Goudsche Courant, woensdag 14 september 1870

BUITENLAND JliiiU iilaiidNch Overzkiit Mnndif 12 Sept Do k i irlLn van Parijs en onistrc I en die 1 J ii morgen m i liet Nouiihii en ut i llotl il vii diiiltn ijii duidrn reeds aan dnl hel toonei I 1 II d ii ouilog HHrtr l urij verpl mis Hor It Up liet üOp inblil du IJ dit stIiijjMM ijn miss linn di ei I Ie Ihiitsrhc troepen in deinbijlidd van die stad iiii ikoiiiiii en t jien VVoiiisiig wordt de insluilinp Tinv icl t illlmns ann de 7 v isiliilieiidi legerkorpsen die diartuc in iniigene ei is m e i ei ti op dat tij Klip up hunni iispiLiiete standpliintsen te bevindt 11 fdieniii Iru lm lieefi bevolen de bosschen om Pny bg de nilning dis Hel luini liiie iitefl bekend geuiiikl dit lOO Pruism gisitiiij uihtend Ie hnleau iliitrri ijii gi komen ij liiblieu la lerle en d uii lier be et e gmer ial iheriinin kommiindiiit vnii liion hicrt de citalil overgegeven om de stad ie ridden Hu kruiliniig izijii I s middags iii de luehl gesprongei met een gediclle van de citadel met de oHicitrm vnn den Pruisisiheii staf eenige honderden Priiisfii en eenige mubicle gardes De Diiitsehers ijn tir moedeloos iij ijn gisteren u Aloiitmiruij aiiige kor ien wan ij leh vuil de jungc consents meester hebben geinnakt Oiulrtnt hlrutsbnrg bevatte de JV Holt Courant 011 lag liet volgende nUtiiiriil Uhlrich heeft nadat hij was onderrieht van hilgeen er It be lm was voorgevallen voorgesteld Slraitsbuin over te geven mits iijne militiire macht met vliigende v i indels en sliande trom de vesting moeht veri ilen De Prinsen weigerden dc7e voorw larden toe te etuiii en eiscliltn dat generul Uhiriih op gen iile of ongenade ou cipituleerm liet bombiirdemeut wordt krachtdadig voortge ei Ililii Spiiije en i wilserl ind hebben het voor bcild van Amerika gevol d en de Fraiisehe repu bliek erkend uil Ji lgii iionlt gemeld dit di re gccriiig beslolcii heefi om d ii heer Jules liivre olbeiens niede Ie deeleii il it mui voornemens is de repub lek eicii als lu 1818 te erkennen De l rinsehe regeeriug heeft bepa ild dU de con stilueerende virgadering uier verkic mg in October zal plails hebben uil I ltt leden il bisla ui De geriieliten omtrent em w ipenschorsiiig houden nn de Piiijselii 1 itne munt ie weten dat iij giüule niocilijklie en ondermnli in lar nitt zoo onmoeilijk wordt gen hl als voor iiii e d igi n Dl oi ini atie van het burgirlijk bestuur over ó en Ll isen I u h iiingeii gmt inlusselien ongisluord voort het eerste nummer vm de oHiii tie berichten van het nigemecir bestuur van den 1 1 is is ver schcntii in het 1 1 iiiseh en in het Diiitseh het behelst o n de btiioeming vin den lu en int generaal Von Jiismirck O ilileii tol gouvcininr vin dm Ll ias en de pridimilii vin dc c n in de bevolking Lij kon iiklijk besluit worltn lerler de rrondis semei lm Siirburg hau in biliiis Siargcmiind Mil en Ihionville lun hel besuiur van JiOth rin gen afgisilitilin eu ondir het bi ituur van den gouver 1 11 V n dm LI is gibriohi Oinlrihl Ji iikm in Lain no het volgende De lieir fein l iriiii is ti I lorinie int Uome teru gikoiiim iir hij oen kirdinail Anlonelli moet 1 prokm lubben uir men vcr tkul zijn Tcrsiheideiio priliiim geneij I eeni schikking met Li lie te trelfen Jiue re cering ouden pius ijne üiiafh inkelijkl 1 l hieii en iiirb irgm geven voor het behonil vijmr souvereinitcH ili uitgeoerin I ou worden door het lechi om iich bij de vriimde regeiiingin li lilm vi riigiiiiiooriligen Vooiis ou de paus iii het nilsluiKid l t it blijven van de Cila Ijeunina Vin de Koln Zl nordi uil gonli bron benoht dnt bevil IS gegeieu n in de Liiliiiisili Iroipenoindi gren en vin den prii clijken al il nirli inkkin Up het ulliii uliim v m di linkir ijli in lic Laliiinsche parlenimt ou ilns niet moii li mg m iiir fiililijk geintiioord HOideii luct op Jvon i I s li trekken Ziehier nog hue men in llushiii 1 ovir de han gmde que Uen denkt Het htiiiiii h SI 1 do Uniiij zegt dit do tussihmkomst van de 1 rin s li soiinlc ilimoemlK intlm oor tnssilien iriiikrijk til Piuiaeii i f vruchII loos IS 11 sliehte risultilm il lii bbi n H i ir ft iltraiiive bond blijft tne utopii I rankrijk iveinehtrieh ihans geluk met de republiek ooals hit rich vroeger geluk heeft giiienscht met hel kei ernjk Hil ma thans weer di protf ntuicn met ili lepubliek maar gu i pigingiii iiiiwii len omniburige In lm mille Ie t iii Het hlad wederlegt verderdl bewering van ivf eicmirk m net grou sie deel van Itilgii ijn vol s nipithii voor di I lansclien Maandag ivoiid Het bovinsiiiai ili bcrichl omlrint het leriaderlijk laten springen v ui de eii i lel vin I ion wordt door oen lilignim van koiiiii Uilhilm bevestigd doch met eenig ins andere le m Hit lul It aldus Irennge beriehten nit Lnon waar de pilidil gi teren nadat de stad had gek ipituleerd en oii e be eiiingwis binnengetrokken m de lucht is gespron gen Vijftif mm van on e troepen en 300 mobile garde ijii gul nul velen vermist De Pruisen ouden volgens de Franselie heriehleii Meiuv en I uur a morgens tot tt uur s ivunila zou li ii de Duitseheis I ul If vergeefs htlilien bestüimd l hun liillerijin ouden onbriiikbair geiniikt ijn en lU UOOmin OU len builen jreveeht ge leid ijii verileeli t zich moulig iiiellegenst uinilt het twieiniil IS opgeiischt Monimedj heeft ook een aiiival afgeslagen De hoofdmacht iler Pruisen tri kt van ree op nmr Crois arr 1 ontaiiiebleati Alles val ms het ministerie De Iriiische regeeriug schijnt moeiie te doen om door de diplomatieke lusschenkomat der mogendheden lul een vergelijk te komen Althans de hier Ihiers IS met e n zending naar Londen St Petersburgen V ieiien op reis gegaan Voor de neutrale 1 uropeeschf raop endheden is inmenging evenwel iieltlig omdat IJ allen van meer of mindere sympathie voor eene derbeiilc partijen blijk hebben gegeven of er althans van veril 11 ht worden Dubbel belangrjk is daarom eic stap ellen de Ainerikaai sche regecriiig gedaan heeft Op een voorstel van den heer BancrolTt den nif rikaunsi heil gekant te Herlijn heeft de Kabinets raad ie Washington Vrijdig het vraagstuk eler bemidtillig overwpgen en Uineroflft bevolen te ver klirin du de Anierikiaiische rigieriu berei I ou IJl oo lil oorlogvoerende nu i i dlieeleii du ver liiigen hare iliensten vooi hei verzekeren van den vrede aan te bieden eclilir niet in verbinding met in Ie re mogmelhedi ii om lederen schijn van inmenging lil Ik n die illirn Liirupi aang i in te vermijilm De llomeiiHche quiB lie is feitelijk opgelost doolhu be luit lier tall i insclie rcgeermg om het pauselijk gebied door hare troepen Ie be etlm Dit biriclil IS ihiiis officieel De omlerdinin v m 1 W Pms IX h bben d larioe eveiigoeel als die van letor LmaniM I i it weiiseh te keiiiieii g i ven De bevo kiig van de proviniu Vilrrbo is opgeslinn oniler den kreet van li ve ele koning van Itilii gewapende jonge lieelen hebben leli tul benden giieiillis gevoimd om ele zotiavtn du ich te ilerbo I jnteh iseone en V ilcnl iiio sie rk hebben verseli iiist uiteen te drijven De gemlirmes zijn ontivapend mmr vrijgel iien A Irissen uin den koiiii g w 1 irbij het iladelijke hlnnenrukkeii van de II lil 1 iiisi he Irueptn in Uome wordt gcvraagil liggen Ier teekming in versehcidene gemeenten Overal hiersilit btwi ing len gunste vin de be etling vanliume door Itilii demonsiralii n tot annex itievon lm Ie I ipels en Modem pluis P R A N K R IJ K De gev ingenen vin li Ie Pirijs loopt hel vol end verhul loen de heer von liismarek een bezoek broeht ann Napoleon maakte hij den heer Hiussrainn zijn conipliineiit over het Parijs el it hij gebouwd had en voegile ti b elit ele ondernarelsche stad naar hij gehoerd h i 1 nog selioone r moest zijn Dtdelijk bood ele gi i reel Ie prelect elm bouelskanselier am liem ele ouden iiilsche sind Ie laicn zien doch Bismirek we ïi rdc zip p inde eht hij geen tijil had ioch zon hij gaarne met het oog op ierlijn een nauwkeurig plm uin de nilti lar Isilic shd hebben In ilc liioze picfietder Siiiie liet diideljk zulk een pi in el Jor den lieor Al phaiid vtrvi irdi eii llit was iiilmuiilmii iii iiir iieiil eiii kunststuk Het bhd elat dil vcrhaU mededeelt voegt er de iirsehuw mg min toe Laitons op onze riolen en cataeomben passen Het I iirnal Ojjiml birieht dil de gc anlenvan liigeliiiil OosUnrijk Itiilii Noord Vn enki Turkije dm Paus v ii lliislind Spanje en wilserInnil een br oek lubben afgelegd bij den heer Jules I IV11 Het gi rue lit wis in loop aldus zegthel bill veiilir dit pr lis vii lle rnioh instructie had nnlvniigm om uit l iiijs ie virlrekken inilicn het kei e rrijk viel Pniis Milleiiiieli heeft geen oogenu l er nu Hneiit ijii post te verlaten Het corps eliplonialii iie heeft a 111 lil rigeeriiigon der heloei gebi iclil il il hel den niinislei van bul iPiilaiidsi lie akin in eene slad el lus in Ii n rijK zou voigii lullen ili e bij eene bel gtrin vm l urijs let 1100 I ino u lil m die n id u e i i en lm einde lit v riji eominuniealie met de 1 iiropie ehe k I I e len II behi ii li n De heer ele K alry prefect van polieie heeft iir opmbire kennis gebracht dat de krooiijuueelen lel lil veiligheid gebracht ijii nij de 1 rinse he bink gelijk sommige bladen beweerd hebben De bank egt hij OU stellig gewei cril hebben een zoo uu lenlijken schitin ontvangst te nemen en de elaarain verbuudm risico Ie aanvaarden De kroonjuweelen ijii iloor ele org eler regeering ergens buiien Piiijs in veiligheiil gebrtcht ENGKLAND De circulaire van den munster vin buUi iilnnd che aken der 1 rnnsche repub lek maakt bij ele E iigelsche dagbladen weinig opjjang Alle organen hebbin ir at op aan te merk n eu de üaüy News ze t duromtrent het volgen Ie De beseliouw ing van den toestand door den heer l avre is oo karakteristiek 1 ranseh d it het bijna onmogelijk ia haar Ie kriliseeren Hg neemt aan dat Frark ijk van ele wijsheid z jiier regeerders moet gebruik maken maar nooit voor hunne fouten boeten Trinkrij moet ele iiit ondering zijn op lediren regel ii niig ledi ie wet vrij verkracnlen 1 rinkrijk k m een uiueohlvjireligm our log beginnen maar als het vtraligeu wordt behoeft het geene schadeloosstelling Ie betalen I rankrijk mag zgn grondgebied vergroolen m inr m ig het nooit verliezen iruikrijk m ig oorlog maken om de llijnprovinciin Ie bikiinen mrar ils h t veisligen vvordl behoeft het geem vviaiborgeii te en hernieuwde iiinvallcn te gi ven Dit is de eenvouili e be I leling v m de oorden in de circulaire v m den lieirl ivre vervit ledere hoop op vrede wordt dunlour weggeno neii Frankrijk zal in niels toegeven Het wil clls ijn nederlaag niet erkennm en ain de Duitschers blijft niets andcia over il in den sliijd tot het bittere einde voort te zeilen Het is zeer gem ikkelijk vooi onzij dige mogendheden van vrele te gewagen Kdelmoedig te zijn len koste van ten ander is een vorm van gemikkelijk to beoifmen deugd Frankrijk is illijd UI Duilsihland tussi lil ubei ie gi lelen Het nas met eenige bijzonileie i ecringsvu n die zulks deul het waa bet geheelo Iriusche volk Het Duitsche volk begint thiiia zeer niiniiiijk te gevoelen il il nu hun vijiiid terug 1 igen is bij e ent poging tot iiiivil hit zulke vva irlior 111 moet hebben dal eene od iiige uur Hiding iii de luekomsl met meer gcschu elm kin Lil vvnt de conditim voor zijne veiligheid helreft wie anders iliii Duilschl md heeft hit lecht die te beoordeelen DÜITSCHLAND Men zal zich hi ruïneren dat iii de afgeloopen week uit Parijs een lelegriin is ontvingen waarin op grond vu een benelit v iii den 1 rinscheu roiisul Ie lil el oiilii reserve werd gemeld lat het gariii oen Ie btraitsburg een uitvil h id ged un w iiihij S a 111 000 in III van de Piuisen gedood en een 1 lil il kanoiii en vcioverd iviren Het blijkt nu du 111 net bericht uit ISizel tot nadere toelichting Wis opgegeven dit ile Pruisen m den nacht vm I op i dezer gitriiiit hulden door m ddel vanpontons tussehe i de Ausicriitzcr en JodcnpoortIe komen m uir dit zij door ele Irinsilic troepen uu tie issi rspoort gekomoii lot den li ilsicn ui in w iien lil i isilioen Di ofli ieu 1 hinl Dculvhc lllq spieikt ilil biiiclit lui le cn on Ier opinerkiM lilt men mis bij een vluchtigm blik op liet pi II iltr vtsliiig If4 de üviitiiiguig moet komiii elat hel ecii onnurheid is De Joleiipooit li t lil hel iiüüiden ilcr plaats en ele Vusterlilzer poert ligt 1111 dm zuidk uil doch zoodanig el it men om lu schm elio beide ponnen te ki men milieu door ele slid moet pissecren zoodnt men reeds di II Ijk begrijpt dal er van hel liggm vin dieDuitsche pontons tusschen de beiele poorten geene sprike k II zijn De hoid hiulvhe AUn Ailtmrj ederlegt de citt iin i f toll lie f If ju 1 1 jl IK M lil ae IV 1 1 Mn Ml 1 1 1 I I Fm ee I fP iIk mi m Je 11 riitah tofni IihIi ffk Mil mill il hl III ii raj mi li i l l OU 1 ii 1j U Zül 11 fff j Ml I 11 11 I1M ï i l f t a gliliii I M I tn Jt ittié ïö co 1 RC p fi t At mil ijil itÜM re i iis u ém U lil duif mtnf f lil 1 Of ff üS ltmti ki Ipul m i j W I imnnilt K ïfl tl lil K J I II I n JJP W ii wi tllï tki Il lil I 101 1 1 Jilst il fc o Hl 111 li ü I iii MiN ff 1 5 Ik i IL t X itip J