Goudsche Courant, vrijdag 23 september 1870

mmÊÊimmmiHÊmÊÊÊmmmmmmmmmm wmmmmmÊmÊm Indien Finiikrijk nu met deze polilick breken en j llusliiiid de vrije linnd Inlen wilde iii liet üuslen j ilnn zuu Iliisl ind zeer zeker bereid worden bevonden om ais prijs voor deze concessie der republiek een krachtigen steun te geven Deze overwf tlnj en zijn het die de heer Thiers in last had drii Engclschen stnalsman iien onder t oog Ie brengen liet blad geefi verder als slelliug Ie kennen dat de Bussischc legeering wnarbij de heer Thiers nu zijne missie Ie Jjoiidcn is nfgeloopen zich zou beg ven alleszins geneigd is het oor Ie leunen aan de voorslelleu van dien slanisuian en liet behoeft niemand te verwonderen dal Amerika als de zaken die richting krijgen zich in de Europeesche aangelegenheden g ial mengen om bevorderlijk e ij aan Ji rankrijks plannen Het blijft natuurlijk de vraa r of de J V goed ingelicht is Is dil el het geval dan nioet men er uit opmaken dat de heer Thiers zich eeril ii iar Londen ncefl begeven om te beproeven of Kngeland voor Frankrijk gewonnen kon orden mei andere woorden om aan l jngel ind het alternatief Ie slellen Frankrijk door Kngeland gesteund of Iluslund gevestigd in het Oosten Een Parijsoh hotel dat wij ons wel zullen wachten Ie noemen zegt de Fii aro om liet geen reclame te bezorgen heeft sirooibiljelteii in omloop gebracht van den volgenden inhoud Bekicht aan lieeren Eugelselie reizigers die het beleg van Parijs zouden weiischen bij ie wonen Comtortabele vertrekken Volkomen builen bereik i a lie bommen AaD het hotel is een speciale rijliiig ilieiisl verbonden voor de uitstapjes naar de fortifiiMiiën iiNola Door de geheel exceptiuneele ligging van dit clablissemeut is het buiten bereik van ieilere BOort van projectielen Kamers gelijkvloers voor prikkelbaio geslcllen B E L Q I E De kamer van volksvertegenwoordigers is legei Woensdag 21 Sept de senaat tegen Maandag 2ü Sepl bijeengeroepen naar oien zegt oiu nieuwe crediet aanvragen der regeering voor de defensie en voor de kosten van onderhoud der vreemile soldaten te behandelen De JnJyj lielye bevat een tweede vervolg van hare beschouwingen over een dnurzamen vrede voornamelijk slrckkende lol wederlegging van verkeerde opvallingen in I uilschland omtrent de bedoelingen van het blad Die bedoelingen nader iiileenzeliende betoogt de Indép dal wanneer hel l plan van Puilschland is om Frankryi mapieloos en krachteloos Ic maken dat doel niet zal bereikt worden door Frankrijk den ElzBS en Lotharingen te ontnemen Frankrijk zou dan toch eene groolc natie blijven meer dan 30 millioen inwoners slerk en in hel bezit van talrijke stoffelijke en inlellecluile hulpbronnen Zij die zich vleijen van dut land mets meer Ie vreezen te hebben als zij het zullen hebben verinindcril en vernederd vergelen dal na léna Pruisen nog zivakker was dan Frankrijk hel zou wezen na de annexatie van den Elzas en van Lotharingen Zij vergelen dat die zwakheiil welke het eerste keizerrijk onherstelbaar dacht noch 1813 1814 en 1815 noch 186 j noch eindelijk 1S70 belet heeft liet blad verklaart ten slotte te erkennen hel regt van Duilschland op vergoeding voor de gebragle offers en op waarborgen voor de toekomst maar onmogelijk kan het erkennen het recht van verovering en anders dan noodlolilg beschouwen een vrede die in zekeren zin aan Frankrijk als ecn eereplichl zou opleggen om weêrwrnak ie nemen en die slechts het voorspel zou zijn van een nieuwen oorlog DUITSCHLAND De Krirgsst legt hare lezeis uil waarom het in den laalslen tijd op hol oorlogslooneel zoo vreeselijk stil is geweest Parijs is ie sirik dan dal onze op verschillei ile wegen marcheHienile troepen zich maar dadelijk nadat zij iiankouien om Parijs kunnen nestelen De operaliën van hei leger dat ieh thans in een groolen halven cirkel van Senlis tol Mclun uitstrekt moeten volstrekt in overei nsteinniing met elkaar plaats vinden en hiertoe bclioort in de eersuplaats dat de troe ien in het eeniriiin hun niar eh zoolang ven ragen loidat ile beide vleugels P irijs op hun langeren weg in dezelfde male ijn genaderd Eerst dan u iiineer on e troepen l irijs insluiten van de plaats waar Seine iii Diae zich verecnigen tot rtteil kunnen verdere niaalregelen genomen worden De Ktuc Freie l rease vindt in hel plan der lerce en manm dal de Fraiisehe bladen zoo geducht cxploiteeren gelegenheid eens Hink uit te varen tegen lic siijf hoofdigheid der were ld in liet geloovcn van de sprookjes die van alle gei iehligc tijdperken der geseliiudenis rondloopcn Tot de in alle hoofden spokende sagen behoort lic Fransche ten e en masse van het jaar l7 Ki ij heefi nooit beslaau Den 23 lannari l i werden wel alle burgers in staal de wapenen Ic dragen van 18 tol 50 jaar opgeroepen aan de verdediging van het vaderland deel Ie nemen maar die oproeping heeft ilcchls zeer bescheideiie rcsullalen gehad Den 20 Februari 17 J3 werd daarom een gedwüiigen recruleeriug uitgeschreven van 3ÜO UÜ0 man maar ook dit gelukte niet daar zij op velu plaatsen op verzet sloolle In Augiislus van hetzelfde jaar werd toen in de conventie de leee e en maase voorgesteld maar door de regeuriug bestreden en door de vergadering verworpen daarcutegeii werd besloten alle ion P men v i i jaar uniler de wapenen te roepen Aan de onlzaggelijke inspanning van den gcnialen Carnot en zijne jonge talentvolle generaals gelukte hel daarna de in den aanvang onbeholpen massa s in hel vuur te verharden en zoo Frankrijk te redden De sehilleiende historische gebeurtenissen tooiien over t algemeen hem die ze nauwkeurig beschouwt menigen donkere vlek Van de geestdrift van hei Pruisische volk in 1813 wordt veel verteld dat echter in sommige deelen van het land de recrolen gebonden werden vervoerd wordt meestal verzwegen Hou weinig strijdlustig een groot deel vuii hal Fransche volk in 17St3 was welen weinige Frnnschen De efc e ett t iaane heeft in de dagbiailen bestaan niet in de werkelijkheid juist aU heden de moed en doodsverachting der Panj enaars D it de e in werkelijkheid niet heeft beslaan loonl de houding der Fransche regeering Voorheen Irachue zij de Parijsehe burgerij met berichten van den vestingoorlog op te wekken thans gaat zg van een ander beginsel uil ij schijnt de nutleloosheid en onmogelijkheid der verdediiiing van Parijs in te zien en wil die biltere erkentenis aan de nog strijdlustigen eisiaanbuar maken Wal de vredesvoorwaarden betreft beginnensoiniuigu Duilsche bladen een anderen loon aan tesla in Opmerkelijk is hel dal de Zuidduilsche bladen vooral de Aiu sb AHg Zeit het eerst eii het vurigst op de annexaiie van den KI as eii Lotharingen hebben aangedrongen De Nuurdduiische bladenzijn gevolgd maar met minder krachl terwijl de olHcieusc PiaisisrIje bladen de annexatie meer bedekt hebben aanbevolen onder den tilel van waarborgenvoor den vrede in de toekomst De zonderliiigsie plannen zijn opgeworpen over de organisatie van die nieuwe pruvineién men gevoelde hel bezwaar om ze direct bg Duilschland in te lijven vooral om de algemeene mililairc ilienslpliehlighrid die een voortdurende inililuire be cUing zou noodig maken en misseliien m die landstreken voor Duitselilaiid een tweede Polen scheppen Men stelde daarom voor om den Elzas en Lotharingen voorloopig onder een af ouderlijk bestuur Ie pi latsen met exueptioneele wellen vooral de ontwikkeling v iii h indel en nijverheid Ie bevorderen en eerst naderh nd wanneer de Elïassers en Lolharingers van de heerlijkheid van het Duilsche burgerschap ovcriuigd waren gewoiden lol de inlijving over te ga tn Wellicht dal men in Duitschhmd bij cenig nadenken lol de overtuiging komt van hoc weinig vrucht de e annexatie van afgestorven Duitschcrs is en dal men die annexatie besprekende en aanprijzende eigenlijk hel onhou lOire daarvan aintounl De Duilschers komen dan tevens meer in ovcrecnsieinnmig met de publieke opinie in Europa die van Rusland tot Engeland zich legen die verovering verklaart en meent dat het doel d it ineii zich voorstelt waarborgen voor den vrede van du zijde van Fiankrijk even goed Ie bereiken is door de ontinanleling van de vestingen inden KI as en Lotharingen BINNENLAND Gouda 22 September Men verneemt dat hel voornemen bestaai om de afzonderlijke adminislralien voor de zaken van de versehillende eereiliensten op Ic hellen en eene af ondirlijke afdeeling voor al de eerediensltn gez imenlijk op te richten bij hel deparleinent van binnenlandsche zaken Naar men verneemi zullen de meeste welsonlwerpen In het vorige iliiiigjaar onafgeilaan gelilevi ii op nieuw worden aangeboden en dus ookde herziening van den eensus en ile vervanging der palenlbelasting door eene inkonislenbelastiiig lil de din idag door de i ersie kamer gehouden zitting lieefi de heer van lieeek Vollenhou n het voorzitterieliap der kamer met hel Houden eeiier rede aanvaard Hij drukte zijn leedwezen uit dal zijn voorganger de heer l liilipse door liehaainszv akle genoopt was geworden Z M Ie ver teken hem niet weder tot dczo belrekking te roepen De kamer h d 18 jaren van zijne werkzaemhcid de vruchten mogen plukken Hij bracht voorts hulde aan het beleid de onpartijdigheid de waardigheid waarmede hij sleeds het voorzitterichap der kamer bekleedde en drukle den wenseh uit dat allen zich weldra iu zijn horslel zouden mogen verheugen Met jods hulp zou hij trachten te volbrengen wat hem ivas opgedragen eu daartoe riep hij ook met aandrang de ondersteuning zijner medeleden in De voorzitter benoemde vervolgens de commissie voor de verzoekschriften en voor de stenographie en stelde voor iu de volgende zitting twee ledeu voor de huishoudelijke commissie te benoemen Daartoe weril nesloien Ouk werd besloten op voorstel des voorzitters de troonrede met een adres te beantwoorden Vervolgens werd overgegaan tol de saineiislelling der ufdeelingen In de Dinsdag door de tweede Icnmer gehouden zilliiig werd hel voor ilterschap tijdelijk waargenomen door den heer Hoffman Nadat de ingekomen geloofsbrieven van den heer van Foreesl door eene commissie waren onderzocht en deze in orde waren bevonden werd lot de toelaling van dien heer beslolcn De heer van Forcest legde daarop in banden van den voorzitter de gevorderde eeden af en nam zitting Daarna iverd overgegaan tot het opmaken van eene lijsl van drie candidaten voor hel voorzitterschap der kamer gedurende dit zittingjmir 73 ledeu namen aan de stemming deel Tot eersten caudidnal werd bg de tweede stemming gekozen de heer mr VV H Dullert met 39 slemmen De heer van Reenen verkreeg 31 stemmen Tot tweeden candidaat werd bij eene eenige slemming gekozen de heer jhr C M Storm van s Gravesaude met 4 9 stemmen De beer Liiyben verkreeg 9 en de heer van lleenen 4 stemmen Toi derden candidaat werd bij de tweede stemming gekozen de heer N E H Guijt De heer Luyben bekwam 21 stemmen Deze candidaten lyst zal den koning door eene commissie worden aangeboden De inwendige inrichting der vergaderzaal van de kamer lieefi eenige verandering ondergaan Terwijl de zitplaatsen der leden vroeger verdeeld waren over drie rijen in de breedte en zes in de lengte aan beide zijden der zaal en daarop 3 en in Het middel vak 4 leden zaten zijn er nu vier rijen iu de breedte waarop 2 ledeu zitten zoodat er aan beide kanten plaals ia voor 4 X Ö X 2=48 of te zaraen voor UU leden Den 16 stond voor de Kechlbank Ie Rollerdam de persoon Ie recht die zich onlangs alhieraan bedriegelijke oplichting schuldig maakte Evenals bij zijne gevangenisneming gaf hg ook toen opJohnn Maassen genaamd te zgn De officier van justitie deelde mede alle reden te hebhen om Icgelooven dat de beklaagde dien naam valschelijkopgaf en vroeg lieai of hij niet Kellinghuizen genaamd was geweest Beklaagde alsnu tol bekentenisgebracht gaf Ihans op Julian Ikellinghuizeii Ie heetcn en wegens vechten tot drie jaren gevaugenisstraf door Aa reohibaiik e Deventer veroordeeld Iezijn Hierna werd lol het getuigenverhoor overgegaan De 1 gel tapster te Gouda deelde medehoe de bekl bij haar was gekomen eu na iels gebruikt te hebben verhaalde dat hij zeven huizenIe Rotterdam bezat waarvan er een Ie huur wasop de Hoogstraat waarin een i eer goede zaakgedreven werd Door lal van leugenachtige opgavenwist hij haar over te halen dat denkbeeldige huiste huren en daarop 25 nis voorschot van de I huur Ie geven waarvoor hij eene quilanlie onderj leekende met den naam van van der Sloot Met dil geld was du bekl met een tilbury naar Schoonhoven gegaan en was daar door de politie die iniuidileis per telegraaf was gewaarschuwd gearresteerd Eene som van ƒ 11 20 werd nog bg hom geviinden het overige hiid hg verleerd De ollieier re i iiecrde eene gevangenisstraf van achttien maanden Dinsdag deed de Itechlbank uitspraak en veroordeelde hem lot eene gevangenisstraf van 18 maanden en 25 boele Den 20 werd te a iraveuhage onder voorziltersehap van den heer lolles een bijeenkomst plaats van bel iiifistelleiiiieii lol oprichting van een vredehond eii lol aansluiting i aii biiitenlnndsche vereenigiiigeii van gelijke irekking In eene uitnemende rede heeft de voor iller hel doel der vereeniging geselielst lal voornamelijke strekt om door alle edelgke middelen eene openbare meening te vormentegen den oorlog en zijne gruwelen en om Jil besef steeds levendig Ie houden ook en vooral bijhen die lot den oorlog de naasie oorzaken zijn Hel voorloopig reglement is goedgekeurd Bereidszijn 110 leden toegetreden