Goudsche Courant, zondag 18 september 1870

Laatste Berichten Brussel 16 Sfpl De Momteur heeft liet iirlikel uit de Kvht Zett ovrrgeiiumeii wnnrin uordt erkend dal de Duitache gekwetsten iii België n iar eibcli behandeld tordeu I e Miotle verzekert dat de heer Tachnrd in last heen bet Bcigische gouxrneinent e polsiii leii n nzien vau tie erkenning van het voorluopig beuiiid in Frankrijk De heer d Anethan muet griirilwoord hebben dat fielgic het vuorbield der mogendheden a volgen die de nrutraliieil van licl Belgische grondgebied uaarburgen De lieer T ichard heeft verder lu tast te bepru P i of hij V i ii mi doen iieelnemen aan jiugingen hi het belang van den vrede De verschillende bepiliiigcn an hel koiuiiKlijk besluit van 14 Maan I8 7 hein f mie de vt p iijn op nieuw lu uerking gelredeii De doonuir van vee vleesch en ilval is l ings de uuiiielijke iii uid lijke grenzen wrbuileii Brussel Ih Sept De Fcho de JinuMts ineldl dat MacMahon Ie Bouillon is a mgekumen 11 j nerd vergezeld donr baron de Cha al De Indi endance meldt uil Berlijn vanden ISden Volgens een lelcgram door de Ainerikaansche legatie alhier oiili ini eii oHile binkknileder Duilsche havens m de ÜO tiee sedert 11 S pt opgeheven ijn P r S 16 Sepl Liideiis ineilideeluigen van den niiiiisler ygn Hrtiistsi lie verkt miers Ie Creleil gezien en srhijni de vijandelijke vuorhuede Ie Neuilly sur Marne te ijn binneiigerukt Particuliere berichten melden dnt de i ij indelgke verkenners ook te Corbeil zijn gezien Een aanüienlgke troepenmacbt zou gisteren avond Pirijs verlaten zoodat men heden een geiechl tegemoet lei Hoofdkwartier te Meaux is September Officitele déphlie De vijand heelt er chilleiide kuiistH erken laugs de u rgen en spoorwegen na ir Parijs geheel onnoodig doen pnngen Onze vonrlmarsch kan daardoor geen uur uurden vertraagd FIOreDCe 15 Sept Ken escadron lanciers dat eeni erkenning maakte sliiilte op S kilomelers van Bome plotseling op de pauselijke voorhuede De lanoiers werden met geweerkcgeU begroei larup ZIJ de piuuelgke ouaven chargeerden en lul den aftocht dwongen De zounven lelden 3 dunden en 2 gewonden de lanciers 1 i uode en 3 gewundeu Het Ilaliaansch eskader ia te C ivitn Veccliia aan gekomen De divisie Angioictti i Velletti verino delijk nog heden bezetteo Oe Italiaaniche troepen worden door de bctolkiog allerwege met toejuiching ontvangen Berlijn ie Sept Wa I re dentr Journal m Al het volgende bpenbaar Gisteren ontving de koning van Saksen een telegram van den kei er vao Busland luidende elilu Als blijk van hulde aiiii uwe dappere roepen neem ik de vrijheid uueu zoon den kroonprins mgne militaire Si üeurge urde tweede klasse te schenken die hy zoo wel verdiend beeft door uwe soldaten op zou schiilererde wij7e ter overwinning gevoerd Ie helilieu Uwe inajesleit moge naar ik hoop hierin edi nieuw bcuijs vinden tan mijne aehiing en vriendsehap Parijs 16 S pt Vgaudelyke verkenners bevinden zfh i i Ie ojislrekeii van Viileneuve Dammartin en Plessis zg worden op den voet gevolgd door eene koloniie van iOUU man Kene andere kolniine lO ÜOU man slirk bevmdl ich ie Vil Icrs Cuteret Nanteuil en Soissoiis zgn door vgnndelgke ruilerg omsiugeld Paiiii uliere berichlen duen vermoeden dut de Prunen aan den kant van Vincennes den nanv il uilen beginnen De circulatie langs den spourweg van Orleans is nog rg Parijs 16 Sept Een eorps Bidensohe troepen van 5000 man met 20 stukken ge chul heefi eergisteren na een klein gevecht met de chcrpschullers en nationale ginle Luliiiar be et Hel genoemd korps heeft Ie en middelen en fuurage gere uireerd en IS den volgenden d ig naar Mulhouse vertrokken Ken persoon die den i de er uit Metz ia gekomen zegt dnt Bi aine 75 UOU miin bg zich heefteu van het noudige proviand vuor ien is Volgens een leligram uit Puiiiainebleau giite ourcelles Pruisi ciie ulilanen aangekomen Zghebben bg de boeien havci gerequireerd eu 13 mangevangen gennmen De acherpscliuurra hebben hun init sncei s op den eg naar Gnigues ciie hiuderl i ig gelegd Berlijn 16 Sept D lenkanu cli ge ant alhier hieft olfieieelx mededecliiig uiitvuiigeii dat de biokkidc van de Weser en Kllif maur ook allecu van dn beide rivieren is opgi heven Posterijen De Diret eur van het ostkantoor te Gouda brengt ter keunis van het publiek dat de buslichtingen van hiden af ten gevolge van de gcwgzigde dienstregeling op den Khgnspoorweg zgn bepaald als volgt In de nchliug naar Rotterdam en des lorgoiis ten 7 iO voor Moerdgk België enz I0 1060 s middigs 1 10 3 45 s avonds l lü 9 10 lu de richting naar Vtrecht jiimterdam enz s morgens ö 10 10 ÖO beursirein s middags 12 1 50 saiuiids 5 50 8 Vüor de lyn naar Ilnge smoigei l 10 0 smi l m 4 en savoiids b 40 blgveinle hel verirek van de Postboden naar de uuliggciide Dorpen onveranderd De Diredenr voornoemd E VAN DtN BUANDELEU Gouda 15 Seplemher 1870 BurgerlijJce Stand di uolt 14 d jt Aliila AgüLH Maria ouders J van dti Puvoorüt ill A J Mtflkert 15 Leonsrdus Wllhthnus oudirs J G Versnil en C D Boer 16 Oiua Cathsrina ouders 1 Ziiidnyk ea J A Hoblmrt Oituiiui h 14 Sipt 1 Bor t 6 IB 15 S G hieIigor d w J VI vaa Gustc l 22 m ADV£RT£NTI£N Il VIJF en TWINTIGJARIGE è C G 4N nui GARDEN i H W LIETH Ondertrouwd J J VERDRIES ii J W F VA VUGT if GouüA 15 Sept 1870 yj Gouda 17 September 1870 m Oïl Nieuwe © chouAvburg tan ROrTEUUAM DlKbLIIE FRITS BOUWMEESTER Comp Bovengenoemde Directie verwittigt Lot geeerde Goudsche publiek dat zij voornemens is gedurende den winter EENIGE ÏOONEELVOORSTELUNGEN te geven vaststellende lvVi 1 REPRESENTATIEN in de maiind aanvangende ZONDAG 25 SEPTEMBER e k in het Schouwbnrglokaal TIVOLI Spoorstraat alliier Te geven Voorstelling ol MISDAAD en DEUGD Beroemd dnuiui m S bcdrgteii Na hetzelve Twee Ziele eii één Geilaclilc of Twee Lijken zonder Graf Klmlitige Vaudeville lil 1 bedrgT De Hoofdrollen te vervullen door den Heer FRITS BOUWMEESTER en Mev CRISTINA LARONDELLE ENTREE 40 fents Gouda 1G September 1870 MEN VRAAGT EEN BOERENARBEIDER die met MELKKOEIJEN kan omgaan tegen vast werk en goed loon adres franco of in persoon bi den Uit ge er dezer Vmrant Rooilc Kruis Comité Gouda Sedert de laatste opgave is door ons ontvangen van de schoolkinderen te Moerkapelle 7 van diversen 77 door den Heer R van de Kinderen der openbare armenscholen ƒ 19 28 3 door den Burgemeester G A M vrijwillige bijdragen van de Ingezetenen der gemp nite Langeruigeweide ƒ 53 25 en die van Hekendorp 38 72 door den Heer H F R eene gift namens Vrijmetselaren te Gouda 52 50 Voorts maken wij melding van de ontvangst van N N een pak oud linnen door den Burgemeester G A M van de gemeente Hekendorp ld door id van de gemeente Langeruigeweide ld van Mej B een pak pluksel van N N ld van den jongen heer Th id van de kinderen van het Weeshuis pluksel en gevenstcrde kompressen van Mevr V geb F en van Mej M V een doos inhoudende 8 hemden voor gekwetsten G groote lijfverbandeii 6 kleinere id 6 schuinsche verbanddoeken 12 dubbelde T verbanden 12 enkele id 18 groote kompressen 6 kleinere id een pakje zeer kleine id 4 gevensterde id 25 rolletjes onderscheiden zwachtels een pak Engelsch pluksel een pakje 2Yj Hectogram geordend pluksel een id ruim 1 Hectogram id en een klein pakje ongeordend pluksel In een vorige opgaaf is abusief gemeld de ontvangst van 3 kistjes sigaren van N N dit moet zijn een kistje van den heet J G Br N te Haastrecht een id van den heer A S te id en een van den heer T te id Groot 18 de voortdurende belangstelling van Gouda en omstreken U allen brengen wij wel onzen dank toe terwijl wj voortgaan ü het Koode Kruis aan te bevelen uwe bjjdragen zoowel III geld als in materieel zijn ons hartelijk welkom HtT Bestuur van gsnoehd Comité Gouda 17 September 1870 OP VERTOON van een retour billet van Gouda op Gravenhage namentlijk 3 klasse wordt het geld teniggegeven bij inkoop van minstens 25 Gulden bfl J CAHEN Spuistraat 43 s Gravenhaye in het alom bekende Magaz n van fÏEEREN BuRGEI j EN Kinderltleedingstultken waar ook steeds voorhanden zjjn de zoo gunstig bekende GEVULCAMSEERDE HEEREN EN KTNDER REGENJASSEN waarvoor geguarandeerd wordt dat dezelve niet Jfleven NB Diegene welke met 1 of 2 klasse reizen genieten evenwel op vertoon van hun plaatsbillet het geld 3 klasse retour De bekende en onbekende schuldeisohers in de onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van CORNELIS van niB AREND worden opgeroepen om op MAANDAG 3 OCTOBER 1870 dos voonniddags ten 10 ure te komen ten huize vau J SLOOTJES aan het dorp te Waddmi reeti tot het opnemen der rekening van die nalatenschap en zoo er geen verzet plaats heeft tot ontvangst hunner vordering voor zoo verre het saldo strekt wTN TYYo TlËirsl Raderstooiiihoot d iJSSEL Van JOUDA Maandag en Dinsdag s morgens O uren de overige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren J a jelijkii liptonikaarten Zondags buiten dienst Gouda Druk au A llriiikionu