Goudsche Courant, zondag 18 september 1870

MMW tllllin ir Jen drtjc der openlikt Wiis I orilen dubbel l elangrijk du üpei j eise Ue libHiiin in e opinie lielgeen de dagbhi k genoeg v dnn koineo i it Duitach vuD dergel ike iifdwa ft beveilif Cl r de Fra I de kth t ivild i U dat eell met in ilii eue rc cn i liland een n eu dat schen Tan r verklaart bovendien een e zoo X 118 len mcf c kraeiitigen e woelingejj Ie eischen iiidige houling welke il roepen de republiek hiand aannipnit maakt de Jiültt Zt de opgevolge t u kunnen Ijk de vrsAg eens in de nevraliteit van i e Fnrijze republiek r i Corr p o De geregeerd e gelegenen toekomt ne inwendi ene veranzegepraal niet grknengd M hebben ris onzer baar ook o t ah v uo t alles It mt hei er Parijs als 1 rankrijk l i lüT einde ijk hel lie ust van luropa niet II de luio en en den rba9terd olk Ons ende aan i b bloedige li die et elijk aarrijke V redes poekomst E Charleroi den tiand met goestaan stil Belgische staken of eren ieder op Fraiikijiien Her Honger larin moet bedoelde t Journal c eet op van gazijiien tg clsopcratiëo eiieel voord te fabriekei iiuiiken we n wissela iMie koleno lil de weel v ilkiug E nt zegt an en OU op dit arap voor om opende op die n in het rond oiit den raad na iam HJechle bare orde bied een oite den raa I n len ei rliaffen de bezwa niet van o II vernemen te nemer UMIIEB l Koode nat alhier Jllzendoorn J Droogni prijzen resenteerd Ihier zoo Ie deeliie loterij van liuüileii ba n liergen Viruly en oor loten huis ge za ik is II dat ook zal zija rmde Ge ïunstigen fnient van en te ver t wetsonljmen met van Ame 0 I der Herv ig op dei I Il het trac 1 Ullll l ll gul iiilenlag h ir f ami ge neer Taul slcindin jle heeron 1 iioveii loeit V Vol wiiiili en Viruly Kysmga V Twiai iic Hahu en Siork I iiicijii Vi Bidiuer en liiindl Sinien W keuhcym Cremeri Michicla v Kesscnich v Nisprn T Kheraen Messu hert v Volicnhovcn lieercnbrock de Voa v Slecnwyk Harlsen v d Lek Sassen v Yiselt Sehimnielpenninck d Oye Pité v Meeuwen Fhilipse Daarna is de vergadering gescheiden Deze beslissing achten we alleen diarom ran gewicht omdat de feilelyke arschatTing dezer siraf sedert tal van jaren thans is gewettigd en omdat het aantal dier slechte wetten die alleen nog maar op het papier besnmn maar die geen plaats meer vinden in t rcchtsbewusizijn van t volk daardoor alweder met eene verminderd is De miliciens der verschillende lichtingen be i r n S7 lJ i i uen jzp u eigende week successievelijk met onbepaald verlof huiswaarts keereu Naar het Mgnm Dagblad verneemt zullen eerlang de buitengeuone oeieniiigen der schuiterijen worden geslaakt Nu het dreigend gevaar voor het oogeublik is geweken weuscht de regeering onze rustige burgers niet langer in nering en bedrijf te sloren De heer Baudin Vransch gezant te s Hage beeft ziju ontslag ingediend Het voorloopig bestuur in Frankrijk heeft het nntslng aangenomen Wij vernemen dat de iniaisler van Binnenlandsche zaken op de bcgrooiing vun 1871 eenesom van 266 heeft geplaatst Ier legeinocl komiug aan de administratie der Hervormde Gcineenlsalhier voor het verlooilen der geschilderde glazen dat sedert ern paar jaren aangevangen is en defioancicele krachten der administratie te boven ging Aan hel verslag Tao den minisier van Binnenlandsohe zaken nopms dsn staat der lagere scholenover 1868 oitinngs bij de kamer ingediend ontleenen wy bet volgende Op het einde van 1868 was het gelal opeubare scholen voor gewoon lager onderwijs 2183 voor meer uilgebrclil lager onder vijs 407 wijzende op vermperilpring van 6 scholen in dat jaar Het getal gesubsidieerde bijzoiulere scholen voor gewoon lager onderwijs was 29 voor meer uitgebreid 125 of 1 mioiler dan in 1367 hei getal niet gesubsidiecrde scholen eindelijk was voor gewoon lager onderwijs 355 voor meer uilgebreiil onderwij 576 of 15 meer dan in 1S67 Voor gpwoon lager onderwijs wareo dus in het geheel 2567 en voor meer uitgebreid 1108 scholen of 20 meer dan in 1867 In Zuid Holland was over het algemeen het aantal scholen voldoende voor de behoefte Het aantal leerlingen is gciluremle dat jaar toegenomen De aanzienlijksle toename valt op Ie merken bg die van 6 7 en b jair Ook de leerlingen beneden te jaar waren met een enkele uitzondering geregeld luegenoinen Daareniegen waren de leerlingen boven 12 jiar geregeld iu minder annial tegeiiwoordii In het getal leerlingen by de gesubsidieerde bijzondere scholen kwam weinig verandering Bij de nietgesubsidieerile bijzoiulere scholen was hei cijfer der leerlingen grooler dan in 1867 Op den 15 October werden de scholen bezocht door 208335 jongens en 19024 2 meisjes of 4187 jongens en 5022 mei je8 meer dan in 1867 Over hel ongeregeld schoolbezoek werden wederom vele klachten vernomen Het deed zich het ergst voor in de provinciën Noord Holland NoordBrubaut en Zeeland het minste in de provinciën Drenthe en Grouingen Hier en daar waren reeds middelen aangewend om het schoolverzuim Ie verminderen D avondscholen werden door de leerlingen der dagscholen weder het drukst in den winter bezocht Op den 15 Januari lelden zij 37688 jongens en 15578 meisjes terwijl ISOSSjongensen 6705 meisjes op dien datum uitsluitend van de avondschool gebruik maakten Ongeveer de helft der schoolbevolking ontving kosteloos onderwijs De invloed van het heffen vnn schoolge op hel bezoeken ler school is moeiclijk na te gaan en niet in het algemeen Ie beslissen Terwijl het in sommige gcineeiilen bepaald nadeelig werkle bleek het in enkele andere meer een gunstigen invloed uit te oefenen De heffing op lange termijnen wordt uanbevulrn Kr waren 207 scholen voor volwassenen met 38 l onder ijzers n S8 onderwijzeressen Zij werden bezocht door 632a mannen en 489S vrouwen Ilii onderwij enil personeel neemt van jaar tot jaar in bekwaamheid en grschikiheid loe Het hulppersoneel was op verscheiden scholen nog ontoereikend vooral des winterm Het onderwijs in alle vakken geeft reder tot te vredenheid laudbouwkuiMlo was nergens als afzonderlijk vak opgenomen het onderwijs in de gymnastiek neemt toe ook op het platteland begint het nut van dat leervak meer te worden ingezien Het teekenonderwijr werd slechts op enkele scholen opzeltelyk gegeven De ineerdere gelegesi d om onderwijs in de vrouwelijke handwerke i nivangen werkte in vele plaatsen gunstig op he i olbezoek der meifjes De geachikiheid der oneer ij ieressen liet echter somtijds vry wat te wenschen over De Haagsche couranten bevatten de volgende oproeping Vredebond afacbuw ïou lej vorlog on zijne gruwelen ia nooit zoo levendig geweest als in deze dagen Die afschuw moet levendig blijven ook wanneer de vrede weder zal gesloten zijn In de openbare meening opgenomen moet hy zyn invloed uitoefenen op alles waardoor verstoring van den vrede kan worden voorkomen en de oorlog lusschen beschaafde volken als onmogelijk gemaakt De ondergeteekeuden wenschen daartoe mede te werken Zij willen aan dien alfschuw gelegenheid geven zich te doen hooren in een gemeenschappelijk protest Zij wenschen dat aan de pogingen van die builenlandsche Vredegenooiacliappen wier streven sympathie verdient inatemniiig betuigd en nie lewerking verzekerd worde door hel Nederlandsche volk Maar zij wenschen ook dr liie iistemraing en die medewerking met alle ware vrienii n des vredes in het builenlnnd gepaard mogen g ian met een ijverig pogen ten einde in ons land te doen al wat gedaan kan worden om de voordeelen van den vrede zoo nilgebreid eu zoo duurzaam Ie maken als mogelijk is Zij hebben zich tot dat doeleinde in een Vredebond vereenigd Zij doen thans een beroep op allen die hetzelfde verlangen om tot die voreeiiiging too Ie treden Zij bieden daarlne aan belangslellende ingezetenen van s iravenhage de gelegenheid aan in eene bycenkonist te homlen in het lokaal op den Fluweelenburgw il n 23 op Dinsdag den 2ü Sepl ISVO des avonds Ie 7 uren In die biji enkomst zal het reglement medegedeeld en zullen voorsielli n gedaan worden beltiiïnnde de aiiildelcn die kuniicn worden aangewend om de vereeniging in ruiineren kring vriichlbaar te doen wpiken s fi ia ven hage deu 12 Sept 1S70 Mr i A Jolles voorzitter dr J 1 F Wap oiidervoorzilier mr IJ v Kok Aiit Moens secretarissen F N de Charro pcniiMigineesIer Ph J jkchieiic dr P Bln ker Jhr mr J J de Iu Hasseconr Caan W Boers jhr 1 P Cornets de tiroot v Kraaijcnbnrg Loon Knihiven jhr mr W T Gevers Deynool mr B H M Hanlo dr M P liimlo J B M ixwils A J lüko mr J M Smits jhr C v Sypesieijn W Vaupcl Kleijii dr A Vrolik VV J v Zeggelen B halve Ie Amslerdam is ook Ie Cjues reedseen vreilebunil opgerielil Een iül lal Icdrii tradtoe Ër zijn adressen getcekcnd aan den koningen de siaten generaal Te Oiidewaler is met byna algemeene stemmendoor de ieilen der hervormde gemeenle besloten het nieuwe n plrraeni op hel beheer der kerkelijke goederen en fondsen aan Ie nemen Te Boskoop werd door tien jonge meisjes voor het lioode Kruis fiecollecleeid het bracht 111 95 op Tüiaal is uil Boskoop thans reeds ontvangen ƒ 364 601 8 uittreksel uit de Memorie van toelichting op den staat van begrooliiig der Ink en Uitg van de Gem Gouda voor de dieuat van 1871 INKOMSTEN Hoofdstuk 1 1 1 Het batig slot vau 1869 34592 Van welk saldo als eerstepost op de begr van 1870 is uilgelrukken ƒ 3087 205 lerwijl door B W wordt in overweging gegeven om ilaarviui beschikbaar ie stellen eene som v 23i 75 om daarinode Ie voldoeneou gideelle Ier uiig Ier be injiling waarvan op de begriiüling V 1870 ene geld lii ii is gebr V 62S75 en die dan sleehls voor 23875 26902 20 39Ü00 zal behoevnn te worden aangegaan Blyft 7630 25 Zijnde ƒ 4543 04 meer dan daarvoor op vorige begroot ing a uitgetrokken HooiJstuk 2 Afdeeling 1 2 1 De post is verhoogd met 241 23 opgrond dat de hoofdsom volgeus bet kohier vau 1870 bedraagt ƒ 20894 82 Onder dat bedrag is niet begrepen de hoofdsom der grondbelasting van de perceelen die gelegen zijn in de aan de gemeeute Gouda toegevoegde gedeelten vau de p dt j g ic r ii E jcL fa o ein liet bedrag der opcenten is verminderdmst ƒ 0 06 De hoofdsom bedraagt 1209 16 3 Het cijfer is vermeerueru met 307 40 nlzoo de hoofdsom der kohieren dier belasting dienat 1868 70 bedraagt ƒ 31124 64 daaronder is begrepen 664 15 door de byvoeging van een gedeeltevan Broek en Stein Afdeeling 2 5 1 Het cyfer c der personele ryksbelastingis verhoogd met ƒ 1180 64 in verband met het bedrag van de hoofdsom en de rijks opcenten op diebelasting welkiï volgens de kohieren van 1869 70 bedragen 37349 57 Afdeeling 3 6 1 Het cijfer voor plaatselyke directe belasting wordl met eene verhooging van 1000 voorgedragen waarlegen geen bezwaar bestaat alzoo hetgelal belasting betalende inwoners door de uitbreiding dezer gemeente is loegenoinen Ingeval de raad zich met dit voorslel ereciigj ral het daartoe betrekkelijk raalsbesluit aan s konings gordkeuring worden oiiderworpeu Afdeeling 4 7 1 De post opbrengst van brug kaaihavengelden enz is verhoogd met 42200 Onder dezen post is begrepen a Het tolgeld aan de zoogenaamdeIlaastrechischebrug in verband met 1869 geraamd op 3400 i Het doorvaargeld aan het Moord che Verlaat wordt met het oog op demindere levendigheid geraamd op 600 c BelaKling op de vaart door de gem Ier vervanging van bet suhutgeld can deUsselhaven en donkere sluizen en van de gabel voor het tievaren van de Turfsiugelgracht wordl geraamd op 46000 50000 8 2 De opbr der Waag is verhoogd met 100 In 1869 beliep de ontvangst 1166 66 S 3 Voor de opbr van marktgeld i8 2üO minder voorgedragen dan bij de begr van het vorige jaar In 1869 werd ontvangen 3752 27 4 De opbrengst wordl tot hetzelfde cijferuilgetrokkeu als bij de vorige begrooliug In 1869 werd onlvangeii 1903 doch dit jaar was desterfte buitengewoon groot 5 lie cyfer voorgedragen voor outrang vanleges is gelijk aan dat van de vorige begr Deopbreugsl in 1869 beliep 264 een gevolg vau d menigvuldige huwelijken die op buitengewone dagenwerden voltrokken doch daarin ia geene aanleidinggevonden om er een honger cgfer voor uit Ie trekken 1 6 Het schoolgeld op de Lalynsehe sehool bedraagt 50 voor eiken leerling De geraamile ophrpntjsl die met 50 is verminderd slaat in vcriiand met hst gelal leerlingen die ten getale van 15 vau het onderwijs gebruik maken IS 7 Het schoolgeld op de gemeente Burgeravondschool is tot hetzelfde cijfer als bij de vorige begrooliug uilgcrokken Het bedraagt 3 per leerling en wanneer meerdere leerlingen uit een huisgezin de school bezoeken voor ieder 2 Het getal betalende leerlingen wordt begroot op 62 en wel 16 a S en 16 a 2 In 1869 werd er 144 50 ontvangen 14 8 De niniing der opbr van het schoolgeldop de lagere scholen is verhoogd met 297 gegrond op hel getal leerlingen dut iedere schoolbezoekt zijnde Voor dn lusschenschool 290 leerlingen ii 4 80 sjaars 1392 Voor de burgerschool voor jongens 210 loerlingen a 12 sjaars 2520 Voor de burgerschool voor meisjes 120 leerlingen a 10 20 sj iiirs 1275 Voor de jonfcejufvrouwcnachool 87 leerlingen a 30 8J are 2610 Te zamen 7797 In 1889 werd ann schonlgrld geheven 7794 60 15 9 Het gelal kinderen voor wie schoolgeldbetaald wordl is grraainil op 20 ii 4 80 per jaaren wordt daarvoor milsdien hetzelfde bedrag als by de vorige begrooliug nilgelrokken De opbrengst iu 18611 beliep slechts 69 90 fWiirill n ivol il