Goudsche Courant, woensdag 14 september 1870

Nu 1870 N 945 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdvepfenlieWad voor finuda pn Omslrekc De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave ST en HOOL OLJDE Tkoopingen A UI KPT IMBER 1870 des tliavi IS i et NiEüWB a Tan Een en Erf luZtbgstraatte Gouda sedei vele jaren met I tanu actureu is gedaan Vov jmber 1870 i SIPTEMBER 1870 f ure in het ko£5jhais Anti niestraat van IIIH en ERF de Ho tgstraatte Omtda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post 2 Woensdag 14 September A D V E R T E N T I i W worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nonnners VIJP CENTEN 93 94 400 300 800 120 1 October 1870 iin te bekomen ten kan FOl TÜIJN DRÜOG Tl KOOP UD A XTllS metVOOE iJINlAMER DROOGMG ei KEUKEN waar Si enj breed 16 meters fs en tot het boawen Tl bevragen onder handelt Mf A Bbinkman agp Noveiïber om terstond vdrea i den Uitgever e lbare tnethode in eirca iii t u bj genezing wordt eniaal Onderrigt en silie H Uandsclie Fran Prospctus en attesten II T IK WeSTTHAI ïN IlLTRUJP Spracharzt RTborT Il GoU la op s Graven se worcl hei geld terugI 11 minijtens 25 Gulden t mat 4 I s Gravenhage iigazyn van UR IER EN liingstiikken I irh linde bekend MSE MEIl RE zjjn de zoo rde JENJASSEN 1 wonlt dat dezelve e of 2 kliisse leve t met V rto u van hun Ptour ikromi i l op kliisse vno A Br BEGROOTING DJJR INKOMSTEN en UITGAVEN van dk GEMEENTE GOUDA voor de dienst van 1871 Bevolking 16520 zielen Vervolg UITGAVEN HooMstuk I Huishoudelgk bestuur Afdeeling I Bezoldiging schrijfloonen presentiegelden en reis en verblijfkoaten 1 Jaarwedde v d Burgemeester 1400 2 van de Wethouders 1250 3 van den Secretaris 2000 4 van den Ontvanger 2100 5 van den Agent van inkwartiering 200 6 Jaarwedde van de bouwkundigon en van de opzigters der gebouwen wegen en dergel jjke 1704 7 Jaarwedde van de ambtenaren en bedienden der gem secretarie 3900 8 Jaarw v d concinrgeen boden 800 9 Jaarwedde van den klokkenist en klokluider 600 10 Jaarwedde van de keurders wegers meters rooimeesters cuz 1640 11 Jaarwedde v sluis wachters bruggenophaalders enz 4938 63 12 Jaarw van de marktmeestei s 750 13 Schrijfloonen memorie 14 Reis en verblijfkosten 100 15 Toelage aan de Wjjkmeesters 100 21482 Afd II Andere kosten van dageIjjksch be ituur enz 1 Kosten V licht en brandstoflfen 2 Schrijf en bureaubehoeften 3 Druk en bindwerk 4 Briefpoti m vrachtloonenenz 5 Kosten van het onderhoud enz 2300 van het gebouw bestemd voor de vergadering van den raad enz 450 lO 6 Onderhoud on aankoop van meubelen voor die gebouwen enz 7 Kosten voor vertt ringeu ten behoeve van iethuishoii k lijk bestuur eoiuniiMsiëil enz 64 65 66 67 68 69 70 83 84 85 86 400 löO 300 75 225 49 75 5644 Kosttn van het aanleggen enbijhouden der registers van den burgerlijken stand ld van het aanleggen en bjjhouden van de dubbelen der leggers en plans van het kadaster ld van de bevolkingregisters ld van de kiezerslijsten en van t uitoefenen der kiesverrigtingen ld v t aanplakken omroepen ld V abonnement op t Staatsblad Prov Blad enz ld van zegels van registers rekeningen enz Hoofdst II Kosten voor werken en inrigtingen tot op dienst bestemd Onderh v straten en pleinen 5470 ld van wegen en voetpaden 1410 ld wandelpl plantsoen 1400 ld bruggen overzetveren 3300 ld pompen en riolen 900 ld havens vaarten enz 14630 ld klokken enz 60 ld schuiten vlotten enz 200 Kosten van aanleg en onderhoud der alg begraafplaats 746 Jaarwedde van den bewaarder van het gebouw van het kantou geregt openb inrigtingen enz 800 Kosten der vernieuwing vanbruggen 44000 Kosten voor het rioleren van zijlen 12000 84916 Hoofdst III Kosten voor eigendommen welke de Gemeente naar het burg regt bezit met de deswege verschuldigde lasten Onderhoud van huizen enz 5000 Onderhoud v het jaagpad langs de Gouwe enz 4000 3 Onderhoud der overige eigendom men waarvan de inkomsten zjjn vermeld onder art 7 8 van hoofdst III der ontvangsten 1800 1 Dag n wcekgel l n der werklieden bedienden enz o550 1250 200 10 1017 5 Grondlasten wegens gebouwdeen ongebouwde eigendommen 6 Dijk en polderlasten 7 Personele belasting 8 Kosten ter invordering van het gabelgeld voor het bevaren van de Gouwe 91 50 92 Kosten ter zake van het innen van renten wegens inschrijvingen op degrootboeken der nat schuld 1 termijn der subsidie toegekend tot herstel der Gouwe kaden 26717 81 50594 81 Hoofdst IV Kostenvan invordering der plaatselijke belastingen 2545 Kosten van toezigt en van invordering der pi belastingen ƒ Vergoeding aan hetrijk van 273 ten honderd van het onzuiver bedrag der opcenten enz 450 2995 Hoofdst V Kosten der openbare veiligheid en van de brandweer 1 Jaarwedde vuu de commissarissen van politie f 1500 2 Belooning viin de inspecteurs dienaars en beambten van politie mitsgaders van de veldwachters 3000 3 Kleeding en wapening der politiedienaars en veldwachteri 360 4 Onkosten voor de nacht en stille wachten 2499 5 Onderhoud der wachthuizen mitsgaders Hoht en brandstoffen 145 6 Onderhoud der lantaarns enz 9343 7 Onderhoud der brandspuiten 2710 8 Belooning en premiën aan de brandspuitheden en beambten 700 9 Kosten der schutterij 2514 10 Kosten der weerbaarheid 50 11 Kosten van het huis van bewaring en onderhoud van politiegevangeuen 400 ƒ 23221 Wordt vervolgd