Goudsche Courant, zondag 4 september 1870

het do hnnd hnd in de hisleringen ivnarnnn de leden der oppobitie bloot stonden De heer l icard ïeide dat do niinister niet alics doen kon wat hij wilde Naast hem en achter hem zalen de mannen van vroeger Door de e werd hy geinspireerd ieroep noem ze l was een geheim gouvernement er waren invloeden die eei gevaar voor hel land waren Zij moesien verdwijnen üe minibler van binnurd zaken verklaarde dal hij de beschuldigi ig legen de prulestanlen mei verontwaardiging had vernomen Zij was valsch Hel and kon op al zijnc ionen rekenen Voorts zeide hij dat er geen geheim gouvernement acliler of boven hem was Zoo iels zou hij niet kunnen dulden i II Ic f p eige i tt rrtiivwuur ijKlicid i te woorden loklen op nieuw een hevigen slorin uit Men zegt dat de kanalen door welke Parijs vau drinknalcr wordt voorzien door uhl inen zijn vernield De Tempt bevat onder dagleekcning van 2S Aug cenige bijzonderheden betrelfendc het booibardement van Straatsburg Wij onllceiieii daaraanhbt volgende De beetling is Ie zwak om vele uilvallen te Idoen zij kan slechls de vesting verdedigen en dal doet zij op heldhaftige wijze Liniclroepcn mobile garde nalioiiale garde allen doen hun pliehl Tegenover de zestigduizend beleger iars kunnen de belegerden slechls tienduizend s oldale i overstellen De stad wordl als t ware aanhouilcnd gebombardeerd t Is ilaarloe dat de vijand zich bepaalt Aan slormloüpen denkt hij niet en daiir de citadel de sleutel der stad is en de forliliealir ii der eiladel ongeschonden blijven zoo zullen de Duilschers althans niet spoedig slagen Den 22sten de er begon de vijand met gloeiende kogels in de slad ta schieten Zij vielen er als hngelslcenen De voorstad Saverne geraakte in brand en werd gedeeltelijk vernield Over t algemeen wordt de stad s voormiddags weinig beschoten Uooh in den namiddag en s naohts volgen de kogels elkander met verschrikkelijke hnelheid op De belegerden richten een wel onderbonden vuur tegen tien vijand maar hunne kogels kunnen de Duitsche batterijen slechts moeilijk bereiken gedekt als zij aan den eenen kant zijn door de aarden werken aan gene zijde van deu Itijn en aan deu anderen kant achter llaushergeu Van de hoogten van Barr ziet men bij tuïschenpoozen Pen dikken rook over ganscli Slrnalsburg verspreid zoodat men te iiauwernood de torenspits van de Catlicdranl kan onderscheiden De Cathedraal zelve is z waar beschadigd Het gymnasium dat voor eene iiitirmerie is ingericht is in brand geschoten evenals de kerk Ie Temple neuf en de daaraan belende stads bibliotheek Geen boekdeel is bewaard gebleven van ileze kostbare verzameling die een onwaardeerbare schat was De bommen vielen eenige uren lang op het gebouw zoodat men het met geen mogelijkheid kon naderen Het verlies is onherstelbaar want ileze in Dnilschland zoowel als in Frankrijk beroemde bibliotheek behelsde tal van éénige eeuwenoude exemplaren in manuscript en in gedrukli werken Omtrent ilen oorsprong van ile 100 000 geweren die de minister Palikao ontdekt had als uoorzijn voorganger bewaard als la iiste reserve deeltde Temps nog eenige bijzonderheden mede In den loop van het voiig jaar deed de ministe van oorlog al de oude generen de niet meer zouden worden ge oruikl en bepaaiil iül 000 van htt model van 1840 ii en 1822 getransformeerd publiek verkoopen bij aanbesteding de laagste prijs was daarbij natuurlijk bepaald Toen werd mei den heer Michel Runs kapitein der urtiilerie eene overeenkomst gelrotfen waarbij hij onder borgstelling van fr 6Ü Ü00 het recht verkreeg om voor de opbrengst der door hem Ie bewerkstelligen verkoupen nieuwe gewerju en wapenen Ie leveren Sedert wer len door het domein 10 jOn geweren aan den kapitein llons geleverd die met n meeste bereidwilligheid en vaderlandslievende opuiri ring bij het uitbreken van den oorlog beschikbaar stelde al de wapenen waarvan hij volgens contract de kooper was Reeds is gemeld dat de maire van Kpcrnayuit zyne betrekking is ontslagen Dit is geschiedbij keizerlijk besluit genomen op het volgende r ipport van den minister van binnenlandsche zaki ii Vrijdag op den dag zijn 75 uhlanen Ie Epiriiay binnengetrokken en hebben het spoorwegstation bezet Krachtig leruggesLigen door cenige soldaten der gei ie hebben die verkenners de vlucht genomen ondersohfidciie gevangenen in onze macht latende Dcnzelfdcn avond richtte de maiie van Kpernay eene proclamatie tot de bevolking onder zijii bestuur en beval haar aan zich niet tegen den tuclit van den vyand Ie verzetten Ik stel U M vour dezen ambiciiaar te ontslaan die aan zijne plichten heeft te kon gedaan en mij heden zijn oiilslag inzendt gedngtcckeud uit Havre De afzetting van den maire van Epornay denheer Auban Moet Romonl wordt door de Franïchcbladen van harte toegejuicht Wanneer de hoofdender gcmeenlen van den KI as en Lotharingen wierbevolking eenparig bereid is alle otters voor Frauklijk te brengen die getoond hebben in ISM beproevingen Ie kunnen doorstaan wanneer de maires zeggen die bladen in stede van de bevolking tot wapeningen weerstand aan den vijand aan te moedigen totgedweeé onderwerping aanspuren dan zal het gouvernement ieldüeii hen af te zetten Men leest in la France Zonder eenmaal geheel geloof te slaan aan de tijding van eei opstand Ie Munchen verkl ren v ij 11 II niets ons meer abnormaal toeschijnt dun de tegenwuurdige bedaardheid van het lieiersclie gouvernement Wanneer men bedenkt dat Reieren alles ain Frankrijk Ie danken heeft dat het Napoleon I was die de vergrooting vau zijn grondgebied heeft bevorderd lat hul door Frankrijk in 18U tot koningrijk verheven is dat hel in 181 6 Ie gelukkig is gcHeesl door de steunende hand van Napoleon 111 dal het alle van ons te hopen alles van Pruisen te vreezen heeft en dat het tegen Frankrijk zijn ouden buudgenoot thans vecht dan kan men slechts uaii vcrblinilheid zijner regeering die afdwaling toeschrijven Ondankbaar kunnen de volken zijn doch nimmer dwaas Het Journal OJjiciel bevat eene beschikkingv in den minister van oorlog waarbij bevolen wordldal lUU UUt uian der mobile garde uit de departe niinten naar P irijs zullen komen om aan de verdediging dier stud deel te nemen Het geheele corps diplomatique heeft beslotente Parijs te blijven zelfs als de slad belegerd wordt zoolang althans de keizerin er zal blijven SNGELAND Wat hebt gij met Frankrijk gedaan die vraag richtte eenige jaren geleden de hertog van Auinale lot prins Napoleon Thans zegt de Daily Newf herhaalt niet alleen Frankrijk elf doch geheel Europa die woorden Wal hebt gij Napoleon III laet Frankrgk gedaan Wat heeft het caesarisme of het bonapartisme aan Frankrijk gesehoiiken lol loon vour de ontzettende opolt eringen die het land zich geirooslle Uedurcnde bijna twintig jaren heeft een der meest inteNigente natiën van Europa ha ir licht moeten verbergen onder een domper De l iHiea zegt dat men dagelijks de duidelijkstebewijzen omvangt van den hartstocht der Fransohe natte en d it daardoor de verklaring der Duilschers bevestigd wordl dat het Ie vergeefs is thans vanvrede Ie geiiagen loldal Frankrijk geleerd heeft de macht en onafhankelijkheid van Duilschland te eerbiedi cii Het was langen tijd ren geloofsarlikelonder de openbare maniifii van Frankrijk dal ten ccuHigcn dage de regeling der politieke aangelegenheden hel noodig maakt dat hun vaderland inwestelijk Europa de hoofdrol speelt Van dezeneisch zoo noodlotlig voor de rust de wereld moetvolgens het oordeel van hel Duitsche volk wordenafgezien en de oorlog kan niet worden geëindigd vourdul Frankrijk daarvan het een of ander bewijsleeft gegeven Er is zeer veel om dit besluit terechtvaardigen maar het is der moeite waardig tevragen of het werkelijk zoo zeker is als beweerdworill dal Frankrijks bevolking zoo eenstemraigde uitoefening van het privilegie van interventie bij zijne naburen wcnscht wanneer hel daarloe dooreen aanval van ijverzucht hij zijue tcgeering wordtgedreven Indien de boeren in Frankrijk arengoraadplecg over do kwestie van vrede en oorlog nu drie nmanden geleden dan hadden zij zeker ineleene groolc meerderheid voor vrede gestemd Hunneeerste begeerte na het herstel van den vrede zal zijn Ie schade door den oorlog veroorzaakt te herstellen en zijn weder uitbreken Ie bclelten en dan zullen zij hunne politieke rechten niet meer gaan uitoefenen op aandrijven van een prefect maar om zich te verzekeren tegen eene herhaling van het verledcne De Duilschers kunnen op het ontwaken van deze klasse rekenen die thans nog niet vertegenwoordigd in de pers en zouder stem in de kamer eeniaaal in een ander geslacht den besten waarborg voor den vrede zal geven Er is eene veilighcidsmacht voor de toekomst die misschien nog duurzamer zal zijn dan de reactie der boeren De demokratie van de Fransche sleden is niettegenstaande al h e dwali i vry e Liii j l h I lier buitenlandsche politiek van den heer Thiers en de constilutioneele oppositie Zij droomt duizende droüinen van binnenlandsche hervorming en wil naar builen tvenzoo als naar binnen gehandeld zien maar zij heeft het propagandeeren van macht lateu varen Dit is een teeken des tijds dat iedereen die een blik in de toekomst werpt moei gerust stellen De Dailt News noemt het onzinnig wanneer men Duitschlaud blaamt als een aanvallende mogendheid Het Duitsche leger zoo betoogt de iVis is op verdediging op eigen bescherming niet op verovering uit Frankrijk alleen is de stokebrand van Europa en had Frankrijk gezegepraald dan zou de roepstem des volks den keizer wel genoodzaakt hebben lot niets minder dan de inlijving van de Kijnprovincie en België Bngeland moet zich daarom wachten de Duitsche natie met een blik van wangunst Ie beschouwen Ook commercieele naijver moet niet de oorzaak z jn dat de Britten een volk zouden hateu hetwelk nimmer vernveringS plannen in zijn vaandel heeft gevoerd en dat een voorgenomen inval der Franschen belet beeft op een wyze die het nageslacht verbaasd zat doen staan BELGIË De baron Gericke van Herwijnen heeft den konini de brieven aangeboden waarbij hij als gezant aan het Belgische hof teruggeroepen wordt De heer Gericke die Nederland te Londen gaat vertegenwoordigen laat in België de beste herinneringen achter De raad van administratie van de Nederlandsche maatschappij n weldadigheid waarvan de heer Gericke ecrevoorzitter was beeft bem een prachtig diploma op perkament doen toekomen dat hem tot eerelid der maatschappij verheft als Slijk van erkentelijkheid voor de vele haar bewezen diensten DUITSCHLAND Met het organiseeren van het inwendig bestuur der veroverde provincicn gaan de Duilschers rustig voort Tot hoofddirecleur van het postwezen is benoemd de heer Husshirt st indplaaK Nancy De ambtenaren der posterijen worden niet uit iiuune betrekkingen ontslagen indien zg eene verklaring onderteekenen dat zij de boven len gestelde Duitsehe autoriteiten trouw zullen dienen wie weigert deze verklaring Ie onderterkenen wonlt zonder verdere overweging ontslagen Ten einde het verkeer der posterijen oni esloord te onderhouden heeft men op de landsdrukkerij te Berlijn binnen eenige dagen een zoo great aantal postzegels vervaardigd van 1 2 6 10 en 24 centimes dat de inrichting van den dienst zooals die vroeger onder Fransch bestuur was geeue slaking zul ondervinden Het verkeer mei het buitenland zal voorloopig iiiisluiiend over Duilschland plaats hebben In de oRicieele Milit irische Nachrichten wordtuit Varennes van 1 dezer 9 u 2U min vcirm het volgende gemeld De toeleg van Mac Mahon om Metz te cnlzetteir is door onze operalicn van de laatste dagen en door den veldslag op eergisteren ten eenmale verijdeld In den slag zijn door de onzen meer dan 20 stukken veroverd Het verlies des vyands was buitengen oon groot ons verlies waa daarentegen betrekkelijk gering Gisteren ochtend hebben Pruisisiihe uhlanen eb huzaren twee dorpen in de nabgheid van Sedan die door eene r erke vijandelijke infanterie bezet waren genomen De Kiilnische Zeifutii meldt uit Tubingen van den 0 Aug da de bisschop Hefele von Rottenburg blijkens authentieke berichten bepaald besloten IS zich in geen geval Ie onderwerpen aanhet besluit van het concilie waarbij de paus onfeilbaar wordl verklaard Zijn doinkapiltel even alsde theologische f iculleit aldaar ondersteunen eenparigzijn besluit Voorts melilt het blad uit Neurenburg van 29 Aug dat op eene vergadering van katholieke professoren in de theologie den 1 5 Aug gehouden men hel eens word over t uitbrengen van een bepaald protest tegen de absolnle macht gewnll on persoonlijke onrcilbaarheid des pausen mw f J U l S i iW t Ff K i tfliH ÜOi iP BUi Ik 0 I èlii iliifci H wt l iiiiiiiil 1 Ii ir f tj s l W ImW b Ml niiRiiil J HiiriMiM ftiiteliiii Cw Itlli k IJM WWI il W WMÉH tol Stram lt liinH liii bAlJ l ltt it t tap iétrj i ii libi t lllllll ld Mi fa t V WM tpitlKlil iniitiHi il tl taSa Hl uvOiii ifiiiiit 11 K tkU i 11 til k 1 1 r tfS ïl Cii SiXv