Goudsche Courant, vrijdag 16 september 1870

V BUITENLAND Uiilli iilaiid cli Uvci7 i lit 1 Duilbili if 11 iilertn l irys Inng iiiin 11 lar ker Alli iiiOp elijki liinderpulen orden liun ui den weg t ili rd bosidiLii brnnden brnggen springm Ofhu biet Mil Is loc te scbrijveii dal d Uicbl uurde boufdsU I iiici zoo snel gunt iih iih ii litlil l lil ui Cl uiurlieid is in soiuiuiger b üriiig dmde i iuiin iiii unitijdigeii mogend In kn gelegen beul Hilliii ge eii 1 in buniildetend op It ire len hieiovei IS nu 11 het met eeas Vlle li nu ii genomen ii in Uu i i3te i d kn i ri Ie g thriven i bi lul el nog nul veel hoop 1 l iuisin selujiun vun gein bemiddi liii ii uil Icii hourtii leivujl de iieulrile luo endhtden ei wei uig toe i iiid iju Alleen de Iruiicbeii len met vcriAiigiii uur sliuii van buuui iiii int iiirtu genslii lilde hun opgiwonddi pbrise gevoekn uj hun tt ikbeid tegenover de goei geurguiuseei Ie PuiNehers ludieii zij eVenwel werkelijk vrede wensihm blijft hun nets over iliu een Hupenslil s md Ie verzoek n dit loch i ooit door ein neu tule ino eiidbeil kin wordm uii evr iigd en voorts hun tuil en eisdun u tl te initi ui 1 ranki jk is nu met racer e ei ie iiiogendliei I viii luropi eu al gedrai l de beiolkiiig leh nog ao dapper iij nullen er lil iiiocun berusten om uk oieiHoimenen behiniell li n r kn Dit 9clii iit o k het gevoelen Ie iyii vui ilui hier Thiers ilie ma een iliplomi lieke euuing bilast is lig staat den viede voor tot elkeu prijs in het belang vun ijn vernederd vaderland liet h ilf ofRcicile Ruisiscbe bl ui bet Journal de ist 2 ttersliouii hoopt dan ook dit de missie van Ihieis tui gevolge lirbben d dit men UI Frinkiijk lol andere luïiebiin k jinl metbeink king tot dt posilie nairiii men Met e crheid wordt nu medegedeeld dat het berieht ontrent bemidikknde voorsltUeu vnii Anie rik 1 of duns Li rlijmehui giiiiii Buurofl uit de Uielit gigripm ijn de regieiing der Unie ueht integeuded alle tusselienkomst voor het oogenblik liulleloos De Aoiu Zilt le ert huleii ceiie variatie op het Iheuia de iniiitngiiig der nio en Ibtdcii in de luk tussoben Iruikiijk en l niiseii In dut aiuk beift ZIJ itiie ISei IJl die loiiesp uuli utic opgenonuii waarin worm ie kniiien g iuii dit met uil ondeiing vin Kiisland geen enkde der neutrale moKendheden ter zake van dezen oorlog eene inderdul ueluillende houding jegens Dnitschlund heeft aan genomen voorts d ii de Uussisehe regeeiing egens hare boLdiug verdieut dit di Duilselie vorsten in dieu ZIJ bel mocht veilui ien mei hiiar maar dan ook alleen met haar lu vriendsch ippelijk overleg tredni omtrent de vredisvoorttaardtn jn dat in die voorwaarden elfs op Euslands belangen mag worden acht gegeven Ondeitn 9ehen roept de Fransebe regeering olie onderilinen die in vrtemliii niililiiren dienst ijn onverwijld na ir hel vukriiil Urug Dit gelill vooriumelijk hm die tn p naelijktn dienst ijn Een üorlogaelup u n lai iviiu Xuehii g oiulen om hen am booid te nemen en na ir Irinkrijk te rug Ie biengeii Sommige leden der ip iring ijn naar lours vertrokken om bij de biU tniip viii 1 irjsiiicom muniealio te kunnen ijn mei de dipirlemeiilni üe ge uiten bijieii it I lrys l orlugil heeft ook de repi bliek erkend Er 18 door de rigeeniig een biljet amgeplikt houdende het verbod dit vin li Sipt uf nidnaiid l injs meer mag viiliiui of biiineiikomui leii ij ki leliUiis pin peei lie vei iuiniiig v n den munster van binnuii iiulselie iken Vun dm uoilo gein nieiiwi dm d it ilt l mi jen zich op Nersihilln Ie pi ulsm jIii Is dielii r bij l unj ïf r o iid I d l m De vp llllg ii bl ju n si ind vaslig jiierail iioilm liufi iru groou ipm schouw uig oior Ie Iroepm ilioidm De Iliili iiii rlie Iroeptn si iin op punsrl jk grond gebied In ijne proclumiiie aan de bevolkii in den pmsdijkdi lul vei ekerl udoriin du liij met komi i in oor ig de di om vude en oi ii te brengui urilir d it de bivnlkiiig luiir eigm i igi ii ndminislrilie ix belioii lui iidii de oiuifhaiiktlijkheid vm di i pus un isih u kn il lilijvcn De pina die met ui I i ikdi sdiip iianr Malti OU xutrdkd heifi btsloiui op lul iiuaaii ti blijven II heeft ik leden van iiei i ups üiplo iniluiiii bj b ontboden lui eiiiib li proUsiteren tegen het bii i enrukken der llali iaii ehi troepen die leb op bkelils weinig mijlin vun Uuini bevinden F R A N K R IJ K lli loinmunii itu luss bui Md en 1 irijs egt dl li dli ib sedert ling onmogelijk geweesi l i lulsle beiielilen weiden den 5 Aug onlv ui eii dooi mi vr Cunroberl leu iegt dit voor t geval de stad l iri s mocht worden belegird de eerste ainval der 1 ri i sen zal oiden gericht op de ga onieler die builen de muren geplaatbt ijii In verbunil hiermede stip pui WIJ u 111 dit lil I lil ikr bladi II aan bel besliiiir de raid IS gf geven uiu len eimk gev larlijki ontplof bngeu te vouikomen ui de giakidingeii en pijpen weg te uemtn en dus gebed l arijs tijdelijk van gusverlicbluig verstokui Ie houden iidi pui la lu sl ui lul loüiud te bcscbrij ve il ii Sell II III clo overt ive uiiibiol Reeds op tetiip eii dsl nul i lil ol Slid w lait iie pcs i i u u ligdi bij het naderen v m de vesliiigiieiken iel ge allirwige doodc purddi reels tot oiilbinding oier gegian lu di drooge griehicn om den la Ismunr zijii de pairdui i in den honger in ir beneileii ge siori liiei CU daar liggen de lijkiii dei gesniuvt 1 den wiinr de rillen ich aun te goei gtd laii hebben bedaii biiiiiu Iredeuil stelt men zicli voor in een vesting Ie koinui die in stae wns gestehl om eeiiige miiiKkii lig len btcgiring Ie kuiii en wcu uu UI pi tals van lUi bomb irdemcut vun iio gtui tw e d igui Dl verw irring die meii er ovu il unlreft allis wil men hoort en let m ukl ccliier ik plotêeliiige oveigivc zeer verkl iiliba ir jod zg ge i lüoftl sprik e II oud inwoner vii hul ii lu door irn Diiilaeh ci respon I ut uur kn weg geviiigd werU d 11 uwc licepen ons tiiuldijk v m d ze beesleu de 1 raiisehe sold Hen verlust hebben die ons vgf d igen lang hebben ui gepliin lerd zieliiin lik sch iiulehjkc dingen over giun die de wildste pbmlisie initnr kan uildrnkei i i ir gtcii komin iiido meer luislerden eu voir wi lul woord liiehl een vug 1 iilsbcletkiuend Ui ri was ioen ik de tersl l riiisisdie soldiicii zag b nneiirukken bi reep ik lersloiul wairom bg u e etiie overwuiuing dt andere volgl De Duilsche komin uu lUt van Sedan heeft terstond maalregeku genomen om de stad te desinfectceren en daarbg den bongcrsnuo I te voorkomen door bet snel aiiivoeri i vun kvcnbuud leien De pestaehtige ludit beeft men iooieel luogehjk triebten te venlrgven door bet brinden vuii vuren op de sinten wa irtoe grejttiideels weggeworpen kite dingatukkeu ransels ulels eu werden gdie igd Het slioo waurmte Ie slrilin warm bidekl tf lie ver de uiesl werd op een hoop gebracbt eu veneen verbrand ullo igeiis en puilen lie mul m lar meester kon worltii gipnsi om dt kjktii uit dl slid I rgileu en buiuii ie lie iiven Ie midden vin u de i ellende wierven nog teiiige liansehe bold ii ii luiiii d e nog met getrus portterd hadden kunn i worden ten groot gedeelte was dronken Uu oi d gediende Irinsehc dronken cavaleribt bigon siuiuliis Ie m iken tegfii den straks genoemdtn Duitschen lurrespoii leul werd omverge worpen en bleef toen iu tig in de irodder liggen de gtheele deniorilisalie vun de irinsehe soldaten m ilezin oorlog en vooriuindyk m die van het leger v m Mac Mahon moei ongehoord gn Hel vtibrandeii vun bo chui en huizen wordtop groote schaal voorlge et ter wille vanden weer sliiid bdiiijll l lans Joutital is t volk lot allesbui ui Al de pruchlige bos dun van Mcliin tot 1 injs worildi in de aseh gdigd eu zoo virdci rondomde hooldslad VV u t vuur dooi de zwaie regensgeen duist doel d i ir lellen duizenden handen deboonieii u I net r Dm wuikcliirs 13 amgi egd dit g binnen twee of drie d igeii geen g isa invoi r meer kiiiiiien erl iiigi n Het 11 al personen dit 1 iiijs veil ut is volgeus il A 4 t ongeloofel jk giool Voor ile I itioiis ilir spoonirgtn lair I yon Orleins en it 1 i iie niakui iliii mden queue tn illgd bljwii ei u i lioiuludin aih u lu geen kun lu bbm kuniun lu kuiiieii iflieck fiiui i ii bivoui kiiiiii m de iilkdeI IS I d lus De bill tien w or len d lar meer geiru d d II die van de bank Een pi lats vm 20 frs vorilt met iü frs i i5 frs beiauld Muur de vorki U9 jii sduursih Uii igers met bigige nor len voorierst geregeld muur gewelfveld umdul hel ie vul oplioii It U gi eui kolk r hebt komt go met wig oo is de lOl l II il Zuulig s mcii on ik Plice Sunt Pieuc Ul irgs liigomim met lui vulliii van de hiel ibalkui du piduien l ili bik enng ik vliegend obscrvulorluin diciist zil duen De biUoii vm icnc zier oliedi eonsiriiclic is g pluit t iiclilir dm heuvel Moiilniurtre wuu hg tegen de l ini isehe bommenbesdint is Uiiils liteft de beer Nidir vergezeldvun itn olbiui vun den siaf eone proef leuiing gedann dn goidt reanltaleii belooft A lil den Vtiujia uoidt ml Brussel gesebreienDe w lurhud vin heifeui tr voorgevallen is bg het locdig drama te ötdaii komt alltn s aan t lielit oo IS hel llnuB oonouilgcmiakle uk dat Nupolnoii dm dood UI len slag heifl gi oihl Miar lig hu ft dun met kniiiicn vinden 11 1 sdiedde billuwumg de dood verselieeu in giie onmiddel jke ludiglienl even als lu die van dtii mairnhilk Nu bg QnitreUras Welk lot al thniis beschoim yn aan dtn man lie kn tr der Innsthea waar 1 B CxD ll ENGELAND De Jkiih i ii proicstcert legen het verkeerdedenkbtdd v ui lu welwillende ni iisehen die zoogairnt ngm dal Liigclmd n iii Duilschl md de Iermen OU vüorstlirgveii wiiiop de i rede al worden eslolcn ek Lngdsdiin beoordeelen gewoonhjkcm oorlog op lul op den rug wordui geklopt of als de slrgdendeu oo wil gdgk Ugmour elk inder staan dm moet Ie mo uidhiil die bet meeiie succes heeft door alli lil Ideim worden onlmof li d Het ou eer ï 1 bglrigiii tol em recht begrip vnn den tegen jonligcu oorlog als wg onzn sentimentiele wg e ïin de aken ti bc ien am een kant wilden zettiii en wilden begigpui dat dizc oorlog eene historische btuekems hteft ver verheven boven alle qnTsiim die inocbten worden opgeworpen over het geliig V m hen door wier waaghalzerg de oorlog IS niipilir ken en ovtr dat van anderen door wier vas boiideiidlicid hg is voortgezet De strgd wimrvin wg thans getuigen gn is geen gewone oorlog V 11 politiek en eer ucht maar een tydperk van gioote revolutie die het werk van drie eoutveu oude Iri liiien omverwerpt en oubestaunbaaf raaakt De eenheul van Duilschland herwonnen na verloop v ui ceuweu kan mets anders dan FrankrgkS stelling ouder de nalii n ben ideelen en is door de si i ii liedeii van alle ge iliohten gevreesd Het zou onreihtvaardig zgii dt e vgnndlgheid aan het tweede kei errgk toe Ie selirgven De belangen vin Luropa vorderen dut de strgd zoo spoedig mogelgk worde beslecht Ma ir die belangen vorderen img dringuider dit de vrede wanneer hg ook gesloten wordt gegrond zal zgn op eeuc wezenigke niet op een kunstmatige basis Een vre Ie die zgn ontstaan te danken had aan een bgzoiukren invloed of am eene sameiiwtrkmg of verbinlems die later 70u ophouden een vrede gebiseerd op een voorbggaande impuKie zou twee groote volken verraden De voorunmste hindtrpuleii vun dtn vrede op dit oogenblik gn de vergeefbtlie ilhlsieu die de bron worden v lu budemloo e vorderingen Dit zgn de ware vgmilcn vin den viede e Prankrgk en Duilschland beletten elkander tliiik in bet aangezicht te den en elkander rechten te keren eerbiedigen In d Pali Mali Gabelle lezen vnj t Is tians voor nicmmd te Amstcrdani een geheim dat M Keizer Napoleon voor een muiiid eene som van £ 4UU 000 tien millioen francs heeft geplaatst lu obligiticii van den Ilol andsohen spoorweg door welker dividenden met de mleresssn van aidere uilzeltiiigen hg zich en zgn gezin behoorlgk kan ea zal kunnen oiiderhouik n DUITSCHLAND De blokkuleder Dui sche kust bestaat nog sleohls in nuim Iteul gn verschei leue schepen weer uit gcloopen De gebeele vissther vloot heeft verlof gekrcgm in zee te guan De kenleekeiitn van een spoedigen vrede vermi erdercn eigens een particulier tclegnm derAcHt Jieie l rcsie heeft Jules Fivre vredesvoorstellen door lord Lyons opgesteld aangenomen Volgens die voorstellen zou er schadevergoeding aanPruisen worlen betaald de in beslag genomen schepen teruggegeven en de vestingen Melz eu Straatsburg gesledit worden Do h er lieilschke schrijft in de Preussische lilubneher Wg hopen dut de achnk van de eno rlcg lib een runigcn 1 ouwe Ier den zvvoelen dampkiing on cr moderne overbcsohavmg zal zuiverenvan Ie zedeloosheid en de sraakelooze zwelgtrgenvan liet twee Ie KCi errgk die loch maar al te veelook op on en bodem zgn overgeplant Mogen de Duilschc zeilui weder lerugkeeren tot den ouden ernst entut de oude rti btsthapenheid en mogen de deugden V lil buisdgklieid en eenvoudigheid onder de m issavun ons VI Ik nog nut verloren gtgiin ook wederm de krin m dir g I I uislucrutic in ecie komen lu inc oorresp 1 lenhe uit Kisscl aan de II CC iiliiiKj 11 I mm iilgk II iM Is V lil ime andere glc ismedoge dcetd IS nun hui en ook elders er uitt mede ingi nomen dat um kci er N ipoleon de schooiie Wilbclnishohe lot verbigf is amgewezen Velen achten haar door do nanwe iglitid vm nik een gasteemgermalt ontwgil Ook vmiliii veltn bet mtt goed lat hj door de autorileilen en met eene eerc vicht ontvangin is Korlom men is ovir i algttieen een weinig er ovtr oiilblemd cii dit iiidiuk wordt ook it f M kf StpMI 6iA U T Ifltl P V i lf i i flIBKIIMI toiH iil l fll iWke fclll l Bl il ll lHlt lon iiiiii iHeli iiiniiofimr hl mp 11 llo fdlKl iltt lU 1 l pn jj ni Mhi f 5 inKni w k léiM in tmfs k Iwiiil I lüiiiiiMilti itltn inmbn i ilniik mmiéil minfi i ill l lli l ils Hw P i i HWffluro tal m 1 1 1 1 t Niiii inj JtWlK w T w jjj i f H ftrjf iyi nil ii Hi ill llllln Hs 11 Sti rv i