Goudsche Courant, woensdag 7 september 1870

laMMMNMWHMIiMM mm WMMMMMMMfeTJH Burgerlijke Stand CiHiuniN 1 S pt M riiiu oiiJcr W J Omlciliiin en N Woul 1 Uillcni oiuhrUl lUuk I li 1 Liiijiioiilinn ohiiliu S Till in üiulfi I Jausiii cii J M hiicllrmaii Juhiiniia Ciithuniia ouders J vnri l cLuvtcii cu M an liiemi bergen H Bernardus ouders J L Zwarts en J do Vries Neio ouder K Ileij on W C van dcr I alm Wilhra Jacob oildirs W Kildi i en G van den Btoek J duabelii 0 ders Ü iran der Meij en P Severs OviBLtntN 1 vvnt f Helman 1 1 d 2 W van Wilgen n w L Schwart 8 j m 3 A C Bik 1 j 6 m J A 0 Iteuruig 7 m K H Cericrdiuk wed I A dc Miijere 67 J 4 C Jaiiknicbt 1 d A H van dcr Urauij 3 j A van Diilcn w E G J an dc Cz ADVERTENTIEN LlcdeHafel APOLLO op ZONDAG 11 SEI TEMHEll 1870 in de Sociëteit Ons jknoeokn Tucgniig lleen voor HH Lfden met hunne Dnrae Tot het verkrijgen viin het lidinaatscLnp kan men zich aanmelden bij het Bestuur DE VEREÈNrGING HULPBETOON AAN EERLIJKE EN VLIJTIGE ARMOEDE te Gouda maakt bekend dat zij in hare depots hier ter stede gevestigd bü Mej STAM op de WestLaven wjjk fl n 141 en bij Mej de Wed WIJNMALEN op de Turfmarkt wijk H n 30 veiritrflgbaar heeft gesteld expresseiyk voor gekwetsten veivaardigde H E Al D E N terwijl daftr verder steeds voorhanden zjJQ alle mogeIflke gewone groote en kleine kleedingstukken De COMMISSIE TOT ONDERSTEUNING VAN ACHTERGEBLEVEN HUISGEZINNEN VAN MILITAIREN brengt ter kennis van kai Stadgenooten dat zy door veler liefdadige deelneming in taat gesteld is geworden eenigennate in den bestaanden nood te voorzien dat hoewel het getal der hulpbehoevenden ten gevolge van de terugkomst der gehnwde miliciens verminderd is alsnoo hüt tiEuis van VBLS AïWEZioB KOSTWINNERS moet wouden VEBGOED Tevens voegt de Commissie hierbjj dat naar gelang de behoeften zullen afnemen de ingeschreven bjjdragen in evenredige mate zullen worden gereduceerd en verder dat de eerste week aan de aanvragen om onderstand zonder onderscheid is voldaan doch daarna een nauwlettend persoonlijk onderzoek het der Commissie lieeft mogelijk gemaakt de te verleenen hulp binnen de voorgeschreven grenzen te beperken LOTE iii Ie voi loUiigvan Paarden RIjluiscn enz te Woerden op den 2 November a s zijn steed s te bekomen bg de Commissie aldaar tegen één gulden het lot Bij tientallen één lot gratis en bij 100 loten 4 gratis loten daarenboven Franco brieven CnTBETA Li N C3 aan alle schuldeischers in t faillissement van W JONGENUREUR ad 15 hunner vorderingen overeenkomstig het door de Rechtbank te Rotterdam gehom lop rd accoord zal geschieden op a H Woensdu namiddag en Donderdag ten kantore vim GouoA Mr KNEI 5 Sept 1870 Advocaat SAftmts Oorlogs Tooneel zjjn a 10 Centen te bekomen bjj den Boekhandelaar A RINKMAN te Gouda Wordt gevraagd Een knap BOODSCllAPMEISJE ouderdom i4 a 15 Htt tevens in stiuil eenig ligi imiswerk te verrichten Adres in persoon Westhaven B 155 Mevrouw DRAWER op de Turfmarkt verlangt tegen 1 November eeue Keukenmeid Het bestuur van het Comité Gouda van het ttoodf Kruis heeft het genoegen bekend t maken dat tot heden is ingeschreven aan contributiën giften en vrijwillige bijdrftgon zoowel van bekenden als onbekenden voor een bedrag van 1321 25 Nog is bij hen ingezonden de opb engst eener loterij gehouden door de jongste dames R V L 23 40 de inzameling op een vriendschappelijke bijeenkomst voor onderwijzers van het 7 district f 10 van de kinderen der Israëlitische school ƒ 2 30 van de knechts en meisjes der kaarsenpittenfabriek vrijwillig voor het lioode Kruis 2 uur langer gewerkt 3 vuil W C P door Ds S f 5 van een schüolcoUecte te Haastrecht door deu onderwijzer P IC H door mej J H M te Haastrecht de navolgende giften ingezameld door de leden van het Comité wonende te Haastrecht in de kom der geineeate f 97 2273 boven Haastrecht 13 47 benoden Haastrecht ƒ 16 en in de gemeente Vlist f 23 33 te zamen i50 02Yj van een Engelsch dame door mej H een vijf francs stuk Onder toezigt van mej H zijn voor rekening van het Comité door eenige dames 7 verbandpakken en een gedeelte van een achtste vervaardigd terwi één geschonken is door mej d V èéu door mej N M Y één door de dames v R M één door mej G W d J en een gedeelte van een verbandpak door mevr W te zamen zjjii er dus 12 verbandpakken Verder zijn ingekomen van Mevr C linnen en pluksel van de Jongejufvr D vijf gcvensterde compressen en pluksel van gez K 24 stuks witband 10 brieven spelden 22 klossen naaigaren en 8 pakjes naainaalden van de kinderen van het Weeshuis een pak pluksel gevensterde compressen en eenig verband van de school te Haastrecht door den onderwijzer P een pak pluksel van de school te Oudewater door den onderwijzer K a J 14 N ons pluksel van de heer J R eeu luchtkussen en 250 sigaren van de Heereu v d G V 25 2 kilo Portorico van den Heer R M d J L 250 sigaren van den Heer G J de J id van den Heer G J dt J Jr id van den Heer de Kr id van N N 3 kistjes sigaren van den Heer P M M 500 sigaren van den heer J 1 F 2 kistjes sig reu van deu Heer J A R 25 kilo rjjst en 10 kilo koflij van den Heer A v V 6 pakjes Revulenta van den Heer W 10 flesschen bessensap vanMej H 20 fl id Bij mej H is gedeponeerd door mej H 100 door meer V ƒ 50 door mevr S 10 en iloor mevr N N 5 ten einde door H Ed goederen te doen aankoopen ivaarvan later tnelding zal geninakt worden Zoowel eeu aanzienlijke som geld s als deze ruime hoeveelheid goederen ligt ter verzending gereed zoodra het bestuur door het HoofdComité laartoe gemagtigd wordt Met een dankbaar gevoel doet het bestuur mededeeling van den grootst u steun dien het mag ondervinden ieder dankzeggende die zoowel in Gouda als in den naasten omtrek van het zijne niildelijk heeft bijgedragen zoo blijft het voortdurend het lioode Kruin of wel het ot van de ontelbare gekwetsten aanbevelen Gouda O September 1870 Het Bestuur van enoemd Comité Bekendmaking Het Bestuur van den Polder REEUWIJK maakt bekend dat van af beden de passage over de Nieuwe Reeuvirijksche Brug gedurende ACHT WEKEN is afgesloten Voetgangers Paarden en Vee mits aan de hand geleid kunnen over de Hulpbrug pap f e n Rt i iiwiJK d r 5 September 1870 Het Polderbestuur voornoemd De Secretiiris De Voorzitter C BRA K P H BUL US BRACIC nen lieer dr J gVpOPP rilAC l l SKRKNÜ TAMniEKLMEESTKH TK WEENEN liet K K uitsliiilend gepriviligecrd nieuw verbeterd ANATHERIN MONDWATER heb ik in mijn chemisch laboriitoriuai aan een grondig chemisch onderzoek onderworpen en daaruit ia gebleken dat het K K uitsluitend gepririligeerd pieuw verbeterd anatheriUmondwater over t geheel slechts uit bet lisnddeeien der besto kwaliteit beslaat die nan hunne heilzame werking ia ieder opzigt voldoen zelfs orertroften worden en die blijkens wetcnschappe ijke ervaring i i de vereischte hoeveelheid vermengd 7 ijn zoodat de aanwending daarvan bij rsllc mond eu tandziekten in het algemeen en nnar waarheid ieder en ten zeerste kan worden sanbevoleo Breslaü December 1866 Or WERNER Directeur van het poVUechnisch fmreaii apotheker klmae eu beéedigd scheiiuHilij e Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam b j F E van Santen Koltf npoth en A Schippereijn C bhiauwe porceleinwinkel Ie s Huge bij J L P C Sn ibdu upotb te Leyilen bg E Noordijk te Utrecht bij F Altena apoth i te Amsterdam bij F van Windheim C verkoophuis te Oudpwater bij T J Van Vreamingen te Schoonhoven bij A Woltf Dr Chulonielanus OOGENWATER Dit onwaarcleprliaar Ougcuwater is eeu van de gelukkigste uitvindinj Il der wereld hetzelve bezit de kracht om alle ooge Ie kuiimn verbeteren welka door den lijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zyn aan vrr vvakking afmattiMg prikkeling hitsigheid bloedruode en druipende oogen welke des nachts tackleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang marspannen ien of Ic en verstopping in de oogspieren of aderen nok oogen die dikwijls tranen vooral bij koud ncur en die ncike bij een sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien nl deze en meer andere oogge breken worden door dit Oogen ater hemteld en n iarborgt de gedunde oogen legen die gebreken en houdt ze in stand oodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrijgbaar a 60 Cts per flacon bij T A G VAN DETH Oo Ja J 1 BEUZEMAfcER leiden J 11 KELLEll wesie wagenstraat Rotterdam Mej L A ScUOUTEN S SciILUTEU Oosimolenstraat J J GROENHUIZEN o Utrecht en meer bekniile Ic pói in ons rijk Hailerslooniboot riJSmT Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens i uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s morgens O uurVan ROTTPntDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Zondag s avonds 5 uren Vdijehjh t toil rlaurten iouilit Diiih viin lliiiikiiiaa 0