Goudsche Courant, woensdag 7 september 1870

N JilM JiX F R A N K R IJ R l c snello liiiip der jonijale cheiirlefii iscn te l iirijs is een natuurlijk gevid v iii liet stelsel d it door l ilikno jjuvuijrd werd Cieeii der l ruiiselie binden is op de liuupte vuil de gevechten die iiiiii de lleli iai lie grenzen werden geleverd en de g iiische li soliiiafde wereld in rep en roer br iclitea De naburige vidken wHteii wat er omging IVankr r alleen liuorde niets i h gingen de gebeurtenissen iet niet nnii ieiieraiil Moiitinbiiii bowanrde het slihwijgen Zelfs 11111 ijue imblgenoulen deed hij geenc medeilieliiig van de bencliieo die iiy uit hel leger ontving wnnt zeide tiij eene indiscretie is oo spoedig begaan oulaiig de gebeiirtctiissen nog hun beslag niet hadden verkregen en de bewegingen des leger vooruaraelijk i inili aire ma h n i I t s al id ob den luinister in de oflioicele kringen zviijgen het wachtwoord zijn Dit stelsel IS zooals ieder neet l t v ui Napo leon 1 Docli de minister vergeet dat dal steUel aiieea lian doel trefi wanneer de overwinning trouw Ie vanen volgt Is daareniegen tegenspoed hel lot dier vanen dan is dut zwijgen gev i irlijk en verderfelijk en de man die het eisclit neemt eene zware verantwoordelijkheid op zich Kenc nalie als Frankrijk kan niet op een goeden morgen ontwaken aan den rand van een afiirond Zij heeft recht 001 bij tijds ie worden ge iarschuwd ten einde tot bezinning te kunnen komen en maatregelen lot redding te beramen Een lliiik eonlrast met den briiLilen overmoedvnn vele Fraiischcu wordt door i volgend bericlilgegeven In t eig lichnnm had een deel der leden zich zeer verontwaardigd betoond over de houding vnn den burgemeester te Chfdons die bij publicatie had aangeraden aan de bevolking om ich bij de ver cliijning dir Pruisen vnn alle vijandelijkheden te onthouden Ken adres is thans door de overgriioie meerderheid der ingezetenen vnn ClnMons aaii di n miuister vnt binnenlnndsnhe zaken gericht waarbij het volgende ge gd wordt De stad CluMons verneemt mei evenveel leedwezen nis veroiilwuardiging dat de burgemeester in het wetgevend lichaam is naiigevallen naar aanleiding zijner i iuclainiitie De geiieenierand had lich echter eenstemmig roet t eze proclamatie vereenigd en de geheelc stad heeft daaraan recht laten wedervaren zij prolesieert dus tegen dergelijken anval Chidons is een geheel en al opeue i lad en zoowel de Hldaar in bezetting liggende militaire divisie aU de inlendnncc waren vertrokken nAllcen de compagnie pompiers tachtig man sterV met oude geweien gewapend en zonder een enkele patroon was achtergebleven terwijl een geheele vijnndelüks divisie de voorhoede vnn het lege vnn den kroonprins zich iu de nnhijheid der stad be vond Den volgenden dag werd deze door haar bezet In l belang der ter dood veroorc eelde oproermnkers van den IB Aug Ie La Villeite schrijftda grijze Frnnsche geschiedschrijver Miclielel nnnhet comité van defensie alhier Aan de hoofilen derverdediging In uwe procl imatun leest men manDentaal edel en vurig Welnu als g mniinen ziji Bpnnrt ons dan een onroenschi lijk schouwspel Indeze ernstige geheiligde ure zou t iels sombers ietsonheilspellends zijn dat barbanrsch looneel v ni zoovele militaire terechtstellingen on aan te bieden Welke voorbereiding voor de verdediging v u l arijs Die akelige indrukken vnn irafvoltrekkingen welkehet harte toenijpeii zullen ilie hel gemoed verhclfentot opoffering en trouw De tijil dringt Ik onderleeken dit stuk alleen Indien ik echter rendng tijd had dan zouden tiendui end neen twiiitig duizend lieden dezen brief mede teekeneu Ik benPanj enaar door merg en been Ik heb rr aliijd gewoond Ik zegslechls wat allen denken ik spreekuit naam van een menigte innnnen ni verschillendeovertuigingen doch waarvan lellig geen enkel deverblinde pogingen goedkeuit die ij zoo dikwerfreeds hebben icn vernieuwen Men moge nogzooveel zorg nnn dit geding hebben gewijd tochis het vluchtig gevoerd toch blijft menige ziiakduister Indien in kalmer dagen een nieuw lichtopging zou incii dan geen bitter berouw hiiilien dat men de terechtstelling zoo verhaast had Ikvraag u eriisug om uitsiell Alle menschelijke gerechtigheid moet thans ophouden en wachten Zijmoet CJode aanbidden die het volk dreigt te gaanvonnissen Parijs 31 ug 1870 J Miciif i et ENGELAND liet volgende werd in de vorige eek uil Londen geschreven Londen wordl overstroomd met vluchtelingen uit l arijs r it nu kwamen er met dan verdreven Duitsehers nnn of Lngelscheu die hil Kransclie volk cu de beniociingen der politic vervelend begonnen to vinden Geen wonder dus dat zij la bdlii nipitiile i verlieten en naar het moederland terujtogcn Sedert eeiiige dagen zijn de knnaalboolen cvei nel overvuld met l ransehc fimilién die voistrekt geen voorliefde hebben voor het opgezweepte volk Zonderling zijn de mededcelingen van die lisden Vreemd genoeg welen zij gem ware oorzaak voor hunne vlucht op te geven Vree en zij voor een revolutie Bah daaraan denkt uiemand in geheel Frankr k Dat l arijs veroverd en geplunderd zal worden Dat noeuien zij te absurd oiu er over te spreken Paiijs bev null zieh in eeu uilmuntenden toestand van verdediging en hel zal aan alle mogelijke Uuilsehe legers het hoofl weten te bieden zoo deze het n mouhtcn wagen tot l arijs door te dringen Vree dua voor honger of sucial tische beweginiteii V De hemel beware l nrijs la Vüor inaaiideii geprovinmieerd eu na den val van het liuipire beslaat er nog eciiige kans loor eene hoiiiH ie republiek miinr de Uocheforls en dergelijke lui hebben niets meer in te brengen Zoo spreken wat men in Frankrijk goed onderwezen en be unneu lieden noemt en met het meest geloofwaardig gelaat van de wereld vertellen zij dat B izuine zich reeds met Mac Mihon vereenigd heeft of wat wel waarschijnlijker no is Int hij zich heimelijk met 8U U00 mnn uit Met naar het hartje van Duitsehland heeft begeven Wanneer men zulk ecu onzin hoort uitkramen wanneer mei daarbij opmerkt de verregaande onkunde van die licdei unitrcnt den geot raphischen toestand vnn hun eigen land wnniieer uien hourl dat zij seilert hel begin van den oorlog zich zelfs niet tens de moeite lebben gegeven uit andere bronnen te pulten dan uit de l irysche binden die opgevu d zijn niet illerlci logenachlige feiteu en bombastisch beschouwiuf en als men hoort stoffen over de toekomst van hun vaderliind als lucn hen hoort pochen over onverwinnelijkheid en onuitputtelijke linlpbroniien dan weet men niet of men ik schouder moet ophalen o medelijden moet koesteren voor dat zwaarbeproefde volk De Franschman loochent zijn nederlagen en l natuurlijk gevolg daarvan is dat met de grootste krachten worden ingespannen om die nederlagen Ie wreken Dal er een geestdrift zou heerschen als in 17 dit is louter eene ohrnse t Is waar de oorlogsleening we d volleekei d Waarom Omdat de prijs van uilgifie goedkoop was en de rijke heden geprest werden Maar onwnar is t dat er massa s vrijwillige gnven op l altaarde vaderlands zijn geoltVrl Het is t stokpaardje vnn de Fr mschen geworden om Ie beweren dat hunne troepen slechis voor de overmacht zijn ge ichi Dnnrinee wiegt men h ii in shiiip en zij geluoven vast en stellig dat als de legers van Mac Mahui en lïazaine slechts vereenigd waren er binnen ren dag of wat geen Diiitsch soldaat meer op t Frai ch grondgebied zich OU bevinden Al de welopgevoede Fransehen met dergelijke praatjes zich tevreden stellen dun behoeft t geen beloog dat t nog veel gemnkkelijker IS de volksklasse zand in ile oogen te strooien De Franschman is onverbeterlijk t is eu blijft de type vi u de schromelijksie luchtlmrtigheid Iteed voor dat de belangrijke tijdingen vnn 1 en 2 Sept bekend werden aarzelde de i aW A aW Gazette niet ecu hoofdartikel e geven onder len lilel i De nederla ig vaii Mac Mnhon liet blad beschouwt die nederlaag nis eene onvermijdelijke iiood akclijkheid en d nirbij komt hel duidelijk voor dat m mrsclialk tiazaine s luiKle hoop Ie rrden onl et gchiel verloren is Dat is heleinde vnn Mac Muhons beweging daar Frankrijk zooveel vnn heeft verwacht Mar M ihons oude vijand heeft hem weder achterna ge eten Ken tweede en meer noodlottige nederlaag heefl hij door do kroonprinsen van l rnisen eu Saksen geleden Hij moest nu tevreden zijn met Ie Mivières of te Sedan Ie blijven of langs de grenzen te trekken langs et ii vveg die zeer zeker niet direct naar Parijs zhI kniinen leiden Andere mogelijkheden kuniicn zich voordoen even als juist die beweging v ui M ieMali in w ire zij gelukt de overmniiingeu bij liezomille van hoegenaamd geen overwegenil bel vng h id gemaakt liet diiitsche Icgrr van den kroonprins zal thans zeer eker zijn mnrsch nanr Parijs vooii etten en graaf von Mollke s ver vooruii iendc hlik al waarschijnlijk geenc hii derpalen meer op dien weg ontmoeten De strikt militaire ph isc van den oorlog schijnt tot een einde te komen Frankrijk kan misschien nog een wanhopige jv zelfs een gelukkig geslaagde poging wagen om den vijand te cêrsiaHii ni iar liet zal mrt geheel andere middelen en onder geheel andere om landigh leii zijn als narmeda hel tol hiertoe heeft gestreden Indieu maarschalk MacMahon s verliezen zoo groot zijn nl s de Pruisische beriohlen zeggen dan is ijn leger niets meer waard De l all Mali gail in dit nrlikel vooii inei aan te toonen dat de politieke zijde van den oorlog thans de bovenhand zal krijgen en dut het militaire belang minder zal worden Zoo veel IS zeker dat de Duitsehers voortdurend minder geneigd zijn de materieele vruchten van hunne zoo duur gekochte overwinningen te Uilen vareu Nu de hoop ccno volle bcloouiiig Ic erlangen voor doinoeile die zij zich hebben getroost voortduread meeren meer algemeen wordt nu zal de lange lijst van louden ei alleen toe dienen dien wensch geduriggrooler te doen worden en daardoor de vergoedingIe krijgen voor het bloed dat iu zoo ruime mateheeft giivloeid z= i ioKyiëis S=r DÜITSCHJjAND De oproeping tot hot Duilsehe volk gericht om zich aan Ie sluiten bij de adressen tegen de tusschenkomst der on ijdige mogendheden luidt aldus ïernijl hel gewapend deel onzes volks op vreemden bodem den aanval afweert legeu ons gericht en zijn zegerijken loop mot zijn hartebloed be cgell Icgi de icüinde lü j a h er i lpljbii r o toe om ons 111 hel beslissend moment de voorwaarder de vredes op te dringen llceds ecnraad in de roemvolle worstelingen van 13 14 en l is he Duitsche volk door vreemde wnugunst bedrogen ge or leii De over oiiiien vijand werd boven zijne e gcn verwachting verschoond en bevoorrecht di Duitsche grenzen bloven bedreigd en aan iii uw begeerlijkheden bluolgesleld In plaats van de een heul van hel Duilsehe rijk werd ée zwakheid van den ouden bond ons deel Jedurende eene halve eeuw heeft Europa in eeu ge apiiideii vrede de waklieid der diplomatie geboet Waar nu ditzelfde govanr dreigt mag het nuitsehe volk niet zwijgen De wereld moet het weten dat monarch en luitie besloten zijn thans te vestigen wat men hun in 15 onthield een vrij eeuig Kijk en veilige grenzen Bijgaand dre aan den Koning beval tie eenvoudige uitdrukking onzer wenschen Mogen de onderteekeningen uu geheel Dui schland bewijzen dat wij de gevoelens dor geheele Natie vertolkten In de A urdd Mg Ztg leest men Uet minste wal wij vorderen moeten het minste wat de Duitsche nntie in al haar deelen inzonderheid al onze slrijdgenuoteD geiiorzyda de Main slenht zal kunnen bevredigen is de afstand der uitgang punten van aanval voor Frankrijk niiu de njde van Duitsehland het verkrggen alzoo van Sir iatsburg en Metz voor Duitsehland V ui het sloopen dier vestingen een duurzamen vrede te verwachten is eene illusie cveu kortzichtig uls de vcrvvuchtiug dat de Franschcn door zachtheid Ie winnen zouden zijn Voorts moet men niet vergeten dat wanneer wg dezeu afstand veri ingen wij niets vragen dan oorspronkelgk Duitsch grondgebied dat voor een deel Duitsch 19 gebleven en welks bewoners wellicht eenmaal op nieuw goede Duitsehers zullen worden ifVe andering van dynastie zou ons onverschillig zijn hel verkrijgen v in oorlogsvergoeding zou Frankrijk maar tijdelijk fin incieel verzwakken zonder de zekvirheid ouzer grenzen te verhoogen Dat laatste i sleclii mogelgk door het veranderen der beide ons bedreigende vestingen in bolwerken onzer veiligheid Straatsburg en Metz moeten van Fransche vestingen tot aanval Duiuche tierkten Int verdediging wordeu Wie den vrede op het vasteland van Europa oprecht verlangl ie ie ontwapening en het slaan der zwaarden lot sikkels begeert die muet viiór ttlles wenschen dat die uilkomst zal verkregen wordeu wiji Frankrijk de cenige vredesveraloorder is en blijven al zoolang als het de macht bezit bet te wezen Een correspondent van een der Duitsche bladen ichelst zyii bezoek aan hei brigndebureau vnuden generaal Slubberg in het dorpje Muscou iude nabyheid van Metz aldus In de huis en tuiniuuren zgn bonderde openingen terwijl in de tuinen nog ruokende korenhoopen liggen tussclicn overbhjfsels van landbuuwwerktuigcu en andere gereedschappen Evenals op een paardeniuarkt st uin de gezadelde paarden der slafolüciereii van de ordonnancen en van huzaren op de uicl overblijfsels van roude dakpannen bestrooide sliaal met de teugels vastgemaakt aan de traliewerken vnu vroegere vensters De muren de behangsel en lic muurschilderingen zijn zwart van den rook Tus eheu vier omgcschoten muren Ing een vermeld fornuis roosters eu metalen keukengereedschappeu Een rijtuig waarop de aanwijzing stond staf van de 30 brigade infanlerie wees mij den ingang van het zoogenaamde brig idebureau het eenigc overgebleven vertrek van een bou hoeve De zoldering is 100 zwart berooki dat het zelfs geen phulograaf zou gelukken een lieliie plaats daarop te ontdekken In den dikken voonnnu zijn drie hietgaten gebroken waardoor de Fianschen den IS op onze jagers hebben geschoten Deze drie gaten laten licht en lucht door en dienen levens voor bewaarplaats van het mniericel van het bureau van couranten en van andere gesthrifien en als kasten om spek lampen en kenkengereedschap in Ie zetten De zitplaatsen voor hel personeel van den staf en voor do diensidueiulc ordonnaneen ijii strnozakken w iarnit tallüuzc muizen sprongen en tussclicn onze beeuen