonnen 11 mitrailleuses en omstreeks 70U0 gevangenen in de marht der Pruisen zijn gevallen Eeindelijk is no het volgend olTiciecle berichtte Berlijn aaiigekonieii St Barbe bij Metz 1 sepl l Vi s avondi Sedert gisteren moigcii vroeg is maarschalk Bazaïne met zijii gclieelc armee in gevecht geweest mei het eerste legerkorps en de daaraan toegevoegde divisie onder bevel van Kummer De ilrijd werd dag en nacht voorlgfzet en heden is hij herval De Franschen werden overal door de onzen die roemrijk gestreden hebben teruggeslagen De Franschen hebben met groole dapperlicid gevochlen zij waren echter verplicht voor de Oosl l ruiscn te wijken Prins Frederik Karel heeft gisteren en heden het eerste legerkorps geluk gcwenscht met de beide behaalde overwinninjjcn De vierde landweer divisie heefteen roemrijk aandeel aan de heden behaalde zegepraal VON Mamkuitei Hoe bel zij dit is zeker dal andermaal duizenden zullen gesneuveld of j el wetst zijn en dal de ellende meer en meer naaf den vrede doel ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN mogendheid in den strijd lusscheu Duitschland en Frankrijk te dulden en den strijd Ie blijven voortzetten tegen wien het zij totdat de vrede op een duurzame basis zal gevestigd zijn Het Berlijnsche adres is van dea volgenden inhoud iiAUerdoortueldigsfe gruotmachUgite allergenadigste Koning en Heer f Toen de oorlog onvermijdelijk was heeft de natie zich eenstemmig rondom Uwe Majesteit en Uwe bondgenooteu geschaard Zij deed de gelofte van getrouw te volharden in den slrijd vjor de veiligheid eenheid en grootheid van hel Duitsche vaderland God heeft de wapenen gezegend die voor de rechtvaardige zaak met onovertroflen dapperheiil gevoerd worden Voor stroomen van het edelste bloed zijn de overwinningen gekocht maar met onverwachte snelheid hebben zij ons nabij bet voorgestelde doel gebracht Eeiie krachtige inspanning wacht ons nog het Duitsche volk heeft vast beiloten elk offer te brengen om de verhevenste nationale taak te volbrengen Maar te midden van die c tige en bigmoedigo stemming worden wij verontiusl door de telkens vernieuwde berichten van vreemde inmenging welke toch de verschrikki igen des ooriogs niet hcefl eten af te wenden thans den prijs die ons voor den strijd toekomt naar eigen goedvinden tracht te bepeiken De herinnering aan hetgeen geschied is na den roemrijken bevrydingsoorlog onzer vaderen is bij ons niet uilgewiseht Zij leert Duiischland dat hel alleen moet overleggen en beslissen wat zijne welvaart vcreischl Daarom naderen wij Uwe Majesteit nogmaals met de gelofte van Ironw ie volharden tol dal hel aan Uwe wijsheid elukt met uiisluitiug van alle vreemde bemoeienis eciien toestand te vestigen die de rustige houding van den abuur beier dan tol nog too waarburgl de eenheid van het geheele Duiiselie rijk verzekert en tegen elke aanraud iig bei eiliut He einile seliijnl ai uo nog veraf te zijn want hoe dikwijls ook reeds lerslagen Frankrijk is nog verre van uitgeput De belegerinsf van Metz en vin Straatsburg houden nu reeds de Diiiiscliers geriiimen tijil bezig komen zij lot Parijs ook dan is i einda nog niet beslist vooral daar is een vreemd land hoe goed zij er zich ook in vestigen een nederlaag die toch altijd nog onder de mogelijkheden behoort voor hen dubbel nadeelig zou zijn F B A N K R IJ K Do zitting van hel wetgevend lichaam was Dinsdag weder vrij onstuimig De heer André gaf zijn uiigenuegen te kennen over de lasterlijke bcsuhnidigingcn waaraan de protestanten in een dagblad hadden bloot gestaan Er waren ook gewelddadigheden Itgeii predikanicii gepleegd Do heer Belhmoul sloot zich hierbij aan en zeide De prolestautcn worden gelasterd de hemel mag welen wie er achter schuilt De prefcelen on de par uettcn riepen verscheidene leden der oppositie uit Die woorden deden een storm ontslaan De heer Favro drong aan op hoi nildeeleu van wa penen aan de nationale garde te Belleville Haar kummandanl had verklaard dat de garde in dia voorstad geen wapenen had Hierop onlstoiid een storm De heer Picard beschuldigde het geheim bewind hclwolk achter hel ininjslcric stond d it