Goudsche Courant, woensdag 14 september 1870

Cl MÉ IO tnW ttMH3iïf KfiË aïtH lüi fle l 0 c profoot der 1 ilai door dcii fet Al ia9 ijtiminlend in w i ir I ui d lil verhaal mtde linwinj aan toe Laat ona IH ll p 9Cn ij Ie ileruii IIDSl K iieeft 1 nol dl siad 1 eene rioh dut de gezanlcn lliil Noord Amerika land Spanje eu Zwitser i legt bij den heer Jules 11 om oop nldus zegt IS Mftlernioh instructio vertrekken indien 1 lieefl geen oogenverlnteii n de regeernig onn minister van l uiders in Frankrijk helegering van Pa cal ie net de Kuropeesohe prefeo van policie heefi chf da de kroonjuweelen t zijn bi de Frunsche bank fueerd lebben De bank 1 erd h bben een zoo aan t te III men en de daaraan in ilen cring De kroonjuweeleu gens builen l urijs L AfD 1 mister ran builenlandiiche liek tn kt bij de Engelsche Alle prganen hi bben er de Daily News zegt dunr l e bes liauwiu vnn den vre is £ 00 karaklerialielc mogelijk Frunkr Druik ID Frank is haar te kritiseek vnn de wijsheid ken maar nooit jk moet de uitzon e el en mag iedere wet vrij eohtvaardigen oor h t versligen wordt behoeft ii Ie betijen Frankrgk mag ten maamug het nooit ver iug mak als he Ueii teg i iivuudi UI den dt daar i even II aan jlrijd t eer geir ie Ie ge ander li iigd 11 om de Rynpro verslügen wordt n hernieuwde aan e bedoeling van de heer Favre vervat oor weggenoaien I t wil zelfs zijn e üuitschers blijft t het bittere einde ikkelijk voor onzij agen Edelmoedig s een vornn van rankrijk is altijd en Het was niet Jie zulks deed liet Mjlk liet Duilsche volk k 10 ge oeii ii dat nu lain I j oi iie I oging tot nnnval iiirl hi ljbi 1 dal eene züod i kiimsl liet meer geschil iiaiti vc ir zijne veiligheid liiilschla il heeft hel recht C H L 11 N D ren dn in de afgeloopen i Min is i nlvuiigen waarin 1 van iltji Fransohen eoiisul word geileld dat het gar I nitval ad gedaan waarbij liet blijkt nu nadere loeliohiing 1 den nacht van loor middel van en Jodenpoort Kransidio troepen I don laatsicii man j ciril Deiilic ie nu tegen onder 1 vluehtigon blik uverliiigiiig moet De Jodenpoort lil de Ausleriiizer zoodanig dal men komc miililoii u mon reeds daloggen van die lie poorten geene Zr i ii wedcrlegt de de l ruifen gedood en een III ware li izel tot l riiisen hadden lorlilzer liüor de Unni ii I ofTioiei 1 lieiiol K bij mg lf t d larlioid T plaats iiil doel iüiiil cn I ion 1 ZOOI v ui liet urn i v hl circulaire vnn den heer Jules Favre Frnnsch niinisttT van hiiiicni ziikoti Zij verklaart dat ilo luinisler veer ten onreclilc daarin zegt dat ili koning van I misen heeft veikl iard geen oorlog tegen het volk maar logen dan keizer Ie voPi en lilijkens de loeliohiing dor N D Alhj 7Jg heeft de koning gezegd dat hij oorlog roert legen soldalen en niet tegen burgers A ijiiors doet hot blad uilLomen dut daar hol I Vansch Miorloopig gouvernement ile bevolking l0 en Duilschliind aanhitst het ook aan zich zelf zal liiblipii Ie ijton als de tegenwoordige oorlog een oorlog legen liet volk wordt Aangaande de kumst vnn keizer Napoleon op Wilholmsliiüio veniorinl iiiPii dat hij op last van koning WHiolm als o eoicile vo t ve d nti gen en begroet De burgerlijke en militaire lutorileiten waren in giooto uiiifürm aan het slation vereen gd en eene compagnie iiifaiiirric strekte den keizer tot eerewaoht De keizer bevond zich met zijn generaals Donuy en Lebrun in een Iraaien salonwagen Hij wus in volle goneraals nniform thxli oni er iegen Mot do gebruikelijke inillluire eeibewij eii werd hij hij zijn uilstappcn begroot Jn een overdokl stanlsiprijting voerde men den keizer van hel sliilioii Williolmshühe naar liet kasteel van dien naam Des avonds waren de staatsie vertrekken aohitlereiid verliclii Men schrijft uii Fninkfoit De l ruisische regooriiig lioofi bij de besinren der Duilsche sleden die in vruogoio oorlogen door de Franschen bezet zijn gewce i naiivr ing gedaan om eene opgaaf der voorwerpen van kunst en waarde die destijds door de Franschen zijn weggevoerrj Ook ons stedelijk bestuur heeft zulk een opgaaf ingezonden Het voornaamste Wit daarin vermeld wordt is een idlaarstuk voorstellende i om s y W iviar hoog 2S en breed 14 voel ten jare 1 36 j voor de som van fl 20 H vervaardigd door den eehilder Piazetia en door den loennwdigen aartsbis I schop van KenW n nan de ordenskerk nlhie ten gccheiike pei oion Toen de Fraiisclien in 17iJö onze stad hadden bezet éischteu zij dat dil kui ststuk hun zon worden uitgeleverd De stedelijke rogee ring verklaarde liieiloe niel bevoegd ie zijn umpe 1 leii de ordeiis kiik iiiei onder harejuribiiicti stond i Zoiidor veriloren omslag wordii daarop eenvoudig een aaiiial militaiien nitgozonden O de schilderij des nooils mqt gov elil eg lo hal Ken gerui men tijd heeft men niet vernomen waar hel loen gebleven was tot de alhier aanwezige inspeclcur Pass ivant in ISl i op eene leis door Fran irijk toe i vnllig bemerkte dat hel in de stedelijk kmsigalery te Kij sel Horil gopl iaist I e pastoor doi ordens kerk ilil veriiememie wondde zioli tot zijn superieur te AVoenen niet verzoek van eene diploma ieke tus schenkomst te ben erken om de teliilderij terug te krijgen doch dit verzoek werd Ie Weeneii van de hand gewezen Ten gevolge van de lliaii gedane aanvraag der regeeriiig hoopl mm thans dat kunstwerk hier weder in bezit te krijgen BINNENLAND G0U11 13 SErTEMHKlt Het liefhobberijlooneelgezelschap van hraidietcn dat reeds een piar malen niet onvoi dieiiiiclijk voorstellingen met een liefdadig duel heeft gegeven zal wederom voor liet ioudsche publiek opiieden eu heeft dilniaal ten gevolge van een vereerend verzoek van hel comitc van t Roode Kruis hare oiiUangslen voor deze voortreffelijke instelling besleiiid Van ganscher harte bevolen wij deze voorstelliiif bij onze atadgonoolen aan Hunne belungslelling toch zal niet alleen den gewonden of zieken kri gsnan zeer ter stade komen maar ook tot aanmoediging strekken van deze tooneelisten uil liefh jberij wier streven veredeling van het knnsigevoel zo gunstig afsteekt bij menige zoogenaamde uitspanning van den tegenwoordige lijd De Hoeren van hel Uezeischap zullen de lijsien aan Imnne stadgcnooten komen aanbieden en wij hopoii dat hun touhl door onze geiniente eene voorspocdige zal zijn terwijl we aan de voorstelling die waarschijnlijk den 12den October zal plaats hebben een talrijk publiek toewensehcn In eene avondzitling heeft gisloreii de Eersie Kamer hare werkzauinhedon hervat Zij heeft mol üh logon I stommen bcslolon niorgrn ten óoii ure bel welsontworp lot Afsclialiing der Doodstrraf iii lieliandoling te iieineii De lieer Mrsscliert van Vüllenlioven had voorgesteld de bi liaiiileliiig uil lo slellen lot na hol herslcl van den vrede Door hel departement liollordam der niaabch lot Nul van l Vlg is eon loeskanior voor den ambaclitslanil opgelicht aaivuii ile inricliling bekend wordl uil üiiilcrslaanile bc alingen die wij aan de A R C t ontlccncn De ontwikkeling van den aiubnchtsman wil men bevotderen door 1 Het verschuilen van goede lectuur zoowel belrekking hebbende op verscliillende vakken van den ambachtsman als dienende tot verpoozing na volbrachten arbeid 2 Het tentoonstellen en doen verklaren van modellen 3 Door alle zoodanige middelen als blijken zullen lol dat doel aanbevelenswaardig te zijn Alle werklieden die den ouderdom van 18 jaren bereikt hebben kunnen als leden worden aangenomen De eerste aanneming geschiedt door het bestuur Wanneer de leeskamer is geopend wSrden nieuwe ed ii u j ijt iti doü ecu uer ledeL De er nlributie bedraagt iwee gulden per jaar iedere drie m ianden bij vooruilbelaling te voldoen Zoodra vijftig leden zijn toegetreden verkiezen zij voor ieder tiental een commissaris uit hun midden D commissarissen zorgen onderling dal iederen avo ld een van hen tegenwoordig is die alsdan met de handhaving der orde belast is Hot bestuur regelt de in de leeskamer verstrekte lectuur Hel geeft in de algemeene vergadering een lijst i an dagen weekbladen en lijdsclirifien voor het iiigetredon jaar leder lid hoefl het recht werken ter lezing voor Ie stellen door lusschenkomst van cominissarisseu Hel bestuur beslist of de aankoop zal geschieden Bij niet aaiischalling geofi het den voorsteller daarvan keunis met opgave van redenen joon der leden heeft hel rochl in do spreek of leeszaal iels ter lezing of ter toeken ing neder te leggen zonder voorafgaande goedkeuring van het bestuur Overtreding van dit artikel heeft onmiddelijk ontslag als lid ten gevolge Het bestuur beijvert zich de bijeenkomsten aangenaam en Irorrijk te makeo Hl de lees eu spreekzaal zal steeds gelegenheid zijn bier kollio ihee of chocolude te gebruiken tegen coii nader vast te slellon inatig larief Velen zouden zieh voorzeker vorlieugen wanneer ook lil ons midileti eene dergelijke iiirichling kon vernj oii Hel aantal eikliciltu die daara in behoelio gcvooleii zal voor eker nu de burgeravoiidschool reeds eonigo jaren goopcuil la reeds vrij lalrijk zijn Eoiiige maanden geleden i erd ecu op deze zaak beirekkolgtvoorstel in t lioudsclie depariement vaii t Nuf gedaan en eene oommissie lienoeind tol l uitbrengoii van eeii prtEadvies Sedert dien lijil liohbon i da irvau iiiol i vonionion en vreezen ue alzoo dat voor dezen niiilor liet plan niet zal worden verwezenlijkt Alucluon er andere redenen zijn die de uitvoering in ileii weg staan b v de ongunstige liiianciecle toestand van ons deparleraenl dan zou lm ons zeer wonsehelijk voorkomen dal de zaak door particulierin werd aangepakt en zoo spoedig als mei eene goede inrichtiiif mogelijk is werd ten uitvoer gebracht Te Schoonhoven had in do vorige week de stemming plaats over het beheer der kerkelijke fondsen en goederen der hervormde genioenle De meerdorheid heeft beslist om liet reglement vim liet algemooii college niet aan te nemen maar a in hoi liosiaande replemeni met eeiiige voorgestclilo wijzigiiigon voorniimolijk de verkiezingen van keikvoogilen en notaboleii betredende de voorkeur Ie geven Het Sliialsblad n ICO bevat hol liesinit van 10 Sopl 1S70 houdende vorbod van in en doorvoor van bnitenslands van rundvee schapen linkken en geiten Uit Bodegraven schrijft men ondor dagloekoiiing van 11 September Door de felle iiiihliigen van gisieren viel de in aanbouw zijnde stalling vanden hetr N Jansen alhier onder oen hevig gekraakin elkander waardoor een zestal werklieden min ofmeer zwaar gekwilst werd en oen zolfs door eensprong van den steiger een arm brak Bij dezeonlstcltenis die een groot deel van het dorp opde bien bracht voriiam men eensklaps hel hel geroep brand Ueliikkig eveu el dal inoii de vlam in een even waarschijnlijk door hel overmatig slokeii van krullen ontslaan spoedig raeosier nas on de inaantocht zijnde spuit dus weder naar hiiie bewaarplaats V vervoerd worden Volgens de Inalste opgave van ingekomenliefdegifien voor Biiilogravcn on Zwainraerdam bedroog de goheolc opbrengst lot 1 September jl desom v iii ƒ üil 9S ll Hot Lehhdi DuijhUid ver okori dat te SoelerwouiV iVde voelyphiis li oorscht en smeekt de Kegeering dal Zij tijdige en doorlaMoiiilo manlregeloii neme 0111 N eiloiland voor de uitbixidiug van dion ramp te behoeden Wij verwachten zegt hel lliindclMud dut indien het bericht waarl eiii bevat krachtige muali egelen zullen worden genomen om do vroeselijke plaag op wier bestrijding de Kegeering blijkens iiaar besluit van gisteren waarbij de invoer van rundvee enz veLboden wordt reeds bedacht is binnen enge grenzen ie beperken Ofschoon de pasafgekondigdo wet op hel veeartsenijkundig slaatstoezioht eerst met 1 Januari 1S71 in werking treedt heeft de overheid macht genoeg om krachtig op te treden Het Vaderland sjhrijft Er is te Soeierwoude geen enkel geval van veelyphus bekend Wij geven niet lichtvaardig ditdc menli aan h t Ze AU D gUud Wij kunnen met zekerheid tegenover dit bericht de tijding brengen dat bij opzettelijk onderzoek gebleken is dat gelukkig tolnogloe geon enkel geval van ve typhus te Soelerwoude is voorgekomen jedurende de drie laatste dagen der vorige week werd te s Hage de eerste vergadering van dejurislenverecniging gehouden welke in l begin van dit jaar wer i opgericlit om over de hoofdbeginselen van eene door allen noodzakelijk grachle hervorming van ons rechtswezen eene gemeenschappelgke overtuiging Ie vesiigin lu de orsie plaats werd de wijze die bi i herziening üii er neiboeken moet worden gevolgd ia beraadslagingen gebracht en werd dienaangaande ten slolte als de moening der meerderheid vastgesteld 1 Van lijd tot tijd beliooren de wetboeken aan eene gedoilielijke herziening te worden onderworpen len einde het recht in overeenstemming te houden met de veraiidortnde inaatsehappy eu om gebroken onduidelijkheden dubbelzinnigheden enz te verbeteren of eg Ie nemen 2 üp bepaalde lijdslippen moeten de wetboeken aan eene algeheele her ieuing worden onderworpen len einde de herzienmifswetlen met het wetboek te doen samenemolien Jfi De jurisicnvereeniging draagt aan eene commissie die met leden ook tot medewerking kan uituoodigen op om op de werking der wetboeken steeds hel oog te houden en daaroiplrent vooralelleii Ie doen 4 De beraadUagingen daarover worden zooveel mogelijk bekend gemaakt B Elk ontwerp lot herziening moet door een speciale commissie uit de tweede kamer worden onderzocht ü Na de stemming over de artikelen van eeiiig wetsontwerp moei hel worden onderworpen aan een speciaal onderzoek ien einde na Ie gaan of het door de bij de beraadslaging daarin gebrachte wijzigingen ook nog verbetering behoeft en alsdan de voorstellen daarover in te dienen alvorens tot de eindstemming ovor Ie gaan 7 Als regel behoort bij deze ontwerpen te worden aangenomen dal zij in den toestaiiil waarin zij zich bij de sluiiing eeiicr ziuing bevinden naar de volgende ziiiing der staici geiifraal kunnen worden verplaatst Jn de tweede plaats werd beraadslaagd over beroep en cas5 itie in burgerlijke zaken en werden aciilo oeuvülgeii8 de volgende besluiten genomen In burgerlijke zaken is in het sUlsel van twee iustanliën hooger beroep onmisbaar cassatie verwerpelijk llooger beroep moet worden toegelaten inalle zaken Die rechlspiaak behoort altijd aan denihoogenr iail te orden o i odr igeii en nog een Si il anderen die uit dit laatste besluit vourlvlooiden Laatste Berichten Parijs 12 Sept De Gauloia verzekert dat Zaterdag van ege de Engelsche regeering eene nota aan den koning van Pruisen is ter hand gesteld waarin namens de neutrale raogenelheden verzocht uordl een wapenstilstand te sluiten De koning heeft hierop nog niel geantwoord Parijs 12 Sept De beweringen van sommige dagl billen iiotreltende eene vertrouwelyi e briefwisseling tnsselicii Prim en Olozaga en e ne lastgeving aan laalstgeiioomdon om 50 000 man Spaansche troepen ter beschikking van Frankrijk te stelleui blijken ongegrond te zijn Sedan 12 Sopt Het aantal der JVansehe gevangenen verinoorilert steeds Het bedriagt reeds meer dan 132 UUO De vernielde spoorwegen zijn hersteld waardoor eene geregelde ontruiming mogelijk is De Frnnsche en Duilsche gewonden zullen tijdens de evacuatie naar België verzonden worden De Duitschers geven er in het algemeen de voorkeur aan naar Duitschland te worden opgezonden Parijs 12 Sopt De bewering van ihn Clauloi umlrent eene bemiddeling der mogendheden is on