Goudsche Courant, vrijdag 9 september 1870

1 iicn litljbeii ooilüupi Int bpstnur di liiiN iin viaid i u iij p nis vmi il iiitla Iml ilnide iiinbIciiircii lan ilm si iiilaniiul ziju niiiiinen dour Int volk gi tiii i piurd iiiige uiiiUn om o eriil de niitioii lil iiidi Iviiig Ic ürginneereii en wiiiiifer villi die vuui uiirdiii het lidl det liinilt iriiiuikelijk 1 dan lü dl uitkomst ruorbereid Dl l iiij i iujar de ultra üoi apirtKlibche coiiriiiu IS niiuiirlijk in l di vcniMilirug van deri 11 iini iTii gi viieieii veranderd Til hl id iir indl iliut iii dl Vilkmi SMiiit nit vuüi ii liliglii id dibtidui ijgiiii gi hruikcii fjiii latl op de politie diiiiiiirs die trouw blijion aan hel ittijime dit Inu aai gebUlil h ld Voor ienig4 eken raadde liet den bur gor lan ich Ie wapenen nut iissi lilib om de tiMe des i iM bij lo stiiii iii de uniitriiiUKkiiig der ongere tldljeden ii 111 1 etiiigi onlboe einingin in ei 11 rniisehodicicr van gc oiidlieid opgevingin dooi di 1 1 ret poiidenl di r Imliiiendaiict Üii nffiiiir glondevan tiiorii en verüiiiwa irdiging jigeiis din kei er VcrbitMt u mijne heen n nep liij uil d il het fnu clit leger een uppirbeiqlhibber hid die nul andcri dcd dan net 111 ijne bewigingin It hiiidireii en li virlragcn De kci er voor alle en vuur ilics ook de girdt des keizers en de toor orgs maalregden leii bt hoeve des kei ers eii de bagngt vanden kei7 r tii de bngnge vin de kii ers oon Irniikrijk kuinl liier Dal weel leng uunbtl wairvoor allyd en gedurig plaats moet nurdiii gemaakt belemmerde iilli bciiegingeu Mnar h t duet er uiel toe de zorg voor dut meubel oversi h iiiiiwt allen lleiu hel noilige giiuik Ie be urgeu gaal bouii li rankujks I el ing Ken pi ir dageu eledeii zeide de e ufhuicr huid de kei cr mei zijn schitterend gevolg en de gniische troep met goud geborduurde lakeien w ipeiksohuii wing otci troepen die in geen Ut urtii uU It eteu hai deu gehid Du kwam omdai lle lulde oioiidbchocrieii en vcriiterl iiigen toe vuur j A ten vrijen doortoebt moeiten Lmn De erbaimelijke oubekwunnil eid van den veldheer was mei genoeg ZIJ moest nog worden vermiirderd door d woeste zelfzucht vun een kei ir van bel Grieküihe iijk Hel stuk 18 uit geluof het vrij en het keiz riijk an bluf en i ooiiiiig htefl eene uulkiiuiipini giTonden zoo 1 ml als mem ind ich h id kunnen voorstellen ik kan u oiimivilijk alli woor den Wedr geven die de oflicier 111 zijiii diifl en veracbling uitsprak Zij die gestreden en gduliii hebben zij hebben met hunne uogen gi iin Ine Frankrijk weid vermoord vermoord duur hiui ilii voorgaf liet Ie verlegt iiwooi iigtii en li vi rdcdigeii Zy hebbeu dm heldenmoed ili r uldiK 1 en het be leid eu de kracht van somini i giiicraals verlamil gezieu door de dynastieke kwestie die de eeuigi zorg w is en door de ver ehiikk l jkn deinoralKiiii en de buitensporige plunderin welke twintig jniin keizcrryk aan Frankrijk hebban geschonken PÜITSCHLAND De blijdsthip waarmede 111 Rirlijn en het overige Duitsclilaiid de tijding van dt overwinning der Duiisclie wapenen is onlvangui is onbesi hnjfclijk Zaïeril ig om half m gin d 9 inorgens begaf zi h de grijze eldm larseh ilk VVniigil de tijding der overwinning boven het houM liondi 1 d te voet inar hel paleis der koningin De miiiiglc onlviiig hem met gejuich Ouniidilellijk nadal hij het paleis was binunengegaau versehei n de koningin in wit morgengeivaad op hti balkon en werd begioet met een goeden uorgui zoonli mis ehien nog gieii enkele koningin heeft ontiingin Oiiderinsscheu gelukte het een jongen hel luoniimenl van den grooUii ire denk te beklimmen en onder het gejuich vim het volk een zwart rood goiidin vnnn op den top te beiesiigen Het houfd vin den koning werd met eu lauwerkrans versierd liet voorbeeld vo id navolging het slindbeeld nis neldn he naid met vlaggen en kransen Lcii virtuoos nam lom op dcu top plaats ii spuide de minigle melodun voor der volksliederen wairin uiet giistdrift werd ingestemd In den middag zonden eeiiige hovelingen IV ter gemoed door do Dniische was ontstemd eeiiige ariieidrrs lieien de vlug er al nemeu e een Pruisische er op pliialseu De siieds luiugrorirmie uionigte rustte einiir mei vuordilde Diiilschi vlsg 111 hiar eer vvas lirrslcid De ivonds w ei 11 ille straun zelfs de niefsl afgelegene virlirh Ken Üeilijnsch ld id beval hit volg iidi 01 erziiht van de beurs up den niidiig na h t bikend ordi i der cipitiililii van iMae M ihon en Nnpo leons gevaugnineniiii Van de houding dci beurs km liidm niels e iiegd worden Ia werden geen zaken gi 1 lan ener Lrstond ook gun lust om zakm ledum deeii iiii d re belangen werden bejprukin dm de national Patriots ho IIoihs weerklonken allerlei upgewon den toespraken werilen gehouden eersi door den buukier Arndl lui van het comili der oudsten tu nstei op den koning op het ovorvyiniiciid leger het gezang van d U aolil am IIIkih en andere uuliounle ludireu virvullen het beursgebouw hlichts lu een zevmtal fondsen die danrni genoemd worden Imd een lawtluk oiibeUuideude bundel pluais ie Frankfort kwam de groots tfjdiiig Vrt jdagavond Ie elf uur Ran In im oogwenk n iran de straten zoo givu lals op kl larliehttu dag het hoera roepen neklf dl alapendiu eiideid hen ook al de straal op siurroeii Ouk daar weergi inde het ecu groot gedeelte van den nutht vau Hueh9 tku de Wacht uui Rheiii van Heil dir im biegerkranz eu uilerlei nation ile liederen De l ruisisihe Slaatmii iiyn zegt naar aanleiding iir zcgepriiil levens de l iuisisihe vlag 9iiu h Wille Kruis van d u Pruisisiheu liinlweer op hel slagveld 111 I raiikryk geplint De kinderen eu kinds kiiidirm van Predirik Willem ill en van Koningiii Jjonise ziju de kinderen eu kindskinderen derwitlekruisininneu van Ibl3 gevolgd om den oorlog Ie bereiken wat deze niel konden bevechten 1 recht vaiidigen eu duur amcu vrede voorliet genei Ie Duilsclic vaderland Met een gevoel van rechlpialigen trots zullen de Dultsobe stumgenoolen in Noord en Zuid dit kruis op de borst hunner broeders en zuntu zien prijken Na ir hetgeen uit Kassei nan het ïrankfurttr Journal wo lt geschreven had Keizer Ju i oleün zuoztker verwacht de Duilsche armee Ie versl lan lUlhij rieds de lintjes had doeu gereed maken voor dt itiedailles dii hij vuoiiiemens was bij zijn egev eriiiden inluehl te lierliju uit Ie deeleii lig hadvoor ilezui vtldtothl gerekend op twee groole veldslagen Ter herinnering aan dm eersten slag zouhy eene medaille toekennen die gedragen moest mn een blauw Kul met eene breede roode streeplil 1 midden en voor den Iweedeii slag een medaille a in een blauw li ii met twee roode strrepenVoorts on ter gedachtenis uan lyne kouii t in dePruisisihe hoofdstad eene medaille jan een blauwmet witte en roode streepen worden uilgereikl Deniiduilles kunden natuurliji niet vooruit gereed gemankt worden omdi de ni men en datums derveliMflgeii er op moesten vermeld worden dochdu kou liler geschieden eu onar üijne meen ing koumen zich vourloupig met een hnlje te redeu stellen als bewijs van nanspr iak op hel eereleeken Volgens de Sclile t che 7Ag zijn de kabinettenIe l eursbnrg en Heeucn overeengekomen gi ineenschappelijk poging u aan Ie zullen wenden tut hersUl V II dm vrede Keizer Alexandir moet hiertoe dl II tiisieii biüol hebben gegeven Hel bl id meentleieiis te kumieii verzekert 11 tl il ituslanil zich metal Ie zeer zil vtrzetlen legen leiie vergrooling vanDniiseliland Ir koinl lil de bi plaits Baden iinden neerlucerdeie le eiidighiitl iiij het uitbreken vin denoofiog hebben alle beroekeis zioh zoo spoedig mogelijk uit tie pla lis verwijilerd ilaar men algemeenrerwachtie 11 il dit gedeelte van Duitschlaiiil hettooueel dei oorlogs zou worden Nu Ue vrees isgeweken zi ii er weereen aiiitil liinilien uit het builenliihi aangekumeu Deraulelleis evenwel voor toogeiiblik nog gesloten Voor de andere Duilsche bidplaiisen zal hel seizoen wel geheel verloren zijiiAlleen Ie Hamburg heeft men thuis eeiiig veriier ten gevolge der aanwezlgheitl vau de kruonprinses van i ruisen met hare kinderen Ic Diesden is bg een veetnnsport uil Berlijn de rundeipest uitgebroken ENGELAND De droevige ouden iniling door de ongelukkige Straalsbnrgers in den jonasten tijd opgedaan zon ziker ook wel den Pory maars ie siadi komen il uaie i slechts om hun onbcredi 111 erti optimisme eenigs is af te koelen en hen op hel mogelijke vuur Ie bereiden Tot sliving van dit 1 weren wijsi tie l irgsche correspoii lent vanden huthj Telei rapli a hel feit dit men Ie Sir itsburg geen liehigns meer kan branden 0 stoken uit vrt es voor ili ongeluk ken ilie een aanraking van de grau leu met het ontplofbare gi zouden kunnen veroorzak n Tol nog toe had niemand aan dit inconvcnunt vin n bombardement gedacht V lar uu hoc zal t l nrijs maken wanneer twerkolgk ernst zal geworden zijn en de Pruisische bomiren in de boulevards zullen regenen Dm zal de weelderige stad haar gasi impious moeien uitdojven m zith moeten lit helpen met oude olie l impeii die tie hemel weet uu uelke hoeken en holen zullen moeten opgi doken uorilen Hoe vroolj zal dat laan l n hoe heerlgk voor de Ik lilsi huwende espiona Jfniiiuiis Doch a in ileu uiidirm knul rullen dezelaitsim misschien ondervinden il it de ouderwetsche louwen aan tli straallintaarns lot een tweeledig doel kunnen worden aan gewend l irgs zoo lezen we in den fint g Nrwi bcieidt zich voor tot dcu strgd en geigk de krg mu i l I m il ll lnHi ii tW i gers van vroegere hjden legt tic stad ylohjelf eu zuiveringsproces op zy hond opruimiug tg ontdoet zich vau bare benden schurken en lichlekooien ijaat ons hopen dat die zuivering een bjgveudc vrucht vau het gevaar zal waieu Te lang toch heeft Pirgs bekend gestaan als dtf hoofdzetel van lotbandighiid dl Venusberg waarop de odin van tuulitiloos vermaak huisde Andere steden lyn misschien wuarschynlglc zelfs nog uuzedeiyker loo bestaat er b r geeji groole 81 ld in Groot Briltannii waar dronkenschap niel veel meer aan de orde i i in Ie larys niogeiyk ook is te Weeneu Ie Home meer bedekte ongebondenheid te ludm Maar in al die plaatsen heel zoude nog zonde en woidl het kwaid niet nangebedfu en biwieruukt Simis jaren is Pirgs het 1 1 1 1 1 Ivscd ii van Hen oemi monde en 111 ilie reputatie heeft de Seine slid geroemd Zg v is t die ecu maalsihappelyken kanker ten troon verhief nis een nation lie lustclling D il snoeven op ondeugd IS vooral merlbaar ui de j ersi t r cu de uuerutiiur zuu zelfs dal vrecmdeliiigeu viak lot tie iniiiiinggebriuhi werden dat er geen zedelyke muu111II en vrouwen geen gelukkige huisgeziuueu geen unscliuldige uiispaiiiiingen in Pargs Ie vinden zyn Du luienmg is gelgk van zelf spreekt geheel bezgileii de waarhe I maar zg werd gercchtvaurdigii iluor wit men oppervlikkig zagen hoorde Behalve toch dal er een natuurlgke lichtzinnigheid is in al hel ilueii en 1 iten vanden Parg ennar behalve ook dut Pargs de jaarlgksche verzamelplaats is vau de rgke leegloopers der gebeele ereld valt het met te ontkennen dat een zekere klasse ran Pargsehe journalisten drimatisten eu scbryvcrt schgnt simengeiworen te hebbeo o de iiebtekooi Is de gudiu van hun volk te verheerlgken Nooit te voren werd de levenswyze der courtisane ztSó opgevgzeld als 10 de Puryscbe letterkunde rata onze dagen Liat ons hopen dat het nu beter zal worden dun toch ware ook in dit opzicht de e jnmmerlyke oorlog tot iets nuttig geweest OntwgfelbHnr ryn er weldenkende Franscheu genoeg die zouder spyl bun vaderland ecu deel ran zyn hollen militairen roem souden zien verliezen op voorwaarde dat net tevens ran de ondeugden gezuiverd werd die het met dien roem geërfd en aangekweekt heeft Het Kngelsche pnrlenients lid Mundella deed dezer digeu op eene vergadering te ShefSeld het verhaal eener reis die hg kort geleden door oosteIgk fraukryk eu de Duilscbe Uyuproriooien getJMMl had Hg verleide hoe hg geirüffen was geweest door hel onderscheid 111 volkskarakter miar vooral dour den indruk vbil Atstberadenheid en kenni Aoor ieder Du sch seldaat gegeven lig ieder bericlit dat van het oorlogstouueel in Uuilschland aankwam haalden zeidc hg de soldaten de kaarten uit den zak en gingen daarop de bewegingen hunner wapenbroeders op de slagvelden na Ook was hg voor il daarom met de Pruisische soldaten ingenomen dilt hg geen enkel bescnonkene onder hen had gezien Dat dit liatsic het parlementslid in de garnizoenen aan dei Rgu opviel Inat zioh begrgpen Ieder reiziger in Duil chliiil weel hoe flink de houding der militairen in deii regel is Maar op hel slagveld schgnt het weleeiii te gaan als mei andere militairen Althnns het volgend ilaaltje uit esn der Duilsche bladin kin dil doen zien Na den s ig ln drivclolle belrok een regiment infanterie hit bivik Alle manschappen k aagden over een allerougenaamsten slank en naar de reden daarvan rockende vond men ui een drooge sloot hel Igk vaneen cavulcrist dat rooils men vermoedde sedert den slag ran Vionville dus sinds twee dagen diiur moist gelegen hebbeu Terstond gaf de komniaudinl don last een graf voor den doode te graven Het geschudde maar toen men tot de teraardebe stelling wilde overgnan kwam het lyk lot het leren leiug sloeg V in zich af en schopte de personen die het bg de armeu en beeneu wilden opnemen en hel bleik toen dat het een beschonkeil Duitscb dragonder was die de sloot had uitgekozen om 2yn r IS uit ic slapen B £ L Q Z E Het niiital Pnusche solditen die op Belgucb g ndgebled giinlerneerd zyn bedraagt reeds omstreeks I OOli raan en nog allgil Irikkeu Fransohe militairen iic g m cn over Dit zg luit do grootste mmschelgkliiid verpugil en verzorgd worden spreekt van zelf y zgii tie lersien om Ie erkennen dal de Pruisen niit giuole krggstucht en doodsverachting gestreden htbbeii huminigen hunnei verhalen als 1111 voorbeeld ouder velen hel uarolgende Om de Maïs bg Sedan over Ie trekken moesten de Pruisen langs ecu smalle houten brug die wel IS waar door huiini artillerie verdedigd mnar door de I ransehe mitrailleuses bistrekeii werd 1 en eersle iletaehemfnl begint tie brug over Ie Irikken de milrailleuses geven vunr en de Pruisen storten voor het lucerendeel in het water f lil p lul I J i l l 1 iKllfl i ii to ma iita i i bt Mir iai W ii miiewiwl loWiWuVtmiil ii tf i BSlHltllJlp lW t ll t Miii bÏNiu iiiliiU nliiliifii ii iiiitia iMair jllUlliU MOIIillplMt ijll Mpmiti MtHét IK Rn nt iilit 11 ikIi niif 1 1 f peéfl bl lW t iil fiililiioiil ii iioni jy i ii téiffllllOT i i k i l pWiiirt ii it Ww 1S Nu C Si V til Is iml umu j L i I r N il