Goudsche Courant, vrijdag 9 september 1870

vil iiiiiwiimiiiipi On verwijld treedt een tweede dcl icliement ann dat helzeirde lot ondergunt Zonder inr clcu rukt een derde detBchement OTcr de brug geen enkel man bereikt den tegeuovergeateldcn oever l e proef werd op die wjjs zeven achtereen volgende mnleu gewungd eonder dat Je Pruisische solduten een nogenblik talmden of dut orde ei krijgstucht er onder leden Na de r evende piuef gaf de l ruiaisehe opperbevelhebber het op de brug wa3 met doodeii en gewonden overladen lerwijl de roodgekleurde vloed oaae inasia lijken medevoerde Per leli graaf is Ie liru8 el het bericht untvanWM l J v j iir iich zonder slag of stoot Mn de Pruisen heeft overgcpeven Onze regeering heeft zich daardoor verplicht gezien troepen naar dien kant op te stellen trn einde de onzijdigheid van ona territoir des noodig te handhvven KruKlijre gcbüurlenisseii zijn evenwel niet te verwachten Men vreest veeleer voor een algeinepiirn opstand in Kninkrijk die een nituw beroep op de wapens len gevolge moui hebben iiuileu de repubhkeinsehe eger charcn niet beproeven zich van België mf er te mnïeii ten ciiide vergoeding te verwerven voor het verlies van Lotharingen en KI as Dat zou den oorloy in Europa algemien tanken Mo e do Vooi tIènigHèid óbi voor die ramp behoeden I BIie NLAND GotJÖA 8 SBPÏfMBIiR Het tooueelgezelsohap onder Directie van de heelen Albregt en van Ollefen zal in het aanslaande wiotersnisoeu een i atal voorstellingen geven in het lokaal Kut en Vermaak We zijn gedurende de kermis nog in de gslfcgcnhci d geweest de voortreffelijke hoedanigheden van bijna alle leden van dit gezelschap op prijs Ie stel len en we kunnen alzoo de aanslaande voorstellingen zonder twijfel aun onze atadgenooteu aanbevelen voor zoover eene nanbevcling nog mocht noodig zijn Oo Ie de toorwaardcii wi irop men lich deze sitapaiining versuh dfen ki n ijju teer bill k üe entree is bepaald voor den eersten rang op 1 en voor den tweeden op O óO terwijl die bij vroegere jfelegenheden steeds 1 50 en ƒ 1 was Éene dergelijke onderneming maakt het echter wenscheIjjk dat men vooraf eenigszins door het publiek gesteund worde en d iaroin is nog voor enkele dagen de gelegenheid opengesteld bij den kastelein der Sociëteit de Itéui i op de Oosihaven vaa deze Sociëteit gaat ui r dijk liet plan uii om voor de zes voorstellingen te gelyk plaala te nemen liet belangrijk voordeel at danrjn is gelegen bestaat In het koiteloof gebruik vaji geri serveerde plaatsen We wenschen aan deze onderneming die geheel en al oubaalzuehlig is het beste succes toe Wy hebben het prospectus ontvangen der algemeene verloting van voorwerpen van kunst en smaak ten behoeve van het lioode Krui te houden te s Ci avenhnge goedgekennl bij kon besluit van den 31 Aug 1870 n 9 en deelen daaruit het volgende mede De merkwaardige bulletins van het hoofd comiló der Nederlandsche vereeniging viui het Jiwde Kruif die door het belangstellend publiek als het w irc verslonden worden vermelden ons hoe de algemeene sympathie voor die belangrijke instelling bij den dag toeneemt hoe er van alle zijden veel zeer veel gedaan en gegeven wordt doch hoe er nog veel leer veel te doen en te geven overblijft Wanneer men de berichten leest van de menigte plaatselijke comiics die zich over bet geheele land vormen van de ruime hoeveelheden die in groole verscheidenheid worden te samen gebracht laii zal licht bij velen de twijfel ontslaan of onze arbeid thans niet overtollig ia Wg gelooven het niet wanneer wij in het tweede bulletin van het hoofilcomiic lezen dal er iluizend guldens reeds besteed zjju uellicht duizeiidc meer dan de kas toeliet dnt het hoofdcomitó een wissel trok op de liefdadigheid en dat dergelijke wissels in Nederland nimmer geprotesteerd wordrn weshalve een ieder wordt uilgcnoodigd voortdurend aan de algemeene kas der vereenigi g te blijven geven De leden der commissie van verschillende zijden daartoe aangezocht hebben gemeend zich aan die roepstem niet te mogen onllrckken en ook vim hunne zijde erne poging te moeten annwenilcu om zooveel mogelijk het bijeenbrengen ciner nii l onbelangrijke som gelds te bevurilcrfii en daarildor liet hoofdconiile van het Jioode Kruis de hand Ie bieden om lol het einde toe den naam van Ncdcrhiiid bij de slrydvoerende parlijen met cere en dankbaarheid te doen begroeten Het middel dut zij daartoe willen aanwenden is nitt nlcufr ïloch meer dan ee S gaf het verrassende uitkomsten Maunen met eera onder de Nederlandsche kunstenaren iinngeschreven boden producten van hun penseel ter verloting aan Zulk een goed voorbeeld vindt zeker by hunno kunstbroeders ruime navolging Waarom zou men dan de zaak uiet uitbreiden on niet een ieder die in het bezit is van voorwerpen van kunst en smaak welke hij daarvoor beschikbaar wil stellen de gelegenheid aanbieden dat alles tot ee groot geheel bjjecn Ie brengen Mag men zich ook niet vleien dnt de boekhandel die in 1861 zulk een kraohtigen steun ann de toenmalige erioiing ga ook nu weder hare hulpvaardige band niet zul terug houden f Kn zij die wy in de eerste plaats hadden moeten noemen de Neilerlandsthe vrouwen die waar het liefdadigheid geldt altijd aan de spitse staaii zullen zij niet even als altijd door het schonken van smaakvolle voorwerpen Int het nti acn vim loten een machtigen prikkel aanbieden Het plan der verloting bestaat uit de volgende bepalingen 1 De prijs der loten ia éia gulden te voldoen aan het bestuur of aan de sub commissie die het lot uitgeeft 2 I sub commissien hekomen de loten legen inzending der inteckenlijsten of opdadelyke aanvrage S Voorwerpen tot prijzen bestemd moeten uilerlyk vóór of op den 3 October te s irnveiihage Lange Voorhout n 9 ingezonden worden hetzij rechtstreeks hetzij door tussohenkomat eener subcommi osie 4 ledere sub commissie kan lit bij haar ingezonden prijzen vóór het opzenden naar s llage ten toon stellen S De trekking zal gescliiedeu ten over taan van een notaris en onder alle waarborgen die van regeeringswege sullen worden voergeschreven ti Eigenaars van loteo waarop prijzen iiju gevallen leveren die in by eeite der uh commiaaicn hetzy in of builen hunne woonplaats gevestigd De sub cuiumissie luydt A i aan de lolen gehechte bewezen van inlevtving f en geeft die aan den eigenaar van hei lot terug Binnon eeuc maand na de iniciering uumn de pryzen bij du subcoin niissie tegen ovei ifte van gemeld be ijs in omvang genomen norden 7 üe binnen den lijd van zes weken na de verloting niet afgehaulile prijzen worden door het bestuur Icn bate drr k is Verkocht Zy die de tlii une toegedaan J yn dnt er eendadelijk verband besi i il lusschen de vcldalagcn engevechten en hel slechte weder van de laalsie maand zullen zich zeer gesticht gevoelen door de volgendewoorden door dep in Duitschland algemeen bekenden weerprufeci Siyeek in een dagblad vai Praaggeschreven jeduremle den tegenwoordigen oorlogworden de zekerste en ontwyfelbaurste telegraafberlcbien overgebracht door de legenbiiicii die ingeheel Kuropa vallen Met de meeste getrouwheidberichten deze la ilsten at er op de Fransche slagvelden voorvalt Ken hevige stortregen bericht hevige lang aanhoudende kiinoniiailcs een matige bnioen zwakker ariillerie gevecht in liet al remeeii staatde v lleiidc n peii in dadflgke vtrboiidiiig lol helaantal der kaïiünsoho en Een naaun keurig waarnemer van den gevallen regen behoeft dus de IelegMiumen niet af Ie wachlen ora Ie weten of ereen geieclit en een beduidend gevecht op het slagveld geleverd is Zonrler voor of tegen deze theorie panij Ie trikkeii herinneren we dat en tijdensden ltaliaan cheii oorlog in 18 9 èii tijdens den Itoliffiiischen in l 6 di elfde veranderingen in de ccrsgesteldheid waargniomen zijn als in dit jaar De waarde der regenbuien ols telegrammen is ecliler maar betrekkelijk zoolang ze ook de uitkomst dergc fchien niet melden waar men toch nog meerbenieuwd nnnr is dan naar de wetenschap of er isgevüchien Zoover zal toch de meteorologie twaarschijnlijk wel nooit brengen Te Capelle a d IJsel wordt in het schoollokaalvan den heer Kempen een belangryken veraidaringen verbetering aangebracht er worden nl nieuweschoolbanken in gebruik gesteld die volgens hetAmerikaansche stelsel i ijn ingericht met deze vijziging dat de banken voor drie in plaats van t eekinderen bestemd rijn Te Krimpen n d IJ cl wordt ijverig voortgegaan met de vergrooting van het schoollokaal waarnaar zoo lang en terecht gewcnscht is Laatste Berichten Brussel 7 Sept Do kciicrlijke prins is gisiircii iinniiildag over Dover te Hastings aangekomen l riiia Metlernich de Lavalelte hertogin de Morny tiraraont en IVrsigny zijn Ie Londen gearriveerd Do hertog van Nemours on de prinsessen nianche en Marguerite keerden gisteren naar Frankrijk terug Brussel 7 Sept Do Etüile Beige meldt uit Virion dat bet bombardement van Montmt dy heeft opgehouden Ken gedeelte der stad is vernield üe Pruisen veranderen hunne position Men gelooft dat zy de omstrt en dier stad zullen verlaten om zich by het hoofdkorps te voegen Parijs 7 Sept OfficieeU berichten eggen da dt voorhoede von het Pruisische leger zich nog altyd in den omtrek van Laon en Epernay bevindt Een depêche uit Leo zegt dr eld ir f nog j cj ciinele ijnuu IS ge ien Toul blyft weerstand bieden Het voorloopig bewind heeft gedecreteerd dut Toul zich vcrdieostelyk jegens het vaderland heeft gemaakt Jules Fttvro niinisttr van builenlandsche taken heeft een ci cubi c uilgsvaardigd gcdagleekend van i Sept Na te hebben geconstateerd dat hy krachtig eene vredelievende politiek voorstaat en dat hij Duitschland vry wil laten om zyn eigen lot te bestemmen nu ie hebben herinnerd dat de koning van Pruisen van zijn kant heeft verklaard dat bij geen oorlog voerde tegen Frankrijk maar tegen de dynastie zegt hij De dynastie is vervallen het vrije Frankryk verheft zich Wil de koning vao Pruisen den siiooden oorlog voorlzeltenP Helstaat hem vrij de e verantwoordelijkheid tegenover de wereld en de geschiedenis op zich te nemen Indien het eene uildaging is tullen wij haar aanvaarden we zullen geen duim van ons grondgebied geen steen van onze vestingen afstaan Een reHuoze vrede zou eeu verdedigingsoorlog op korten lermyn zyn Wy zullen slechts over een duurzamen vrede onderhandelen ons belang is dat van geheel Europa maar al stonden wij alleen toch zouden wy niet weifelen Wy heiiben een leger met eea Taaien wil dat wel voorzien is oiize vestingwerlcen lyn goed in orde maar bovenal hebben w j 300 000 mannen vast besloten om tot den laatsten man te strijden na de forten op de wallen na de wallen op de barricaden Parijs kan zich drie maanden verdedigen en zegepralen indien het de nederlaag leed zou geheel Frankryk opslaan om die nederiaag te wreken Z cdaar wat Europa moet welen Wy hebben het j ag met geen ander doel aanvaard yy zouden t geen ninuul in handen honden indien wij de bevolking van Purys en van geheel Frankrijk nist bereid vonden ons te ondersteunen Wy willen den vrede maar indien men de en nooilloiligen oorlog tegen ons voortzet ilnn zullen wij tot hetlaulste onzen plicht doen en ik lioester het vaste vertrouwen d it de billykheid en hel recht zullen eindigen met te zegepralen Parijs 7 Sept Er is eene proclamatie uitgevaardigd door generaal Trocliu dragende de dagteekening van gisieren Daarin zegt hij dat de vyaiid op Parijs aanrukt maar ilat de verdediging der hoofdstad verzekerd is Hij heeft iiistructien gegeven om de verdediging in de omliggende departementen te organiseeren Het gouvcriieineiit rekent op ds vailerianiUliefde van allen Volgens otlicieele berichten zijn de Duitschers nog niet Ie Laon jener ial Vinoy is den 4dcii ongedeerd te Parij gekomen met dertien treinen artillerie elf treinen cavalerie en 14 Ireiiicn infanterie G chcel hel rollend materieel vhu den Noordelyken spoorweg keert onmiddellijk terug om de rest der troepen van Vinoy te h ili n St Petsrsbarg 7 Scpl Het Journal de St l elersbourg meldt dat de Kussischc rrgeering ofliciei l verklaard heeft dat zij voorldnreiid werkzaam zal bleven om den oorlog te locali eerpn en spoedig Ie Hoen eindieen en den vrede op duurzame groniUlagen Ie vestigen Zy zal het al oo der neutrale mogciidhcdsn aan hare medewcrkin in deze riehting niet Inlen ontbreken ïenoemd dagblad verzekert echter dat de keizerlijke regeering geen hinderpaal zal toelaten die de vrijheid van handelen belemmert Florence 7 Sept l articulier telegram UMk en Frnnkrijk zyn het eens geworden om Komt door Italiaansuhe troepen te doen bezetten Dientengevolge zijn soldaten van drie lichtingendoor het Itniiaanschc gouvernement onder de wapenen geroepen N R C Berlijn 7 Sept Alhier is de oflicieeletyding uit Varriinea van 4 dezer via Naiiey en van daar per post over Lndwigshafen ontvangen dat het vijandelijke leger hel welk bij Sedan getnpituleerd heeft slerk was 14 divisien infanterie en ö j di visieii cavalerie benevens de daarbij behoorende ar tillerietrein terwyl in den vehUlag op 1 dezer alleen liO OdO gevaiigencn in onze handen vielen en vcrschcK eiie baiiierra en vele kanonnen door de onzen veroverd zijn Onze icriiezen waren naar verhouding gering