Goudsche Courant, woensdag 7 september 1870

Wurlcmbergcrs dat wc do ovcrwinniijg van dezen lantslen grooten slag verschuldigd zijn Meu weet dat het inderdaad vooral de Zuidduitsche legers waren die Donderdag in hel vuur zijn geweest ii wmiii I jiiai ipp iia igi a loorlicpcD In een koek stond DOg een ingemetselde kefd om reevoeder Ie koken met een kleinen oven Ci onder Dit wns het ecnigc stuk dut gespaard an tcnvgl iii dcnzelfden hoek no cin graniuit den muur had geirolTcn Ue sluiting lor vcnatem kan slechts ten hiilvc geschieden zij bestitin V or emi deel slechts uit half vernield luike schrijftitfel beslant uit een dour kojjels do jrbooiile hiilve deur die uit 8l Hubert lierhcen is e Owd j is aan de eene zijde tegen den muur vas gimi nkt n rust iian de andere zyde up een in den fro nl b vestigden boomstam Daiircp wordjn I sc iel snn mur den veldslag geteekend en dertrjcliillendi oi ers gesclirovfiii Ken leekening vin dit overwelfd vrrtrek r ou meci uo n tieiKci aau iic kamer mi een alchimist dan aan een koninklijk Prui lsch 8ta bure ii Uezcifde ruimte m wijst ook de diens m viin keuken en kelder waardoor ei zeer weinig plaats overblijft Volgens den raad vim een baliiljons bel ialmeester zal binnen kort een aanvraag in de couranten worden geplaatst waarin voor huishoudingen viin herren zender kinderen llinlfe meisjes worden gevraagd die een eenvuudigen l urgerpot kunnen koken De keukeii ereedschippen die hier te vinden zijn uilen zy echter Ie vergeefs in DuTidis keukeuboek zoeken een vierkant gat in deanrde gegraven nan heide ijilcn een kruis van boomtakken en daarover een stok waaraan drie of vier blikken ketels hangen ziedaar oa e vildkeuken Burden tijn een ongekend nrlikel van luxe De Oatsee Zlff verzeken dut da mililaire wapeningen in Biieland wel in sliHe doch met gver worileii voortgezet Vele paardeB zijn aangekocht en met den koopman Hofmark te Si Petersburg is een conlincl gcslolsn tol levering vni 200 üüü pond lood De fabriek van den heer Nobel in de llussische hoofdslud zal op 1 Oct moeten leveren de thans er bij beslelde 800 mitrailleuses Eindelijk zal aan elke infunlerie brigade eene batlerij van B mitrailleuses worden toegevoegd Oe oud Iiussische parlij verzet zich in hare organen tegen de vergrootiiig van DuitSchland ten koste van Frankrijk Doch voorziende oo schrijft een Pruisisch blad dat de neutrale mogendheden die uitkomst niet zullen kannen beletten begint zij aan eene cüinpensatie voor Rusland Ie denken voor hel geval de Eiras en Lolliaringen worden teruggegeven Om aan dien eisch kracht hij te ellen verlangt de oudRussische partij het mobiel verklaren des legers D KöIh Zt bevat een hoofdarlikel ten opsehrift dragende Napoleon is gevangen waaiinvooral de hoofdstrekkiiig opmerking verdient volgens welke het Keulsche blad in volkomen aansluiting aan de anti iuterventie beweging die van Berlijnuitging blijft volharden bij den eisch dat Duitschland een dunrEanien en verzekerden vredo zal sluiten onder weiké aanduiding men te verstaan heeft datDnitschland een deel ran het bezette grondgebiedvan Fratikrjjk tal erlangen Met warmte roept dan ook de Kühi Zt zijn Duitsche le ers op de Berlijnsehe beweging Ie steunen ten inde die Mogendheden welke pogingen tol bemiddeling willen wagen bij tijds tnogeii ervaren dat Duitschland vast besloten is zgn recht te handhaven De Berlgner oorrespondiit der KSln ZUj sHirijfi De jongste berichten der zegepralen zullen de l uryzenaars nr nu wel van overtuigd hebben dat hetberoemde plan van Muc Mahon en Bazaine dat de l arijsohe pers met zoo groote moeite geheim hield voorde bevelhebbers vau het Pruisieche irger h smretde la comedie was Misschien zal men wel weer trachten nieuwe onwaarheden te verzinnen doch waar er voorloopig eenige duizenden kanonnen en mitrailleuses genomen werden en zoo wat een 7000 soldaleii gi vungen gemaakt daar wordt de brutaalste leugen eene parodie Vervolgens herinnert de schr aan het gebeurde in 1792 om dan te komen tot de queeslie der belegering van Puriji Men verbeeldt zich te Parijs zoo beweert men dat wij alleen den rechteroever van de Seine zullen bezetten en de sind alzoo niet zullen ofsnijden van bet centrum van Frankrijk Ons leger zal echter ook dat laatsie spoedig doen en alzoo de decentralisatie van het land op eene wijze lol sland brengen als de aanhangers van het stelsel t welk dien naam draagt wel niet zullen hebben gewild Bij de geestdrift die in t Pruisische legerhccrschte toen men vernam dat Nnpoleon gevangenwas werd ook graaf voii Bisraurck omringd engeluk gewcnscht llij antwoordde Mij ie heeren ik heb niet t minsie aandeel in het succes vnn den oorlog Vervoegt u lot den Koning tol von Moltke Ik heb niets gedaan Of liever herunm hij plots liag ik heb toch iels gedaan Ik heb gemaakt dat de Zuiddnilsehe Slaten ons met hun uuichligeii sleuii hebben hijgestunn en het is aan hen t is aan oii e d inpcre iieierschcii en GoüD i 6 September lieden morgen omstreek V ure heeft alhier een ga oniDlolIing plaats gehad in de steurinekiiarsen lauriek liet urgeval is unistaan toen men eer oude gazhonder wilde verwisselen tegen een nieuwe terwijl in de oude nog eenige gas aanwezig wa die ontplofte omdat men met een wagen nilgebrande sintel die nog niet geheel gebluscht svsren daar voorbijreed Negen arbeiders hebben daarbij eene kleine doch niet gevaarlgke verwonding bekomen die spoedig is verbonden door den heer med doctor Roozeboom j de schade is onbeduidend Z M de koning heeft ter zake der krijgsverrichtingen die in 181 8 in ile noorder di lricten van Celebes hebbeu plaats gehad benoemd tot ridder der 4e klasse vun de Militaire Willemsorde o n den luitenaul ter zee Ie klasse J van Bnrg Zondag werd eene parade gehouden door hel garnizoen en de schutterij bij gelegenheid van den derligslen lerjiiardag van ovlmi kroonprins terwijl levens de heeren II W i Koning en Mr P J Si el respectievelijk als 1 en 2 luitenant bij de dd sohntterg werden geïnstalleerd Zaterdag en Maandag werd het toelatlng examenvoor de Hoogere Burgerschool alhier aan 2 i jongelieden afgenomen waarvan 20 werden toegelaten llev geheele gelid leerlingen dier school bedraagt nu 4 i Velen die ingeieekend hadden voor eene wekelijksche bijdrage lea behoeve der ge innen vanuitgetrokken diensiplichtigen slaken hun bijdrage nude gehuwde miliciens zijn teruggekeerd omda zijineeiien dal onder leuning nu niet meer noodig is Hel aantal gehuwde miliciens was alhier zeer gering zoudat de gunstige beschikking ten hunnenopziciile de behoefie niet heeft verminderd Tal vanweduwen en hoogbejaarde lieden missen nug hunneongehuwde zonen ilie hen onderhielden en ook deonderoIRcieren zijn nog niet terug We blijven dushet bijdragen tot het goede doel dier comniiibie aan bevelen lieden morgen is van hier naar het buis van arrest te Rotterdam overgebracht J Maussen metselaar geboren en wonende te Turnhout die zijn vaderland had verlaten om niet voor den militairen dienst op te komen Deze persoon had zich vervoegd bg mejufvronw Indekamp op d Haven alhier en aan haar verhuurd een huis staande en gelegen ie Rotterdam en waarvan hij volgens zijn zeggen eigenaar was zgnde eene drukke tappersaffiilie Alvoren i zij dii kon betrekken moest hij f ih op pand hebben welke som zg hem goedwillig heeft gegeven met deze gelden is die persoon heimelijk vertrokken naar Schoonhoven op belicht vnn ile politie alhier is hij aldaar aangehouden en naar herwaarts geleid eu heeft toen erkend dut iijn voorgeven valsch was en hg het alleen had gedaan urn die gelden mitchtig Ie worden Ons wordt dd 3 Sept uit Langerak gemeld De storm vnn het begin der vorige week en de gevallen regens hebben aan boomvruchten en heniiepbouw veel nadeel toegebracht Vele pachters vuil boomgaarden lijden daardoor groote schade vooral doordien de markt overvoerd wordt met afgestormde vruchleii waardoor de geplukte soorten mede minder liedingen kunnen Velen zgn van gevoelen dat het door elkander stormen der hennep belangrijk verlies van zaad zal ten gevolge hebben Zeker is het dal de pitikking bemoeilijkt wordt en de tegen den grond liggende hennep weinig zal opbrengen De wind blijkt evenwel zeer oiigelgk in uitwerking geweest Ie zijn daar de schade op verre na niet overal cvengrout schijnt Ons wordt geschreven Dnt men veel ItaH indien men wil bewijst de opbrengst eener onlangs Ie Ouderkerk a d IJsel gehouden eoliccie len voordeele an het Itoode KrnU welke de belangrgke som van meer duii 4 0 bedraagt Dal eenige der iioialiciste inge eteneu onder welke ill de eerste plaats leden van den gemeente en keikeraad zich belast hebben om zelveii huis aan huis de giflen daartoe in te zamelen zal op dezen guiistigen uitslag wel invloed uilgeuefeud hebben Te Krimpen n d IJsel ia een besluit in gelijken zin geuomeu waarvan eveneens een gelukkig resultaat verwacht wordt Daar zal de collecte a s Woensdag plaats hebben Ook in de gemeenten Capelle en Nieuwerkerk zal op dergcigke wgze voor hetzelfde doel gewerkt worden Te Amsterdam werd Vrijdagavond eene vergadering gehouden lot oprichting eener Ncderlaudscheafdeeling van den internationalen vredebond diebg het uitbreken van den tegcnwoordigen oorlogzoo krachtig daartegen had geprotesteerd bij mondevan den Pargsehen predikant Martin Paschoud v r Ld Ki van iien boi j Het iiuei van deze vereenigingis den oorlog onmogelijk te maken door aancjusluiting van de Inlloo en die in alle landen tegenden oorlog gekant zijn en alzoo door verloop dertijden het einde v in dcztu gra vc te bcwerkcü eveuals b V de slavernij niet meer bestaat De belangstelling was voor oni land nog al aanzienlijk en men kon onder de opgekomen n hier en daar ook een ambachtsman ontwaren Besluiten werden er op deze vergadering nog niet genomen maar nadat de gelegenheid tot deelneming meer algemeen zal open gesteld zijn zal men daartoe andermaal bijeenkomen Onze ge aiil te Parijs baron van Znylen vanNyevell en rie heer M Jonas zaakgelastigde vanhet groolherlugdum Luxemburg aldaar verklarenin brieven aan den directeur van de Inde pendanceBelf e dat de mededeelingen in de Luxemburg forrespondeiitie aan de Tiiae hetrekkelijk hetgeen teParijs zou gibeurd zijn tijdens de oorlogsverklaring ten ip ichie vnn de oiizijdicheid vun het groothertogdom Luxemburg niet alleen onjuist maar volkomen strijdig zgn intt de aarheid Laatst e Berichten Kopenhagen f Sept De admiraal van de Fransche vloot is gisteren alhier aangekomen Hij confereerde met den Frunschen gezant De Fransohe vloot zou order hebbeu in de Kjugebocht bijeen te komen De admiraal verliet Kopenhagen gisteren weder Londen 5 Sept De Times meldt uil Brussel dat de kroonprins van Pruisen en de kroonprins Albert van Saksen heden naar Pargs zijn opgerukt en dut het Beiersche corps te Sedan is gebleven vanwaiu 90 000 gevangenen naar Dnilsohlund worden gezonden De koning en graaf Bismarck vergezellen de legers naar Purijs Weenen 5 Sept Naar aanleiding van het bericht in de Weener dagbladen betreffende eene voorwimrdelgke of ouvoorwnardelgke terugroeping van Prins Metternich Oostenrijkseh gezant te Parije kan verzekerd worden dat hij voorzien is van de hij de diplomatie gebruikelijke instruotien voor het geval fencr verandering van regeeringsvorra in Frankrijk Volgens die instructie moet hg positief zijne bg de vorige regeering ingediende geloofsbrieven als vervallen beschouwen maar inmiddels zijne werktaamheden als gezant vourtzetteu en zich daartoe zoo noodig officieus met het feitelijk bestuur des lands in betrekking stellen De hofraad Kluczko heeft na zijn terugkomst uit Lemberg zijn ontslag genomen Berlijn f Sepi De onlangs benoemde Duitsche Gouverneur generaal van Lotharingen heeft nan de bevolking aldaar eene proclamatie uitgevaardigd waarin hij met ver ijzing naar de koninklijke proclamatie van 11 Augustus aan de ingezetenen veiligheid van persoon en eigendom toezegt Hij verwacht dat zijne bevelen door de autoriteiten en de bevolking nauwkeurig zullen worden nagekomen daar hg ingeval van tegenstand alle hem ten dienste staande middelen zou moeten aanwenden om zijngezag te handhaven Keulen S Sept Napoleon is ten 2 ure s namiddags zonder oponthoud via Gieszen naar Kassei doorgereisd De trein bestond uit waggons Hg verliet Verviers len 11 ure voormiddagsen passeerde Aken leii 12 ure 20 minuten De trein met bedienden en equipages was twee uren te voren vertrokken Er waren een aantal nieuwsgierigen op de been Parijs 5 Sept Het minislerie heeft raededeeling ontvangen dut Pruisische verkenners te Louvres en Fismes zgn gezien Hel legerkorps onder bevel van generaal Vinoy trekt op Laon lerug Brussel Sept Do hutrpetidame meldt nij Namen van gisteren dat de keizerlgke prins ten 5 ure via Brussel naar Osloiide zou vertrekken Graaf P ilikao i i hier aangekomen Parijs i Sept OJicieele depich Generaal Vinoy IS ie Laon aaiij kuinrn Uij heeft zich raet zijne troepen in goede urde leiuggeirokkcu