Goudsche Courant, zondag 25 september 1870

mI PKhhi BINNENLAND lOi DA 21 Si 1 n mui ii A IJ hcruuierin ouieii Ic i ra dm v m heden nf liet poslkiiiitooi H Terpliiiilal iiuiii di liirfinnrkl du lil liij den kltiweg Ucilcii iniddiig len 12 urin viel leu jongiii in di Gourti tusadicn dl lur m irkt i n dm Inui m lid i il IIiJ virkeerdc rici s iii inkLiidtn loisliind totii di lii i r ksuist 111 iilltr ijl 111 t w itti spiungin hel tUlk li id lieiu Ie riddi n Ton cmde icn verjselijkiiijr te rmkui liiaschen do voediiii vin di irbcidiiidi klis i iii oii i gemeente wniivnn uij unlinj mi u tr iiht t i en en de yoikiviiediiij iii N diriiiin im i n vi j i m ict ten en ander mtiU mt liet versing door t hüüldbesluur der UI iiitsi 11 1 ij iii Nijveilii id ii i ii mnli iiliiig s iii de depiueini iilsrapporli 11 opKerniml tii in dt ilj emeeni m i idiiin in Jiili jl leTilliiir tlinu lm mt degfdeeld Uil ver iUg is eiimlui iii lul door Uie ma it thippijuugt n en lijdstlinfi DuliiSi 7 en S Onilieiil de voediiij sraidileltii dn ailieidcnde klasse wordt il btliif die an plinliudigeu oori prüng viij ilgeinieii peiiiil oord brood on a ird ipptleii In iilmd Zuil 111 Noord Hull iiid vooral nr tbrooil Hl de audert proMiim ii iiiiir ro jjcbrood lltl verbtlul UI voed ng ittiiirili i iii weinig beteekenis dl ir lei eiiovir de nieii voidmda kraclit lil goidt luiie dt liüiri pi y v m ile loggi ilial jei oonljk urilt lm brood mei uu g riii i liocvt lluid botir of reu tl of soms knis genuttigd teriMjl een eigenaardig veiuitngsel dit teuigsiiiis op bolei gelijkt door vcli u op eltelijk bereid wordt om ei lul brood mede Ic btsmierui Do airdipptlen maken vrij a jtrntcn het middag maal uil mit de ook hitr gtbruikt worden It kunslsius boms ordtn de airdappelcii ini i groenten veunengd orelen rapm salade kool ilet gtbruik van gedroogde ciwleii en boouen ordt steeds itld iuner omdil diirbij vet een oniuisbiar tccvoegsil IS lil dl beiert soorttn te hoog in prijs ijii leruijl de niindiie soorltn te veel brandstof vorderen om e ga ir ie koktn Hit gpliriuk VHii grullerswareii i ifh inkehjk van den prijs der nirdappeliii In De gemiddelilc prij en ijn roggebrood J U 10 i you tiinchiood ongibiiild l 15 ii ƒ 0 11 geiJHlld O 17 11 O t i ptr kilügiain iirdappeIfii ƒ 2 1 0 a ƒ 3 per lm lol boek ti eiueil gort rijst y ü IS i ƒ O 24 pir kilogram booiien ui grotne emleii OU O lt per liler De ïoediiigsmiddilen v ui dieilijken oorsprong worden door dtn belrekkilijk hoogen pry miialHl ontbeerd l e geniiddilde prij en 7ijn ruiiiUUtsth J 0 80 11 ƒ O 90 sohapeiivlie eli ü liUa 0 70 spek ƒ 0 70 1 0 90 boitry 1 20 i 1 iO reu el ƒ 1 10 i ƒ 1 20 rundi rvtt ƒ O 1 0 O 70 per kilogram Wanneer liet den trkmaii vtrgund IS enig viieseli aan ijii m lallijd loe ie vocgtii neemt hij ijn loev lucht lit nuehler kilfsvliesoh lO a 40 I pir kilogram v irkenskluiven of poote gcdeeliin van runder kilf if ehapi nkopptn hel harl de lever soms Ifs ib m in De bi Koelie niii vit nordl iiij voorkeur doiir iiitgtbriden spek anders door gesmolten rnndcrvel ot reu il soms ook dt or laapoiie vervuld liet gebruik van pi inli vlieseh is nog ield aam Hl weerwil dat liet tt i giiii ligen invloed uitocfmt op dl ge üiidheid van In ge uuien wtlkt er gebruik van maktn De prijs d lai v m is O 20 O O per kg Zoele mi Ik vS i pir I Ier k iii blei hts in gi iingt hoeveelheid orden gekuch en is gewoonlijk slithls 11 ieir verdunden loi l uid n rkrijgbair hnnsvvorden 1111 of t ti geiliii gel ouden iloi h l gebruik van kiruemilk 2 ii i l pi r 1 ler is meer algiinieii Hil gemis viin ilie ch niiidl soms vergoed door tgebiuik vin een pan liird gikookie iiiiin Boter ordl eer iiiiiig gibriiikl 1 en hnisge in bestnudt uit mm vrnim m Hui kinderen gibriiikl gemiddeld per eik mi bill kilogram i O b tirvMjl IJ 12 kilo i iin brood in dii n tijd bi hoeven Uit vele beiikiiiiivi 11 ordl lul duidi hjk dat uit de gewout dag ol iiklooiien giitii vliesehvpij en kunnen brkiisligd oidiii diar iiii gi iii vin vier piisoiiiii dagilijks 2s inliii pi i hoofd belimfl allmi voor on bip nudili in au i leien waarbij vui r dierlijk voiilail alliin 7 l woiillbi rekend bolei en nu Ik ilfs bij eiii verilieii tt van ƒ 7 sluiks v m len f i iii iillien uit man en vionw besliinli nul oi dir pi ir 1 un overleg hu miilig gibiuik 1111 rundvltiM h m lil 1 il swieks bekostigen Dl urpilijkiue tussehen de irl eidiiuli klasse in do sitiliii m lil op hit pi uu Imd v lU alom ten guiisli van dl liiNii nit Vin dl wiiiii i gi rkiukens du lu l i ui ijn dt uilküUloUii iir gunslit an süi p lU spij k ikirijcn door liefdadige genootaoliippcn verschaft aan de bchoifiigiii wordt ora di tlldi rtdiii als in on t ge ineiiiit gieii gebruik gemaikt door de iirbi iiknde klaasi inkLlvtremigiii m wordin al jtnuiuir ZIJ weiktu üïtrul gnnslig Oinirenl h t gtmuldilil bedrag dtr looiim wordt door veliu op ili nui ilijkludcn giwo en waarop men elfs by ben i lering siuilen muil vtrscliil van arbeid en werktijd Blsmuli verstlul In do wooiipl ntsi 11 ijii diirvin ili vooiii iimslen De iligt ildeii ijn ui do mtisle provimiiu vist gesltld voor s urtn verdeeld in t stliofitn ilk van 2 uron wat iiiecr gewtrkt wordt koinl nli ovirwoik in rikening Hit bedrag der looiiua verschilt iniir giliii vin luibuhl of bedrijf van 8 tot I S mts per uur en dat ilir d iggelden van f i i 10 pirwick In hetalgomien schijnt tinier htt lu i i i Unon voo dm ambai lilsiii in met hougirdan ƒ 7 en voorden I ibr iksarbiilii met lioogir dm ƒ b It mogen gtjioinen Il ter vtle emeenlen ijii ainvankelijk de irbiiUloonm bij gemceusihappelijk overleg van h brik uil 11 en crkli i en in tu iiredigheid van vroeger bthiigrijk verhoogd of iii betere verhouding gebracht lot dm arbeid waartoe de bcrekmiua van het loon hij t uui en nog meer htt betalen naar gtliigvin de iifgtwerkte la ik overit waa dit toegepast km worden di meiale aanbeveling verdunt om tal d lar door de bekwaiui imbicblsinm uur ijiit vtidim sten beloond km worilm Verreweg dl nuesie depirlemenliu wij i i op t misbruik dat v UI siiikin di ink gtiuaikt wordt ds tin medewerkende oor lak der onvoldoende voeding terwijl snoeplust zuthl lot spel dt Nedtrl si latslüterij de banken van lei mug en onberadiu huwelijken het huniii d lartoe bijbrti gen Ook dit verslag eindigt inei it w j en op oniler IJS als het etmg afdoend middi 1 om daarin verbetering ie brengen llil gronddenkbteld belwilk de maatsi happij laoet behtirsihen uainelijk hu help u lehm moet ook by dtn ttkman door nieerdeie oiitw ikkiliiig oriel sthiilen De volks ïotdiiig 111 Nederland is langs gein anderen weg It verbettren daar vermiiulilU g in dt waarde dir voedingsriii Idtltn nul verw luht en evenmin liooger loon voor lul iri ooils htt nu ordt geleverd van den erkgevtr geiischt kan wordtn De cersie k iiner liiift 111 liari iltiiig vnu Woensdag het adies in antwoord op de troonrcilt vaslgesteld llri luidt aldus Mtttin diep gi voel van dnnkbiarheil zigde eersie kuner dtr biiitu miirail Uwe raijeslcUomringd door di verli genwoor ligi rs v iii htt gi littlt Null rl inilsi lie volk op mi oogiublik dat het va iliiUud delilluj i egii iii i 11 dlv rt ie genitl Itrnijl bevrien Ie volki ii u on i u ibijlitid ildejuume rm m ui den rouw iniltii oori g moeien ondervinden De uitinunleiidi gni st v lu Zee en 1 indtn loht van nalionali militii sihiiileiiji n m vriju lUige ver emigmgen Ut imlili iorg voor dt g binnen deropgeioepenoii de orde en rust tikt uviiilin denUiiidi hetrschtu de heieidu illiglieid wiirinedt delist dl r iiik arlii iiiij ordl gedi i ii ijii oovtle lii ij m dil hit NederI indii I i Milk bi iild metlifdt en Irouw voor U er i l ij itils Dooiluihtig btiinhnis ikiivislm il lu u om ili i llsl iiitlightid van lilt vidtiliiid Ie handhuen Bij ondii lungenauu as hel ons vin Uwe Mijtsiiii II VI rninicn d 11 oiid iiiki dm iiilgihioken oorlog debtliekkingm v in Nedirlinil mil de om iige nuvtndhidin gil iinli i stoiinu oudirvomlm en U t iM ijiMi it lift veil bi ij tn van vi rirouwm en wel illmdlitid Uil I hl oiilv u eii A olhni in g lu mie sirikle on jdigheid airloi U t M j blut lul bi iiilde voiiiumin liteft ai lil ook dl iir le k imer voor dt biliugin v m Nukriiiid dnngtud nood ikilijk ü Dt ijvtr on er I ludgtnooltn oin voorgigiin dour Ifvu Mijisiil dl plitlilen dl r uu 11 1 hilijkl 11 I J ü ns dl ikHetsli krijgsliediu dn beult oorl ig viiiiudi volkiii 1 111 virmomu li virvulleii wordt ook 11 ir ons met voldoening opgemerkt I I urliiugm ons Sm dilUwi Mijtsleit de iiigi i 11 111 nil leeils km onihtflm vm cmiliel dir hm bui mgi oiin opgiugdi plicht n en lasten Mogen IJ ildri gtheil kiiiuim w ordiii opgi hcvm 1 Dit Il ulginmiii totsl uid v 111 ii Kijk oouilop tlilijk als s olklijk r ehii l rtdi ii tot duik opleverl werd door ons mot erkentelijkhi id viinomtii V IJ slillen op pnjs l ver Mijesiiits ver e kering dit de toestand on n geldniiildeli n dm invloed der lijdsdinslnudightilen in aiiiineiking ge uiimeii niel oiigni lig is Ale bel mgslilliug ulliii ij kniiiis niineii Vin In lis niiiligeikeld vir lig omlieui di over lesili b iuiiigeii en koloium van hii rijk Mogi ook diuinii Hl veil guiisligs ijii op Ie lui iken n d nuliug d r aingilegni i leii wiirvoor m lul algiloopm jiar dt groudsl m ijn giligd ijvirig Hoiikn voorlgt et en goede uitkomsttn opliverm De eerste kamer is bereid hare onvrrdoelileaanditht lo wijdtn a in du gtivuhtigt oudeiwirpen wilko nog voor ieniiig eisilicn int htt is ook ons innig mhingtii Sire dit het grondtttliig gemeenovtrlt rijko vrutlileu Uragc God hlij C 0113 dierbaar fnderi iiid bpstlii rmen en ethenkt Zijn onmisbareo icgen op onzonarbeid I Htt adres il den Iconiug door eene commissie wordin uu iboden Dt k iinti IS tl t n idere bijeonroeping uitcengegann In de iiimg van de tweede kimer van woeiisdig geopei d onder voor iltersch ip vm dm heer llollinui werd vooilt ing ged lan vm een kon besluit houden Ie btuoimug van den beer m W H Diillert lol voor itti r der k mier gedurende het legiuttooidig i lingjur Dientengevolge gif do beer llülfinm het vo ler8 p over aan 1 j heer Dulkil lic diirop ijnt betrekkiug met hit houden der viilgeude red nuiTurde M11 U lil IRLN Uit heeft den koning behaagt mi op U e voorui lehl wedtrom lol voorzitter van ueze vergadering Il limotintn Ik slel dc e onderscheiding op eer hoogen pnjs en htt IS mij eene btboefte U daarvoor dank Ie eggen liij het aanvairden v ui het voorzitterschap reken ik er op dat wanuter ik Iratht miju plitht te doen iij mij £ ult willen ondeisteuneu eo ia n taak zult willtii vtrlichteii De ondervinding heeft mij geleerd dat dit beroep op Uwt hulp niet te vergeefs zal ijn gedaan in het afgeloopen zittmpjaar is veel gotdstn nuttigs lot stiiid gekomen maar toch is hoeveel inspinning WIJ ook aaiiwecdden veel onafgedaan gebleven Er iijn er die dit toeschrijven mu on e wij e van werken en die v m herziening van het reglement van orde daarin verbetering wachten Met die herziening IS doui U eeiit commissie belast die ha ir werk wel niet ten einde gobrachl mair d uirmeda ver gevorderd 19 liet nu aiiigevungen jaar schijnt met mindere werk aamhcden van ons te zulltii voideren De omvaugrijkt etsvoorslellen in de vorige zitting on ifgedaan gebleven uilen onze gespannen aaudatht vuidortu en onze medeHtrkiug zal in ruime in lic ingeroepeu worden oinireiit menig onderwerp bet rijk UI en biilen Lurupa betrettende Laat ons on t tank met lust en ijver opv itttu en eendrachtig on e btste pogiiigin aau enden om liet waarathtig beluig m i Ierland cii koning U Cïordi ren en mogtn wij d larin niet gestoord orden door de gtwulitigt gebeurtenisatn wtlkt tl lus lu Uuropa plaals grijpen Ik verklinr het voorzitterschap van do tiveide kamer der Staten jenernal Ie aanvaarden De meeste in de vorige fitting onafgedane wetsontvveipeii ijn iiigikomen oo aU lot heffing vin eene algeintcue bel idling op de lukomsleu herzie mug der tabel bedoi ld in art 1 der kieswel regeling der baiiktn van lieiuug i u ing der schuilerijen ondel dt nieuwe oiii erptu merken we op dat tot bevorlning vin aanvoer van vrye arbeiders in de kol init burin init Verder as iiigtkoiiii 11 een luninklijk besluit vvaar bij dl miuialtr vm finai litn g inachtigd ordtaan de t iede kamer aan It biedtii de outwerpon der staitabtgrooling vooi 1871 en Naar aanleiding diarvaii wordt besloten den minister van 6i antitu daartoe lu de gtlegenheid te stellen op aanstaanden Ziterdag des middags te drie uren De commissie ni het prov gerechtshof in ml Holland tot het afnemen v in het e iinen voor lul nouns iinbi gevorderd heeft bekend gemaakt lilt IJ lot vüorniild em Ie al verhinderen in het ai bouw 1 IJ htt hof UI gibiuik op Doiukidig den 11 Nüvembi niiist on oo iioodig volgende d igi n lil I UI hiir loe te zenden stukken moeten portvrij o lm geidresseerd aan den griffier bij hel prov gei lilshof UI uid Holland Laatste Berichten Florence 22 Sept Volgmslijluigen mt Home lieiltdi pu lei revolgc van ougtregi Idhedeii in dl Cilli 1 oiiiuu VIII It Ijle der bevolking Itgen de puisilijkt gelid irnii 11 dm gmtr il C iloriia vtr oihl Iroipeii iln 11 Is te tuilen lot haidhavuig dir orde D gniiriil heeft hieriaii vokhin NoufchaieaU 22 Se it Ikt bomb idli ment i UI l ml 1 1 dl vuorlgc tt ltn ver ckertdat 18000 l iiiibin loiil oiiiiiiigilm Rouaan 22 bipt Pt l rm rn liebbtn twie ikirpni lu bi uid giiloktn ü ik hibben ij het dorp ma mftt