Goudsche Courant, maandag 5 september 1870

Maandag 5 September 1870 Bullcnlandsch Ovcrziclil De gevvichtije gebeurtenissen der jongsic dagen hebben ona doen bcbluiten daarvan in een buitengewoon nominer mcdedeeling te doen Omtrent dan beslissenden veldslag wordt gemeld dat die den 1 des raorgous ten 1 ure bogon en bijna onafgebroken tot ties nniniildags ten 5 ure voortduurde ïoeu as Mac Mahon met zijne troepen 80 000 man iii de vesting Sed n teruggeworpen en word dc c vcsiing door de l ruisen 250 000 luan bterk ingesKiicn Ken uur later kwam een slufoftioier als parlementair over de kapitulatie onderhandelen doch men ilde alloon met generaal d Heilly den koiumarklaiit der vesting daarover beraadslagen Toen was in t l nusiiche hoofdkwartier nog niet bekend dat ook de keiler zich ie Sedan bevond Als een eicktrieke schuk verbreidde ich door t geheele leger in eens deiy iiig der K ii cr ist da hetgeen bekend erd door de aaiili imst v ui een eigeuhandigen brief van Napoleon a m den koning van Pruisen waarin de eerste zich gecaiigen gaf aan den laatslen hij deed dit niet aan den opper bevelhebber der troepen den kroonprins van S iksen maar persoonlijk aan koning VVilhelm omdat Napoleon i iet meer opperbevelhebber van Fruisehc leger w 13 Vrydagraorgen kwam hij uiterlijk kalm onder het rooken van een sigaar in i Pruisische huofdkwirtier Ban vergezeld door de geniiaals Lebrun eu Felix Donay Db koning en Napoleon yullfMi ge£aiiieii jl c vergunning vragen aan de lï l risehp reg eriiig dat ile laatste zich over Luik iia ir Duilbohhuid mag begeven llij is reeds te uuillon aangekonieii met een gevolg van lOO er3onen en hunne p iardej en rijtuigen Een Prinsiseh generaal escorleeri hem Omtrent den keizerlijken prins is nog niets met zekerheid bekend ilei bericht torh dat hij de wyk had genomen op B lgi eh j roii lgobied en dat hij zich by prins Chiiuüy zou bevinden wordt niet bevestigd De gener al F iil v een gunsteling van Napoleon maar die daardoor alleen nog in zijn r inir uerd gehandhaafd hoewel B i aine den generaal Wimplen tot zijn opvolger had benoemd ih gesncuvelil volgens een vroeger bericht zou hij vóór de kapitul iiie op bevel van Mac Malion zijn doodgcbchoien Het schijnt dat i gmoilieilogelijk Liixrmbnrgsoh grondgtbied door Prni t i lie troepen geselionden is Zij yijn daar nut gehdi ileii maar naar t lioofdkwartier eruggekeerd De liii i inida we dit feit vermeldende voegt er bij dat l i uikrijk van de mogendheueii waarborgen zal eisclien tot het doen ecibiedigen van Luxemburg s neulraliieil omdat die staat zelf niet Imj machte is We laten nu nog ecnige berichten volgen zoo nU wij ze ontvingen Parijs + Sept In de zitting van het wetgevend linhaam heden nacht heeft de graaf van Palikao verklaard dal ren gedeelte van het Fransohe leger in Sedan teruggeworpen is terwijl een ander gecapituleerd heeft Ue keizer is krijgsgevangen In dezen toestand zon bet der regeering onmogelijk zijn op dit oogenblik in discussie te treden over de mogelijke gevolgen van die gebeurtenis De ministers hebben zich nog niet met elkander kunnen verstaan Derhalve zeidc Pilikao vraag ik schorsing der discussie lot morgen De heer lules Kavre heeft een voorstel gedeponeerd waarbij de keizer en zijne familie van den troon vervallen worden verklaard en een commissie uit het wetgevend lichaam al worden benoemd imn welke het regeeringabeleid en de laak om den vijand vuu thii vaderlandschcn bodem te verdrijven zullen worden toevertrouwd Dn hoer l ivre uil echter den genend Trucliu als gouverneur va i Vuiijs behouden heblim Op dit voorstel volgde een diep stil iwijgen De kamer heeft bcsloteu heden middag weer eene zitting te houden De ministcrr iad heeft de volgende proclamatie uitgevaardigd Fraunclten Keu groole ramp heeft ons land getroll cii Nadat het leger onder Mae Mahon gedurende drie dagen een heldhaftigen strijd had volgehouden legen ÜOO OOO Duitscdiers vielen 40 000 der onzen in handen van den vijand jeneraal Wimpfen die het opperbevel van het leger aanvaarde Deze wrcede tegenspoed kan onzen moed niet aan het wankelen brengen Parijs is thans in staat zich te verdedigen l o militaire kr iehten des lauds organiseeren ich i Binnen weinige dagen zal zich een nieuw l runsoh leger onder de muren v m P injs bevinden Nog een ander leger wordt aan de boorden van de Loire gevormd bUwc vaderl indslief ie uwe eensge iudheiil uwe geestkracht uilen Frauknjk redden kei ei IS door den vij iiid gevangen rfiionien wllet gou eriiement ueetni in overeeiiStemratiiiT met de opentiire m ichten al de m i iliegeieii die door den ernst van het oogenblik gevoiderd unden De e pioclainatie draagt de ouderteel Lniiig van al de ministers Laatste BericMen Brussel l Sept Berichten die geloof urilie ien zeggen dat het corps van Vinoy zich niet overgegeven heeft Het zou naar Parijs teruggetrokken zijn De prinsen van Orleans zouden naar Parijs vertrokken zijn Dit bericht wordt echter van eene andere jde tegengesproken De Mto Ue Belije deelt mede dat Mad Walcwski en andere staatsdames der kei erin te Brussel zijn a mgeknmen Luik 1 Sept Kei er Napoleon wordt heden ten 4 ure hier verwacht lIij al onmiddellijk de reis voortzetten via Verviers naar Ka sel Hij heeft een aanzienlijk escorte en een t ili jk gevolg bij zich Borlijn 4 Srpt De koningin heeft het volgende telegram van den koning uit Varenncs van 4 Sept s ochtends 8 ure ontvangen Welk een indrukwekkend oogenblik was het voor my toen ik met N ipoleoii eene ontmoeting had I Hij was diep gedrukt maar waardig iii zijne houding en onderworpen Ik heli bepaald d it de Willielmsholic bij Kassei ijn verblijf zal zijn Onze oiiiin letiiig had plaats in een klem kasteel aan de ues ijde van bet glacis van Sedan Van daar reed ilt langs het leger om Sedan Gij kunt u voorstellen welke ontvangst mij van de troepen Ie beurt viel Het was een onbeschrijfelijk toonecl Bij het vallen van den avond ten T j fe had ik mijn tocht te pa ud die vijf uren geduurd had geëindigd doch ik keerde eerst ton i i u ure hier terug Oud hclpc ons verder I Brussel 4 Sept rartiaihere dé M Naarde licho de Bnudles meldt bci inden zich de Pruisen op 24 kilometers vau Si Quenlin en rukken ij direct naar Parijs op Men kan dus verwachten dat zeer spoedig de communicatie tnsseheii Parijsen Brussel afgesnedi i zal ijn A It C Brussel l Sep Volgens den litho bevindt zieli lie kei criijke prins te Maidieuge D Jiloile miMi d it generaal h elu Douay niet cenige aidesde cimps en ordonnaiitic ollieiereu dia kei ers heden ten 1 uur 20 te liinssel is a ingekomeii Uplzelfdc blad bcriohl dat em d ei l r gukwet Coiiila Druk U iiil iii ui icn van hei slagveld bij Sedan naar België zullen overgevoerd worden Brussel 4 Sept Keizer Napoleon i heden avond ten B nur te Verviers Banpekomen Hy was vergezeld van den graaf de Choiseul en den kolonel de la Moskowa Generaal Boy aide de camp van den koning van Pruisen en verscheiden Pruisische oflieieren dienden hem tot escorte Te Verviers is de keizer afgestapt aan het spoorweghotel Heden nacht zal Z M naar Kassei vervoerd worden Parijs 4 Sept In het welg lichaam deponeerde heden de minister de Palikao een wetsontwerp birekkende tot het samenstellen van een raad van bewind en van nationale verdediging welke bestaan ou uil vijf door de kamer gekozene leden j terwijl de ministers zouden benoemd worden onder conliasignatuur van dien raad in welken graaf de Palikao als luitenant generaal zou zitting nemen De heer Favre eischt de prioriteit voor het wetsontwerp dat gisteren de linkerzijde deponeerde verïi llen verklaring der keizerlijke familie Oe heer Thiers bracht een wetsontwerp ter tafel oiiderteekei d door 46 leden van de rechter en lin kercentrums en van den volgenden inhoud Onder de tegiinwoordige omstandigheden zal de kaïuer ene commissie van bewind en van nationale verdchi ing benoe nen de constitueerde vergadering zal b jeengeroepen worden zoodra de toestand het ge lougl De heer de Palikao keurde het goed dat de natie zou geraadpleehd worden zoodra de tegenwoordige inoeieiijkhoden geweken zouden zijn Hierop verklaarde de kamer de urgentie van do drie vooi teIlen welke alle gezamenlijk naar de bureaux ijn teruggezonden De zitting is ilaarna gesloten BruSSOl 4 Sept De Iiidcpendance deelt een depêche uit Parijs mede die volgens een voo af bepaalde nntiule was gesteld en waaruit zou mogen afgeleid worden dat een begin van oproer in de Friit seh hoofdilad was waar te nemen Brussel 4 Sept Parlkuliere dépêche Luidens pnr iculiere berichten nit Parijs is het ministerie de Palikao gevallen en de republiek geproclameerd N R Ct Brussel 4 Sept Onder reserve deelt de iSteVe Btlga een p uliculiere depêche uit Parys mede van daar verzon Icn heden avond ten B i uur en alhier ontvangen ten 8 4 uur luidens welke de republiek te Parijs zou gepruclaineerd zijn Te Blankeiiberghc een kustplualsje nabij Brugge hoort men een aanhoudende kanongebulder uit het Noordrtesti n Fardcüliei Telegram Gambottn en andere afge aardig len hebben den Keizer vervallen verklaard Het voorloopig gouvernement is samengesteld uit de heeren Jules Favre Simon Picard Pelletan Orémioux Ferry Bizoin Rocbefort Arago en Garuicr Pages L ü hoer de Kératry is benoemd tot prefect van politie on Etienue Arago tot maire van Parijs Het ministerie bestaat uit de Heeren Gambetta binnenl zaken Jules Favre buitenl zaken Magnin financiën Simon onderwijs Créniieux justitie Leflo oorlog Grevy is benoemd tot staatsraad Lavertugeon tot secretaris van het voorloopig Gouvernement en Trochu tot goiiveriiciii van l iirijs De hh Valentin en Kiigi llmrdt zijn naar den Elzas gezonden de cell nU mijitiür en de ander als civiel commiasiiris in den Elzas Dl diMiren van het wetgevend lichaam zijn verzc H lil llff V t f i t p