Goudsche Courant, vrijdag 9 september 1870

l i IJ i UiBMIB m f9m sm 1870 Vrijdag il Sejrtcnilier N 943 GOUDSCHE COURAHT Nieuws en Adverleiitieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VKIJDAG In de Stad gesciiiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEllDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden g plaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nomraers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving De BURQEMEëSTBR der Gemeente Gouda doet te weien dat de Heer Comiuissiiris dei Koninga in de Provincie Zuid Holland voornemeiis a op Vrijdag den 9 SeptembeT b de c Gemeente te betoeken en lidao de Toormidilngs ten negen ure ten Bnadhuize hen 7m onlvan tn die wenschen mogte i tot Zijn Hoog Edel Geslreniie te worden legeluten Gouda den 7 September 1870 De Burgemeester voornoemd VAN BEKüEN IJZKNDOOKN De toestand te Parus In de Fransche hoofdstad bigfl het rustig Verzet tegen de geproclameerde republiek is er niet geKeeal biemand neeft zich illuiieu kunnen maken omtrent het behoud van het tweede keizerrijk Ue icuKHt is ondrr protest en met deu kreet van Leve de keizer uileengegiian Hij ruste in vrede Üeze creaturen van Napoleon UI keeren zich althans niet dadelijk tegen hun vergoden gebieder zooals de senaat van den eersten keizer deed Het paleis Bourbon de letel van bet wetgevend lichaam is verzegeUI Het republikeinsche liewind zul voorloopig zonder volksvertegenwoordiging regeercHihet wil een bestuur van landsverdediging zijn en het heeft geluk ook de redding van Frankrijk slaat op den Toorgrond Zijne verheffing door tussehcnkomst van het volk en alleen met medewerking der linkeryijde zou het nieuwe bestuur den schijn Icunneo geven van eene pnrtjjregeering die de natie door efi ige wocizieke geesten werd opgedrongen Het ministerie schynt dit te gevoelen en draagt zorg te doen uilkomen dat hun daad geweest is een daad van vaderlandslievende opoH ering en niet een vermeesteren van het gezag Kr hchoori waarlijk moed toe in zulke omstandigheden de teugels te aanvaarden ook at heeft men de talenten van Julea Favre en Leo Garobetta Deze twee advocaten de eene een veteraan in deu stryd tegen het kci erryk da tweede een jong man uit hel Zuiden die eerst bg de laatste verkiezingen op den voorgrond is getreden zyn de hoofdpersonen van hel nieuwe gouvernement Jules Favre heeft de portefeuille voor buitenlandsche Gumbetta die voor biiiiienl zaken Beide gloeien vun liefde voor hun land en voor de vrijheid beide tijn welsprekend en scherpzinnig terwijl de bezadigde houding die zij in de laatste tgden hebben in acht genomen hoop geeft op practische bruikbaarheid Het Journal OJic ul maakt eciic proclamalic openbaar vnii het Vüorloopig bewind aan hel leger welke aldus luidt Toen Frankrijk de dynastie vervallen verklaarde die de verantwoording heefl van on e rampen vervulde het cfn grootsch werk van rechtvaardigheid en tcgelijkerlyd een daad van zelfbehoud üni zich te redden had de nalii slechts noodig zich zelve te verhetren en van niets anders redding te verwachten dan van twee zakeo haar wilskracht die onoverwinnelijk is uw onvergelijkelijke heldenmoed Vg zijn het gouvernement niet van eene partij maar een gouvernement van inndsverdediging Slechls lién doel hebben we slecht ééa wil hel behoud van het vaderland door het leger en door het volk Het bUd behelst verder ten decreet waarbij het dagblad zegel ordt afgeschaft en het zegel up andere voor de publiciteit besieniile nukken Alle openbare Hmblrnaren zijn ontslagen van hun eed De staalkundige eed is afgeschafi De ge anten van Frank ryk te Landen Weenen en l eteLTsburg zijn teruggeroepen KIke Duiischer die geen bgzondere machtiging daartoe heeft zal gehouden zijn het departenienl Seine en Seine et Dine binnen H uren Ie verlaten Bg gebreke zullen de militaire wetten op hem worden toegepast Verd maakt het oSicieóle blad de benoemingen van eenige nieuwe prefecten openbaar U ti zegl ten slotte dat ile vijand nader en uader komt op Parijs Ken dépêche zegt dat hij te Neufchateau is gekomen Kene circulaire van lAinbetta minister van binnenl zaken behelst bet volgende onze nieuwe republiek is geen regeering die zich heiig zal houden met inwendige verdeeldheden eii gdele twistvragen liseene regeeriug van landsverdediging een republiek die tot het uiterste legen den indringer zal strijden Geruchten van vrede die te cho n zijn om geloofd te worden en dus stellig nadere bevestiging vereischen waren te Brussel in omloop De Vtoih Beige ma t melding van een gerucht volgens t welk de ht Favre een voorstel aan Pruisen zou gedaan hebben om vrede ie sluiten op de volgende voorwaarden ontruiming door de Duitschers van hel Fransche grondgebied en altgddurrndc afseh iRiiig van het Fransche leger Ook de liitcrnatiuiiale doet haar stem Ier gunste van den vrede hourcn De dagbladen bevatten een adres van de Sociétc Iiileinationale aan de democraten en socialisten van Duitschland In dit stuk wordt o n het volgende ge egd Uw gouverncraciit heeft verklaard den oorlog te voeren tegen den keizer niet tegen de Fransche natie De man die deze brocdermoordende worsteling heeft uitgelokt en die zich thans in uwe handen bevindt bestaat voor ons niet Het republikeinsche Frank rgk noodigi u in naam der rechtvaardigheid uit uwe legers terug te trekken Zoo niet dan zullen ij lot den laatsten man veohleu en zoowel uw als oiis bloed met stroomen vergieten Want wij herhalen wat wij aan het verbonden Kuropa in 1793 zeiden Het Fransche volk sluit geen vrede met een vijand die zich op zgn grondgebied bevindt Het Fransche volk is de vriend en bontlgenoot van alle vrije volken het bemoeit zich niet met hel gouvernement van anderen en duldt de inmenging vi ii aiiiierc nalicn in zijne eigene aangelcgcnhedeii niet Trekt den Kijn weder over wg bieden u de hand Laat ons de wederiijdsche misdaden lergelen welke dwingelanden ons deden begaan Laat 0119 ie vrijheid gelijkheid en broederschap der volken verkondigen en ecu statenbond in Kuropa vormen Leve do univ rscelc republiek De ex ministers Chevreau en Palikao hebben Parijs verlaten en zijn te Brussel aangekomen Victor Hugo en Louis Ülanc daareutegeii zijn naar Parijs gegaan Zullen zij de republiek vinden die zg in de ballingschap gedroomd hebben De gevangen keizer is niet door zgne gemalin gevolgd Keirerin tóugenie en haar zoon schgncn naar Engeland verirokken te zijn Waarschgnlijk volgen zg daarbg de bevelen van het bonfd der familie De oorlog Generaal Vinoy die met 30 001 man te Ctnt bg Sedan kwam om iets uit Ie richten heeft zich op Laou teruggetrokken waarschgnlijk met het doel om Parijs te bereiken Zgn terugtocht kan zeer gevaarlgk worden immers zgn weg loopt langs de marschroute der Pruisen en daar volgens de mededeeliiigen der Fransche regeering Pruisische verkenners te Fismes en te Loivre gezien zijn is hel zeer wel mogelgk dat de vgaiid hem voorkomt en hem deti pas afsugdt Misschien een nieuwe èurprite voor de Fransche soldaten Do spoorweg over Compiègne kan hem evenwel redden Terwijl de hoofdwacht der Pruisen zich naar het schijnt nu voor goed op Parijs dirigeert bukken Straatsburg en Metz nog niet voor hunne wapenen Gambetta heefl Valentin tot prefect van Straatsburg benoemd men rekent op zijne energie en vaderlanilsliefde om dezen post Ie gaan aanvaarden Ken ander decreet van Gambetta benoemd Engelhard tot maire vun Straatsburg en doet eci beroep op zijne vaderlandsliefde om tot deze slid door te dringen eu aan do dappere Straatsburgers en het heldhaflige garnizoen de dankbetuigingen o Ter te brengen die Frankrijk Parijs en de Kepublike nsche regeering mei aandoening tol hen richten Wiiurschijiilijk zal meu eerstdaags de Duitschers voor de hoofdstad zien en zal de ucstie of P rij3 te verdedigen is of niet haar beslissing krgg n aan overgave denkt men nog niet Men bericht dat Lic Mahon aan zgne wonden is overleden F R A N K R IJ E Eindelijk eindelijk I met die woorden opent de Siich van Maandag zgne kolommen Het Parijsche volk zoo lang versteend zoo lang bedrogen wordt wakker en komt tot zich zelf D dag van heden zal beslissend worden De nationale garde de ganiche bevolking met eene en dezelfde gezindheid bezield en verbroederd slaakt geen anderen kreet dan het de dood aan de Pruisen De vorvallenverklaring Leve de republiek Om uil den afgrond van smart en amaad te verrgzen waar in het Keizerrijk ons heeft gestort om bet hoofd te kunnen bieden aan den zegevierenden vijand die tegen onze hoofdstad optrekt was niets minder noodig dan die eenheid die verbroedering Eene verandering vnn schermen was niet genoeg verandering van stelsel wordt verlangd Zij vreesden bet volk zij weigerden het te wapenen ten einde Je dynastie te kunnen handhaven En toch moet alles door hel volk geschieden De wensch van de SiMe is vervuld De dynastie is weg I het stelsel is gevallen de prefect van politic Pictri Ie kwade piest des keizers is afgezet de nationale garde ts belust met de hsiidhaving van ust en orde in de sleden vertrouwde perjo