Goudsche Courant, zondag 4 september 1870

M iiiï Mil tl t I l ii jjeiiileinefi 1 IV olTioiorpÈi yn vrg op liuii woorJ vnifej rr i iii iii 13elgii te zulliii blijven liet i iiiul Fi W lu t i iÈij i iieii IS ril liiliijkj ienieii ic ki iciiicii De Ktfi liuiits III 11 1 ilüi t j l DügLiiblik lil iillt ns tanrmits aii l iigs Iict volgLiulc tLi lh Ititetliiinnt iiciil tcu l t oiitïfrgtti Lk ndeii ui ovens tgiiiji fi nonu ii In I Ik mli liet Btlmndchjkc rüiiig vnii dt inaiitb uii ClmUnib cii I iit t vtrkluiLU lilt vuoitaiiii bij hu g iiu tiikoU lU scli iinnipii ie wjjii inCLr trküclit i v ünli ii aii iIl hui cii Mott v iii Epetnay cii TeiriLr vini ClirJuiib In ïlczp hoogst criisligc onistandiglirdtn oii iiicii o uli r aUHtii dat de Pitiij eii inis aan icU niukrs dun auii dti gelijkt bLiizelingcii inuibtai duiken De rarij enRars kuuiieu uanrlijk nog luclithartig yu iii dczü dugcn vaii crisis De wFigaro niiiikt zuli tot orgaan au lut vulgtndtï tpiaUltjc ffMijiihier do Knlatteiir Matik daQ tuch leu ttiide nn die n im hiikkrlijkt pa niuk üu zog nai uwc talrijke k rs dat ikir iktr van btn dat ui nc laefLii de Piuhlu Taiijs luit dm ven liLUgLiLii fWtes bg voorbaat dui Luduiiial btdankt Me AlHKKTI wKaortiegster 0 ruo Chaptal Voor Ic korenmarkt te miildcu van drnkken aanvoir tan Uieil en der nienscli ninak a die daurnudt bi ig tb ii li naar k kt 8i hre uwt ecu redtuaar vau de bekt iide öuurl Ja beert bond maat moed I De I ruioben ullin van dat Wood met Pten En an wie krijtrtn ij dat Van btt diiciaanschnp Pnhkno Mac Mnbon Trwbu eu Ba aifle Ëeu TBt de oruslaanders deed hem opmerken dat zyn drie nutnschnp pit vier leden b stimd waaiop de mau met veroi twaaidigiii autvvooidde Ik beUtKig de lieden du iu oogenblikken nU dt7c nog tellen 9SP9 Particuliere Telegrainmcii Door een In iezetei e dezer yeiiieeiite mitiHii iien Voor Sedan is 2 September kajritulatie gesloten de keizer heeft zich overgegeven er he it düdel k een rendez vons plaats gehad gettd doeden enorm Door ons oidr ingen Brussel Napoleon heelt yu degen aan Koaing Wilhelm overgegeven Déptche van Koning Wilhelm aan de Koningin Sedan 2 Sept half twee Het Fransche leger binnen Sedan krijgsgevangen heeft gekapituleerd door generaal Winipfen hevelvoorder in plaats van Mac Mahon die gekwetbt is De Keizer wilde zich slechts aan mij overgeven Wilhelm BurgerlijKe Stand GIuoll 31 ug Joliaiiua Williilriinm ouJtrs 1 Vmg CD 1 H Hi c eii 1 Stpl Slim Miii gnrdh i Vlniiii ouiltis G C vnu Dililcn iii S 1 aii ie r iloiil 2 JiuiiImh Heiiiliicu oiitliiti II W KU i ii tl I r villi r Luidcii IVtni midci J vim iln l oul iii J loiiii S llenilriiUK 11 mills omlin J ili J n ii l Pnh ist OM itlrlnN 30 Aiig r ADVERTENTIEM Liedertalcl APOLLO ip ZONDAG 11 SEPTEMIÏKR 1870 111 de Sociëteit Ons ii NOE i Toegiing alleen voor UU Irfdeii met hunne Dnniet Tot liet Vfrlvrijgen vau het lidmaatsciia kan niPii zich a amiK di ii h liet Be tuur EASmtllI VAN lltT Oorlogs Tooneely zijn ïi 10 Centen te hekomen bij den Boekhandelaar A BUINKMAN te Gouda Te HUUR met 1 October of later te aanvaarden de Buiteiiplmits A iihHovi in de onmiddellijke nabijheid van Gouda niiurprijs 300 Franco brieven onder letter A aan het Bureau der Goudsche Courant Wordt gevraagd een MKISJE van 14 ii 1 5 jaar voor boodscliappun Adres liefst in per soon on de Westhaven B 115 alhier OP RTOON van een retour billet van Gouda op s GravenIwge namentlijk 3 klasse wordt het geld teruggegeven bij inkoop van minstens 25 Gulden bi J CAHEN Spuistraat 43 s Gravenhage in het alom bekeude Magazijn van Heeren Burge j en lüiiderliieediiigstukken waar ook steeds voorhanden zjjn de zoo gunstig bekende GEVLLCA ISEKHDE HEEREN LN KINDER KEGENJASSEN waarvoor geguarandeerd wordt dat dezelve niet kleven NB Diegene welke met 1 of 2 klasse reizen genieten evenwel op vertoon vau hun plaotsbillet het geld 3 = klasse retour ü O Sl o££IS van GOUDA kan niet nalaten voor zjj vertrtK uit deze Stad zijnen Stadgenooten zijnen li i lijkendank te belaigen oor de veelvuldige j langdurende gunst hem geschonken verzoekende vriendelijk dezelfde gunst een volgend jaar i mogen genieten i0r Bestellingen van WAFELS en BROEDERTJES worden wegens spoedi vertrek maar tot Zondag avond bezorgd voor iet laatst Volgens de zaïueiistelling van den Geheimen Ilütraad eu Proiessor in de medicijnen i HARLESS vervaardigd zijü deSTOLLWERCK sche BORSTBONBONS sedert 30 jaren als genezend en vernachtend bij hoesten Jiieeschhci l luchtpijp keelkiiobbi l eu chronische longi u ontsteking heikaam bevonden üezelveix zijn UI alle steden verkrijgbaar Kade vslüüiiiboot rt USSKL Van GOk A Maandag en Dinsdag s morgens O uren de overige werkdagen s luorg 7 uren Zondag s morgens C s uur Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Reloiiikaai ten J M van Minden Dentiste Dubbele Buurt Gouda verwittigt dat hij eene nieuwe vinding heeft om holle kiezen en tanden te vullen zonder enig gevoel of drukking te veroorzaken Ver1 i T gaat hij voort met het inzetten van KunstI tanden en Gebitten op Goud Zilver Caoutchouc enz welke op het ziekelijkste tandvleesch geI pla itst kunnen worden Geen geld wordt gevorderd voordat zij volkon en aan hunne vereischten hebben voldaan Ook repareert hij spoedig stukken van andere Meesters De zoo zeer met roem bekende THEEËN van P W TROUSSELOT Theehandelaar te Koiterdam Hofleverancier van H M de Koningin H K H Prins FREDERIK en HENDRIK der Nederlanden en van Z M den Koning an Wflrtemberg zijn te bekomen zonder Prijsverhoogiug voor Gouda bij J J van dkb SANDEN Banketbakker Markt Prijscouranten graha Van GOUDA naar Moordrecht 9 15 1 24 3 28 6 45 10 28 Nieuwerkerk 9 15 11 33 1 24 3 28 4 31 6 45 10 28 Cnpelle 9 15 1 24 3 28 Ö 15 10 28 HoilLllDAM 8 18 9 15 9 53 1133 1 24 1 63 3 28 4 81 6 45 7 28 1Ü 2S Zevenh Moerkapelle 6 66 9 18 3 31 8 48 Zoeterai Zegwaard 6 56 9 18 11 36 12 63 3 31 8 43 10 31 Voorburg 6 58 9 18 3 31 8 43 s Gbwenhaoe 6 56 8 21 0 18 9 56 11 16 12 63 1 56 3 31 4 34 7 31 8 43 10 31 Oudewater 6 58 9 61 11 34 8 31 6 43 6 46 8 23 Woerdfu 6 58 9 51 11 34 3 31 6 43 6 46 23 ILirmelen 6 58 8 20 9 51 11 34 12 56 8 31 6 46 8 23 8 38 Utbeciit 6 58 8 38 11 34 12 66 2 43 8 31 6 46 8 28 S 38 Amsterdam over Hurmelen 8 20 8 61 11 31 12 68 S 28 C 43 b 38 Utrecht 6 68 8 38 11 34 2 48 8 23 Naar GOUDA van Moordrecht 6 41 9 82 11 12 12 87 3 14 6 27 8 8 Nieuwerkerk 6 33 9 25 11 5 12 81 3 8 6 20 7 5 Cnpelle 6 24 9 18 10 58 12 24 6 1 1 7 68 RoilKBDAM 6 15 8 15 9 10 10 50 12 16 2 20 2 56 6 5 7 45 8 16 Zevenh Moerkapelle 6 36 9 30 12 36 4 7 6 If 8 Zoelerm Zegwaard 6 25 7 54 9 19 12 26 3 56 6 6 7 50 Voorburg 6 11 9 6 12 11 3 1 6 51 7 36 sGuvVENUAGE 6 5 7 40 8 9 10 56 i2 6 2 2 50 3 35 5 46 7 30 8 Oudewater 8 37 8 50 18 8 1 4 2 6 16 9 67 Woerden 8 28 8 43 11 06 10 59 12 68 2 6 S 66 6 6 9 51 ILirmelen 7 63 8 21 8 38 9 28 12 51 i 80 2 50 Ö 9 l 5 Uïi cnr 7 35 8 5 9 10 10 50 12 36 l ii 2 30 3 36 5 45 6 43 9 30 Amsthidam over Harmeien 7 15 8 8 60 10 16 2 6 3 86 6 30 Utrecht 6 50 9 40 11 20 2 40 4 30 8 15 Ruuiln Dl uk vuu llniikiuiiu tt 1 tuil II p ta 1 IllllJ i l K ill ei tiAi i plwle f 1 111 ÏBIW I u b kaïil beieHtfc i i II Ml p ipillBllf ll i u l i prp mbri Klip lil m Li j i ftiiji i f V H1115 rap w lij 111 HHIup Ir OllMI Hl f br Il 1 Sul