Goudsche Courant, vrijdag 23 september 1870

m t Ml VrUdag 23 September 1870 N 949 GOUDSCHE COURANT Nieuws es Adverlenticfclad voor Gouda en önislreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave EMSER Pastilles uit de zouten van Ie konin fWilliC liusbrüii liC liusbrüiineu DE Ems wetenschappelijk aanbcTolen tegen maag ar opr pen slechte spijsverteering ge rav el In voorraad 1 1 ge ruiksaanwijzing 1 vijls it te Gouda bij n in alle Apotheken j K OTSBRONNEN Lijlers aan hoofj kies tand of ricbUp armen of bee k macckramp of welke hen ird zijn worden irebrajk der ische Watten oiiderd Bhamatiek ter yeer i orlen tijd Ook men di zelve Aanbrengt f eschoD en zjjo Brand I k klir ren doen lij op schadell ke w jze geheel I k dsK Dm dat dezelve lis de bijzondere aan h en i rokken en door Uien ter worden aan ikt d z Watten zonder dnt I j krachtig snel r eeni nadeel toe te noch aan kwalen van 30 Cints per pakje i pót 1 j IVELT Vz te Del t ileii agestri at Rotterdam Kirt c lle d IJnsel I E Il m t U Dins r s T SSEL agcii 8 gelijke Kiiiiiirkai lag s morgens org 7 uren iliigen s nam rten iii ii lieni N D E 1 f T I E hl it lalll VOO MlMlk n oiiB vorifï iiiinl ivcrst u ƒ 77 De uitgave deaer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en ViUJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEItDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 BUITENLAND Bultciilandscli Overzicht Door het Eiipeliche ministerie van buitenl zaken is bekend itemaiikt dat gedurende de laatste tien dagen door tussch iikoiuit van lord Lyons Engetsch gezant te Parijs en den heer Uernstorlf gezant van den NoordDuilschen bond te Landen onderhandelingen zijn gevoerd door de beide oorlogvoerende partijen Langs dien weg heeft de heer Jules Fuvre laten vragen of men hem in het Pruisisehe hoofdkwartier zou willen ontvangen Ten gevolge van bet antwoord van den heer van Bismarck zoo bericht men uit Berlijn zou nn de Fransche minister naar het Pruisische hoofdk artier vertrekken om directe onderh iiideliiigen mcl deu koning te openen Men was het evenwel nog niet eens ovcrdegrondslagiiii zoodat de hoop op een gunstigcn afloop zeer gering is men huort er dan ook verder niets van Deze stap van den beer Favre en zijne voorafgaande circniaire hebben overal en vooral in Duitschland beschouwingen over de vredesvoorwaarden aan de orde gesteld Drietrlei meening treedt daarby op den voorgrond 1 Sommigen wensrhen Frankrijk alleen te zien genoodzaakt om de oorlogskosten te vergoeden de vestingen Melz en Straatsburg te ontman leien doch achten onnexatie van Fransch grondgebied een beletsel voor een duurzamen vrede Verbrokkeling van Frankrijk zou noodwendig aanleiding geven tot voortdurend oorlogsgevaar omdat men dat daar moeilijk zon verkroppen Deze zieuswyze is bniten Diiitschland vooral verbreid en wordt voornamelijk door de Independmce Beige voorge loan 2 De groole meerderheid der üuitschers is evenwel van gevoelen dat de Elzas en dat gedeelte van Lotharingen waar Duilsch gesproken wordt dus de streken die onder den Duitsehen gouverneur generaal van den Elzas zijn geplaatst bjj Duilscbland behoort te komen Zij achten de aanwinst voor het Duitsche vaderland bepaald nooilzakelyk omdat anders Zuid Duitschland open ligt voor eiken Franschen inval van over den Kijn Volgens hen is de haat der Franschen over het verlies van hun prealit e en ten gevolge hunner groote nederlagen toch reeds van dien aard dat verlies van grondgebied dien niet kan doen toenemen In elk geval zal de Fransché natie haar lOOjarig overwicht over Europa niet prys geven zonder na eerst wat bekomen te 7ijd een nieuwe poging te wagen om het verlorene te herwinnen Daarop dient Duilschland te rekenen ook al laat men den F ranschen grond ongeschonden Deze meening heeft de Kvlttuclte Zeitiiiig tot orgaan Inlyving der Duitschers maar ook van die alleen dus onder Melz en Fransch Lotharingen is hoor lens 3 Enkele Duitschers en deze dwepen met een hersiel von het Duilsohe kei frrgk zouden alles illen terughebben wat sedert de IB eeuw Duilsch geweest is Misschien ouden zij nog wel tot vroeger illen opklimmen en eifs landen willen iniii hechten die nu evenzeer Fransch zijn als l irijs alleen omdat zij in ile Middeleeuwen onder de jurisdictie van den Duitsehen Keizer Blonden Dergelijke krank iiiMigc denkbeelden die zouden leiden lol helgeen de I ranschun noemen h luiiemhreuieiit ile la France en die niet kunnen opkomen dan in lieden wien de roes der overwinning naar het hoofd gestegen is worden gelukkig door slechts weinigen gekoesterd Dan zou zeker een nigemeene oorlog niet lang uitblyreu eo geen kleine slaat was zijn leven zeker Nu blgft de vraag op welk standpunt de heer von Bismarck zich plaatsen zal hem zal de Duitsche natie zeker volgei overtuigd als zij is dat hg in zijne keuze slechts zal geleid worden door de zucht om deu vrede zoo vruchtbaar mogelgk te maken voor de Duitsche eenheid Naar de gezindheid an het Duilsoht hoofdkwartier vlior ecnige dagen Ie uardeelen is de meeuing sub ï vermeld waarschijnlijk die van de Duitsche regeeringen schoon het altgd mogelyk blijft dat de vcrtoogen der neutrale mogendheden de integriicit van het Fransclie territoir redden De Nord Dtuttche Allgeiueine Zeitung egt dat het I misische gouvernement nimmer het denkbeeld opvatte om slechts met het rej enlscliop over den vrede e onderhandelen Het bl id zegl d t I ruiaeu met elk guuvernement zal onderhandelen dat de te stellen voorwaarden zal aannemen en dat voldoende stabiliteit oplevert voor de naleving van de overeenkomst De Duitschers schguen langzamerhand Parjjs in een groolen kring te besluitei i Men 7egt dat von Mohke s plan is met den aanval op den Noordkant te wachten totdat de beide vleugels an hel leger elkander ten Zuiden der stad ontmoet hebben Een algemeene aanval aan alle zydeu mw dan voor ile deur slaan Tevens zou de rechlervleujiel moeten steunen op Normondié oin van d i ir levensmiddelen aan Ie voeren Men hoort slechls spreken van eenige voorpostengcvechteu De toestand Ie Straatsburg wordt wanhopig Uit Italic meldt men dat de kamer spoedig zal worden bijeengeroepen tot goedkeuring der bcgrooliiig lot liet nemen van maatregelen vooreen volksslrmming inden kerkeltjken slaat en goedkeuring vau de eventueelc verpl iatsing der hoofdslad naar Home De commissie uit den Buhecnischen l iiiddag belast met het aanbieden van ren adres a in den keizer is gisteren door Z M ontvangen Naar men bericht wees de kei er op de conslitutie en de keizerlgke proclamatie terwijl hg de Boheemsche afgevaardigden op nieuw uilnoodigde tot het zenden van leden naar den rijksraad Uit de heden Woensdag avond aangekomen berichten blijkt dat den 19 de volleilige insluiting van Parijs is tot sland gebraclil De troepen van Vinoy zgii met verlies van 7 kanonnen en vele gevangenen binnen den omirek der forten teruggedreven Ook te Straatsburg zijn nieuwe vorderingen gemaakt door de belegeraars OfTicieel is door deu hcei Favre medegedeeld dat de blokkade van de Oostzcehavens is opg heven De Italiaansche troepen zijn Dinsdag Home binnengetrokken na een konen tegenstand der vreemde troepen die op bevel van den paus het vuren staakten In Ousleurijk schijnt het heerenhuis de handhaving der coiisiiiutie voor Ie slaan de gezindheid van hel liuis der afgevaariligdeu is nog niet voldoende gebleken ADVERTENTIE N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN P R A N K B IJ K Het Journal des Débats zoowel als de Tempa bevatten in de meest scherpe bewoordingen een ernstig protest tegen het hier en daar geopperde denkbeeld om de Napoleontische dynastie op den Troon te herstellen De Dehatt duidt den keizer vooral euvel wat hg volgens het bekende rapport van Graaf von Bismarck zou hebben gezegd Jat de keizer den oorlog niet gewild heeft maar dal hij daartoe door de openb ire meening in Frankrgk is gedwongen geworden De Temp schrijft de geleden nederlagen toe aan de omstandigheid dat de keizer den oorlog verklaard heeft zonder bewust Ie zgn van de krachten waarover Frankrijk kon beschikken De Vnion beval een brief uit Pourru aux Bois onderleekend door de zuster van liefdadigheid die maorschalk MacMahon verpleegt Ik ben dan gevangene maar een gelukkige gevangene dat verzeker ik u De heer maarschalk Mac Mahon vaart zoo wel als t kan j welk een gezond en sterk geslel Nooil heb ik een zieke gezien zoo geduldig als de maarschalk Nu ligt hg bijna acht dagen in dezelfde houding en l is onmogelgk zijn bed ttaarin geen malras is op te maken Nooit hoort men hem bij t verbinden klagen wanneer men snijdt en knipt in die afgrijselijke wonde die geheel zijn dij beslaat en waarin een kind van tien jaren de vuist zou kunnen omdraaien boort men geen zucht of klacht Wat men hem geeft wat men hem doet altijd is t heel goed besIe zuster Nooit een weeklacht over de oorzaken of uitwerkselen van ons ongeluk Hij heeft gedaan wal hij kon en gelooft dot andereu evenzeer zoo gehandeld hebben Zoodra hg in staat zal wezen zonder groots mocielijkheden het rei en te verdragen vertrekt hg naar BenedenDuitschlaiul om zich met zijne ongelukkige soldaten Ie ireenigen Hel hoofd moet het voorbeeld geven dol is zgne redeneering l De heer maarscli ilk en mevrouw zgne echtgenoote zijn zoo goed als men wezen kan Ik heb het zeer volhaudig met hel gereed makeij van linnen en pluksel voor al de arme gewonden want de maarschalk wil dat zg bij bem en even als hij zullen worden verbonden De Fraitfaia lueeiil te welen van welken nnrd de zending is die de heer Thiers heeft aanvaard Onze regeeriiig aldus leest men in dat blad heeft met het oog op de moeilgkheden van het oogenblik zich met twee zaken bezig gehouden Ten eerste heeft zij maatregelen genomen om den vijand krachtdadig weilersland Ie bieden en ten anderen om boiidgeniiolen Ie zoeken Een der mi sdaden het woord is van den Fran au die onder hel kelzerlgk bestuur voor eeu officieus orgaan uerd hau len een der misdaden van de gevallen regccring was dal zg voor Frankrijk geen bondgenoolcii lieuft weten te vinden die het in omstandigheden als waarin het land zich thans bevindt Ie hulp zouden komen De republiek nu de fouten van het kcizerrgk willende of liever moetende berslrllen maar met vrg zijnde in hore keus heeft onmiddelijk gedocht aan cenc alliantie met llusland Maar de oude Fransché politiek in het Ooaten was in dat opzicht ccn hiiiderpnol en de oorlog in do Klim cii het daarop gevolgd vrcdeslraclant h bben de wijding aan dic slantkuiide gegeven