Goudsche Courant, zondag 11 september 1870

flpS m v wHH 1870 Zondag 11 September N 944 GOUDSCEE COURANT Nieuws en Adverlenueblad vyor Gouda en ÖHïslreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VHÜJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsruijjite Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De insending van adverteutien kan geschieden tot één uur dea namiddags op dan dag der uitgave Bekendmaking BÜRGEMEESTEK en WETHOUt ERF van Goudii genen rl 64 en 160 der xt van den 29 Junü 1351 StaatMad n 85 Brengen Ier kennii van de Jiigeietenen dnt de Band dier Gemeen Ie heeft benoemd twee nsle Commiiiien belast met dr voorbereiding van hetgeen waarover hg heeft ie brsluiirn Dat tol leden vun de rrnie dierCammisvien nier werkkring is het bijttaan van Burgemeester en Wetboaders iu het lur irn op hel beheer en het onder houd van en dr tor i rnor alle plaatselijke weflien en eigeiidummen der Gruicentt behalve Biirgenieeiter en Weibouders van welka de eerste is Voorziltsr zyu benoemd de Herren G PRINCE en D W WESTERBAAN m lot InlcD der tweede Commiisie belast met bet oulwerprn van en hel hcr ien drr plaatselijke veronlrniiigen tegen wier overtreding straf is bedreigd Onilrr hel Voorritterschap des Burgemeesten 1 0 bcooead de Herren Mr J L A DE GRAVE W J FORTUIJN DROOGLEEyER J REÜTINGER enMr P P P KIST Goioi den 9 September 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DllOOGLEKVKK FOllTUIJN vak UEItGKN IJZENDOORN BEGROOTING DKR INKOMSTEN en UITGAVEN van de GEMEENTE OOÜDA voor de dienst van 1871 Bevolking 16520 zielen INKOMSTEN Hoofdst l Ontvangsten wegens vroegere diensten 1 1 Batig slot der laatbt vastgestelderekening ƒ 7Ö30 25 Hoofdst II Opbrengst van belastingen en heffingen Afd I Opc op s rijks belastingen 1 40 Opc op de hoofdsom derbelasting op de geb eigendomm f 8357 93 2 10 Opc op de hoofdsom der bel op de ongeb eigendomm 120 91 4 3 25 Opc op de hoofdsom derbelasting op het pp soneel 7881 1 5 ƒ 1G2Ü0 Afd II Aandeel in s rjjks belast 5 1 4 5 van de opbrcni t der rijksbelast op het personeel 29879 05 Afd III Plaats dir belastingen G 1 Plaats difecte VliiHtingen lOOUO 19 20 21 22 23 24 25 2 i Afd IV Hefiingen voor het gebruik van op plaatsen w eu werken en inrigtingeu Opbrengst van brug kaai h ven kraan sluis dok boomen veelgelden ƒ 50000 Opbrengst der wik weeg meet en kcurloonen f 1160 3 Opbr voor banken ofstaanplaat sen lu hallen op markten enz ƒ 3750 Opbr wegens begraafplaatsen IGOO Leges enz der Geuioéuto Secre turie en van den burg stand ƒ 150 6 Opbr van schoolgeld van de Ut school hooger ood rwgs f 750 Opbr v schoolg midd ond 140 Opbr V schoof lag ond ƒ 7797 Opbr van sdioidgeld van debewaarschool ƒ 96 10 Opbr van schoolgeld van demuziekschool 308 ƒ 65751 A fd V Andere belastingen en heffingen niet begrepen onder eene der vier voorgaande afdpjingen Belasting op het gemaal 26000 Belasting op de honden 800 ƒ 26800 Hoofdst III Baten en opkomsten spruitende uit Gemeente Eigendommen en bezittingen Huur V huizen en andere geb 3562 15 Huur of pacht van landen enlanderjjen f 712 30 Opbrengst van den houthak ƒ 200 Renten van kapitalen In inschrjjvingen op de Grootboeken der Nat werk schuld ƒ 3122 50 b ld ten name van Scholarchen der latjjnschc scholen 1165 c Wegens b j voorschot of ter leenverstrekte gelden ƒ 2251 35 Opbr van gnvsverpachtingen ƒ 218 Pacht van de visscherjj ƒ 110 Pacht V dl abc l t rijpad enz 1250 Pacht van tUecuw verlaat 660 Schadclooi stcllhigvimhct heemraad scliii van den Amstel enz 2000 28 10 Opbr van de gabel voor het bevaren van de Gouwe 16000 f 31251 30 Hoofdst IV Ontvangsten van verFchillenden aard toe allige baten 1 Tienden cjjnsen en erfpachten 512 30 2 Opbr van haardasch enz 365 3 Boeten V politie nat mil enz ƒ 120 4 Boeten wegens overtredingen 20 5 Teruggave van het ryk a Wegens bjj voorschot verstrekte reisgelden aan railitiepliohtigen en h Wegens bjj voorschot gedane betaUngen van allerlei oivrd 200 34 6 Ontv wegens onderwerpen in ge meenschop met andere Gemeenteinstellingen en inrigtingen ofterzake van gemengd beheer memorie 35 7 Bijdrage van het rjjk in de kosten van het kantonnaal huia van bewaring ƒ 30 36 8 Opbi engst van hetgeen ter be strijding van de kosten op het aannemen van werken en materialen door de aannemers wordt betaald 1200 37 9 Andere ontvangsten niet tot de vorenstaande behoorende f 600 f 3047 30 Hoofdst V Buitenge w ontvangsten 38 1 Opbrengst van den verkoopvan Gemeente eigendommen enz 100 39 2 Opbrengst van den verkoop der bezittingen van het jagersfonds f 2200 3 Afkoop van grondrenten enz 20 4 Geldleening ter bestrijding van buitengewone werken f 82717 81 85037 81 VERZAMELING der INKOMSTEN I Ontv wegens vroegere diensteu 7630 25 II Opbr V belastingen en heffingen 154690 05 III Baten en opkomsten spruitende uit gera eigend en bezittiiigeu 31251 30 IV Ontv van versehilleiideii aard 3047 30V Buitengewone ontvangsten 85037 81 ïiiiA i iii a iNKOMsibN ƒ 281657 31