Goudsche Courant, woensdag 21 september 1870

1 li wwaaü m I DpzieuerB ben gillen disoh ver i it lil de nlgeuicene intedeelde hoog t in de stad onzer en ng o erleden C J h i zijn broeder I zich ten huize i u o iderwyzer van ven aar hij kort rd gevonden iieici kth II siunu Dij aliou ïich door d nis lid der i tig ng van zeer p lioullen door de i iiigikig uit de schut ïerdin uitgeloofd 11 eelige volgenden Ue I italag van den pent c Ie werd be de Sf ecu porce C rrince j de 3 epel in vork met l Venieuleu de i serg v d Hoeven liijntol cilver door een schildpadden i rg olaj de Jong liooriterg de Jager ioor I luil C G Il doo kapelmeester eumlacjp door kom ich il met e pereikt bij el Aclx Tl Tivoli vaar ne krachtige Aangenaam ander terwijl 1 tgd totigd lie 10 fekoHMb Juli vertrok eii den non CK een e leener l luitenant ctief op het ervol ontslag ne vereitnigde zitting iiernal namens den biiine I zaken ge vegen s DS de behf inuerde aan tipnoiëeleo en ontwerpen ter doodstraf nemende bedankte hij t verleeiien neutraliieit lier der tiiiig 18 II Hoven lor de ijiiderin lus kamer van O 1S71 beid der kamer Kulling bij der Staten ineen i I behoefte ik ardeer do rustige umstandighe oo ini nikwekkeiiile leek de wil leid van den schutterijen dien geest last der in n en voor 11 mildelijk l voldoening onzer land iii eniiam i ij omringd inpers vai het geheele enoegen belief in deze loogelijk da het Neder iip irig ifstiiiidig ii militie II veren in oral 1 I iiK grdni i Meplich Il IV IJ ni h aamheil mis betrckki gen met de lie uilgcbloken oorlog i vucreiide 1 hebben niet lijjilc striile onzijdig iiii de daar iiiii uit ijklieden vplwilleud de hand geboden Vele zijn de bewijzen van vertrouwen in dezen haclielijkcn tgd door ons ontvangen i llei is mijn bepaald voornemen bij de gekozen onzijdigheid Ie volharden iutusschcii heeft de loop der gebeurtenissen mij vrijheid doen vinden met het huiswaarts zenden der buitengewoon bgeengeroepen lichtingen een aanvang te maken eu daardoor de ingezetenen van buitengewone lasten Ie ontbelfeu Mugen weldra die buitengewone maatregelen niet meer noodig zijn I De algeineene gesteldheid des ryks levert alleszins reden tot dank De Iniiilbouw bloeit de vloot der visschery is iu de laatste drie jaren aanmerkelp uitgebreid andere takken van ngverheid ofschoon thans door den oorlog gedrukt triooucu toenemende veerkracht meer eu meer groote werken voor het versneld verkeer van staatswege en door maatschappgen ondernomen bedekken bet Nederlandsch gebied fftiet onderwijs aan welks verbetering alle vlijt fordt besteed verspreidt in steeds wijderen kring laden van beschaving en welvaart nDe toestand onzer geldmiddelen is niet ongnnstg te noemen wanneer men den invloed der tijdsomstandigheden op het loopend dienstj iar in aanmerking neemt vDs laatste tijdingen van de Overzeesche bezitgeo en Koloniën worden U heden medegerleeld bij het door de grondwet voorgeschreven verslag ook daar is zeer veel gunsligs niet te miskennen De regeling der aangelegenheden waarvodr met Uwe medewerking in dit jaar de grondslagen zijn vastgesteld wordt onverpoosd voort ge et Is er alzoo overvloedige stof lol prijzen mijne Heeren niettemin eischt menig gewichtig onderwerp het rgk in eu buiten Europa betreffend voorziening iiVwe medewerking zal dan ook wtuler in ruime mate worden ingeroepen Reeds ile omvangrijke wetsvoorstellen in uwe vorige zitting onafgedaaii gebleven die U nader worden aangeboden zullen de gespannen aandacht vorderen He is mijn innige wcnsch dat het grondwettig gemeen overleg rijke vruchten drage Scheuke God op onzen arbeid zijn onmisbareii zegen Ik verklaar de gewone vergadering der SialenGeneraul geopend Men schrijft ons uit Langerak dd 16 Sept Naarmate de drukte die het plukken van den hennep Ie weeg brengt veriniiideri neemt die van bet rooien der late aardappelen toe De aardappelen geven over het algemeen een ruim beschot en zijn ktuek van stuk In de fijniilc sooiten komen nog al veel zieke knollen voor Tuch is ook voor deze soorten de opbrengst voldoende In de late soorten hindert de bekende ziekte veel minder t geen trouwens de prijs mede aantoont daar de markt voor zooverre die bestaat tusscheii 1 75 en 2 10 varieert Meest alle soorten zijn uitmuntend van hoedanigheid Droog zonnig weer kan voor vele soorten nog van guiistigen invloed zgn De stormen der laatste dagen hebben verbazend veel ooft van de hoornen geslafieii terwijl daarenboven door vroegere zware winden reeds veel was afgescliiid De prijs van het geplukte ooft is daardoor stijgende Koloniën O O S T I N p lïi Eindelijk zal Samarang zich in eene stooinboolc immunicatie met de reede mogen verheujien althans sedert 28 Juli zou bij wijze van proef hel stoomboolje Javaan van den beer J Oligiieil geregeld bg vertrek en aankomst van stooraschepen voor den overvoer van possagiers disponibel wezen De weg naar hel Nieuwe kanaal van waar het boolje alvaart is dank zy de goede zorgen van den wateislant tegenwoordig uitmuntend er is een loods waaronder de wagens kunnen blijven wnchicn en men rijdt tot aan het bootje dat tegenover hel recherche gebouw langs de kaai ligt De Bntaviaasche bladen roepen ondersteuningin voor het Djati gestichl voor hulpbehoevende enverwaarloosde kinderen welk nutlig gesticht geldelijk niet floreert Bij eene uilbesteding van prnuwen voor gouverneraenls vervoer Ie Balavio hadden twee prauwenveercn bij onderlinge ovcreenkürost de laagste inschrijving ƒ 1 hooger dun verleden jaar per koiaiig gi licndt ii doch de directeur van het binni iilandsch bestuur heeft tegen den ouiltn prijs het coiiiriicl gesloten mei den marinc super iiilciiduiit der Ned Ind sloumboütmaatsch die zelf zijn pr iimeii eer zooveel gocdkooper huurt dat liij volgens liei lln lUl daarin echter door l A liat ILU tegcnuesproken nog ƒ SlOÜO sja irs wint WEST INDIÈ In het begin van Decemtior e k zal door het Suriuaamsch geiioulschap tul bevordering van kcuiiis een bloemenlentoonslelliug worden gehouden en daarmede verbonden worden een tentoonstelling van tafelvruchten Er zol een tuin achter hel gebouw van hel genootschap worden aangelegd een uilnoodiging is geschied tol het afslaan te dien einde van zaden stekken of bollen zoo van uit als inhecmschc bloemen inzonderheid vau boschbloemcn en edele planten POLITIE Aan het bureau van politie ligt een vat petroleum gevonden in deze gemeente Laatbte Berichten Londen is Sept Van wege het departement van üuiieulandsche zaken wordt medegedeeld dat gedurende de laatste tien dageo pourparlers lusschen de krijgvoerende partgen door bemiddeling van Lord Lyons en Graaf Bernstorff worden gewisseld De heer Jules Vnvre heeft besloten terstond naar het Duilsche hoofdkwartier te vertrekken evenwel was men t nog niet eens geworden over de grondslagen waarop de onderhandelingen zouden gevoerd worden De Britscbe gezant te Parijs heefi getelegrafeerd dat de minister van Builenlandsche zaken de blokkade der Duilsche kusten heeft opgeheven De Daily Ntics meldt dat de heer Thiers gisteren aan boord van het jacht Jéróme Bonaparte op reis is gegaan naar Petersburg De ilagbladen te Londen laten zich zeer guuslig uil over den stap van Jules Favre Men zegt dat de adniinisiratie der Bussischc schatkist bevel heeft gegeven 40 niillioeu roebeU die bg de Fransche banken berusten naar Londen over Ie brengen Parijs 18 Sept De spoorweg naor Havre is heden middag dour Pruisische verkenners in de nabijheid van Cuiiflans opgebroken Al de dagbladen juichen de nieuwe circulaire van den heer Favre toe Tnirgke Pruisische verkenners worden iii de om lrI kcll van Pargs door vrijwillige scherpschutters gi ilood Ic legranimen uit de departementen berichlcn dat alleiwege eene groole beiirgvigheid heersolil in het belang der volkswapening Tours li Sept De meeste vreemde gezanten en ministers zgii lieden murgeii uit Parijs alhier aaiigekiHiu ii Uur en in de oiustreken worden aanlio idend maatregelen van verdediging genomen Wij heblien een leger van 2500U man vrgwi ligers dat heden in nuurdehjke ricliiiiig opiii rukt is liei igers die beileii morgen uit Parijs alhier zgn aanjii komen berichten dal hel wcud van Clamart en iMeiidun door 80 1100 Frauschen bezet is onder hel opperbevel van gener ial Dacrot Gisieren had boven Ivry een gevecht plaats lusschen de Pruisen en dtie Fransche linieregiinenten verslerkl door ecnige balidjons mobiele g irdes en eene balterg artillerie De Pruisen schenen zich terug te trekken Brussel is Sept De iHdépmiamx meldt dat CInserel en zgiie geestverwanten vourigaaii te Pargs manifesten aan te plakken net het doel om een ge eim bewind te plaatsen naast liet bestaande gouvrriiemeiil De bezadigde burgers zeggen dat zg liever hel ji k der Prinsen dan dat der Cuniinunislen willen lurülien Berlijn is Sepl Volgens geloofwaardine berichien over Londen alhier oni vangen heeft de heer Jules Favre via Londen aan graaf Bismarck ie Meaiix doen vragen of hg beieid is hem lot een gesprek in het koninklijk hoofdkwartier Ie ontvangen Naar men verneemt beeft de hier Favre hierop langsdenzelfden weg een toesteiumend aiiiH oord ontvangen Hamburg l J Sepl De senaat heeft eene oanschrgving van generaal Vogel von F dckensleiii openbaar gemaakt tol kennisgeving dat ofschoon de blokkade der Noordzeehavens tengevolge van hel vertrek der Fransche vloot uit de Noordzee voor l oogeiiblik builen werking is gesleld de maatregelen van eiligheid als de verwijdering der bakens en knstlichten en de gevaar aanbrengende hinderiiissec wegens de voorldunng van den oorlogstoestand moeien worden vourigezel weshalve de scheepvaart en hel publiek hiciop indachtig worden gemaakt Parijs l J Sept Het gouvernement heeft beslolen een compleet sielsel van barricaden iian te leggen vi iardoor een tweede onneembare muur Parijs zal bescliernieii De heer Kuohefort is benoemd lul voorziilir der commissie mei de uilvoeringvan sniJles bezet De geregelde posUlienst is van heden af gestaakt De administratie heeft een dienst georganiseerd door middel van postboden Talryke Pruisische verkenners zijn op Zaterdag en Zondag jl in de omsireken van Parijs door ue mobiele garden en vrijwilligers gedood of gevangen genomen Men gelooft dat de Pruisen de stad zullen aanvallen van Zuid Oostelgken kant lusschen Charenton en Clamart en dat zg h hoofdkwartier te Versailles zullen opsinan De L Thiers is gisteren te Tours aangekomen I N G Ë Vo N D E N Mijnheer e Redacteu In 11 938 uwer Courant komt de mededeeling voor dat het muziekgezelschap Euphonia alhier had opgehouden Ie beslaan m zoo als daarin terecht werd aangemerkt belreurden velen het genomen besluit daar het veeljarige bestaon naar wg meenen bgnu 50 jaar van Ëuphonia het eene populariteit had gegeven die niet licht door een ander muziekge elscbap zou worden verkregen V ij vernamen daarom mei zeer veel genoegen dat de werkende leden onderling plannen beraamden om de zaak niet op Ie geven al was de toekomst ook zeer donker en meer dan hopeloos Wij hebben evenwel gewacht dit mede te deelen aan de vele vrienden die Euphonia zich mag verheugen Ie bezitten ten einde ons eerst eenige meer zekere gegevens te verschaffen eii het is thans dat w ij de hoop kunnen uitspreken doi Euphonia zal blijven besLtan Zoouls iu bovengenoemde Courant weid gevreesd was het een financieel punt dat Euphonia bgna deed in een storten Het is evenwel aan den algemeenen ijver der werkende leden te danken dat Euphonia weldra op nieuw zal optreden ten einde haar ouden luister te herwinnen Velen zullen het melons vreemd vinucn dal wanneer men geen plan had de zaak op te geven men loch begon met de honoraire leden van hun lidmaatschap te ontslaan Doch hiervoor bi stond naar ons inzien gegronde reden De toestand van Euphonia toch was in de laatste jaren zoodanig geworden dat die onhoudbaar werd Plannen om de zaak op eene nieuwe leest te schoeien werden genoeg geopperd doch deze vorderilen tijd en beraad men diende te wikken en ie egen en men zal moeien toegeven dat vau de hunurulre leden niei kan gevergd worden dut die daarop zouden wachten deze hadden met de finantieele kHeslie niets te maken doch wel konden zij eisohen dal zij voor hunne contributie concerten kregen men kou niet vorderen dat zij geduld zouden hebben lot aan een nieuw plan uilvoering werd gegeven Om dus geheel vrg te zijn tot het reorganiseeren van den onhoudbaar geworden toesland werd besloten de honoraire leden van hun lidmaatschap te omslaan Thans evenwel zgn wij goed ingelicht worden alle krachten ingespannen en bigft men gverig be ig le zaak met vernieuwden moed voort Ie zetten VNeldra rullen Igsleii ter inteekening rondgaan om weder een groot aantal honoraire leden bgeen te brengen waarop naar wij hopen hel grootste succes moge volgen daar het ontbinden van Enphonia voorzeker eene groote ramp voor de muzikale ont ikkeling van einze stad zoude mogen geacht worileii want wg herhalen het müt den Val Van ËupboDia valt de muzikale zin van Gouda XX Mijnheer de Redacteur In uwe courant van den 18 dezer komen tivee mededeelingen voor die naar unze lueening geheel in strijd zgn met elkander en die daardoor dan ook onze bclaiigslelling als leden der Hervormde kerk die kerkelgke belasting belalen heeft opgewekt Eer t toch lezen wg dal kerkvoogden en notabelen der hervormde kerk alhier met hel oog op den gunstigeu toestand der kat het tractemenl van elk der vier predikanten met honderd gulden hebben verhoogd daarna lezen wij dat de minister vau finanticn up de lieur uiiii van 1871 twee honderd zes en esiig gulden heeft uitgetrokken ter gemoetkoming inde kusten luor het verlooden der kerkglazen aangezien d ii lie ünaiitieelc krachten der administratie IC boven ging Alzoo een toesland der kerkelgke kas dat men daaruil de traclcuicntcii der vier predikanten dal voor elk 1700 gulden bedraagt met 100 gulden kan verhoogen maar waarnil men niet in slaat is om de kerkglazen behoorlgk te onderhouden zoo dat men van hel rijk daarvoor een toelage van 26 i gulden zal ontvangen dit begrgpen wg met en als wg nu hierbij bedenken dal een bg CJouda s bevolking hoogst geacht kerkvoogd mei nog vijf nolabelen legen de hierbij bedoelde iracleinents vrrliooging hebben gestemd dan roepen wij alle unze mede slem bevoegde