Goudsche Courant, woensdag 21 september 1870

Woensdag 21 Sciitanbcr 1870 N 948 GOUDSCHE COURANT Nieuws efl idverjeüiiélad voor Gouda en OmslrckcB De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave üiiilté Gouda j j a e is door ons ontvan ini eren te Moerkapelle 1 door den Heer l rcienbare armenscholen Bu gemeester G A M van ie Ingezetenen der veid I ƒ 53 25 en die van 00 den Heer H P R ts aren te Gouda ƒ 52 50 iel ing van de ontvangst ld nnen door den Bur van de gemeente Heken n d gemeente Langerui a pen i ak pluksel van longpn heer Th id van VVetlhuis pluksel en ge v n Mevr V geb P eer i doos inhoudende 8 tsten O groote lijfverban sckuinsche verbanddoe erl linden 12 enkele id 6 deinere id een pakje evens ierde id 25 rolletjes itels I een pak Engelsch j Hectogram geordend 1 Hectogram id en eenlid pipksel r aaf Is abusief gemeld de ties Sigaren van N N dit van den heer J G Br N vai den heer A S te id r T t id urencB belangstelling van ü iilen brengen wij wel vijl ïij voortgaan U het beTelen uwe bjjdragen n matirieel zyn ons harte LN GENOEMD CoMITÉ 70 ber 1 ETOON van jouda op Gravenisse rordt het geld terugvan ininstens 25 Gulden jstraaL 43 s Gravenhage Mag djn van RGEF EN ken nden z gn de zoo dinikstukkc voorh lig bel eude il tl REGENJASSEN vordt dat dezelve ven et 1 of 2 klasse t vertoon van hun retour Jl IsDEB iL erd klc Ike r enwel c d 3 VM EER E kU sse Ijeken e schuldeischers in L t val boedelbeschrijving c lap VI B CORNELIS VAN en opgt roepen om op i OCT BER 1870 11 10 UI iian he men de 0 er t hunne flit te komen ten huize dorp te WadiUn t rekening van die geen verzet plaats vordering voor zoo R Dili E N S T iiiiM ot dUSSEL i iiulag ei Dinadi s morgens uerkdftf en s niorg 7 uren M op M lijke dagen s nam tijhn AVi u i kiKirten j J liiiitei dienst uk viin liriiikiiinij De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De p fls per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht Volgens de InJépendaMe zou de zending vuii den heer Thiers die leii doel liad om £ ugelniid ie bewegen zgu gereserveerde houding Ie veiluten lui lulct £ jn Hij is ilaarum naar Weenen vertrokken om later naar l eiersbiirg te gaan Het voorlooplg liestuur beijvert zich om zoo spoedig mogelijk lol een gerei eldrii toestand te komen Tegen 25 September zijn door liet geheele rijk geiueenteraaiUverkieziugen uilgeschreven en de algemeene verkieriug voor de cunstiluanie zijn veertieo dagen vervroegd dus nu gesield op i October Wel is het tegenwoordig een ongeschikte tijd om verkiezingen te hebben fflaar lofl elijk is de poging om den stand van zaken Ie verbeieren door een definitief bestuur op te laten treden Daardoor vervult l het bezwaar der Duilschers tegen de voorlonpige regeering die geen ander mandaal beeft dan den drang iler Parijsche bevolking zonder rechlens op te kunnen treden voor het Fransche volk de weinige klem die men bijzetten kan aan maatregelen tegen de sociale revolutie die vooral te Lyon het hoofd opsteekt en een gevaar dreigt te worden voor de jeugdige republiek Vooral hei laatste punt voorziening in den ongeregelden binnenlandschen toeetaud is van het hoogste geivicht indien men iii jn slryd tegen den buitenlandtchen vyand met goed gevolg nenscht te volharden Te Lyon heerscht een schrikbewind op kleine schaal lat op het stadhuis de roude flair laat waaien ondanks alle aaiiinaiiiug uil Phrijs om de driekleur te behouden Willen de gematigden niet overvleugeld worden door de Internationale en overige ultra s dan dient erspoeihg te worden gehandeld L e heer Jules Favre heeft eene nieuwe circulaire an Frankryka vertegenwoordigers in het buitenland gezonden De minister doet daarin vooral le beteekenis uitkomen van het besluit waarbij de verkiezingen voor de conslitueerende vergadering op veertien dagen vroeger norden gcjleld dan aanvankelijk bepaald is Met duel vnn dil besluit is iiamelgk om zoo spoedig mogelyk de wettige venewoordigers des lands bii eu te hebben ten einde den wil der natie ook teu aan ien van haar gouvernement duidelijk blijke De circulaire herhaalt verder dat Frankrijk eri stig den vrede wil en geeft te kennen dat Frankrijk bereid is offers brengen Zij verwerpt de leer dal hel land nu het keizerrijk gevallen is niet verantwoordelijk zou zijn voor de daden van het vorig régime Maar het is een verregaande kwade irouw als zy die den demon des oorlogs losgelaten hebben thans hunne verantwoordelijkheid trachten Ie dekken door hel voorgeven dal zij slechts hebben toegegeven aan den wil of wcnscli des lands De meerderheid van het wetgevende lichaam was het uitvloeisel van het persoonlijk gouvernement en was alzoo de slaafsche dienares van dat gouvernement Ware eene verlegenwoonli ging in volle vrijheid gekozen de oorlog a iii l iuisen zou niet verklaard zijn Met dit al moet de natie z icli Ihnns verantwoordelijk stellen voor de daden van hel kei erlijk gunvernrmeiit want zij heeft dat geduld Jlieriia verkla irt de hcor l avre dat oo l ruiseii misbruik wil makeu van Frankrijks rampspoeden en het vernederende voorwaarden wil opleggen de natie zich alsdan tot het uiterste zal verdedigen Alles liever dun een schandelijke vrede Een enkel woord wenschen wij hierbij Ie voegen over de bewering van den heer Favre dat de oorlog niet verklaard zou zijn indien de vertegenwoordiging in volle vrijheid gekozen was Dit is onjuist De ouilog tegen l ruisen was zoo populair dat de linkerzijde ook de heer Favre zich er niet tegen ver cl heeft Alleen Thiers Ie petit Rumen was er legen maar alleen omdat h j den tijd nog niet gekomen achtte Van den oorlog geen nieuws van Pruisische zijde Van Fransche zijde een zeer onwaarschijnlijk bericht dat per ballon uit Metz zou zijn aangekoinen met 5000 brieven van officieren Daarin vindt men de dwa e beneriiig dat het Fr inschc leger op i IG 18 en 31 A g overwinnaar gebleven is Mrn verkoos toen evenwel in Metz opgesloten te word omdat htt oo iPublik om er zich doorheen te slaan i og niet gekomen was Er zou overigens dezelfde geestdrift hcerschen als bij het vertrek der troepen uil Parijs F en gevecht na 1 September heeft er iiitl plaats geliad De Duilschers sluiten Parijs tneer en meer in Volgens berichten uil Italië zouden de pauselijke zuuavun niet zonder verzet Bome door deltalianen laten bc ellen De paus verlaat eventvel de stad niet N i de bezetting van Kome zou een volksslcmniing in den p inselijken staat worden uilgeechrevcn om over de aanhechting aan Italië te beslissen Diplomatieke moeilijkheden zijn er voorloupig niet In Oostenrijk is de rijksdag door den keizer geopend de afgevaardigden uit Boliemen achillerden door hunne afvienigheid Men wil nu door directe verkie iiigen den onwil der gemeenteraden fnuiken In alle gevaDeii gaat Oostenrijk een moeilijk ijdvak te genioel De ineenlerheid schijnt juist door de onthouding der Duilschers bepaald clericaal te zullen zijn F R A N K B IJ K Te Parijs is een gezegde van wijlen den maarschalk Nicl in omloop Fens zullen de beide volken elkander voor een strijd op leven en dood aanvatten Dat brok grensscheiding zal wanhopend worden betwist Wij zullen zegevieren maar de worsteling zal vrceselijk zijn O valt Duitschland niet op zijn eigen bodem aan waul wij zouden worden overwonnen De lijden zijn veranderd en ook de voorwaarden tot het voeren van den oorlog gewijzigd Jena is een rormvolle bladzijde waarvan echter geen tweede uitgave mogelijk is Laat ons eene heldhaftige opoffering ons getroosten Dat wij het hart van Franlirijk onlbloolen en den vijand laten binnenkomen B iaiit voor hem don weg van liet eerste gedeelte van die meer dan verdachte profetie des beroeuidru generaals is trouw vervuld of echler hel andere ook zoo grif zal uitkomen is mogelijk maar nog niet aarschijnlijk De eerste daad tot verdediging von Parijs is getliinn zegt de Jauloin Sedert gisteren is men begonnen de bosschen in den omtrek in brand te steken een gedeelte van het woud van Moiitino ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nonimers VIJF CENTEN rencv en het geheele liosch vnn Bondy Haden is de beurt aan do bosschen van Meudón Clamart Ville d Avray en misschien van Boulogne Men omringt Parijs met een grootcn vuurgordel waartegen de vijand allereerst zal stoiteu Gedurende den gansenen avond volgden groepen menschen op de hoogten van Montmartre de vorderingen van den onmetelijken brand Achter op de vlakte SaintDenis die zwart en stil als het graf was zweefde een sombere vuurgloed heen en weder Nu en dan werd de gloed helder en liet eene enkele vlara zich zien De brand kan acht Jagen duren een oogenblik ophouden om straka met nieuw woede uit te barsten Mocht hjj van grooten dienst zijn bij de verdediging van Pargs I Maar wat al wonderen verwoest wat al ellende wat al vernieling I DUITSCHLAND Uit Keulen sclirijft men dd 13 September oan het Journal de Lïège In een parlioulicren brief uit Cassel lees ik de volgende regelen hier bijzonder en geInderdaad bij i zien zou men zich in de Jdröme wanen Het De keizer amuseert zich voelt zich beter dan ooit van zijn schitterend gevolg schoone dagen van koning is daarbij zulk mooi weer dat de keizer reeds ten zeven uur s morgeus in de lanen van het park van VVilhelmshöhe wandelt die wereldberoemd zijn door hare schoone en pittoreske gezichtspunten De keizer gaat ook veel met rijtuig uit en wordt dan vergezeld door de generaals die hem gevolgd zijn Zijn gevolg is zoo talrgk dat hg zijn dienstpersoneel Verlof heeft gegeven weer naar Frankrijk terug te keeren zoo zij dit verkozen De keizerlijke tafel laat niets te wenschen over daar de koningin van Pruisen den keizer haar eersten keukenchef ge inden heeft die bijgestaan wordt door twee ei en bekwame chefs van het huis des koniiigs De ijn wordt bezorgd uit den koninklijken kelder eii dezer dagen zijn 25 quintalen wijn van Berlijn gekomen om daarmee de kelders van Wilhelmshöhe aan te vullen De echtgenoote van prins Miirut ordannansofücier des keizers is te Wilhelmshöhe aangekomen doch zij is afgestapt in het hotel tegenover het kasteel Een posten telegraaf bureau wordt te Wilhelmshöhe opgericht Napoleon zou zich in eene volkomen vrijheid verheugen wanneer het hem vergund wns zich builen den r iyon vnn vier mjjlen rondom Cassel te begeven BINNENLAND joKDA 20 September Indertijd hebben wij melding gemaakt van het onderzoek dat de Nederl maatschappg tot bevordering van nijverheid nschte in te stellen naar deu toestand der volksvocdiiig in Nederland en dat zg daarom de verschillende departementen dier maatschappij had uitgenoodigd couige door hel hoofdbestuur gestelde vraagpunten te beantwoorden Thans zijn wij door ecnc vriendelijke hand in staat gealcld het antwoord daarop van het alhier gevestigd departement ter on cr beschikking te out