Goudsche Courant, woensdag 21 september 1870

Mm en 1 i B t i de i y B 00 drie idrertaiö j iBjaidii nii BUlTENIiSl Itilcn der kerk loei i mt ons dnn ivnnneer ij geroepfii uilen worden om over het beheer uiizer kerkelijke goederen Ie slenimcn met beiliichtaiuicn yvcr linndeleii Mijnheer de Kediicleur met de plaatsing dezerregelen zult gij voldoen ann den wensch vnn uwedienaren M II üüudn 19 September 1870 Burgerlijke Stand GKBOBtN 17 Sept Jonnun Elizabeth ouders J A Tebbenboff en H M vnn Noord Antlioiiius ouders H de Jong en A M Pelt Johanna oudcrn J VNiUou cu A E Woiinuighous 18 Johannes oud ra 1 van Ouuren n V C Niibhen Cornells l itter oudii V de aul en b M LekKerkirk Muria ouders V van Ues e en J tiani 0 ïRI tD N 1 1 Sept b Kclj 4 ni A van Mnaren 7 j P van dir l oul U J 17 J 0 vnn Delh lü w H K l eik hiiisvr van A J Unekeli n 24 j 18 A V van Dillen 12 d II hu 2 j 7 m Kennisgeving iiJ j BÜRGEMEESTKrt en VVETHOUDKltS vnn Goudiv brengen ter nigemeeiie kennis dnt ingevolge magtiging vnn ilen Heer Cumniis nris iles Konings clever Provincie vnn ilen 19 Seplenilier jl A n BBü3 1 Afd de vaart door de KleinCjialiriig lal ijn gestremd van den 22 lul en met den 28 September aunsliuiiiile GoiDA den 20 September 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVElt FOKTUIJN v iN HEUGEN IJZENDOOUM m R JOOSTEN il V eduMnaar van M M Kami o EN C BLOM Wed I LTiri aa ♦ Getrouwd m ADVERTEi TIEN Gouda 19 Sept 1870 Heden overleed ten huize mijner schoonouders mijne geliefde echtgeiioote HERMINE ELIZABETH PERK in den ouderdom van ruim 24 jaar A J BOEKELMAN Gouda 17 September 1870 V D SCHELTEMA betuigt bij deze zijn opregten dank aau allen die zoowel hier als elders woonachtig hein op eenigerlei wijze hunne belangstelling in het feest zijner 2 5 JARIGE EVANGELIEBEDIENING hebben getoond Gouda 20 September 1870 j Voor de vele bewjjzen van deelneming bij de bevalling vnn mijne echtgenoot betuig ik ook namens haar ipijnen hartelijken dank F S SPARNAAIJ Gouda 20 Sept 1870 J M van Minden Dentiste D ibbele Buu t Gouda verwittigt dat bij eenc nic vo vinding heeft om holle kiezen en tanden te vullen zonder eenig gevoel of drukking te veroorzaken Verder gaat lijj voort met het inzetten van Kunsttaitden en Gebitten op Goud Zilver Caoutchouc f welke op het ziekeljjkatc tandvloosch gejdiiiitst kunnen worden Geen geld wordt gevorderd oordat zü volkomen luin hunne vereischten hebben voldaan Gok repareert hij spoedig stukken van iindeiv Mee terH Nieuwe Schoii wburg van ROTTERDAM DiaKCTiB FRITS BOUWMEESTER Comp Bovengenoemde Directie verwittigt het geeerde Goudsche publiek dat zjj voornemen is gedurende den winter EENIGE TÜONEELVÜORSTELLINGEN te geven vaststellende TWEE REPRESENTATIEN in de maand aapvaniepd 70NDAG 35 SEPTEMBER e k in het Schouwburglokaal TIVOLI Spoorstraat alhier Te geven Voorstelling Of MISDAA D en DEUGD Utirui iu i ürnnin in 8 bedrijven Na hetzelve Twee Zielen en céii Gedachte of Twee Lijken zonder Graf Kluelitigc De Hoofdrollen te vervullen door den Heer FRITS BOUWMEESTER en Mev CRISÏINA LARONDELLE ENTREE 40 Cents Gouda 16 September 1870 Van alle Couranten waarin de BEGROOTING Dis i INKOMSTEN iN UITGAVEN van de Gemeente Gouda alsmede een UITTREKSEL uit de MEMORIE van TOELICHTING is opgenomen zjjn nog exemplaren te bekomen a 5 Centen per stuk b j den Uitgever A BRINKMAN Tiendeweg alhier TE KOOP voor een matigen prys een soliede en goed van toon zijnde ï I j isr O 0Y octaaf Infornmtiën te bekomen b j den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Op iiFeiiw ontvangen VAN A LLB STA TElsr b 10 CE T por stuk Te bekomen bij A BRINKMAN Langen Ti Dtlewcy alhier i en VVele l ïIeenïi J gTpÖPP te WEENEN Z AM AM 29 January 1869 Ik vpr7oek llEd my ten spoedigste weder te zenden 100 fl Anatherin Mondwater en fi doosjes tandpoeder Hel debiet vooral vnn het AnatherinMondwater neemt alhier door de ileeds heil ame werking steeds toe en kan UEd melden ik v in verschillende yyden heb vernomen het de gunstigste resullalen heeft uitgewerkt legen verschillende mondongesteldhfilen ja elf legen hevige tandpijn waartegen andere middelen vergeefsch waren aangewend Myn voorrond byna verkocht 7ynde hoop ik UwEd de f ending ooveel roogelyk ult bespoedigen Met Hoogachting UEd OW dinaar H G van Aken Te verkrijgen te Jonda bij L Schenk winkelier np de IlnDgalrnnt wijk 12 Ie Tliitlerdam bij F E vnn Sinten KnlfT apoth en A Si liippereijn C hliinnwp pdrccleiiittinkel Ie h llage bij J E f C Snnbilii npolh te Leyden bij E Noordijk Ie Utrecht bij E Alleiin npulh te Amsterdam bij F van Windheim verkoophnis Ie Oudewntcr by T J van Vrcumingen te Schoonhoven bij A Wolfl EMSBR Pastilles uit de outen van do koningWühelmsbroii helmsbroiineu DE Ems weten aanbevolen tegen maag zuur oprispen slechte spijs verteering gebrekkige ademhalingen en graveel In voorraad in ffeptomlieenle doozen met gebruiksaanwijzing ïi 50 cents alleen onvervalscht te Gouda bij J n BOERS te Rotterdam in alle Apotheken Dk AOMINISTRATIH van dk KOTSBRONNEN lliilp Vüor alle Lijders aan jicht kramp buik borst hoofd kiea tand of schouderpijn p jn in de gewrichten armen of beenen rhumatt ek krampkolijk naagkramp of welke ku ilen meer vnn rhuroalisohen aard zij i worden in zeer korten tijd door het gebruik der A Bs HLAu u BBi bT s of Anti Rbumatische Watten ontwijfelbaar genegen verouderd Bhumatiek terdw jnt zelfs betrekkelgk in zeer korten tijd Ook in geval van pokken waar men dezelve aanbrengt Kal men ten gevolge niets geichonden zgn Brand of uitslag roos zweereo ook klieren doen zij op eene voor het ligchaam onsch iiielijke wijze geheel verdwgnen Het is dan ook daarom dat dezelve de algemeeoe maar ook tevens de bijzondere aandacht der geneeskundigen heeft getrokken en door hun ed in voornoemde gevallen zeer worden aanbevolen jcen lijder gebruikt de e Watten zonder de zekerheid te ondervinden dal zij krachtig snel zeker werken en dat zonder eenig nadeel toe te brengen aan andere middelen nocb aan kwalen vnn anderen aard schadelijk zijn De prgj dezer Watten is 30 COUtS per pakje verkrijgbaar aan het Hoofd Dépot bij A BREETVELT Az te Del t en verder bg T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zeoenhuüen G WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Schoonhoven A KAULING AlpJun J GOUDKADE Boskoop J H KELLER Weste Wagestraat Rotterdam A REIJNARDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelle ajd IJmel WINTERDIENST naderstoomboot d IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens C uren de overige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTERDAM op geljjke dagen s nam 2 uren Dagelijks Retourhxarten Zondags buiten dienst CORRESPONDENTIE In lie AilM rtüntie van Rooth Ktiiia in on vorig nuin mer i een fout ui UHlopru Er etant vnn divcrfHiti f 77 dit moet ijn f 0 77 Couda Druk tdu A Uriiikmun tal ta pi 4t W ll Piri fflMl rlln t ikt Welle W n l M i iii ni Ijl f sd kils rtpMMf m intiiiilseiloiiktPmièlié klIllKI M iillni Otlllt lil p l £ k iil g i ril èi b m haiit n M ia lil lirlfii i If il AiiÉ mm W 1 1 méi Wiw MMt t nimléiëtitimkbnÊiifm Uu JCiii t P mil ltto ii pM j S utabfimtiiWMni i wt ft Kr C t4iT C II ïr te e J