Goudsche Courant, vrijdag 23 september 1870

i mmmmmiA m w i mmmÊK pp roepen De kamer had aiiulieid de vruchten mo 1 voorts hulde mm het 1 1 nniirdighcid wnnmicde P der kunier bekleedilr il dut nllen zich weldrii iii I verheugen Met Uods lOlbreDgen wut hem wns it hg ouk met aandrung n ileleden in i vervolgens de commissie tl vour de stenogriiphie o eQde zitting twee ledeu j missie te benoemen Diiiir verd beslaten op voorsicl n de met een lulres te be werd orergegnan tut de li gen I f tweede knmer gehouden 1 rschop tijdelijk wiiiirgeno tihiin loofsbrieven van den heet mmissie waren onderzocht tevonden werd lot de toe salen De heer van Forcest van den voorzitter de ge rn zitting nn tot het opmaken van liiten Tour het voorzitlerdedit zittinfjninr 73 ledeu deel verd b j de tweede stemming H DuUert inet 39 stemnen verkreeg 31 stemmen 1 werd bij eene eenige stem ir C M Storm van s Ur i m beheer Luyben ver 1 reeg en i stemmen werd by de tweede slemN R H Guijé De heer mmen zal den koning duor eenc leboden richting der Tergadeiiniil van verandering ondergaan ïerleden vroeger verdeeld waren breedte en zee in de lengte yiial en daarop 3 en in het iien zijn er nn vier rijen in ledeu il ten loodal er aan voor 4 X ö X 2=48 of Kn voor de Kechibank Ie RoiterI lil die zich onlangs alhier thiing schuldig maakte Kveii tisnemiug gaf hij ook toen op iiimd te zgn De officier van alle reden te hebben om Ie 4 1 lagde dien naam valschelijk iif hij niet Kellinghuii eu gelïi kl iii li iibiiu lot bekentenis p Jolihii blellinghuiicii te heeliin lot drie jaren gevangenislink e Devenier veroordeeld Ie lol het getuigenverhoor over i ipster Ie Gouda deelde mede dr was gekomen en na iets gerrhaalde dal hij zeven huizen waarvan er een te h iur was waarin een i ecr goede zimk iir lul van leugenachtige opgaven e hnleu dat denkbeeldige hnia p ƒ 2 5 als voorschol van de i voor hij eene uuitaiilie ondarI inin van van der Sloot Met met een tilbury naar Schoonwas daar door de politic die nuf was gewaarschuwd gearres111 ƒ 11 20 werd nog by hem i ie hiid hg verleerd De oiru ier ijfreiiisslraf van achttien muandeii Urchtb mk uitspraak en veroorin gevangenisstriif van 18 mauni ie rl te iravenhage onder voorheer lulles een bijeenkomst plaats H lot opricliling van een vrede Iniliiig aan buitenlandsche veree ki trekking In eenc uitnemende liter het doel der vereeniging rrnaroeliike strekt om door alle i ne openbare meentng te vurinen en zijne gruwelen en om dal lig Ie honden ook en vooral bg oorlog de nii i ic oor akeu ijn rlcmdit is fjoe lgekeurd Bereids clreden Uit Schooiiliovrn wordt geschreven aan de JV i Cf 1111 Kerkmeesleien der Ncd Ilerv gemecnie alhier teleurgesteld in hunne verwachting aangaande de opkomst van manslidmaten bij de op den 8 en den September jl in deze jemeente plaats gehad hebbende stemming over hei beheer der kerkelijke goederen en fondsen hebben gemeend niet in den uitslag der bedoelde stemming die door 23 vnn de HliO mnnslidmalen werd beslist te moeten berusleu Zg hebben daarom gisteren in beide godsdienstoefeningen van den kansel doeu afkondigen dat op a s Donderdag van 12 tot 3 ure voor hen die aan dr afgelooprn stemming geen deel namen nogmaals de gelegenheid open slaat om eene keuze ie doeu Met belingslelli q zi i men den afloop dezer aak le einoet Laatste Berichten Koningsbergen 21 Sepi Dr Jacoiiy is op kevel van den krijgsraad in hechtenis genomen üerlijn 21 Sepl Ucneranl Siciiiinclz is ontslagen als opperbevelhebber vnn het eerste legercorps Hij is benoemd tot gouverneurgencraul van Posen Het ontslag werd gegeven Tours 21 Sept De heer Thiers zal heden morgen vertrekken Hij zal onder ig den heer Ton Beust ontmoeten terugkomende zul hij echterzgne missie naar Weenen vervullen I eW York 20 Sept Men zegt dat ellelijko honderden Duitschers cu Franscheii door coiniir s ondersteund iinar Europa Idjii VeVlrékVen om zich bg de legers aan Ie sluilen Men ivi dat er bevel gegeven is om eenige Frniisohe vrgwilligers ii hechtenis Ie nemen wier be napening en transport in strijd waren met de lèulnilileiisweilen Weenen 21 Sept llet heerenhui heeft op voors el van den heer von Schroerling besloten tot een adres van aniwoord op ile troonrede Tot hel ontwerp is eene comroif ie vnn 15 leden benoemd meest voorsliitidera der groiiduet Mundolsheim 20 S pt De lunette n 53 der l uriilieaiit n van irauisl urg is heden namiddag door de Dtaitsehe landweer ingenomen en wel bij verrassing waarbij de aanval werd gedaan overeen daiD die juist was opgeworpen Ken levendig geweervuur der Kransclie bczeiiing is des nvouds ten 8 ure tut zwijgen gebrichl Versailles 20 Sept Uil het hoofdkwartier Tan het IVuiMjclie leger Na eene voorbereidende beweging die in de Imtste dagen plaats had is Parij den 19 dezer door het verder oprukken van de gezamenlijke Dnilsche krggsrancbt volledig ingesloten De koning heeft heden een tocht gedaan om hel Noordoostelijk front der veslingwerken Ie verkennen De kroonprins heeft een Iclegram gericht aan de koningin gedagleekend uil Versailles van den 20sten Daarin worill geouiislaleerd dat de insluiling van Parijs op de linie Versailles tol Vinceunes met te ng erping van den vijand en de verovering van een schans met zeven kanonnen zegerijk ten uitvoer gfcSriiclit is De verliezen waren gering De koning seinde nan de koningin onder dagleekening van den 2nsten Gisteren zijn de vgnudelgke posiliën bij Pierrefille op het verschijnen van onze troepen verlalen Het vijfde en tweede korps Beieren heefi na de Seine te zijn overgelrokken het legerkorps ondei bevel van Vinoy op de hoogten vnn Sceaux bij Villeneuve Si Georges anngelnsi Drie divisiini werden geslagen en met verlies van zeven kanonnen en vele gevangenen teruggeworpen achter de forlcn van Parijs Hel zevende regiment leed veel verliezen Het weder is prachtig yiorence 21 Sepi De Ilaliannsche soldaten zijn gisteren Rome binnen gerukt Nadat de pauselykezouaveii een korten legensland h idden geboden staakten ij hel vuur op bevel van den paus Bern 20 Sept Generaal Werder weigert een nieuw vrggelciile te onderleekenon ten behoeve van Slraalburgsche iiigezelenen Hij dreigt met een iilgemeen bombardement indien de stad zieh iiitt overgeeft Tours 21 Sept De Pruisen zijn Pilliiviers en Nemours in den avond van den 20 binneiigernkt Kr liepen geruchten volgens v elke de I m i en eene n derlnnp zou hebben geleden enkele gtisuleerde korpsen zon lcn zich verplicht hebben gezien up MaIcsherbes en Pilhiviers terug te trekken De ledrn van liet gouvrnieintnl liehliin lieden een bci oek gelii uhl aan de verlegeiiHuordigers der vrcciuilc inogeiidheden Berlijn 21 Sepl De Provincial CorresponJen meldt dat de eenheid van Duitschland een stap voorwaarts zal doen door het nemen van uicuwe politieke inaulregeleu De heer Delbruck heeft zich op verlangen vnu de Beiersche regeering op reis begeven ten einde de grop dslagcn te leggen ccner nauwere aaneensluiting van de Duitsche Staten Tours 21 Sept Als officieel worill uit Colinar van gisteren avond bericht dat de vijand het departement van den liovcu Ilijn ontruimd heeft Te Mulhausen is de bevolking zoo toegerust dat de Badcnsche troepen indien deze mochten terugkeeren er een sterken tegenstnnd zullen vinden Volgens tgdiugen uit Kpinal van 2U ilezer had een I j op aanvul den vorigeu dag od TouI plaats Nanr men verzekert werd de aanval afgeslagen en werden de Pruisische kanonnen gedcmonleerd en verbrijzeld In berichten uit Orleans wordt gemeld dat de Pruisen in het departement Seine et Mnre twee nederlagen hebben geleden eene bij Alhis Mons en de andere in de nabijheid van Lagiiy Reizigers die uit de omstreken van Versailles zijn gekomen zeggen dal den Pruisen den 19 dezer in de vl ikle van Meudon eene gevoelige nederlaag i i luegebrnchl geleden Behalve een groot verlies nnn manschappen hebben zij veel kanonnen verloren Dit bericht schijnt echler aan twijfel onderhevig te zijn vermits de generaal Vinoy die daar met zijne troepeu stond wel middel zou hebben gevonden om zijne overwinning aan hel naaste lelegraufkauloor bekend te maken j INGEZONDEN Aan de lledaitie ran de Goudsche Courant Mijnheer de Redacteur In hel voorlnaisie nummer N 9 17 der Goudsche Courant koml het volgende bericht voor Kork voogden en Notabelen der hervormde gemeente al hier hebben met bel oog op den guiistigeu loestnnd hiirer finantlën besloten hel Iracleinent van tik der vier predikanten met honderd gulden te vcrhougen Niet het feit heeft mij bevreemd dal hh ktikvoogden en notabelen het traeieineni der predikanten hehueii verhoogd maar wel de grond w iarop liet sieiinde de gunstige toestand van ile finiiniit ii der g meente Is de vermelding van die gunstige locstand toeh niet in strgd mei w a de rekening in ver iniwoordiug van hh kerkvoogden ons li hooreii geeft Subsidie vnn l land voor t oiulcihoud der ki rkgl i en eene leening waarvan nog HIUO morl worden afgrlosl ei iie janrigksche hoofdelijke omslag ijn il it bewgzen vnn eene gunstige linnnlieele loealnnd Stel u voor een huisvuiler heeft 4ü0lj gulden schuld hij krijgt onderstand zal hy roemen kniineu over zgn welvaren en zijne uitgaven vermeeideren Geloof mg 1 vele ledeu der gemiente vragen zich af of hh kerkvoogilen en notabelen zoo weinig idee van ndininistrereu hebben P Kveiiwcl er zijn uil kerkvoogdenkamer gemchlea van oorlogen tot ons gekomen Die ir irleinentsverhuogihg zou een twistappel zijn geworden in hel kerkelgk collegie wij hebben hoorm mompelen van gedr igingeii afspraken opslokerijeii die kerkvoogden weinig lul eer verstrekken Keu kerkvoogd zou zelf zijn afgetreden omdai hij er niet mede Ie maken wilde hebben Wilt is er waar van dit alles Is de fiiiantieele loestand iler geincrnle in de Innistc Kigen zooveel gunstiger geworden of behcl en ile geruchten wanriieiil Zuü er t minste waiir is in deze geriiehten dan zini hel ieder fatsoenlijk man dan moet hel ook den evangelie verkoniligers onmogelijk zijn op die wij e eene Iractements verhooging hoe gewenschl ook aan Ic nemen Doen zij het in dat geval toch dan brengen zij schande over zich zelf en over de kerk die zij zeggen te dienen Zij bewij en dat de dingen die van beneden zijn ook hun meer Ier harle gaan dan die welke van boven zijn lu naam der strijdende kerk op aarde roep ik diis om licht ook in deze znak opdat niel meerderen dan lot nu toe ieh Ie regt of Ie onregt afwenden van bet Gondsehc deel der kerk en van hen die geroepen zijn om hare geestelijke en stoffelijke belnngen Ie bcliKrtigeu Met de opname de er regelen zult gij mij en velen verplichten EkN VlMZINNKl lir l ANfiSTEU F NI 1 11 DKB KKRK Uittreksel uit de Memorie van toelichting o i den sia it v m begrooling der Ink en Uitg van de Gein Gouda voor de dienst van 1871 Vervolg 10 10 Het gelal betalende leerlingen wordt gerekend Sb Ie zullen bedragen Ie weten 75 tegen een schoolgeld van 4 tegen een schoolgeld vau 5 en 9 legen een schoolgeld van ƒ 7 In 1869 bragt het 20Ö op doch nn dien tijd is het aantal leeilingen toegenomen Afdeeling 5 17 1 De hefTing vau belasting op het gemaal is lot ulto April 1871 toegestaan bij koniukigk besluit van dfu 11 Januarij 1870 n 4 tot een bedrag vnn a ƒ 2 op de tarwe per 100 kilogrammen 6 1 10 spelt De aanvrage tot verlenging van den termijn tot heffing dezer belasting lot den 31 December 1871 zal Igdig worden voorgesteld in het vertrouwen dat de in het jaar 18G9 aangevangen in 1870 veiv y le V il l 71 vr nr c tcri htdeli lossing vnn schuld die door den heer minisier van biniienlundschc zaken lot voorwaarde is gesteld voor de verdere verlenging dor heffing aanleiding zal geven lot goedkeuring van het dcswegena vast te stellen raadsbesluit De raming bedraagt ƒ 2fi0ü0 zijnde even hoog als het daarvoor op de begr vau 1870 uilgetrokken cijfer In 181 9 brngtde belasting op 29722 76 doch vermits de billijkheid vordert dal de belasting wordt torugbet iald nn den op 1 Januarg 1872 aanwezigen voorraad meel wnurvnn de accijns lu 1871 is voldaan zoo meent men het bedrag der belasting niet hooger Ie mogen ramen IS 2 De opbrengst der belasting op de honden is verhoogd met 100 op grond dat iii de aan Gouda toegevoegde gedeelten der voormalige gemeenten Broek en Stem eenige honden worden gehouden lu 1S J9 rendeerde zg 766 12 Hoofdstuk 3 19 1 Voor huur van huizen enz is 119 meer geraamd dan bij de vorige begrooling De oorzaak hiervan ontslaat doordien vour huur vau den kleinen volmolen I9U meer bedongen is doch daarenlcgeii vervalt de huur van het pakhuis op de Bogen ad 71 als zijnde verku t 22 i Het cgfer iiitgclrokken voor renten van kapitalen is met 47 38 verhoogd een gevolg dat daaronder thans begrepeu is 4 pCl interest vaneen kapitaal gruot 1184 50 door de opgeheven gemeente Sluipwijk verschuldigd voor verstrekten ouderstuud aan aldaar arininsiigc personen llet ten name dezer gemeente op het grootboekder publieke schuld ingeschr kapiinnl best ial in a f 9 3 900 rentende 2l a yCi ö 21 700 8 c i lUO 4 Ten name vau de Scholarchie is inge8chr 46ö00 ren eiide 2Vj pCl Het kapitaal bg de bank van leeuing in gebruik bedrnagt volgens de over hel boekj iar lS6 l 7Ugeslo en rekening IJS191Ü 59 wunrvaii in pluals vnu renten wordt uiigek eene vaste som van 2200 Vooiis is de gemeente bezitster van veertien obligaiien te zunen groot ƒ 1283 75 rentende 4 len laste der opgeheven gemeeiiie Sluipwijk waarmede zoonis hier boven is gezegd die gemeente hare schuld heeft gekweten 26 8 Het cijfer nilgelrokken voor opbrengst der pacht van het Reeuwgksche Verlaat is met 310 vermeerderd een gevolg van eene hoogere pachtsom SS 10 üe opbrengst van de gabel voor het beTure van do rivier de Gouwe is verminderd met 42000 welke zijn overgebrngt naar den post letter C van art 1 4 nfd van hoofdst 2 volgn 7 Hoofdstuk 4 29 I De posi tiftijen cijmen en erfpachten is vermind rd met 122 42 De oorzaak is gelegen in het niet meer verhuren van de tCattensingelgracht lot hel bergen vnn houl waardoor minder ontvangen wordt 131 10 en hel verkoopen vaneen stukje grond in de Molenwerf dal legen 1 50 op erfpacht was uitgegeven daarentegen is de ontvangst vermeerderd met 10 18 tengevolge vau het in erfpacht uilgeven van eenige sinkjes grond 10 2 De som uitgetrokken voor pacht van den haardaseh hel vuilnis enz is verhoogd met ƒ 206 een gevolg van eene grootere pachtsom 34 6 De pust Onlvnngslen wegens onderwerpen in genieeiiseliiip met andere gemeeute inslellingen en inrigiingen of leriakcvan gemengd beheer is even als bij de vorige begrooling voor memorie uitgetrokken oii ckerlieid of dantop ontvangsten zullen plaats tiebhen is daarvan oor nak Voor leruggave der kosten van verstrekte geneesmiddelen aan elders armlastigen bg de vorige begr geraamd op ƒ 4011 is geen cijfer uitgetrokken op grond der wet van den 1 Jnnij 1870 Staatsbl n 85 houdende wijziging der wel van don 88 Junij 1854 Sbl n lOUJ tol regeling van hot armbestuur Hoofdstuk 5 39 2 Het lagersfonds opgerigt bij besluit van B V W van den 11 April 1827 met hel doel om de gelden te besleden ten nnltc van de schepeiijugers langs de Gouwe is opgeheven bij besluit vau