Goudsche Courant, zondag 11 september 1870

pi ommtm mm jses uiw iiw i ii III ii iauun in IIJ iillieiCN i ii den indruk maakt en den beslen uitslag iplen Te Albiasserdam heefl de adlectc voor lietzelfde doel meer dan ƒ 101 1 opgebracht Tc liet Ihj lUKjhJad rriii Avi verneemt dal aan aarden nevens elkander en elfdi graimal ge lnod Iliieii If ü ii pr t Op écu plek i ig il i cirkel ni ójgevfld door op lüü e afslaiid uui loeur OpiuerkeJyk was allen zeef donker wai en morgeu gedood aaiï deuken e uitdrukkingen op het ie door de bajonet rdon tieirollcn hadden de ODend open inoiul e i de ij drupgen de leekenen Keu inusketkogel d iariirt Ie vcroor ikeii du geslorveu vvareii wareu gliailBcli op de koude slagvuld het meest voorn schrik eii douds iii st en beter i org gediagm UI hiiiine dooden uinar in vergelijking Vnn de LAND m de KarUr Ztg gealsbutg dour een oiidernding ttond met Mal ontdekt en afgesiieilin g wordt met eiken d ig liet levjn veriiete passeeren I e dat van aardpeeii sprake qieer ii gelukkig achten als evleesoh kan bekomen itterj Op den gom er hg bijtijds legne familie zwijgen de vijnndeJijke duurt dun uur tii Ie bestellen liijk en JariUn de l lantea op wd de stad veroorzaakt vormen H gesteld ziofa over te zegt dftt dit volgenüerde ïranschen op onze de bevelhebber van het geeiie Duitsche p irleDieniengevolge werd Fransobe geiimial den om Bazaine medefeil dat hel leger van en in nnam des kozich zou overgeven om rkoraen is nog niet bekenil burg luiden bij voort ri kking tot de kroonuli daar werkelijk een iten en lijdenden belooni pitalen lerw l zij de een nieuw hiilp hosj iil cn znüen strekken tot ouden a wordt haar dan ook üora op deii dag gebeurtenissen bij Sedan ne rs fan Homburg en en werd de vorstin de Il en beminden kroont oogenblik gehuldigd TEM BEU idering vnn onderwijzers wij i wordt heden in gehouden Onder de den heer Liiiilo iu ijs in ilc e provincie de heer Vollenhoven bnrge neesler en vcr ileraad beuevens leden icn ele dames zoo tegcinvoordig T il Ie provincie waren op igenila gesteld vierden kers ingeleid en kort couiant zijn wij niel in uitvoerig detail mede ila iiop terug Naar ij vcrneracn is door het ootnité Cioudn van hel Itoode Krui II Ilonilerdag HOU tjr bc ehikking van het hoofdbestuur gentelil en eenige kisten met verbanden pluksel wyn sigaren enz verzonden liet comité heeft voldoening van hare arbeid en verdient tien dunk en de medewerking van nlle weidenkenden Bij de hier plaals gehad hebbende verkiezing voor drie Icdan van den kerkernad in plaats van de heereu L S inders S S I ohik en k Winkel zijn ingeleverd 16 stembriefjes diarvnn hebben op zich lercenigil de heereu i Olman S S Polak en D Ilorneinaii i ï aUcr u en verdeeld zooilal lot lid van den kerkeraail herkozen is de heer S S l olak en lot leden gekozen zijn de heereu 1 Olman en I llorneman De vereeniging Het Ituodo Krui mag zich verheugen in de sympathie van velen on er landgeiiooien De bekende liefdailighcid der Nederlanders terloochent zich ook nii niet jcoii wonder dus dat schrijvers wien het aan niidilcljii ontbreekt om veel ie geven de vruchten van liun geest afslaau ten bate dier vereeniging Wij aar elen d in ook niet aan een bij ons ingekomen v r oek te voldoen door een erkje aan te kondigen gehield De witte vtaff de iaiiu r der toekomst van d N U Donkersloot l rijs id cis lfi f pgeven geheel ten voordeele van de vereeniging het Koode Kruis De heer Donkersloot is door ijn iiiil lt ingen ook onder ons gunstig bekend zoud il men iels gneda mag v cnvnchten Wij kuunen niet beter het boekje aaubeveleu dan door de woorden van den geachteu schrijver elven Hij zegt Als men licdenfcl dat in dmi laalsten AmeriknanseliPii oorlog in de Kriin in den Italiaansclien en Oostenrijk Vrn isls chen oorlog meer dan anderhalf millioen zijn gesneuveld of ouigckouiec en d il du droevig dniiAa vnn politi keu moord nu eer met ware tijgcrviocde ordt gespeeld duur tnce natiën die nog zooeven in volle vriendsclia met elkander leefden j i bijna door vermenging vnn liloed en sociale belangen w ren verzusterd dan vrH igt men zich af ol i n dal vandalisme der 19 = esiiw tiau ilie poiilieke terechtstelling op groote scha il aan il il itiourden uidfr den vorm liescherming der nationale eer niil een einde moet kernen Er leeft geivis in edere borst een diep medelijden mei de beklagenswaardige slachtolfers van hel onzalige conflict der regeeringrn dit zich thans in een bloedig volksduel heeft opgelost waarvan het einde nog niel te vjorzieu ia en a iriii benle partijen een onineielijk olf er brengen doch naast dil medelijden leeft dan ook een diepe wrevel een heilige weerzin tegen eeii b brbirisiue dal zich schamen moest hel hoofd te verloonen in de tweede helft der negentiende eeuw 1 Hel Roode Kruis heeft met eehl Samnritaansehe barmhartigheid zich verheven te midden der velden van lijken en verminkten en gaarne brengen wij aan deze instelling on e warme hulde en zelfs de vruchten vnn dezen onzen arbeid m iar naast haar moeien wij de Vredevlag hijschen naast het verbond van medelijden en zelfo nuffering willen wij hel verbond plaatsen van den vrede t welk ieder burger die zich vrij gevoelt in zich moet opncinen en als ecnig doel moet hebben het behoud van den vrede en de emancipatie der unties van de militaire slavernij De bestaande Ijgues de la paix hebben hetzelfde doel maar werken meer met woorden dan met d iileii in ons land zinspeelt men steeds op de stichting van een vreüebond doch men liet het lot dusver bij anonyinc beschoun ingcn en aanbevelingen Wij wenschfii een ander en sneller plan IC volgen en de gnnsche nienschheid op te wekken zich tol een ontzaglijken bond Ie vereenigen die ten doel h efl den oorloij roortaar onmoyi hjk oj miiibk iis eldsaam te maten Het plan hiertoe uilen hij in de aan het hoofd dezer genoemde brochure bespieken en weten nu reeds dat hel bijval zal vinden in het hart van ieder die roet eere d naam v n rocnsch mag dragen De uitgave ge chiedt legen het einde dezer maand De inzameling II AVoensd ig Ie Krimpen n d lsel gehouden ten voordeele van hel Noo k Knus heeft aller venvachting overtrüll eii daar ij de aanzienlijke som van ƒ 427 l l heeft opgebracht Ook daar heeft de ervaring geleerd lal deze aak wanic deeliieraiiig vindt in aller harleii ook van die der niiiiblvcrniügendeu en d it de moeilc die enkele nieitri il lll ïmtflllr miKlL l 1 I n ln a I rl liet plan des minislcrs van financiën om zoogenaamde correspondenliekaarlen verkrijgbaar te stellen eerlang uitvoering zal gej evcii worden Zij zouden iu vorm CU kleur ecnigsziu van de Duitscho afwijken maar overigens in de inrichting daarmede overeiukomcn Bij de regeeviiig is van den Nederlandschen gezant te Berlijn medfdeeling ontvangen dat de regeering van den Noordduitsclien bond den uitvoer van steenkolen naar Nederland die bestemd zijn voor Nederlaiidsche kolenhandalaars beeft toegestian onder voorwaarde dut die handelaars ean het gcmeenlebcsluur hunner wooiiplaats eeue verklaring afgeven dal de door hen i luil bi d itv i o voor binncniaudsch gebruik bestemd zyii en de geraeenlebesl iren op de Icruggaande vrachtbrieven eene erklaring stellen dal de iadingen op de opgegeven plaats van bestemming zijn aangekomen en gelost Naar wij van gocderhand verneraen is de regeering ijverig bezig Ie waken tegen het gevaar dal den vaderlandschen veestapel achijnl Ie bedreigen 11 n de veepest gezegd wordt andermaal naar de Pruisische gieiiistnken overgebracht te zijn Bij den invoer van rundvee in ons land irtel bestemming naar Engeland als anderszins wordt met de meeste zorg gcivnakl en hel vee nauwkeurig onderzocht Men vcr ekeri dat niet 1 Oclober t ee deropgekomen lichlingen met verlof huiswaarts zullengezonden ordeu De maatschappij voor den werkenden standIe Amsterdam heefl haar eerste kosthuis geopendiu tegenwoordigheid van een aantal genoodigdeii De voorzitter dier maatsehapi ij en de linrgenieestcrvan de lio ifdstad voerden daarbij het ivooni beiderreilevocriug vloeide over van belangstelling in hellot van deo ueikman Met ingeuumenheid makenwij melding an du feit omdat daardoor voor den oiif eliu den cikinan een tehuis oiilst iat dat hij likweffn uir U ie eer mist Een dct AmslerilamsclieId iden egl daarvan het volgende Men weel wat men zich mei de opncliiiiig dc r inn liliiic voorgeiield heeft Men ileen ge ellii Icer aani l h iib jheukeii aan den werkin in die dat niet heefl 1 rloe heeft men gemeend dal noo lig aren goed Ingerichte sla ipverlrelje i een lliiike heldere lelzaril een vrij goed voor ieue leeskamer en lust not leant krachtige en voldoende spijZcn Kn vraiigi de le er ons nil of aan dat alles wel gevolg gegeven IS d iu intuoordeu u ij ib iarop volmondig ja IJlt doen wij geruster ofschoon het bestuur ons daarvoor reeds een goeden waarborg schonk omdat die aanwezigen in de gelegenheid zijn gesteld om alles inei eigen oog en long waar Ie neoieu De o trzittcr toch nooiligde allen uit de geheele inriohling in oogcnschouw te nemen Wf a in dan ook gevolg iveri gegeven Teruggoketi I van de bezichtiging der nirdige luchtige shiapverlrekjes der ruime eelzail der heldere keuken stelde de voorzitter aan de aanwezigen voor om zieh elven te overruigen van de hocveelheiil en hüed iiiiglieid van hetgeen de werkman daar out vangi ii il met andere oorden om ecu middagiua d Ie gebruiken f t hoon de klok reed negen geslagt n had vuoi igt n de aaiiHf igeii met den Burgemeester aan het hoofd zich oor de luttele som van 17 cent van eei kaarije dal hun daarop recht gaf Wij mogen zeggen dal dil maal a in de verwachting voldeed j i haar overtrof W nit weet lezer dat wij daarvoor oniïiiigcn een bord kraclilige soep eeii gruole portie aardappelen benevens groente En dit alles voor 17 cent Men behoeft het tarief sleehia in te zien om te bespeuren dal voorts alles evi izeer lot lage prijzen verkrijgbaar gesteld is De werkman kan zich la ir voor ƒ 1 in de week een goed nachtverblijf verschalTeii ii ontbijt kost hem IU cis een iniddagmaiil joiiduf vleccli 17 hiet vleesch 29 ceul een souper 10 cent zoudat de man voor ƒ 4 50 in de week icOcren dag met vleesch een goed verblijf kan vin jeu ja de voorzitter zeide terecht in zijne opcning iredp hij kan er leven als een heer Voeg d iar nog bij het vrije gebrnik der lees aal met hare hoeken dagbladen r n lijiUidiriflen hel onderling verkeer en bovenal de vrijheid waaronder hij d iar leeft de voorzitter wees daar met nadruk op dan al het ons verwonderen dat éo commissie door wier bemiddeling deze inrichting de eerste van dien aard in deze stad luel hare lalryKe werklieden tot stand knain hare poging met een goeden uilslag bekroond zal zien Moge de inrichliug zich steeds iii dien ge ens clilen bloei verheugen en moge eldr ide oprichting v in meer dergelijke koslhui en h bevMjs leveren d il de werkman weet te waardeeren nl in belang geil mn wordt Men meldt uit Boskoop Woensdag jl had alhier de stemming plaats over het al of niet aannemen van liet door hit algemeen collegie vnsigestcide regl mcnt op hel beheer der kerkelijke goederen en fondsen der hervormde gemeente in Nederland en hel loc icht daarop Met eene belangryke meerderheid werd besloten en v erlangd dat genoemd reglement in deze gemeente vverd opgevolgd Van den 8 tot dea 16 October zal bg Amsterdam een lenloonslelling gehouden worden van vruchten bloemen en pl inlen en op de leireinen van de koninklijke Nederlandsche TuinbouivMaatsehnppij Linuteus onder Wuleigraafsmeer De regeling is opp dragen aan de gunstig bekende heeren Grofneueg Co en J C Krook de bloemisten de V T = d jn aa V ILs g rai eerc De voorwerpen moeten den t Otiober vrachtVrij worden ingezonden en der 17 teruggehaald Een aantal verguld ilvercu zilveren en bronzen medailles zijn al prijzen uitgeloofd Allen liefhebbers van Bloemen en Tuinbouw wordt en bezoek aanbevolen de terreinen van Linnieus zijn fraai gelegen en uitstekend voor hel doel geschikt terwijl aan het aangename zien hel nuttige paart Hij gelegenheid der Tentoonstelling zal door den lieer J 1 de Beucker Hoofdleeraar nan de Tuinbouwschool der Koninklijke Nederlaidsiiio Tuinbouw Maalschappij Linnipus van M iandag 10 tot en met Zaterdag 15 Oelober d igeüjks des middags teu 12 uie eene Voordracht gehouden worden over de siioeiiiig en kweeking der ooftg wassen en over de leutoougeaielde voorwerpen liij onnig eder zullen de e vot drachten vervangen worden iloor voorstellingen met de zon microscoop Tot de e voordrachten hebben de bezoekers der Tentoonstelling de leden van hel P ileis voor Volk vlijt en de Ijcdeii van de Koninklijke Nedeilaudsche Tuinbcuw Maatschappij LinniBus vrgen loegang Uil den Albl isseruaard wordt gemeld dat doorde vele regens ook iii de polders aldaar de nardappeleiiziekte is loegenomeu Vooral de fijne vroegesoorten waren zeer aangedaan Overigens schiktehel vrij wel maar de spceiilalifgeest was reeds inde eer Men moest d iarO bedacht zijn Er warenzeer veel aard ppeleu g le3ld en de opbrengst zouZOO ruim zijn d t ook i verloor men een deeldoor de bekende sickle de opbrengst nog goedmocht heelen De adminislralie van do CentrnalSpoorwegmaatschappij heeft getracht van f tn eigenaar de koe die onlangs tussehen Kaïiipen en Zwolle op ile r tiissiond en den trein deed derail coren fcha levergoedingIe krijgen voor hel aan de uiaalscluippij toegebrachtena leel acn rails wagjrons enz De eigena ir derkoe wil daarentegen de a irde daarvan vergoedheblien omdat hij beweert dal de walerafsehcidingtussthen de V Friesland wr rdt gemeld dal de besmei lelijke longzieki onder het vee die zich in den loop vandii j i ir i I eenige genieeu en dier provincie geopcaliaaril h id zich in de afgeloflpci ma nul onder geender vroeger uangclasie beslagen voorgedaan heeft Inde geaieenie Lemslerland heeft zich echter een geval onder en iiieuvi beslag voorgedaan het aangelas c rundvee is afgeuinakt Jlen loeit in de reend Cuiira Till hui e tan den koopman L E alhier Veendam zou de er d r i ii ten gevolge van t bereiden n gedurende ettelijke uren leien s aan van eene appellaar in een koperen stnofjian die niet behoorlijk scliiji l Ie zijn vertind geweist bijna een zeer betreurenswaardig onheil hebben plaals gehad Niet minder dan 12 personen marotider 4 Ie gast gcuoodigde vr emdelingeii zijn ten gevolge van t gebruiken van 1 eze ti art in meer of min hevige male ongpsield geworden sommigen zelfs zoo dat de geiifeBheeren verklaaid zouden hebben dat zonder poedige en gi paste legenmiddelen een doodelijke afloop alligt hel bpvoIu zou zijn geworden Laatste Berichten Pari js y Hept Aangezien h M Corpit Diplomatique heelt aciigekundigd dat hel Parijs zou verlaten ingeval do stad door hel vijaii lelijke leger erd ingesloten heeft hel gouierii mem eene stad a ingewe cu waar de ge iiiieu ziidi uilen verecnigen Tevens heelt het bes olen oin zich nldaar iioor eene delegi tie Ie doen vertegenwoordigen aan elke is opgedragen de relaticn met d buitenlandsche kabinetten te onderhouden en i Ike levens belast ii met het voort ellen der weik aanhcdcn voor de iialionale verdediging in de dcparlcncnten lil alle departcnieiiten liierridit Uw volinaaksic orde