Goudsche Courant, vrijdag 23 september 1870

mmm mi l p voortrelïelrke uilkomstcn welke het gebruik der Schmidtsche Anti Rheumatischp Waldwol W itten il 25 en 50 et het pak Deiineniiiiilden Olie a lO en 80 et de flesch aan duucude lijders van Jicht en Ulieuuialiek heeft opgeleerd iiietlegensinande alle nndi re geneesmiddelen te vergeef bcpruelil warm de bij oiiilere aniibeveliiigen van HIl ieueeskundigen g en vjldopnde bewijïeu dej deugddijkheid Verkrijgb iar m onderslaande depots alsook de zoo alom oeroemde W ildn ol Gt ïond heids KleedingsInkken bekend als behoed en gi nee middel legen nlle Jich en Rheumntische aandoeningen Scbmidi che llOUS l HON RONS a 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijm lloe t Verkoudheid Asthma bennauwde Rorst eni KIIOKKFINADKL l OMADE a 60 el de flacon is een goedkoop en heil nam middel legen Khenmalische hoofdpijn zwakheid der hoofd enuwen het nuvallen v iii het lliiiir en het vroeg giijs orden Verders verschillende Waldnol Ariikelrn volgens prijseonrant lloofd Agiiit voor Neilerl ind l J f HAM Utrecht Tc aOVJU Mej de Wed ROSMAN If e L VAKOSSIK U Z En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DIOl óT bij M J C HAM Utrecht ï n ik ïi i dut Collegie vim den S Mnarl 1S15 Do fouilseii geschill op ceiic a irdr vuu 2200 ijn biji ingebregt dour lulioiidiiig op hut loon der j igurs en vermeerdert door liet belijiKeii der reiilea Zij beslimii in Brhuldbi kenleniesen leii liiate viui het Icoiiuigryk der Nrderliinden eii wel lii ƒ DOO rentende pC l ƒ tO rentende 3 pCt en ƒ 3100 rciiimdc 2 7j pi welke iullen worden Ie jcide gem mivt ooi danriiit te bestrijden de kii ii n vim vernienwnig vnn bel jiiger stiil ii iii hel J m ipiid mibij Goiiiln nelke op Int uijrer orden gera iiiid onder Vüliili 148 4Ü 3 Voor bijdrngen viui het lloojjheeinrHndsrh iji van Uijiiliuid bij de vorige bfjiruotini op ƒ tb725 en voor die i n n rij uilp tr op ƒ 9000 iijii op de lcj en uorclii t bef roüting gLCii Cijfcri gibnigt als Mjmle ie diiT ike mets meer te voidiren I c gcid eeiiing nlbii r iiilgclrnkkeii lol ei ii bfilnig vaii 82717 81 II ƒ 1U842 81 grooier d iii die op de vorige begrooimg 7a moet sirekU ii ter bi trijilmg der kelen u n buileiigewoiie nerkiii oinsclireveu omler volgn 81 en 82 en aldaiir gerimmd op ƒ litillOO AUineile ter voldoening van het toegezegd subsidie tol herstel der ionuckilden 211717 81 82717 81 Worilt vfrvolud MARKTBERICHTEN Gouda 22 Sept De prijzen blivcn oiigeieer als in de vorige week Tarwe puike Zecuwiche jarige ƒ 10 73 Ti ƒ 11 25 mindere 9 35 ii ƒ 10 50 Nieime puike lO B ƒ U mindere ƒ 9 ƒ 10 Ituuge j inge ƒ 7 25 ü ƒ 7 85 Nieu e ƒ 7 a ƒ 7 O mindere ƒ 6 25 ii ƒ fi 75 Jerst wlnler ƒ fi 20 1 ƒ 0 75 zomer 5 75 ii ƒ 6 20 Afwijkende ƒ 5 a ƒ 5 35 llnrer korte 3 85 a 5 Dito Lange ƒ 3 25 H ƒ 4 80 Voererwlen ƒ 7 50 n ƒ 7 70 Ken monster nieuw hennep a id rrd op 8 25 gehouden doch vond tot dien prijs gtcii koopera De veemarkt met goeden aanroer eu Icvrinligen handel sohapen merle vlug magere v irkeiis met veel aanvoer doch tragen handel Kaas Aangevoerd 60 partijen prij en vanƒ23 ti 26 Goeboter ƒ 1 40 i ƒ 1 10 Wiiboter 1 20 il ƒ 1 30 SttT Woensdag 28 S pt Oroote Kaasmarkt Burgerlijke Stand ClBOKIN 20 Sept Dirk oudi r M 0 IH1VN 19 Npl 11 W innlijk t j C 111 l J Kruhl 45 j i W Gieseii 4 w GtHUWOi 19 Sept R Joosten en G Bloin 21 W F A BruiiiimB lU J II ieerliu 8 Ilogerilijk eu B Verboom ADVERTEMTIEN ïelrouwd W F A HRUTN8MA J II ÜEEKLING van St inonhovi ii iot UA 21 Septemlier 1S7Ü üü ondergeteekendeil betuigen hunnen hartelijken dank xoowel binnon als buiten do stad voor de vele bewijzen van bolann it lliiiff bji hnn 2r jarig Huwelijk o idervondeu C i VAN Dfcii O A UDEN II W VAN i V K UUDEN LuTH Gouda 22 September 1870 BI IGK IU VVAAHS I100L te GOUDA Inschrijving vau Kinderen vi or het vierde kwnrtiml 1S7 op MAANDAti den 20 SEP11 MUKU 1S7Ü di H avonds van 7 tot 8 ure aan het Schniil ljokaal tMltlllll lil uk VUU V lUukkiiiiiii IJoor dou IJoekhandelaar S VAN VKLZEN Ju Ic Kampen is uitgegeven en in alle boliedo boekwinkels verkrijgbaar gosteUl Ecne l raalje uitgave VAN UtN i$ n Cp VOOR RKGEBRUIK Bevattende het OUOE en NIEUWE TESTA MFN deMKHblMÜE PSAliMEN benevens de FUHMULlhUEN en LITUHUIE er Netlerlaudsche Hervormde Kerk Dit KEKKBÜEK is met eene nieuwe duidelijke bevallige latijnsche letter op best veliu papier m het gewone kerkboeken lormaat gedrukt het worilt in verschillende banden tegen den voor kerkboeken gebruikeljjken prijs afgeleverd Was de belangstelling van het publiek in de thans voltooide nieuwe uitgave van den folio ytaten Bybel naar KEUR buitengewoon groot eene uitgave voor Kerkgebruik naar deii elldeu tekst bewerkt zal zeker even welkom zijn De uitgave van een KEUE KEIIKBÜEK is eene oor spronkelyke en nationale onderneming zij beaiitwüoidt aan eene lang gevoelde behoefte waarvan de vervulling voor den tegenwoordigen tijd is bewaard gebleven Terw yl de iolio ötaten liijbel naar KEUR sinds de vertaling door do Sjuode van Dordrecht bezorgd tallooze malen herdrukt werd is daarvan niuinier een uitgave in klein formaat geschikt voor kerkgebruik verschenen 1 BEKROOND g I 18 6 5 1 O 1 O K r o Jii lIVMilN MhUAILI l § MUSH KI SS B e 1 Jiodimp 1 iOUDKAUL Jlnrmeleu VV Q ktltXEHS lJa rnnvmle Url J GAAUKEUKKN Mnnifoort J A JACüBl UuJeiiuter 1 VIN LIEFLANO De beminuaars van den ouden HoUandschen Staten Bijbel worden thans in staat gesteld ook voor kerk en huiselijk gebruik tegen lagen prijs zich eene editie te kunnen aanschaffen die woordelijk overeenkomt met de voormaals door HENDlflK JAKOB en I IETEU KEUR bezorgde uitgaven en die wat de wijic van uitvoering betreit in sierlyk en doelmatigheid met alle bestivande uitgaven kan wedijveren Openbare Vrijwillige Vcrkooplng van een binnen weinige jaren nieuw gebouwd I i xr I s met SCHUREN en ERF te Ihdoop or WOENSDAO den 28 HEFPKMBKH 1870 des viiormiddiigi ten 11 ure in l h NiKvwn IIkiiiii iui van liOMEIN te Wtidtlin rreeyi nabij liunkoop Nadere iiiformaiii ii zi ii te verkrijgen ten kantore van ilcn Notaris MOLENAAR te l i i i IW i Posterijen De Directeur van het Postkantoor te Gouda brengt ter kennis van het publiek dat zjjn Kantoor op aanstaanden Zaturdag den 248ten dezer wordt verplaatst en tijdelijk zal gevestigd ziJu op de Turfmarkt alhier wijk H rx 228 zullende de laatste busligling op de WestHaven in het oude lokaal plaats hebben op VRlJDAü AVOND ten 9 ure 10 min De Directeur voornoemd E vN DEN LTJ DWLTiR Gouda 22 Beptember 1870 GOEDKOOPE HUZIES voor Piano Solo i itgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin KoNTsKY Le Reveil du lion Caprice héroique B A 0 90 Kiiud Bouquets de melodies N 3 Robert le diable 2 dr C 0 60 Oksten Ileitere Weisen LeichteTanze und Marsche Heft 1 3 D 0 40 Strauss An der schonen blauenDonau Walzer Donau walzer C 0 50 Volkslieder voor zang met pianoforte N G Die Wacht am Rhein J N 7 Rheinlied Sie sollen ihn 0 20 nicht haben Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda I BEKROOND I 1867 i i PABUS i HRONZEN MEDAILLE M SKaaRtNRiHiiHieiiKiw llmlofviremkeen II NADEBMAN KolhnlaM Wed 1 dk KOSTER Mmonhoeen Wed WOLFF en ZOON Itmrdtn üeb PFENNING Il uiibriiyge A DE V II E IJawhtein J B MOLLE e r i g t L WELSCHEN Mr SMID Langen Tiendewcg te Gouda beveelt zich aan tot het maken en leveren van ALLE SOORTEN VAN HAARDEN en KAGGHELS terwijl alle reparation in dat vak ook door lii iii ten spoedigsle vcrrigt worden I 1870 De uitgave dezel woensda geschiedt d DINSDAG DAG De pij franco per De BUI Boltenl Omtrent de F re eo Biima riohteo uit Pary ten en van Di dat men den hem de vredesvl minister run oogeu een der i atad msKr gei de vertegenwoq ven hebben n ii ran definitieve vervroegde terU Iwt gevolg te komat gnvocrdf Duilachert beie autoriteiten dal deze alleen dooT geiteld Voord zonderlinge va te geven vont Binnen Faril volgena de Ui groote puliliekl een juitt denkl achouwt de bif waarmee ie Ai verbroedert m der Duitachp den ala de tel De burgerij den die watl zijn niet vgJ iieeinbaarheid liet weinige I Pruisische sq dat de KSln ten uit ParJ die stad Het spreel den beer iiicir Dat geldt het vergefeiijl rij er zich tv levensdoel ook verder onderhandelt de Noonl llj constitutie Moord Duitsl bond op vooral it gnrrne van gebruik mal un de gebeif en verguiiil woordiging de militair handen van I ligt bet vel rainlater vif iianr Miini iJ i