Goudsche Courant, zondag 11 september 1870

mm m i f Ka wim PKH III I f u iü i ï 1 BUITENLAND Do toestand te Parijs Düiidiriliig vond Veel Mifèndeniig is er hier nwl Ie lit pmrcii Jlt s ichii irl ioli om de nieiiu rtger iMi iladi in e t iinpc i diüti iche bladen aenvoudij om I it de iiomt dringend en een terceiiiglii pjnt 10 d ikelijk IS Vle leiiehillen orden lot geli lur lijd Vfi lioviii II01 II II ook dtiiki o tr dl slrj I iidi pnrlijin uii Kilk dal nioidig iyn i liooritjjroud uil vcnli ligiii verdunt uchliii en iiibied Mlii inoze duiken over het uBiir oliynlijkt lol der republitk iooals nieii il de ii iitiu slrml js tiviruintnt 13 iiUa r tiis do r UihsI IhI iiiH i voihIlii i streven vnn de iniiniitn die d oni timii li ileii i iii het roei m iuiiiknjk m briiclit iitliljui h iilil de leden vin liet l tl i u j ouveriii iiienl ijn d nobeUu gte ten vin lici luid Zil hti Iniii g ltikkiii d n oni eiuiwendtii invloed vim t inli j iri i oi ulelijke hfci r tli ippij Ie boven te koincii De iijtl il liet moeten leeien 1 en spoedige eervjüc vu de ou het ntn ilielijkst ijli Julis Fuvrf ii d i irlue bc reid il en Kiu koning Wilhtlin d iinn ucsteinmiH Alvvci i r til vra ifjleeken Dr ciroul irc v m den nieuuen tniiu itr mm de ge unu i m i ikl ten goedm indruk N i 1 cloogd Ie hebli n d il liij ii d kraclit een vreilehevei ilc sliiiilkuiide IikTi venlteligd en Duitschlaod i iii iji t vrije orilwikki iiijj had vv illen overlaten na hiiiniierel te heblipii d il de koning van l rui e ii vin ijne i de veikiiirl heeft geen ooilog Ie vULieii Kgen Iriiikrijk in i ii ditiii tegen Ie djna lie virvolgt I ij aldus De Ijiiislie 13 gefnllen Het vnji Trankrijk verheft icb il de koning vnn l riiisin de eii tch iiidelijken oorloif voort ctleii llei stuit hem vrij die verinlvviior lelykheid le jonovir de vveield tegmover de gi L iiidenis op icli ti 1 idcn Alb het een iiiuliging is vvij nemen hair ain ij i ulleii geen Uiiinbreeil van on en i rond geen steen van oii e vi liiij cn ufstnnn Jen e hanelelijkc vrede iou binnen kirt een veruielingsuurlug ten gevolge hebben Wp zullen alleen ondel handelen over een duur ameii re Ie Una b I mg is dat van gehed Lurupa Mnr zelfs al stonden v ij illeen vvij 7iilleii nul versagen Wij hebben een v niberaden leptr vulvoor ieiie forten een goed geHnpeiidiii wal ma ir boven il een borstnenng van 3 J0 IOU strijders elie beslulen heb ben tol eien I mtsteii mm te irijdtn Ai hier ele foiten liggen willen achter de vvallm biinieideii Parijs kan drie maanden lin f volhirden en overwinnen Als hel bezweek ou Irinkrijk op ijiic roepsKin het wreken ii j laar wal ï uropa bdioorl Ie welen Wij hebben net geen ander dotl het ge ig iinviird V ij 20ud n het geen oogenldik liiiuor willen beliou len als wil de bevolking vm l irjs en vin geheel Frankrijk niet bereid vonden iii on e besliulen te dce en Wij herhilcn het wij enaehin den v ie Ie ma ir als men de en noodlolligen oorlog legen ons voortzet uilen WIJ ün en plich loi het einde toe volbrengen en ik voeil hel vasie virlreinwtn elat de i ak van het rerlit al eindigen inrt Ie zegepralen De Araerikaaii che republiek heelt hare Irinsehe zuslcr reeds tikiiiii en hel viüiloupig bewind geluk fewciischt De beroemde Spiinstht pil nol islelar jieeft hel lailsie ook gedam uil naam eler Kepulilikeiusehe minderheid v ni de oriei D Kngelsuhe bilden l iiigfii op spoelig cikenniiig door droolBrituinje ain lii IVankiijk ill lebben de meeste groote kelen leli biJ lie imiivi eirde van aken aniigesloten v in liel pi illi I iiid is nog nieis hekend Hel Jomiial OJjtcul vveers reekl het geiiiilit vnn eciK iiieiivve leiiiing en vei ekert el it l iiijs oo ter v lil enundbi Iinellen i voor ieii dat eene Itvolkmg van twee milliocii iielen diurvan twee maanden kan leven Kcne cirinlure vm den heer fimlidla am de prefectin egt eleiikl aan i iels meier dan aiii den oorlogen nii 1 niailregelen die hijvereisihl erniLtrdi rt e k ilinle en de veiligheid om eenheid en verlrtiuwen ie siK hieii Verdiiigl illes u it geen belrrkkii heefl op ele iiilionale vtrekdigllig of die on kunnen bele mineren Do oorlog Geen iiieuwB van het looniel des oorlcs dnn een eer onwaarschijnlijk I ene In van Transclie ijile dat WIJ gevel ooals de lelegnif het ovcibriicht ïoiider er vooishinils vul geloof im ie liei hlen He niinisUrie v m Biimenlanil i I e ikin heeft onder rc crvc de veilgtnde ele ei he v m ilm eoiisnl Ie Ba el gcdiletrd St Loiiia 7 Se pi les muigdis ten lieii uk inejegedecid Dut dui eiiel l ruisen uit het giiiii iieh van Mulliilinl hibhen bevel ontvungin ila lelijk naar Straatvliiiig Ie vertrekken waar de helegerelen een uitval god i in hibbin S i 10 000 l ruisc I doodddi en nrsLlitiikiiL k inonntu vciüvrilen an Dondireligop Vrijdag zijnde vijanden op de briiggdi gekointn tussohen ele l orte des luifs en eit l rte el usleilil iloeh weriltn lot ele II II listen inilii niCigesi liule n of e oor ele l orie dis l ulidüa Icruggcdrevtn Leue gruolt beweging van vrijtCürpsen en gewapende bo ren vount ich te Hart lussahen Chal iinpe U Kunps Lme walke b idenscho mobiele kuloime met twio veliUtukken is op i eii rechteroever V m den Uijn vei ohiiidi Skthl 7011 man liggen u luibnrg in garni oen loiil en de overige v sliiigiii I lijven slanilviistig De kouiiig V II l ruisdi u Uhe una bmndi diuklvin rijil igavüiiil Uit l ilijs vtordl heden geinelil dit hel vooiloopig gonve iiieineiit in allen ernst dieumam opv ii diar htt le en ld Oi liiber de vcrkii iin di heef ii ig hre i e i li ve ig iele ring De vournamible leden uilen dm wfl 111 h t deliniliel bei tuiir vtrko en worden siliuin nid allen de gO dkiiiilli wegelri en der liefligsle repiihlikeiuen He i hefoi t sohijnl door ij i geiiiiligde huiiiiiiig een goeei figuJr te inuktii en eer nnllig Ie ijii ODuieel maakt dt regeeriiig bekend dit op de kei erlijke curiti pondeiiiie beslag geligd en de e uitgegeven il worden terwijl bij gerucht wordt ver ekerel elat in de ki Ifers vm do gtariesleerde Prinses MalhileU 51 railliuen aan waarde gevoiieleii is De prinsen van Orleans hebben mr wg ihiiis vernemin l iiija weder verlalen op dringend vei oik van liilei Javre De e vreeaile el il lieiniie le geii wooielighdil lo vtrkeerile uitleggingen lanlt i hiig geven ou en eind een beroep op huniu v iilerl iiidsliefele w ui negen de piiubeii iiiel btsl iiiil wurin ij keerden near Ciigtliiid terug In Hilit heersi hl groote opg wonddiheiil De bevolking wil Home of de repnlilie k iMen egt elat hel Daliii msclie gouverneineiil vm den pms geelst ht heeft leriig eneling van de vi i nile iKupeii ele Iti lianen willen nog veiellr giiii e i voi leren be dting vin Ie eeiiHige slad loor hunne troepen lil den üorlüg nuts dan ilul Lion is bclegeril lil met een bonibnrdeneni bielieigd Het buvinst lanele telegram omtrei t Slriiisbiirg is niet bi ves ligel een gerucht wil elat Moiilnieelv capituleert en Melz op het punt i zulks It elo ii Volgens verscheiele II hl ideii is M ic Mahon niet elooel de Inüt iieiulaure elotl hem te Pouru aux Bols 7ijn verblijl bonden Van mierventie der niutiile mogendheden is nog geen sprake FRANK R IJ K De k i eriijki kruonpriiis vefiinm hel eer l van ilen gouverneur vm N mien ilie he in g istv rij tei I verleende het richtva irelig m iir h ril lol dal op iiieu V yn geslicht gelrotten had Dit illea 13 nog niets nep ele vijliieiij irigi kiiiip nv e iigu oogeiiblikken slilie uU oo Klankrijk slicli s in ijii geheel blijll Durjp ver oehi liij illee i Ie blijven HiJ viiborg hel jiueifl in de bilden ii ele huiibedien ilcu liuorelen hem laii en tijel sin ken Hg heeft ich bij 7IJ1 e moeder in hiigel mei begeven Volgens soiiiinigen is tie e neij n ibij ISrussel op hel kftsleel v m ele familie tiMl KigIivor met de hertogin ele Biasaiiu gibuitn d l I jnghv orit tVIen Ite et iii de Oiizilh dt Fuiïue Op het ollieieus a iiibod lot I eini leleling door llngilmel geelnan heeft ele heer von senirtK olBeiius geaiitwooril d 11 l riiise II in beginsel ie ele re iiiler veitlie afwees mair elit hd oen bewijs te geven viin gueileii wil Engel nul iniehligde a in lid I lanselii geiuvernemeiit ie do ii welen dit Pruisen ei lu uu lotsleminen op dt volgdide voorunarden te oude lil intUleii 1 Afsiand door Frankrijk van de helft ijmr gepantserde viool i Vergeleding van oorlogskosleu lot een be h ig Min driidiii enel roillioen 21 lltdiÜLatie der gren tn len btlmtve vin Dniisehlind en niet hel doel om l i I lankiijk i ino Mlijk te maken een nieuwen i i v d u be pi i ven Dil luilsie punt OU inliissthtn op een 1 uropte e i tüiigres woieleii beh iiitield ENGELAND Vreeselyk ij ii gwekkenel is hel verli il dat in de Tunes woidt gegeven van de h irtver elieareiidi tooneelen die ni den veltlslig bij Sulaii hel slaehtvekl opleverele leluer wat er o a v iii vvordl ge egd Stelt u opeenhoopmgcn v m lompen gikleiird liken vooi dooite iigenie iigtl nid epii slrooiu v in bloctl en verpklte he rsiiien en w i ir loor hier e ii il i ir stuk ken meiise helijk vleesch ie li verluoneii lichamen oiiiler hoofddi beeiien oiiele i liohimen Doch bespiirdi WIJ liever on en Ie e is eene verdeic schels vm al ilie smartelijke lileittlen tii bepnlen WIJ ons 1 1 ele me iledeeluig vin eciiige we iiiige bij oude rheilen elic 1 meiisihelijk gevoel doen liilleii hel oog kunnen doen Ir meii miir elie met nin t oiiininschelijke doen dinktu Süintijela ag ik tvvte pi iiutii nevcm olkundei gc adild liggen die door een Ifde giaiinat givlooil waren of viti vijf es niinndi wie een projietiel blijkbaar had nct rgcvcld Op iin plek ig ik leht Iruubche soldaten in e p enkel iiiuj evel I eUor e tii kmonskogel getrulTen op IOU el afstiml om hen heen ag k getn Igk oietr Opmerkelijk was t oal de gelualsklcnr van allen zeer donker was 011 tooli w eien IJ eerst de en morgeu gedood aan ontbiiiliig vit this nut It dtiiken e O lutikilijk waieii ook de uitdrukkingen op het giliat Ier duo tn Zij die eloor üe bijoiiet ten V eselijke doeitl werden gcirollon hideltnde ougen wijtl en strik geopenil open mond en de tong ilaarbiiiteii koiioin iij elioegc de e c i 11 hel aui iritlijksl lijileii Ltii musketkogtl d larentegen se heen niet vetl siniii te viroor keii iktrekken van hen dit d i ira in gisle rven ivaieii aren kalm süintijils ag men een glinilitli op ele kou Ie lippe II llglans 13 ele op bet si igve ld het meest voorkoiiieiiile uudiukkiiig dit vin stiiiik en doüKiiigat K weet niti of de Prui en beter org geeli igrii hl iben vooi hel Itgiavtn vm b nine dooelen maar hun aam il was bijna mets in vergelijking Vun de uvtngcn D IJ Tt s c h l aITd Uit btliilligheiin worlt i in de hurlsr Ztg geluld elat dt vesting hli ijlabucg eloor een oiieler iirdschc leltgriaf in verbinding jlond met Mal Men heefi elit iineeiischap oiitilekt n nfgesiittleii De loesi mil in Strialsburg wordt mei eiken dig irturigei Zonder gevaar van het leven te verlie di Is btt met inogeli k de straat te pisseereii 1 evensmiddeku worden zoo schaarsch dit van aardappelen groenten en vleeseh geen sprake meer is De rijkste inwoner mag loh gelukkig achten als hy tegeu goud een stukje pnardevleesch kiiu bekomen De bevolking is zeer verbitterd op den gjiiveriieur voornamelijk omdat hij bijtijda giie familie lu vtiligliuiel hetft gebiacht Des avonds leu 10 ure zwijgen de vijandelijke kanonnen de wapenstilstand eluun Céii uur en slrtkt om de lijken ter airde te bestellen liijk en arm worden op het kerkhof la dm d Vlautu op eene ry aan de kille aarde toevertrouwd Van dt ïtrwoesting die iii de stad veroorzaakt 13 kan incn leli geen denkbeeld vormen 4an Ba iiiie is de eisc i gesteld icb over te geven De Hkrfeldei ZUj egt elat dit volgendervvy e IS geacnicil Amge ien ele rrmschenop n e parlemenlairtn sthieten heeft ele be velhebber van het Duitsche legerkorps beslole n getiie Duitsthe pirltmtntaireii meer te eiieltn Ditnieiigevolge niiel de by Sedan gevangen genomen Fransohe gene ia il VVimpllin niuir Mei ge ouden om Ba ine meiledeelinu te doen van het feit dat hel kger van Mac Mahon gecapituleerd had en in naam des konings te eisohen elat hy ich zou overgeven om verder bloeelveigiclen te voorkomen II t result lit lier tndiiig is nog niet bekend Dt beriehltn mt Homburg luiden by voort duiing eer loltclyk mei lie i kking lot de krouii priiises van Pruisen elie ie h da ir werkelyk een weldoende engel voor gekwetsten en lyelendnii belouii Geiegeld be oekl y tie hospitalen Icrw l y de oiiiniddellyke inntl iing nn een nicnw hiilphoaji11 I op de Kii eiiie plein hev il Dit nieuwe verpkgiiigs ilcii uilen stiekken tol het opnemen der w lar gewouden Win de zyde der bevolking wordt haar el in nok alle onelerstheiilmg l ewc cn Voiril op elen ilag vin hel btkcnd vvonlen titr gtbcurteiiisstn by Sul in was tie geestdrift tier bewoners v ui Homburg en omtrek schier onder gr ns en vverel ele vorstin de geniilm van elei litltlh ifiigen en beBiindtn krooiipiiiis als eie heldin van het oogenblik gehuldigd BINNENLAND GoUDt 10 SEPrEMBEIl De el rde provinciale vcrgidering var OüdBr ij cr3 en voorstmeiers vin het onelcivvys worSt heden in het lok il Ons Genoegen gehouden Oi Jer de Itgi iiwnortligt I merkte men op den heer Lindo ins iteur vm het lagi r oiiderivys in ele e provincie ve isehillt nilc i hei il ip ii iiers de lietr Vollenhoven lul vin ge lep si iieii de heer biirgcinccjler en verst hillentle Ie ile ii v ni ele ii ge inetiiltr inil be nevens l Ie n vin V rst Iiilictiile sclioole imimssie n eic dimes ouwel vm hiei lil el Ids w ireii tegenwoordig Tal van oniltruyeis uil de geheele provincie waren opge kennen De punten op ele ageneli gesteld wcrdtn Il hltie en volgens eloor de spiekers ingeleid en kort liedisi nasieeril Wegens hel afdrukken Ier ouriiit yn wy niel in sin il rieils nu o eli ciissic iii iii voerig eletail mede te ektleii Jjiler komen wy elaiiop itnig tuf tl I t IM 11 1 11 f il ifi l90 li i w iIomW Jfl If kllll yivid h j kN mal i mf 3 wiitti iW iiitauf Iwlimtoki l Kt I It iniini w fT miei k M lontiit O ► é illiéiWJn ilptowi pf 11 Willi Itlirji immiiÉsl 4 111 mi lil i iiuilii miliii r e uil lit ioliki imtwrif Cf pu ni iWi ill iMii M k im nihni dt I itiilt w 11 n I aid jfs I MljiiiiiitlnlDnlflii i fj ijl nh lil iijwip Amf M AilUiip H v 1111 1111 1 Il I iv i l m iitii t 7 t Itili i 4 1 lm Si iSi kl im i i SS Ui NiS v 4 iWlKl éA