Goudsche Courant, vrijdag 16 september 1870

nep te Amsttrtliiin het grool te deel nn ijn wcikyiiiiin leven dooibriieht bij tijdgenoot en niikomeliii sehiip III iliiiir iiiin iiiiiidenkcii bleef IV nieuwe cigmaiir miiiikle liierlegeii gieii het iiiiiiste be wiiiir en giif der eoniinissie op ile luyitiilsle wij e vollevrijheid viin hiindeleii De heer Sirncki beitelde lerliiilvc op hiutr vcr oek iii rriiai wit min nier vniiI eiiiieps gesliichlsnapeii waaroudor op een liiil inguuilen letters s iliuhters iiacim werd gepliialst Deiiuodigc zekerheid uerd verkregen dat welke wisselingen het huis mocht ondergaan en ook bij opvolging van eigenaren dit gedenkteekeii aliijd iiideu elUen siaal aldaar beu aard en ziuhlbaar 7 1I lij c i UI u r jl iitua oU rli y et 1 den voorgevel der woning binnen eiker wandeneen der grootste burgers v in Amslerd ini geleefd engearbeid heeft J hiI Ct Laatste Beri chten F rijS 14 Sept De heer Creinieux minister van jusiilie heeft uit TourB onder da ieekiiiiiig van gisteren eene proclamatie tot de t ransehen gericht Hij 7egt lu dit stuk d il het bestuur der nationale verdediging nu de Duilsche armee naar l ar s oprukt zieh lje ig houdt met al hetgeen de verdediging der hoofdstad betrefi en hem heefl opgedragen te uukiii voor die deparlemeiiliii welke met door deu vijand be et ijn llij u daarin norden bijgestaan door gidelegeerden uil elk ministerie Wegens den staat van zaken doet hij een beroep op de vaderlandsliefde dui bevolking 0111 tegen den indriiigcuden vijai d een onoverninnelijken muur op te txerpen llij eindigt niet Ie herinneren aan 1792 als een spoori lag om van het grondgebied der republiek een vijand te verdrijven die door een gehaat en ongesuhikt gouvernement 111 slaat is gesteld on e grenzen te overweldigen Parijs 14 3ept Part Uleijraiit Ten gevoI e van het vernii ieii der brug bij Creil is er greiie andere verbindingslijn meer lussc licn Pargs en Urussel dan orer Men kaj t het hout uit de bosschen bij Parijs om h t te kunnen gebruiken voor barrinides Met hetzelfde doel zijn de straatsleenen 111 Parijs opgebroken IjOndön H Sept Nadat de heer Thiers eene bijeeiik imst heeft gehad met lord Granville gii g deze laar den Pruinischen ge ant en den heer Glad lone N iar beweerd ordl zal de heer Thiers alhier blijven tot Ziierdag n s De meeniiig der bladen omtrent het resultaat van le zending des heereu Thiers bij de EugeUche regrering loopt uiteen Florence m Sept liet olHcieele orgaan meldt dat Italiaansche troepen gisteieii Viterbo bezet hebben zonder dat een schot is gevallen De voorhoede van den generaal Cadorna Is door de pauseIgke zoiiateu dic in het kasteel van Civita Caslellana en te Liposta waren met goweersclioleu ontvangen geworden Eenige schoten van de iijdc der Italianen Tolgden daarop en daarna gaven de zouaven zich over Frossinone en Carneio zijn zonder tegeueland bezet Parijs H Sept Het Journal OJjlml cgt dat de ïerlegenwüordigera van cIimi paiii van Engeland Spanje Ooslenrijk en Nederland aan den heer Jules Favre vriendsohappelijke brieven hibben gericht waarbij zij mededeelen dat ij loi aan de ontvangst van nieuwe orders Ie Varijs ullrn blijven De heerïachard is belast uicl eenc buiieiigcwone zending naar Brussel Blijkens eene dtpu he van gei eranl Uhlrich van den 9 19 de toestand van Sini iNburg verergerd Hel horabnrdemeiil dus eciintiieert hij wordt zonder ophonden voorlge et de ariilleric wirkl verschrikkelijk Ik zal mij lol liet uiter te staande houden Heden oelileiul hebben ij een uitval gedaan de e was eervol ninnr hij gaf groole verlie en en geen resnliaal Toul IS den 10 gedurende 9 uriii gibomb irdierd den avond te voren bail i c vel mg veel geleden Hel garni oen gedroeg icli bewoiiderenswaarilig De Duitschcrs huiidhaveii init hiiniie artillrric hunne poHilien Het tweede reginxnt Ulilanen is gisteren Pro mis doorgetrokken naar Naiigis en ourtcvrouse in Champagne Londen U Sepl De fwies deelt mede dat de ending vnn den heer Tliier naar ver ekerd wordt ten doel heeft om mui de iieniriili iiiogendlicden te verwerven lat dour li ue inlcrteiiue hd Duilselie I er uit Frankrijk n iar de grin eii worde leriig epen Parijs M Sept rartitulnr Uhp am Do re Miiiig laat liet foit Viiicüiiiics oiilniiiiii II oiud it 1 1 niet vei idigd kan worden Alli hoop op eeniwipcnschorsiiiü is vtivlngtn Berlijn W Sept T e Piov Correiponden egt van de dipluui ilieke zending van den heer Thieis Mi ii in ig betwijfelen of de tegenwoordige regecniig te Parij welke lot nogloe slechts volmacht heeft van de straat democratie te Parijs geschikt kan gerekend worden om onderhandelingen in naam van Frankrijk te voeren Duilscbland kan die onmachtige diplomatische bcniociiigen der republiek gadeslaan met het vertrouwen dat de vreile evtn als de o rlog geloealiseerd dat is in selieii ons en Frankrijk alleen behandeld worileii al BerlMp I pt S7 r j y gt heden liCt Vülgl IMC llel Kr inselio volk heeft in den laatsteii tijd maai al ie dikweif bcwij en gegeven van zijn diep I edeIjk verval De ondeugden eii de blueddorst aii de VIrikaiiiioche rfSiir enten yn door de gediucliielijkheden overlroiren dl op Fraiiscben bodem phits hadden De schanildaad van Lion dat eerloos verraad die gruwelijke moord el aan alles wal voorafging de kroon op De vraag rijsl als v in zelve hoe uilen de Duitschcrs aan hunne tegenwoordige manier van oorlogvoeren die gelijken Ired houdt mei de beschaving van Duitschland tot het eiiiile lue kiii nen blijteu vasthouden wanneer de door een terrorisme tut zwijgen gebrachte betere beilanddeeldi van hel Fransche volk met de stem verhelleii legen de zedelijke verbastering hunner laiidslirden Kalro 11 opt Eene offieieele dépêche den loden door den Kliidive ontvangen deelt hem mede d it de vi ier deu elfdeii dag heeft getelegrafeerd aan de gezanlen te Parijs en Londen uat de Porie haar protest tegen de laatste leeiiing gesloten met de Franco Egyptische bank heelt ingetrokken nadat IJ had vernoiut 1 dat de e leening eene pri ale operatie van den Khedive was Parijs H Sept Seden gisteren avond i de gemeenschap per spoorweg tussclien Parijs en Lyoii afgebroken uit voor org ten gevolge tan eene ontmoeting die gisteren nabij Montereau plaats beeft gehad lusschen uhlinen en vrije scherpscbutlers Men vei ekerl dal de uhlanen bij deze gelegenheid zijn teruggeworpen met criies van tien dooUeQ en evenveel gekwetsten Men verzekert uat heden ochtend fusillades geboord i jn m de richting van iVlelun Munchon H Sept Prunen heefi hier officieel doen welen dat het zijii formeel plan waa een deel van bet Fransche gebivd te aiinexeeren zonder evenwel de uitgestrektheid aan te geven Parijs H Sept De eiding van Thiers heeft ten doel de erkenning der republiek te verkregen liet personeel van t minisleriu van binnenl zaken is te lours aangekomen Berlijn U Sept Berichten uit het hoofdkwartier omvangen doen vour ien dat Pruisen een wapenstilsiand al weigeren vocral omdat een slaking der v andelijkhcdcn zou moeten duren tot hel invallen van t slechte ja irgetijde waardoor de toestand van het Duusclie leger al ic moeilijk zou worden MARKTBERICHTEN Gouda 15 Sept Bij weinig om el bleven de prij eii onveranderd iarive puike oude ƒ 10 75 a ƒ 11 50 mindere ƒ y 25 i ƒ 10 0 Nieuwe puike 10 50 a 11 miiidere ƒ 9 li ƒ 10 Kogge jarige ƒ 7 25 a ƒ 8 Nieuwe puike ƒ 7 a ƒ 7 Ö0 ffiiiidere ƒ O 2u tol U 75 Jerit winler 6 25 a i 75 dito omer 5 75 a o 20 Afwijkende soorten 5 a 5 U Haver korte ƒ 3 90 ü 5 Dito Lange ƒ j 25 a ƒ i iO Voererwten O a 7 80 De veemarki mei weinig aanvoer en flauwen hanilei varkens iii biggen tra ig vette schapenvlug Ie verkoupm Kaas Aangevoerd 94 partijen prijzen van ƒ 22 11 J 25 50 joebuler 1 30 a ƒ 1 10 Wciboter 1 10 a ƒ 1 20 Burgerlijke Stand Ohkimn U ipt Idiiilirt Jühiaaü ouders M A lliir k a in II 1 S iijkiriT KI 1 laiuiaa uiiili rs 1 l lüituiju t ii M mil ihr l Kuftli 1 tl Jüliiimia M irHnllm SuviiiiM iMiilii 1 II A illliiill jluiiiti niL IMruB JoliiniiK uuiIlib 1 1 lluiiKiulüurn c 11 l A llarIjisvdii Om in ril N IJ Siijt W NiumviU l ia W I lnk 13 a 13 K S ullintli 15 j 15 11 1 J l inksi 10 il iiHVMi It Sqit l ¥ W ilJi liliurn en K A l i liiii iii 1 lil Itijk tn t niii ilct lliij I iill r 111 M dt Talii 15 B jroiuivild in N I Ilim Itibirg ADVERTENTIEN i Voor de belangstelling ons botooiiJ by do geboorte van onzen Zoon betuigen wij onzen hartelijkcn dank tiütioA H J W HUBER 14 Sept 1870 J HUBER Bowls Ter ovcriianip wordt aangeboden een affaire in Kruldeiilt i s cü iruticrswarcii en waaraan ook een BI OOIDDIÊI Oa is verbonden een en ander is voor uitbreiding vatbaar Bneven franco ouder letter X bfl den Boekdrukker H GooiiisshN alhier De ondergeteekende verwittigt zijne geëerde Stitdgenooten dat van af ZATERDAG 17 S E PT E M B E R aanstaande zijne Banket en Rockbalikers Affaire zal gcojiend zijn en beveelt zich minzaam in ieder gunst aan J J A VAN DBK GRIJP Gouda Turfmarkt H 161 VAN ilET Oorlogs Tooneely zijn a 10 Centen te bekomen bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Hadcrstooiiibnot d IJSSKL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s morgens O uur Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Reiourkaarten S P O O K VT E O E IsT Van GOUDA naar Moordrecht 8 51 1 24 3 31 Nieuwerkerk 8 51 11 33 1 24 4 33 9 53 Capelle 8 51 1 24 3 31 UOTTFBDAM 8 18 8 51 9 41 11 33 1 24 1 53 3 31 4 33 7 18 9 53 Zevenh Moerkapellc 8 21 12 lï 8 46 Zoeterm Zegwaard 8 21 11 3B 12 56 3 28 8 4fi 9 5 Voorburg 8 31 12 55 8 46 s iiiAVENiKOE 8 21 9 44 11 36 12 55 1 56 3 28 7 21 8 4Ö 9 56 Oudewater 6 64 10 11 34 S 2S 6 36 Woerden Ö 5K 10 11 34 3 2b 6 36 8 46 Harmeien 6 54 11 34 12 56 2 33 3 28 fi 3ti 8 46 UiKCtiiT 8 54 8 33 10 11 34 12 56 2 33 3 28 C 3li 8 46 AM iERDAM oïjr Harmeien 11 31 12 56 2 33 3 28 8 16 Utrecht 6 54 8 33 10 11 34 Naar GOUDA van Moordrecht 6 38 11 13 12 37 3 13 6 21 Nieuwerkerk 6 31 9 46 11 6 12 30 3 7 6 16 8 27 Ca llo 6 24 10 59 12 24 3 02 6 09 llüiiHiDAM 6 15 8 10 9 35 10 50 12 16 2 8 2 5 5 6 8 15 Zevcuh Mocrkapelle 6 30 12 35 6 10 Zncicrm Zegwaard 6 21 7 54 12 26 4 10 6 1 8 19 Voorburg 6 06 12 11 5 46 s lUAVFMUf i 6 7 40 8 10 65 12 5 2 3 57 5 Ml s Oudewater 8 3Ü l I 11 9 31 V oerdPU 7 52 8 23 10 57 11 06 12 66 4 5 9 25 Harmrieu 8 16 12 51 1 30 3 4 9 20 Until III 8 9 8 10 50 12 35 1 10 2 35 3 35 h U 9 Msinii M over Harmclen 7 15 10 15 2 20 8 30 Ulrc ht 6 45 8 25 9 40 11 20 luaita Ui ik vna IJiiiikiniiil