Goudsche Courant, zondag 18 september 1870

petn van die bL w ireu uilen de Dnilsthers e k impen hcbb ii 1 oeli ou het jiiminer ijn dut do wonderen v m I lnjs moeste ii geliisteid urdiii duor eui bouib iulimuil I injs it men uok iggcn inogc 111 spiji Kr Ir I n gerucht dut I lnistn Nipoleon opden troon illen herstellen muur lit t dinkbeeld iilleen is lo I aas dal hel dr motile ni l waard is er oorden ii er le ver pill ii De oflieieu e Provincial Cuinspimdem egt dan ouk dal ir met over gedacht oidl ich iii de biiiiirnl indsche zaken van Frankrijk le lueiigeii Vuil den ooilog gieii nieu B 0 hit oogeiiblik hecrschie er wiiiilslille luascli n di slorin vlagen Uit Sedan wordt gemeld dat vele gevangen Fruiuolie soldaten uf naar België of in de nclituig van Parijs ontsnappen l e vungst nus duar ook co groot dut volkomen arsluiung li jnn onniugilijk u is Door tusscheiikomst der Zwiiser che burgers inogi n de inwoners van Straateburg thans de s tad veri ilrn Voorts verneemt men niels dan eemgi bij onilirheden omtrent de vorige apenfeiun Hel irrriad van I non schijnt alleen aun di ii gtnernal Tlieninin te moeten geneleii worden nieimnd was in t geheim De Noorderspoorneg loopt met verder dan Cliantilly oodut het postverkeer alleen mo elijk is langs Kouuin en Amiiiis heldeen 12 uren verirugiiig geeft Volgens tijdingen uit Florence heifi koning Victor Emanuel een eigeiihandigrn brief iui den pms geschreven om het binueurukken der Itaiiaan o hr iroe pen op ijn gebied le rechtvaardigen In den brief wordt ge egd dat oo de koning met tol de e bezetting hud besloten ni f R A N K R IJ K Volgens den korre pondent an de Tiiiies had mniirschalk Mac Mahon vóór dtn slag bij bedaii ilr Duitaohers op zijiie hielen zondir dat hg er iets tan Wibt liet WJ8 alsof ziju onilerbevelhebber wedijverden in onlokwaamhud Fuilly en zijiic jeneruals tvnren de oor aak vun di nederia ig bij Reaumtiit maar hij verdient mei dai leeuwennandei l in de berispinit Jut hem wordt toegedeelil hij was slechts ctn onder de velen Was hij bij Itiaumoiit naUlig Dutroc was even zoo strafbaar hij Dou y waar hij in pi I lts van naar arigii in le snrik n om vin Aam over Moiitmuly naar Met ie rukken stil hield om f eeu bal te given n V t in den hemel kon u benepen op zulke üogeiiblikken een bal ie gevui vroeg de correspondent verwonderd imn een kolonel van hi t corps Uucroc ij gu n een bal was hel antwoord omdat ersclieidenejonge dames van Sidun ons bezochien Ook de Figaro behoort onder hel groote aantal bladen dm ue keu o van licl gouveriiement in den persoon van den heer lliiizs voor hel volbrengen dergewigiigi lutervenlie misMe een gelukkigen greepnoemiii Frankrijk zegt hel bind iral nu te Londen St Peteriburg en Wecneii een ainbassiideor hebben naar wieii ern lig geliiiBleril zul wurdeii Zoo hel met onmugclijk is den vrede le verkrijgen al de heer Thiers ilieii verkrygen V ii zullen nooit dtn beker van de schande drin ken Men zul ons kiiniien doodeii maar ons oiitcereii nooit De heer Thiers dnagi een rranich hart in zich om hy ou de eersie yn om aan Europe even als aan Fraiikryk le ziggen liever den dood dan eene luaglieid Lene karavaan van elf pirsonen heeft den MontJllaiie l legrn en werd denzelfnen avond aande irandsMiilils terugverwacht Dtn volgenden dag toen de eigenaar van de Grunds Mulels S 1vam louttel niemand 7ag terugke ren oud liy om beiieht naar Oharaoumx hpoedig kwam men 1 lot de ekerheid dut tgditilt gezelschap spoorloos was virdwenen Oogeiiblikkelyk werden gnlscn naar alle richtingen uttgezoudeii doch zonder het minste gunttigt gevolg Uil l arys wordt nan de Tiiiies gesohrcvtn dat np nlle voornuine stutiuiis tiisschen l arij en Auiiens I de vFntlers gebarriradei rd zyn en schictgalui lu de muren zyn aaiigebraehl om den ulilantn het wegnemen van het malerieel der stations af te leereii Oin de Civulerie in bare bewegingen te belemmeien hiefl men in den omtrek van de hoofdstad den tronk van de omgehakte boomeii cherpafgfpnnt De grathien van de forliticulun worden met ontnlofbure malerii n pevuld waarvan ter gelegener tyd leu doellrelteiid gebruik zul gcinuakt worucu o CSZJ r ENGELAND Omtrent hel jongste kortstondig verbhjf vnn de priiistii vau Orleans ie l urys bevat de übseroer eenige by onderheden omtrent de ware toedrucht der zaak Duaruil blykt d il nai at Zondag avond 4 Sept hel btiiclil valide Fnrysche revolutie le Brussel was aaiigekomrii oniniddelyk door den hertog van Aumale den priii van Join ille en den hertog vnn Cli irirts een familieraad werd gehouden ten gevolge uaiirvuii y ich naar l ary begnven i iar l in8dag ochtend aangekomen lieten y de luien van de loinmissie voor dt verdediging van l urys vun hunne komst iiiiormeertn onder le kenncngtving dut naar hun oordeel door den val van het kei erryk het besluit hunner verbaiiiiiug was De prinse i verlieten d iarop weder de hoofdstad nadat alleen de hertog vai Churtres des avonds een snellen rid door l ary had gemaakt om de stad eens te zicu waar hy sedert yn h ja ir niet mtir geweest was en wachtten le Calais de besliising v m den ministiiraiid af Daar ontvingen zy eene dtptehe wiinr lil siibslaiilie hel te Vurys zelf rieds gigeven advies werd herhaald De prinsen keerden daarop ii uir riigelnnd Itrug eii liei voorgenomen vertrek VIII iiii graaf van l arys na ir FriiiNryk werd ook xjorloupig uiigesteld De Obvrar besluil mil de opmerking dut hcl gedi ig der priii ni an Orie ins in de e motyclyke zank ovtreeiikonislig de politiek is gewetst die zy nllili leeds liebbni ge olgd om per ooiilyke consideraliiii nnii hel elicyn ven hun vadert iiid ten offer te brengen DÜITSCHLAND De Slau i Anzeiger bevat ten npport vnn graaf ïon Biainirck an den koning uil Do ichrrv dd 2 Sepi Volgens dal brriulii hail de vi iaf den 1 Sepl iin ondeiboiid van un uur met kei er Napoleon Dl e Irachile gunstige capiUilatievuor aarilen le bedingen irnaf van Bismarck wees alle bespickingen ov r de uiver mililaire qnipslie af t i vroeg den keizer of hy ook over den vreile wilde onderhandelen De keizer verklaarde ais gevangene daartoe niel in De kei er verlangile dut het ri in jche legei iili over de Belgische gren en zou nuigm begeven om daar ontwapend le worden draaf von liisinarck uilde daarin met trtdeii De ktizer biklaagde zith over de rnmp van den oorlog tii gaf le kennen dat hj lm noring nitt haft gnnld ilnrh dat hij door de optiihare mttnmg nr toi gedtiojiijm lean Daarop geleidde graif von Bismarik den keizer naar Bellevue waar ook gener ial iinpll ii a inkwam Hier kwam de lyding dut de koii ng den keizer eerst wilde untmoetin na het sliiittn der rapitnlilie WMirop elke hoop op liet vtrkrygcii van giin tiger voorwa irden voor de capitulatie by den kei er verilvveen De boiidskanseliei sthetst de houding van Wimpffen znoniede der niidtre geiienals ils eer waardig Hel inwilligen van het onl lapii ib r officioicn op hun cerewoord werd met levendige rkcntelykhi id nungeiiomeii Als ene merkwaardige zinsnede iii dit lapport wy t de ctficiensi Noord Diulv he Allg Xiil up de verklaring vau den keizer dat by den oor log niet hnd gewild maar onder den druk der openbare opinie er toe gtnood iakt was geworden De e verklaring zegt het blad is dubbel bclaiigryk Als de keizer zelf verklaart dut de openbare opinie by htm ie lande den oorlog eisclite hetgeen trouwens in het wetgevende lichaam in dedagliladen en op de slniten duidelyk genoeg waa dan moet men wel tot de conclusie koinen d it Duitschlaiid loh tegen de herhaling vau ilergelyke afdwalingen der openbare opinie mdet beveiligen en dat du met anders kan dan door de Franschen Tan den Kyii terig le dringen Dat de keizer verklaart deii oorlog niel le hebben gewild is bovendien van bel mg ilewyl hieruit blykt dat zelfs eene üoo krachtige hand als de zyiie niet in staat was den oorlog tl gen te houden eene reden te meer om nu by den vrede vuor Duilschland een kr icliiigen waarborg legen h ac Franse Aoe igen teeiMhen Naar aanleiding der vyandigc houding welkede Bilgische pers ni bet uitroepen drr republiek 111 Fiankryk tegtnover Duitschland aanneemt maaktC ii der currtspoiidciittn van de Kuhi Zt de opiiurking dat zy wil eens ten gevolge zou kunnenhebben dat men toch eindelyk de vraag eens in ovriwegiiig rnl nemen KÜk nut de neutraliteit vanBelgië oplevert In een hoofdartikel De Vanjier republieken de vrede schryft de I rm Corr o o Dewy e wa irop Frankryk in de toekomst geregeerd yn il en wil is slechts zyne inwendige gelegenheid wy Isbbru ons daarin niet gemengd enzullen het ook niet doen Wg hebben eeue verandering van regcenng als pryt onzer zegeprralniet gecischt ui kuuuen ous haar ook niet als zoodanig laten aanrekenen Vtjór alles komt het erop aan den overmoed van Frankryk te l arys alszyn hooldzetel te fnuiken en düiJr eindelyk het bewuslzyn le ikktu dat de rust vnn Europa metlanger ten speilbal kan zyn aan de luimen en denbeu elgeest van een zedelyk verbasterd volk Onsdoel 14 een vreile beantwoordende aan de bloedige oilers wilkt wy brachten en die werkelyk waarborgen oplevert voor eene zegenryke vredcs toekomst BELGIË Een correspondent van het Journal de Charleioi hangt een zeer donker tafereel op vnn den stand van zaken in Belgii De magnzynen zijn met goederen overladen en de haiidelsopcratien slaan stil De vreemde markt is byna geheel voor de Belgische nyverheid gesloten De groote fabrieken slaken of verminderen den arbeid De banken weigeren ieder voorschot het i icusseereii van wissels op Frankryk IS onmogelyk Ver ebeidetie kolcumynen werken nog slethls vier dagen in de week Honger en ellende bedreigci de bevolking Daarin moet bytijds voor ien v orden want zegt dt bedoelde correspondent hoiige is een slechte raadsman en de verstoring van ue openbare orde zou op dit oogeublik ook i politiek gebied een ramp voor België yn Hy geeft ten slotte den raad om openbare werken te doi ii aanleggen ten einde op die wys door arbeid brood le veisthaffen De l r ttirmir erkeiii dat de bezwaren in het Jeiiiiial Ie C iarhroi geopperd niet van grond ontbloot zyn en geeft uun het gouvernement den raad de zaak in ernstige overneging te n men BINNENLAND GouD 17 Sfptemufr De subcommissie voor de lotery van t Roode Kruis in October te sH igete houdeu beslaat alhier uit de Ileeren Mr A A vnn Bergen IJzendoorn Mr J L A de Grave T P Viruly en J Droog1 III ver Fortuyn De lyslen voor loten en pryzen worden by de ingezetenen aan huis gepresenteerd D belangstelling in de c goede zaïk is alhier oo leviiidig dnt wy niet twyfelen dat ook de deelneming lil deie lotery naii ienlyk aal zyn Kerkvoogden en Notabelen der Hervormde Gemeente alhier hebben met t oog op den gunstigentiicsland barer ünancKii besloten het traclement vnnelk der vier predikanten met honderd gulden te verlioogcn De eerste kamer iiieft Donderdag het wetsontwerp tot afschiil iig dei doodstraf aangenomen met 211 legen IS slemmm De heer Taats van Amcroiigen was afwezig I our slemden do heeren Cost lorddi V Beek Vollciihoveu Joost v Vollinhoven deerlsemn Hein v Swinderen Viruly v Itylandt l onrkeus bmil Eysinga v ïwisl Viisihoor I lansen v d l utte Kahusen Stork Siliot Nobel Huyduoper KoiiKyn Verscliuer en egiu de betren lleng l v l allaniJi Sussen Blan