Goudsche Courant, woensdag 7 september 1870

iliTiliiliimi I lip 1870 Woensdag 7 Se itciiiber N 942 GOUDSCHE COURANT Nieaws en Auveriealiei lad voor Goada ca OjasJrckea De lutgave dezer CourRnt geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie inaam on is 1 75 frtmco per post f 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst VBA 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Ceiiten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlijke Nonimers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namici Ji gs op den dag der uitgave BUITENLAND Maandagavond Byna geen uur vur dezen dag ging voorbij of men outring tgdiiigeii de ren al behingryker al meer verrasieud dau de andere Al t merkwaardigtte feit noemen wij het eerst De uitroepingderRepubliek in Frankrijk Kalmer en apoediger ia nog nimmer in Parijs de republiek geproclameerd Re eeuwig protesteercnde rechterzgde van het welgeveod liclmiiin telkens wanneer zich een lid der linkerzijde wilde doen liooren zij is sedert Zondagnacht verstomd en uit den weg geruimd en de emineule leden der linkerzyde en het linkerrentrum z jn op den voorgrond geschoven niet door eigen wil of door de zucht naar het gezag maar het volk heeft buu de eerepliiats gegeven Langzamerhand erdon de vreesclijke berichten der lanlsle dngen Ie Parijs bekend en met elk nieuw bericht klonk luider de kreet de vervalleuverklaring de vervallenverklaring I en sieeds meer klonk daarnevens leve de republiek De zaal Tan t wetgevend lichaam werd door het volk bezet de recbicrzüde deed het versianiiigsle wat zij doen kon zij gingheen Jules Favre en Gninbetia trachtten de menigte tot bedaren Ie iiigcn ten einde na rustige beraadslaging de rep iliek Ie proclameeren Het baatte niet men wa Ii3l beraadslagen moede niets dao de uitroepiiig der republiek werd verlangd Toen verklaarde de heer Gamhctia uil naam der linkerzijde de Napoleontische dyiiaslie vervallen en werden velen hunner naar t sladliiiis gehragl naar het voorloopig bewind zou worden georj uniieerd Il namen der leden daarvan en van hei nieuHe ministerie werden reeds door ons in het gisteren verspreid buitengewoon nommer medegedeeld Hii is voorzeker de kern der linkerzijde die d iaroniler wordt Bangelroffen Het zyn bijna allen mannen die sedert korter of langer tijd bekend sl ian als de hevige strijders tegen het Napoleontisch stelsel De vroegere vrienden van Ollivier wiens heerlyke voorspellingen in den aanvang van dit jiar zoo zoo treurig zijn mislukt Slechts irn enkel looneel uit de tallooze belangrijke looneeleii die zich op deslrnlen voordeden Voor hel paleis Bourbon rn p nen om Gambella Hij kwam en sprak de menigte toe Mijne Heeren zeidc hy in houfil ank laat ons op het oogenblik dat het houfd vnn ilen slaat is gevangen genomen door onze waardigheid loonen dat al wat men aan onze partij heeft ten hisle gelegd sicchls laster was Kr kan thans nllcen nog maar sprake ijn van hel volk inoar ook op het volk rust de laak om op te slaan Icii einde den vyand te verjagen die dronken i van zyiic overwinningen Laai ons aan KurOi ia nan de wereld tODinn dat revoinlie en vnilcrlandnlicfde allijd siimen gaan l nrijs houdl thans in ijiie hanilni mei alleen het heil van het land maar ook hot licil der Franschc revolnlle In de rede gevallm door den kreet Leve i iin bella anluoorilde de redenaar Neen mijnliccreii roept iiiil leve Jambella dat il leggen leve een meiisch Til ecnc I Vanfehe borst moet iii dit oogenblik i i ii enkele krcil opgaan de c Leve Fniiikiijk Deze fiere noorden wenlen door oor erdooveude brave s gevolgd Eenigeu uil deu hoop riepen nog Leve de Republiek Leve Frankrijk zeg ik U antwoordde Gambett4 en toen daarop weder de Tervallen verklaring werd geeisohl jjing hij voort iijne heeren I ik zal mg bij mgne collega s voegen en ik zweer o dat de nacht of de helft van den dag v n morgen niet voorbg zal gaan zonder dat wg kloeke bnluilen hebben genomen die het volk waardig zijn Maar wij kunnen niet deu schgn op ons laden alsof wg beraadslaagden ondei de pressie van baiten Ik spoor u dus aan om heen Ie gaan Laat de toegangen van het wetgevend lichaam vrg Hij voegde er bg dat de kamer te middernacht eene buitengewone uiting zou houJcn Dit was voor de menigte eene reden te meer om aan zijn raad gehoor te geren en uileen Ie gaan Men sprak eeliler af dat men egeo middernacht weder voor hel palcis Bourbon bijeen ou komen Kr waren toen echter maatregelen genomen ten einde de tooneelcn van s morgens te voorkomen de botsing die hieruit ontstond was gering slec ite enkelen werden gewond Hel Journal OJicitl heeft bet toevoegsel gekregen ik a ItfjmUiqm ïratifaise het bevat de volgende proclauiatie Pranschen Het volk is de kamer voorbijgeslree d toen deze aar cide in de redding des vaderlands Het heeft de republiek verl ingd en daardoor zijnen vertegenuooriligers minderde macht dan wel de gevaarlgksie pl ialt toegewezen De republiek die in 1792 den invol vnn vreemden heeft afgeweerd wordt bij deze op nieuw geproclameerd Die omwenleling is geschied io naam vnn het recht en liet algemeen weL gn Unrgers waakt over de stad die u is toevertrouwd iMorgeii zult gij vereeiiigd zijn met het leger van de wrekers des Vaderlands Wgilers wordt gemeld dat het ministerie thans aldus is samengesteld Trochu president der regeering met alle militaire volm iohl lot de verdediging des lands Favre Buitenlttiidsche zaken Oambetia Binnenlandsche zaken Letio oorlog Fouriclion marine Cremieux justitie l icaril financiën Simou onderwijs en eeredinnst Dorian openbare werken ï lagiiin landbouw liet voorloopigc gouvernement heeft een besluit uiigevaardigd waarbij liet wetgevend lichaam ontbonden en de senaat zoowel ais het presidenisohap van den staatsraad vervallen wordt verklaard De vervaardiging van zoo el als de handel in wapens is ten voile vrij verklaard Aan den lieer Ktiennc Voorl is eciio al cineeiic nmneslie voor alle polilieki ilelii leii afgekuniligd Het besluur vuur landsverdediging bestaat uit de l irij che iifgeva iriligilen diiaionilcr begrepen Koohofurl Tot president van dit besluur is benoemd giner inl Trochii tot vice president Jules Kiivrc tol seerelaris Fi vrv De orde is nog donr nicls gesloord Te Lyon Bordeaux Grenoble en andere groclc sleden is ingelijks de republiek geproclameerd Do heer de Kóralry prefect van politie heeft eene proclamatie uilgevairdigd waarin hg onder onderen zegt Evenals in 1792 slelt zioh ook thans de republiek ten doel den vgand van ons grondgebied te verdrgven Zoo spatte het tweede Keizerrijk uileen Slechts écu stem vcrzetie zich tegen de verklaring De heer l inurd riep in t weig lichaam uit Wij hebben niet het reehtde vervalicn verklaring uit te spreken 1 Kn toen uus t gedaan met deu man van 2 December Berichten omtrent Napoleon Naar de prachtige VVilhelmshóhe bij Kassei waar vroeger Jerórac Bonaparte zetelde had koning Wilhelm besloten dal zijn hooge gevangene zou worden gebracht Hij is daar nu zeker reeds iiiigekomen ui is l bericht daarvan nog niet ontvangen Met een vrij lalrgk gevolg van Franschcn en geüscorteerd door enkele Pruisische officieren heeft hg de moeilgke reis aaurnard Aan alle stations was een dicht opeengepakte roenigle doch bijna nieinnnd kreeg den voormaligen keizer te zien j mi i r wie hem zog moet zich geërgerd gevoeld hebben over de zorgelooze onverschilligheid die hij toonde Anderen mochten hun droefheid Ier nauwetnood of in t geheel niet kunnen bedwingen oan tstation te Jemelle kwam zelfs Pierre Bonaparte zijn bloedverwant zien en kon zgne droefheid niet bedwingen hij niei hij rookte zijne cigarettes en verloor zgne gelgknioedigheid geen oogenblik Te Luik overnuehtte hij van Zondag op Maandag en zette toen de reis voort Ook zijne gemalin moet met bun zoon reeds op reis naar Kassei zgn De oorlog Of koning Willielm niet een weiuig door deu vreenidcu loop van zaken verrast is en eigenlijk op dit oogenblik niet ue cl wat hij doen zal valt vel eenigszin af Ie leiden uit de dienaangaande ontvangen berichten De mededeeling aan zijne gemalin van zijn indrukken na t gesprek met Napoleon doet dit in di eerste plaats vermoeden Hij was diep gedrukt maar waardig in zijne houding en onderworpen Zou Wilhelm niet minder geneigd zijn om Frankrgk een republiek te zien dan om Napoleon andermaal als zijn broeder Ie begroeten Inlussohen baat hem dit niets meer Hy zelf wordt door de omstandigheden medegesleept Wanneer Frankrijk maar wil is echler de kans op spoedig herslel van den vrede grooler don voor den 1 Sept Van vijandelijkhedfn is sedert niets vernomen zelfs van t bomborilemfiit van Siraatsburg hoort men niels c honden het er voor dat Pruisen vrede zal sluiten wanneer het aanbod maar vai Fransche zijde komt Wel trekt het Pruisische loger door naar Parijs maar ook de groole mogendheden zijn werkzaam om vredesonderhandelingen aan Ie knoopcn Het zon voorzeker een heerlyke dnail der jeugdige republiek zyn wanneer zij zioh bereid vcrkinonio daartoe mede ie werken Tut nog toe schijnt daur op echter niet veel kans J t 5i l