Goudsche Courant, woensdag 14 september 1870

juist De tocslniid is aldus Oostenrijk Ilulic Kngeland en Rusland zyri het eens geworden omtrent hol beginsel der bemiddeling Loril Lvona is oHieicuB de inlcrmcdiair lusschen de ontijdige mogendheden en Frankrijk de llussisehe ge unt is zijnerzijds belast gen orden mei du taak om per telegraaf voorloopig een wapcnschorsing van Pruisen ie vragen Tol dusver is hierop nog geen antwooid ontvangfn maar men acbl het niet onmogelijk dat len gunstig nntnoord znl volgen Door den tragen maracli der Pruisen nnnr Parijs schijnen de e aan de on ijdige mogendheden eene gelrgenheid te willen geven om tusschen beiden Ie komen Intussclien is koning Wilhelm voor het oprukken naar Parijs en vour ceue inlijving van den geheelen Kl ns en van een gedeelie van Lotharingen Daarentegen is de heer vn Bismarok ten eciie alc legen eene inlijving Het denkbeeld om den S paansidieii go ant Ie belasten niei de laak vaii bemiildelu ir lussehen Frankrijk en deon ijdige mogendheden heeft men laleii varen Parijs 12 Sept Jisleren hebben de Pruisen Soissons gesommeerd om iirh over ie geien maar de kommandant heeft geantwoord dat hij ich ever in de lucht liet springen De inge elenen hebbeu dit nntnoord goedgekeurd Vier ublarien erden gisteren inde oinsireken van Soissons ge ien en met geweerschoten omvangen Gciüeii Ie Berichten KcD hjEcle lievt brief Du Rhriu Kuricr deelt dfii vnl UU lvn brief na d Hclküii een koopmnii te Wie biiJcii dc £ r dageD ontviiig vim ceii haudeUhuis te JtüUiinn dut uuii een reiziger tod het Duitsche huis eene beetullin gednan had Mgiihier Ik neem ge n artikelcu aan die vi u een oo smerige natie nis de uwe komen men moet geen enkel droppel Franach bloed in du aderen hebben om eeue nntu lie van haar eigen middelen niet leven k ii manr altijd Fniukrijk noodig heeft om hiiar produclcn af te zttten oj irb te laten teren IVinsen moet al zeer nrm zijn dat het tluiM niet leven kao en bg uiis moet komen om zijn levensonderhoud af te bedelen Ik knn mij tlfs niet begiijpcn hoe ge tin uw hoofd krijgt mij lu een tijd als dr tegenwoordige goedereu te zeuden üit benijst dut ge ongevoelige rnensoheu des hummes sanscoeur ijt die alleen vuii du FiMiibchen leeft Schnude en vluek over u alten en uw vunzig Duitüch rus die tot ona kjiui om op uiih te azen en ons te bestelen Ge kunt met uw pruUeu doen wat ge ill ik ml ze met iu mijn magazijn bthbeii Jk groet n omdat de bilcefdheid het mij gebiedt maar nitt anders dan met diu achting welke gij verdient Het blid maakt geen enkele aanmerking bij dezm brief die dan ook trouMeas wcUprekcjd genoeg is vuur iemand vna de meest beschaafde natie der wereld De Liberie zegt dat als de Duitschcrs voor Pargs koioen zij op niesboinmen zullen outhaald Horden Vnit zulk een kogel iu een regiment dun moeten de mansehappen 24 uren lang niezen De Franiehen hebben dan al den tgd om dis niezeudeD op hun gemak dood te schieten t Eene xeer aanzienlijke d una kwam een bezoitk brengen aan hare modiflte om getuigen te halen van een dienstmeid Ik wil zeide zij slechts twcu dingen wetun Is ij eerlijkV Ku doet ïij j oed boodschappen Wat het eerste betreft ant uuidde de gevraagde kan ik u de gunstigste getuigenissen gtven maar boodschappen doen daarvan heeft zij blijkbaar geeu verstand Hoe zooP vroeg mevrouw Verbeeld u was het antwoord ik heb baar iniuHteiis reeds zes maleu met eene kwitantie uaur uw huis ge onden mevrouw maar zes malen j zij teruggekomen zonder eene penning mede te brengen INGEZONDEN Mijnheer de liedadenr Zondng nvond werden de buitengewone leden ran i polla s mannenkoor aangenaam verrast door de uitvoering van een achttal angslukken Met genoegen wijs ik hier op omdat zij den leden een genotvollen avond verschafte Nu Inat het zich gemakkelijk begrijpen dat men Tun zoo n ji ugdige Als ik in noorden moest brengrii den indr ik dien Ue uitvoering op inij gemaakt beeft dun zou het de e zijn De Lofiang van Belljens werd zeer netjes en schoon uitgevoerd Iu de ller eiis iinsche van Kiicken had de solist geen vooidrai bi genoeg Der Allerraiien Wal er van SchiilTer en Der dumtne Hans van Kiin e zijn aardige stukjes maar be ilten nilmler mu ik iliw ianle Schilfers Soniiiagslieil van KreuWer is niet met hel riocdige a plumb tiicl l ugo genoc uitgevoerd Ii orgue van de Rille eiii priciitijcc cniupositie miste nog heldere falcet slemmeii u iardoor veel v iii i iHVcl vi rloreii ging liet Abeiiillied van Abt en Wie hati ich sic geliebl van Mohring ijn bij de uiiviieiiiig bij niider goed begrepen Pe Sülij voor liirinel van W eber as heler dan die voor de Fluit van Dnhm Pc laatste was ook vrij groot waardoor de spanning te lang aanhield Üver het algemeen getuigt de keuze der liederen van de muzikale ontnikkeliiig der werkende leden en van de degelijkheid van den directeur Niet onaardig zou het dunkt mij zijn als bij eene volgenile uitvoering de inhoud der zuiigstukken op de piograinma s vermeld werd daar er in den regel weinig van de woorden wordt verslaan l p N UI iThNLhwiuiN lau Posterijen STAAT VAN BUIKVEN uie wf oen8 ONBEKENDMI i IIKR PERSONEN MET KONDEN UEZOHBt WOKUEN IN DE D HELFT VAU DE MAAND AÜli UljTuS J de lager 1 A Zandbrink Amsterdam T de Kogel Hcrgschenhoek v d Knoop Bodegraven M Keiler Boxtel Mej S E v Beek Delft P Uiersbergen Jorinchem Piereiiie s üravenhagc J V Beent Gouda Mos Haarlem C t Ek A V d VVillik Rotterdam C Snater Rijusalerivoudc A V Ooslveeii Nieuwer Amslel Hollander Spaarndam T Wolfer Siad aan t Haringvliet C Bunt Tienhovcii J Zijleman H G v Loon Wateringen Pieije V d Brink Websel Kuit niet vermeld Burgerlijke Stand ïmoHi N 8 St pt Jncob üuj r8 J Hoouneijer en M koul 10 Miigdultim KliMbtth ouiiws J Arts cu C J Jaiiaen 0 kKLbukfi 9 Sejit K I ourier 5 m J van Wniger den hul r vaa 1 F Grim 5ü j 11 A van Kijk 5 j ADVERTENTIËN H IJIjIDE en idj istk aan deu Heer C ZUIDERVAART alhier wegens het met menschlievende opoffering uit het water redden van mija geliefd zesjarig zoontje op 11 dezer J A TIIIJBITS Jr Gouda 13 September 1870 Tegen half October kunnen op eene nieuwe POTTEBAKKERLf geplaatst worden tegen HOOG LOON en VAST WERK Twee Güudsche Draaiers EEN MIDDEL en EEN KLEIN DRAAIER bekend met het werk Adres franco onder lett Z Z bij den Boekhandelaar J BRINKGREVE Deventer B A Au IR ZD Wij mogen met waarheid verklaren dat de MIN DONSBALSEM de bekende Uitwerking daarstelt want binnen 6 weken a 3 maanden waren onze baarden geheel ontwikkeld G C VAN UEB Wkhf Rotterdam N van ScHJSiiP Santpoort Max Ei i enkans Amsterdam M F Brunoüt Amsterdam G F van Spanjaabd Uage G Heinemans Ju Batavia Geuiut Tiieunissen Arnhem A HooOENHOOM Montfoort eiiz enz Een flacon is meest voldoende Franco aanvraag bij den eenigen THEOPHILE St Nicolaaastraat 403 Amsterdam a y 2 de flacon NB Brieven ontvangt men terug en do flacon wordt geheim ingepakt J M van Minden Dentiste Dubbele Buurt Gouda verwittigt dat hij eene nieuwe vinding heeft om holle kiezen en tanden te vullen zonder eenig gevoel of drukking to veroorzaken Verder gaat hjj voort met het inzetten van Kunsttanden en Gebitten op Goud Zilver Caoutchouc enz welke op hot ziekeljjkste tiindvleesch goplaat st kunnen worden Geen gold wordt gevorderd voordat zij volkomen aan htuiie verciscliten iu bbeii voldaan Ook repareort hij spoedig stukken van andere Meesters Openbare VerKoopIngcn te GOUDA Op MAANDAG 19 SEPTEMBER 1870 des voormiddiigs ten Elf ure in het koÖijhuis Bi i li vue in de St Anthoniestraat van een kapitaal hecht en sterk VVI Iü LIIUIS en E IF jj escliikt tot het uitoefenen van alle oiïaires staande aan de Hoogstraat bjj de Marktte Gouda Wijk A N 125 Zijnde in het huis beneden een ruime winkel kamer en keuken eene binnenülaats met pomp en een kelder en boven drie kamers en twee beschoten zolders Te aanvaarden 1 October 1870 En op DINGSDAG 20 SEPTEMBER 1870 des voormiddags ten 9 ure in het huis aan de Peperstraat Wijk K N 237 van eenen INBOEDEL KLEEDEREN eene groote partij SIGAREN nieuwe MANUFACTUREN KURKEN enzoovoorts Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda MEN VRAAGT tegen NOVEMBER EEN DIENSTMEID vooral eerlijk en van goed gedrag in het Koffiehuis De harmonie op de Markt bjj W LAMPE tf Gouda Brieven franco of in persoon aan bovengenoemd adres Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kisshujen over welks heilrijke werkingen de geschriften van den Hofraad Dr Bai hno den Hofraad Dr EuiiARnr en Dr DinuF handelen Bijzonder aanbevelenswaardig togen traagheid der spijsverteerings organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook tegen hamorrhoïden neiging tot jicht en scrophuleusheid Prjjs per flacon 50 ets Depots te Gouda bij Apotheker J W BOERS te Rotterdam in alle Apotheken KON BEIER MINER WATER VERZENDING Prol PEIIGIIEH D ALIOM Uaar Kxtract Dit bovengenoemde Extract geheel berustende op de kennis der wetenschap en geregtvnardigd door de vele gunstig geslaagde proeven is een middel om de haren en bet hoofd Ie versterken op nieuw voedsel te geven aan den haarbol waardoor de ziekelijke en verflensde haren zich weder krachtig vastzetten en tevens het hoofd verfrischt en verhelderd het oude is vforl iji ei aan eu alles is nieuw geaorden het verouderde en nimmer voldoende stelsel om elk haarmiddel met vet of olie te vermengen is ten eeni iimale onhoudbaar geworden en duizend en bg tienduizenden malen gebleken dat zulk een velmenjsel slechts alleen kan dienen om de haren te pnrfumeeren doch oierigens de huren vuil en week maakt benevens hel hoofd zacht en valbanr voor ongemakken en krachlelooslieid voor den groei van het haar Welnu alles overtuigt u dat gij Prof Pergrer d Vlion s HaarExtract moet gebruiken hetwelk a 40 cents per 11 icon verkrijgbaar is gesteld bij Mej e Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH 1 11 KELLER Uolterdam F A BOKONIE fiimilii HimK villi K lliiiil iana