Goudsche Courant, zondag 11 september 1870

De jongelieden iyn vul ij er oiu tegtp dui vyiuiJ op Ie rukken FariJB S Sepl I gcnemiil ïrochu heeft gisteren eeu brief Keschreveu aan deu kolonel der Pnrgiche garde wiinriii hij vertrouwen te kennen geeft in den moed drr onder ijnr bevelen stnunde urijgsmachl die geroepen zal worden lot de vrrdediging der wallei ti ook als kcurbende en reserve van de verdedigi c op den ringmuur al dienen la eene proclamalie van Trochu van gisteren wordt aan de gi rde mobile last gegeven irh binnen 48 uren naar haiir posi van eer die op de forten ii Ie begeren lo eene officieele dépêche uit Lnon van gisteren orui gow d uat fie icger onilor bevel van tien groothertog van Mi cklenburg Lion heeft inges jten en de overgave deriesling heeft geiischl Indien de vesting met overgegeven nonlt v jur murgeii ochtend tien ure dun ul Laon heli elfde lul under gaan als Sf Atshurg Parijs 9 Sept Het bericht di t Mac Mahon OTcrleden is wordt met bevesligd Volgens tgdingen uil Laon van 7 deier w ii ildaar een Pruisisch parlementair gearriveeril gevolgd door drie legerkorpsen die nn R ihel Chaieiuponen en Bhrims k amen De purlemenlair htefiuit naam van den koning van l rni e i jretringil deu Frauschen ge irranl ie spreken De kuiiing leH taa den 7 deier naar Btihel vertrekken De voorhoede van het Proisiscl e leger rou in de oius teken van Sissonne üijn De Fransche generaal Ie Lioi heeft ilen minislcr van oorlog verslag gedaan v tn zijn oiukrhoud met den parlementair AntworpeO 9 Sept De commumcatia per telegraaf en per spoor eg met bet departement dn Nord 18 verbroken De Pruisen orden morg n bij Pary verwacht St Petersburg 9 Sepl liet Journal de SI Pélertbourg zegt omtrent de diplomatieke circnluire tan den heer Jules Favre het vullende De Fransche regeering dryft de patrioiisohe deugden te ver als zy neiger vestingen die en hinderpaal zgn voor drn vijmd om Parijs ie inlegeren op te offeren aan den vrede die ren einde r al maken aan een verdelüingsoorlog DuiKcbi nd heelt gezien dat de heer F ivre den oorlog iiet heeft kunnen verhoeden loeu de natie in geestdrift de regeering volgde en zal wtarKohijiilijk dufiizame grondilngen voor den vrede vonlprui nis prijs voor zyiie roemryke overuinningen ij begrijpen voort Oiet ho het recht en de rcchivaanligheid op de zyde vau Frankryk kan zyi nadat de beer F ivre lu d maand Juli het egeudrel heeft brweerd Mo e Europa d iioodigen invloe l hebben bm een duurtarnen vreu ot atand te brengen Brussel Sept Debeucnnpen van de Patrie belreflende hel houden vao cunf rrni i vnn het corps diplomali ue Ie Parys en van hri vertrek vi n een agent der regeering naar het houfdk viiriier zijn onjuist Er hebben enkel pour pariers ondrr liet corps diplomatique plaats gehad over het vcrblyf der gezanten gedurende het beleg van Parys maar met over eene bemnldrling Brussel 9 Sept Het is lliiiis officieel dit de Fransche ministers van iinancicii Itimieiilnndsche zaken en Builenlandsche zaken hunne lepirlemenlen TÓur de komst des vynnds naar de provincie zullen overbrengen TroyeS 9 S pt tOOO Pruisen yii gisteren door Viiry gelrokken Hun e c cUirfurs hebben vele reijuisilicn uitgeschreven m de nnbnnge gemeenten 2y verklaren overal d it tie coiiscripiie uit naam van Koning Wilhelm is afgeschaft Madrid 9 Sept Gisioren hi pfl hier eene groote niamleslttlie ter eere der Fransche republiek plaats gehad Parijs 9 Sept De il igbl iden in ikfii etn manifest bekend van Victiir Hiigoiiiij hel Duilsihe lolk Daarin nordt bet olgfiiil ge egd i Kei erryk wis hel dat den oorlog gewild heeft Ihan nu het kfi erryk dood i moet ile oorlog opliu iileii Het devies der 1 ransel t republiek i vrijhinl sel jkheid broederschap 11 lar doel is hel Mirm ii vin de Vereenigde Stat ii van Europa Zy reikt broi ier lijk de hand aan Duit chiniid l n ainval op 1 irij de stiiil der nalirii zou een misdaad yii die Int Duil che volk 1 1 volk an denkers zon verligi ii tol moderne v inil den Het oiinifeot eindigl voorts met de verklaring dit i irij oo niiodig rich tot den laalslen mm il i riledijiin ni d il di ni iierieole vernieling dier stad haar uit een mor il oiigpn t verheffen zon Hire asch ou hel ynad iiii voor loekomslige groolhei I Het centr ile romili van den inlrrn ilioiuili vredesbond hc ft ryiier yds ren manifest j i richt lol de Fransche natie i airin de e nll lJ ry is uilgenoodlgd noidt Ie verklaren dal zy de onafh inkelijkheid van uUc volken eerbiedigt en het Uuilsche volk voorstelt vrede Ie sluiten op den grondslag vnn behoud der integriteit van het Fransche gronilgebied De oorlog 18 thans doelloos geworden Hei manifest eindigt mei de verklaring dat oui gemeensch ippelyk streven moet strekken tot het vormen vin een bond tusschen de vrye volken b¥i T ËN GE W ÖNÏB Vergadering van den Gemeenteraad llutidtrilug H ïwpleiubtr Tegenwoordig de lih vtta Bergen ijzendoorn voorzitter du Grave Hruggiar Kcutinger tteroy Bucliiier Droortecver dii Liiiiip vHii MrHuten en Koek De nuCiiku dir vurige veigiiaering leurden gtlezcu en ge arresteer 1 Deze vLrgiidermg is belegd om kennis te titmen van een van den heer uinnussaiis dc kuniiigs in dizi provincie ont vnogen b richt nopens een d or llLr op morgen te breii tn ht üt k en dt vour itter ditlt medt dat de heer toin inissuiis lilt voornemen bcrtl ten negen ure audiëntie te verlienin dut ook bij stkondiglng tir atgeinetnc kennis is gebracht Op voors l van dtn voorzitter is voorts besloten het benoemen ccner eoinmissic uit den raad om ter audiëntie te gaan en viord n dan tot door den vooriitter aaiigenezin de hb Reniy hrooglrever en Rintniger Aan de oil is d g n Cvnto rekening over I G9 die nut algeint ue sttinmrn ordt gutdgekeurd ttn yt B en W lich volgens voorsehrift onthulden van de stcininiiig De rekel ing s uit intt een batig saldo van f H 3Ü2 156 lil rno iindigt de vcrgudtiing Burgerlijke Stand G liUUiN 7 Sipt Adriuna Pieternetlii oud A II van OJiill en J Uiirdon deertroda Johililin oi S Borst lu G Woudtiibtrg 8 ornilis ouders W i lliirtug en i viin der Mei Antbunius ouders G 1 letrv ld tn J van der Steen JubBiines Miirm ouders i bruikmau en J A Tutters Marngje ouders A NiiUv inbui cD eü A Gocdrtind 9 Llizubclt ouders G Mraver en J Wil diiiburg Omiiiiixn 9 ïeft K ichüuten 70 j ADVERTENTIEN U u ut en Vermaak Het HESÏUUU der Sociëteit Dn Elunik heeft de eer ter kennis van het Goudsche publiek te Irengen l fc de Iiiteekenlijst voor de ZES TOONEELVOOHïSTHlLLINGEN gedurende het i 8 Wintersai oen m het lokaal NuT IN V itMAAK te geven door het tooneelge elschap vau den flotterdamschen Schouw burg onder Directie van de heeren Albregt en van üUcfen op 15 dezer zal worden gesloten H H Inteek n8ren die vóór dien datuin niet zullen opgegeveii hebben hoeveel plaatsen zij verlangen ïullen beschouwd worden slechts voor eérie plaats by iedere voorstelling te hebben geteekcnd Het BESTUUR van het Comité Gouda van het Roode Knus heeft sedert de vonge opgave ontvangen van de schiolkinderen te Moordrecht ƒ 9 88 van mevr b te Haastroiht f 10 door den onderwyzer K de 1 te Oudewuter een schoolcoUecte aldaar gehouden ƒ 10 en opbrengst eener inteekonlv st lu die gemeente J 118 2 5 Nog IS ingekomen van een groot aantal ingezetenen zoowel van hier als uit Haastrecht etn aanzienlyke hoeveelneid oud linnen servetgoed katoen en pluksel van den hr B een ge t leêge kist n van mevr v d W pluksel en I geveiiterde compressen van den heer P d J I 250 sigaren van den heer B v V te Haastrecht 1000 dito uit Oudewttter een ik plukstl Door het Bestuur is gisteren aan het Hooldl oniité te sHage gewnden 800 en twee kisten en een mand met materieel Dankbaar voor de ruime deelneming blijfthet voortiltirend zich voor veidere toezending zoowel lil geld als in inateueel aiinbeve en I Het BESTUÜIl van genoemd Comité I Gouüt 10 September 1870 De KOST en DAGSCHOOL te ABCOUDE IS g B o pB sr i3 0 eiibare Verkoopingen te GOUDA op MAANDAG 12 SEPTEMBER 1870 des Idr t p elf ure m het Nieuwe KoFHJHüis nan de Westhaven van Een Winkelhuis en Erf staande en liggende aan de Zeugstraat te Gouda wijk G n 11 waann jedert vele jaren met goed gevolg winkel in manufacturen is gedaan Te aanvaarden 1 November 1870 En op MAANDAG lO SEPTEMBER 1870 des voormiddaga ten Elf ure m het koJBtjhais Bii i i bvufc in de St Anthoniestraat Tan Een WIXKFXHUIS en ERF staande en liggende aan de Hoogstraat te oi fa Wijk A N 12 5 Te aanvaarden 1 October 1870 Nadere luhchtnigen zijn te bekomen ten kantore van den Notans W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te OouJa Ultle hand TE KOOP te GOUDA Een zeer solied I ITJXS met VOOR BINNEN BOVEN TUINKAMER DROOGZOLDER VRIJEN GANG en KEUKEN waar achter eeu TUIN lang i2 en bretd 10 meters geschikt tot alle affaires en tot het bouwen van 16 Woonhuizen Te bevragen onder letter O by den Baekliandel iar A Brink u an te Gouda Gevraagd een NOODHULP tot November om terstond m dienst te treden Adres b den Uitgever dezer Courant worden naar eene onfeilbare methode in circa 18 dagen genezen Alleen bij genezing wordt aanspraak op betaling gemaakt Ondemgt en conversatie in de Duitsche HoUandsche Fransche of Engelsche taal Prospectus en attesten gratis BuiiGsrwNFiiui in Westphaifn R VELTRUP Sprackarzt ööp vertoon van een retour biUet van GouJa op s GravenIiage namentlyk 3 klasse wordt het geld teruggegeven bij inkoop van minstens 25 Gulden bij J CAHE Spuistraat 43 s Gravenhage m het alom lekende Magazgn van EEREN BuRGEI EN Kinilerkleedingstukken wraar ook steeds voorhanden z n de zoo gunstig bekende GEVIJLCAMSEEHUE HEEREN IV KIM ER REGBN IASSEN waarvoor gegiiaiandeerd wordt dat dezelve niet kleven NB Diegene welke met 1 of 2 klasse rei en ge iuton evenwel op vertoon van h in pliuitsbiUet het gel l 3 klasse retour Goudn Drill vnn Uriuknian