Goudsche Courant, zondag 18 september 1870

1870 Zondag 18 jqilcnilici N 947 GOUDSCHE COUEANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VKIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 frouco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k öO Centen iedere regel weer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De insending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving De BüKGEMEESÏbR van Gouda brengt bg deze ter kennis van de beUnglicbbeüden dut door den heer provincialen inspecteur der directe belnslin en tui te Rolterdiim op den 12 Sepleinbet I87U ia executoir vcrkianrd liel kohier vun tiet pateutrrgt over bet diensljiiur 1870 71 l kwnrtftnl Dat voormeld koliier Ier invordering is gesteld in handen vun den hier Oiilvniiger dat ieder daarop voorkomende verpligl is zgnen aanslag U i den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van drie niaanden binnen welke de reclames behooren Ie worden ingediend Gouda den 15 September 1870 De Burgemeester voornoemd VAN HEKtJEN IJZENDOORN De sluiting van het zittingjaar 1869 70 der Stateu Generaal die heden plaats heeft geeft ons aanleiding om kortelyk na te gaan wat dit jaar beloofde en wat het gegeven heeft Spoedig na de opening dezer zitting werd een groot aantal wetsontwerpen door de regeeriiig aanhangig gemaakt zoodat het voorzeker niet aan haar te wylen is dat ook gedurende dit jaar zooveel onafgedaan bleef wat sedert lang dringend voorziening eiselite Onder de ouafged ine wetsontv erpen toch telt men die tot regeling von het hooger onderwjjs en van de banken van leeniig tot afkoopbaarstelling der tienden tot regeling der schutterijen der bewaarscholen van het vestingstelsel tot vaststelling van het wetboek van strafvordering tot invoering eener inkomsten belasting en afschaffing van de patentbelasting Met uitzondering van het laatste waren deze allo i reeds lang aan de orde en is van de lav sten reeds vr algemeen de urgentie aangenomen Van waar komt het dan toch dat zij nu wederom tot een nieuw zittingjaar worden overgebracht en er nog even weinig kans bestaat op een spoedige behandeling dezer aangelegenheden als toen de behoefte aan nieuwe regeling zich het eerst deed gevoelen Waar de regeeriiig zulke doorslaande bewjjzen van werkzaamheid gaf kan het niet anders of de fout moet bjj de Stateii Generaal en we bjj de Tweede Kamer worden gezocht Is dim daar gebrek aan werkzaamheid waar te nemen V Eeu korte vermelding der vooriiaanisto aaiigenomeii wetsojitwerpen nl dimnip een voldoend antwoord jj en De agrarische wet de suikerwet die op het armbestuur de postwet die op de grondbelasting en tot instelling van het college van zetters bü de directe belastingen tot regeling van het onderwjja in de beeldende kunsten tot intrekking van een paar artikelen der wet op de loterijen de veeartsenjjwetten en eindelijk de afschaffing der doodstraf zyn allen gedurende deze zitting aangenomen zoodat ook over de werkeloosheid der kamers niet te kingen valt De voornaamste reden dat zooveel wetsvoorstellen ouafgedaan zijn gebleven moet worden gezocht in de omstaudighad dat de tweede kaïucr ook nu weder een groot gedeelte van het jaar wjjdde nan de begrooting meer dan 3 maanden hield zy zich daarmede Ix zig en hoewel wjj een grondig onderzoek daarvan voor onmisbaar honden is toch het daaraan besteede tijdvak veel te ruim en kon het aaurnerkeljjk worden ingekrompen wanneer na het nauwkeurig onderzoek in de afdeelingen de afgevaardigden konden goedvinden hunne bezwaren en opmerkingen niet andermaal in het openbaar mede te deelen De openbare beraodslagingen zijn het die buiten sporig gerekt en soms kunstmatig aan den gang gehouden aan de lijst der onafgedane ontwerpen het grootste contingent leveren Dat daarbij gevnegd moeten worden de herhaalde en langdurige recessen behoeven wiJ thans slechts ter loops te vermelden omdat wij daarover nog niet lang geleden ons oordeel uitspraken Door bekorting der openbare beraadslogii en en inkrimping der recessen zou gemakkelijk een drietal maanden meer voor de behandeling van andere wetsontwerpen zgn overgebleven en in dien tijd hadden de meeste onnfgedane ontwerpen wel kunnen afgedaan worden terwijl als de zaken zoo blijven de regeering gedurende het volgende jaar zou kunnen volstaan met de indiening dezer ontwerpen daar zij werk genoeg leveren voor een geheel zittingjaar Zoolang dit niet verandert on de spo on van verandering zijn zelfs nog niet te bespeuren zal alles den slakkengang bHjven gaan en zullen we over jaren nog steeds naar wetsontwerpen uitzien die leilerl jaren reeds door iedereen allernoodzakelijkst werilen geacht BUITENLAND Builcniaiulsch Overzicht De heer Thiers scliynt in last te hebben vredesonderhandelinjien voor te bereiden maar vooral eene s ioedige erkc nning van de nieuwe regeering in ïVankrijk door de groole neutrale mogendheden li verkrijgen Wilhelm bij de gratie jods koning van Pruisen schijnt zijn ingekankerdcn haat tegen de republikeinsche beginselen nit te willen strekken tot het voorloopig bestuur Ie Parijs en dit Ie willen beschouwen als niet bevoegd om vrede Ie sluiten Zoodoende zou de vrede voorloopig onmogelgk worden en alleen erkmning door de andere mogendheden zou in de ienswgze van den oudrn vorst verandering kunnen brengen of hem althans doen beiluileu om met de republiek te onilerhandelen Wij geven overigens dere besebotiwing alleen als gerucht ile Pruisische regeering of allhuns de rrrolulionaire lilsmarck zal wel moeien bukken voor hel ait accompli De republikeinsche Su cfe proiesleert reeds bij voorbaat legen de mogelijke vredelievende gevolglrekkingen die men uit de zending van Thiers maken mocht Dit blad dal als het nflïcieuse orgaan dir republiek bcscliouud wordt blijft lol wanhopig verzet aansporen Trouwens de regeering bigft volharden Ecne andere le ing heefi de Londensche I ai i Telfi raph Deze meent te welen dat Thiers de tusjcheiilioinst van Engeland wenscht te verkrijgen voor een vrede op de volgende grondslagen Prnukrijfc zou bereid zijn alle oorlogskosten aan de Duilschers Ie vergoeden lot een bedrag van 100 miilioen pond sterling op zekere voorwaarden de helft zijner vloot zon het willen afstaan en loestemmon in de ontmanteling van de vestingen Melz en Straatsburg De oudminisler zou in lasi hebben te verklaren dat de voorloopige regeering zeer goed begrijpt dat Krankrgk voor de misslajien van het vorige gonvernement moet boelen en daarom bereid is door zulke groote offers een einile aan hel bloedbad te maken Maar nooil zou men besluiten tot afstand van den Elzas en Lolharingen dan liever na den val van Parijs hot overige grondgebied stad voor stad verdedigd Hij ton levens de neutrale mogendheden moeten opmerkzaam maken op hel feil dat de tegenwoordige bewindtlii ilen gematigde democraten zijn die waarborgen geven voor de rust in de toekomst terwijl er grool gevaar is dal bij verdere halsslarri heiil van Pruisen de iillra s hen zouden kunnen verdringen hetgeen lul allerlei verwarring en beroerten zou leiden die 7rker hun invloed op het overige Europa zouden doen gevoelen Met blad hoopt daarom op toegefelijk heiil van ilrn kant van Pruisen Uel fort v iii ViiiiTiines is oniruimd daar het niet te verdedigen v as maar overigens is men bedacht op alle midilcioii van legenweer Men spreekt er van do cciiitu ii ipourbaan die binnen de vestingwerken ligt als iwcedf linie van defensie in ie richten en voorts de tralcn en liuiz n lo barricadeeren zoodal elke bir iiit en elke ijk eeu bloedig gevecht zou moeien kosien Hel heugl den Fraiischen nog hoeveel nioeiic en bloed de inneming van Piiebla in Mcsico gekust heeft maar zij vergelen daarbij dat hun ri chnl en lc vctl lnlddelen oiilbra ken uil de gele koiirin hun geloileren dunde met vmmme m