Goudsche Courant, zondag 25 september 1870

Nit Madrid 22 Sept Do rrpuhlikciniclio diigblmlcii mnki ii cell iniiuifesl v in dru hccr Orensc opciibiiiir waunii liij aunspoorl lot lict voriueii vnii ecu SpHuiiscli legioen oiu Friuikrijk te oiKlerstPuuen Uij cgt verder lat gelieel Spanje v ii h nioet varzctteii togcii lU caiididaluur Min deu I ruisisclipii priiis Berlija 2 3 Sept Do Staalmn dger declt twee circciUires luede van graaf Bismarek a ui de verlegenwooriliiiers der aialeii van den Nuord Duiuelicn bond De icrsle is cedagleekciid nit lllicims 13 Sept en da uin wordt givcgd Aangezien de nuodzakelijkheid gebleken is oni lietere inalerieele waarborgen in liet leven te roepen tegen een loekomsligen aanval van de Fraii clieii d in die uil nelwiiUndheid vour proteii zoo ki nnen wij bij het stellen der we es Mi lcn r i s i ► j oui een aanval van Fr inkrijk op n ils hl ind en voornamelijk op de lul nu loc onbescliermde ZiiidDuiische grenzen te bemoeilijken door de grenzen en daarmede hel nitgangspniil Aan de aanvallender l ranfCheii In hel tweede stuk gediigltekend uil Mcaux van den IC Sept wordt de iiilioud van de eerste circulaire des heeren Faire loegeliehl De heer von Bismarck egt dat Üuilschland er ver van af is oin zich te wi kn mengen in de ikeu van Fr iiikrijk Hel is Uuilschliiiid onverïeliillig elke regeering Frankrijk iich kieken wil lujuiuel is ileehls hut gouverntmenl van Napoleon erkend Onze vredeivoorwaurden zijn daarvan afhankilijk of Slraalsbnrg en Meiz in het bezil Tan Frankryk blijven Frankrijk is in dat geval slerker ollentief dan Duitschlands defensieve positie is Als die vestingen in hel be it viui Duiisehlaiid ijn dan verkrijgen zij een defensief karakUr Fi uikrijk zal thans eiken te sluiten vrede als een Ha iibtilsiaiid beschouwen en om niaak Ie nerani over de lliaus geleden nederlagen z l hel Diiilschland op nieuw Sanvalleu zoodra he icli daartoe slfrk genoeg gevoelt Dat Duilsclilai d den vrede van Knropa zou verstoren daarvoor bi hoett men geen aiigsl te koesteren Daar ij lo den oorlog gedwongen zijn willen wy als prijs voor de legouHoordige iii paniiing zekerheiil voor de toekoni l MundolSheim 2 Sept OJIvkele dipivhe De Lunelle n 52 is vermeeslerd zes ivvaalfponder s zijn daarby buil gema ikl Op de Innetle n 53 is door de onzen een b iltetij v iii niorlieien opgericht Het verlies der Duitschers bedroeg 1 officier en 7 man aan dooden 4 ulliciereii en i3 lu in gekwelslen Brussel 23 Sept Men zegt dal graaf von J3istnarck onlangs eciie nieuwe oiieul iire heelï openbaar gemaakt belreilende de worsteling tusscheu Duilschland en Frankrijk Icn verzekert dat dit stuk in zeer conciliante lerinen is gesteld Brussel 23 Sept Volgens p iriiouliere berichten uit Sevres heefi de bevolking niet alleen verzocht dat de Duilichers die plania zonden bezetten maar ook de adniinistralie door Duitschers zou worden gevoerd opdal de pl uils zou beveiligd zijn voor de rooden en zij van de imperialistische anibteiiilren die met de rooden gemeene zaïik schijnen te willen maken oi tslagen i onden worden Weenen 23 Sept De kelzir is heden na een uits ipje naar Grnlz in den besten welstand Ie Schönbrunn aangekomen De leer Thiers wordl heden alhier ver achl en z al ilechls korlen lijd hier vertoeven 11 ij is voorneinons na zijne lerugkoniil uit Si Petersburg zich hier lunger op te houden Berlijn 23 Sept De generaal llanenfeld heeftde ollioiecie lijding nil Eerouiov van heden oulviingen dat de vesting Toni door de belegeraars onder den kommandaiit Krcuski genomen i r n r i r irrrrg INGEZONDEN A emeene Vr ide vereenigiiii te Jmsttrdum De ISl i eeu de eeuw welke de grootste legers zng samenkomen mei het voorlrelVe ijksle oorlogsinalcriéel gewapend de eeuw die lallooze U igielden door honderdduizende stervenden eii gewonden ag bedekken is hoe legenstrijdig hel klinken moge tevens do eeuw waarin het denkbeeld au een algom enen viede onder de volken cei vorm aannam en tol een lugiii van uitvoering werd gebr icht Diezelfde iy eeuw hijgl naar vrede aiil de oorlog is haar een gruwel onidal hij de dood vij ind is n juilsdiensl en beschaving li iudel liindhouw en nijieilieid volksweUaart en huisilijk geluk omi iil bij i e sehalUMi door noeste vlijt en spaarznainlieid bij jarenlangen arbeid mei moeite verkregen iii sleeliis weinige weken verslindt oind u liij i een broedeimoorder ren nieiiseheiisliulnrr j men dien vij ind van meni eheiigeluk ni ialsehiippelijkcn en z edelijkeii vooruit üing mei vruelil bekiuiipen d iii moeien alle volken duurdroiigen worden Min hei be ef dat de oorlog hen ia huuuc liciligbie en dieibaarste bel iiigen aanrundl m iar le v cna dal in dien grooljchen kamp sleun gezocht moet worden bij hen die iiaasl Ljod over het lot der volken beschikken de vorsten en hunne r iudslicden Aan deze overtuij iug is do Algemeeno Vredo Vereeniging welke zich alhier gevormd heefl haren oorsprong verschuldigd Zij heefl ten doel met alle muldelen dic binnen haar bereik en niet in strijd zijn met de openbare orje en de wetten des lauds al die maatregelen voor Ie staan welke kunnen strekken ter bevordering van den wereldvrede en mede te werken waar anderen in gelijken zin handelen Zij denkt haar doel te bereiken door hare b ginselun in den ruimaten kring Ie verbreiden en ook bij de respectieve regceringeu voor te staan Sleunciide op de beginselen welke reeds bestaande Iraetaleu en coiivenlieén beheerschen en wel hoofdzakelijk op art 8 van het Protocol n XXIII d d M April 185fi toegevoegd aan hel Parijsehe vrcdesIraclaat van oD M iart 185Ö betrelfende dr bemiddeling der mogendheden ingeval van conflict alvorens naar de wapenen word gegrepen de conventie van St Petersburg d d 1808 regelende het gebruik van oorlogswerkluigeu en de eonveniie van jenève d d 22 Auguslus 18IJ4 beircUeude de vereeniging lid lioode Kruk aehl zij hel aanvankelijk uenschelijk 1 dat de slaande legers tot een minimum worden leruggebracht 2 dal bij eene nieuwe luiivenlie Art 8 van bovengenoenid Protocol r in hel Parij che Vredeslraetaat worde gewijzigd in dien zien dat iii alle gevallen waarin conllieteu tusselien de conIr ieteereiide mogendheden moehlen onlslaaii de heinhldelmg der overige moet worden ingeroepen nUoreub lol den oorlog kan worden overgegaan en a uigevuld niet bepalingen waarvan de stiekkiiig ZIJ dal even iU by de conveulieen van St Petersburg en ieiiève aaii de niel oorsprüiikclijk gecontr ictoerd hetibende mogendheden de gelegenlieiil worde gi laten irh hij ileze conienlie aan te sluileu d u lis algeiiieeu beginsel woide aangenomen dal ie leru neiilr c mogendheid in haar njk onder slral bep ling verljiedc de openbare aankondiging en üpi iitelliiig wm geldleeiiiiigei ten behoei e in uorlogvoerende mogendheden alsineiL den opeiibireu bundel 111 schnldiilels i ui zulke geldlei iiiiigen en dal dit ieibod zich ook üUslrekke tot zulke leeningen die worden anngegu ui luei het kcnui lijk duel om de gelden lol lul d U lil verb iud mei de couvenlie van Si l tirshurg hel beginsel worde aangenomen dal de vj md in den oorlog buiten sl iat v in gevecht geüi ici inuel orden d jch buiten iiuodz iiik niet moet woi leu godooil dat de neutrale mogendheden de diploinaliekc bclrekkiugcn afbreken met die oorlogvoerende mogeudlieden welke deze conventie of die van Si Petersburg of Geneve schenden De vereeniging beslaat uit Leden personen boven de 18 jaren betalende eene contributie van ƒ 1 sjaars Pupillen personen van M IS j iar nel iicnde leiie coniribulie an ƒ 0 50 sja ir Kr kunnen donaieura en donaliiees der veieenigitig wolden aiiigenomen Deze lerbiihlen zich lot wederopzeggens toe voor eene jaarlijksche bijrlrage van minstens ƒ 5 De lei en verpliehteii zich door hun lid maai schiip ua ir vermogen door daad woord eii esclirifl de heginseien der vereeniging voor te si i in eu te verurcideu Kiijgs icden van beroep welke biJ de opriehliiig dezer vereeniging reeds bij hel leger of do noot dienen zijn van hel lidmaatschap niei uiige loteii De hoofdzetel der vereeniging is gevestigd Ie Amsterdam Zij breidl zich uu door het iiprie ilen van afdeelingen il alle gemeenten van liel rijk te bevorderen en slelt zich in virbiiidiiig iijcl alle vrreenigingen en genootschappen binnenco buileiisliiiids die ei lie gelijke strekkii g hebben of haar doel kunnen bevorderen Wie zieh op vorensiaaiide groiuKlagen aan de Algeineene Vrede Vereeniging wenschl t n te sluiten k iii daarvan doen blijken door de uiidcrsla inde verkliiring ingevuld en onderieekend fr meo m te zenden aan hel lulrea van ecu der ondergeleekendeii bij wie levens de gelegenheid om lot het lidmaalfchnp loc te treden is o ieiigesield Het voorloopig liestnnr I J WEliVKlUNüll Voorzitter Vijzelgracht AA 82 II TIHDEMAN Tweede Voors Singel bij het Kiit iugsplein J 15 1 A 1 KKOl SK Hivrelarh Vijzelgracht AA 83 Jl V liüDliAIAN ficeede Secr Spuistraat bjj de roienstecg 1 412 1 M VAN iHr PKN Thmirier lleiligeweg 1 i M of Buiiei singel bij de Leidsche Poon Nedcrl Chemische Fabriek Mij lieer de Reducleiir Met het oog op ie tractemculs verliooging der vier Predikanten alh er en dan nog wel door den gunsligen toestand der finanliën zoogenaamd zij het mij vergund Ie vragen of hh Itiiadsleden bij het behnudeirn der Begiooting voor 1871 de post onder hoofdstuk 11 volgn 79 koslen aanleg en onderhoud der alg begrani plaals 740 en hoofdsliik IV volg 31 sehodelooBStelliug aan de Hervormde Kerk wci ins gemis aan begrafenis regten ƒ 2400 Ie r anien ƒ 3146 weder zouder eenige tegenspraak zullen goedkeuren al zegt de memorie van toelichting dat ilic uilkeeri i is op eene overecnkonisl gegiond Zonder nu die overeenkomst twijf Ie willen tiikken e erIt m j d t j Ie geloofsbehjdeuisEen hieraan moeten betalen en alleen ile hervormden die enorme scmraen er reeds van gel rokken hebben er nu bepaald alleen van moeien blijven proliteeren te meer daar de aankoop aanleg en het oiderhoud van de Begraafpla ils geheel door de icineenle gedragen is of wordl en hel verbod on in Kerken Ie begraven van Z M den Koning s uitgegaan De uitgaven wijzen alzuo 3146 aan de inkomsten volgens hoofdstuk il afd 4 slechls ƒ 1600 zoodat dit een tekort v in ƒ l rKl aanviijsl waarlijk wel een bedrag om zoo mogelijk daarin verandering ie brengen S P Moglen alle vraagstukken even gemakkelijk opgelost kunnen wurden ds dat van de iracleinenlsverhoügmg der vier predikanlen in verband met de rijksloelage oor het verlooden der kerkglazen De rijks oeKige is verli l en zal hopen wij nog een ge jaren verleend Idyien op grond dat de kerkglazen gecne gcnoiie kerkglazen zijn zoo als elders maar voornerpen van kuiisi iii welker behoud de X natie en hare regering belang slell en waarop elk burger van ionil i roem draagt Hel herstel daarvan als builen de eigenlijke eeiedienst omgaande kan dus oor ie kerk als zoodanig op den duur wal al Ie kostb iar norden gerekend en dat ia lok door de liouge regering erkend Wat is nu natuurlijker dan dal Kerkvoogden en Xotabelen door de goedgunstige bechikking wan Z E deu Minister van Hiiaiicuu m hunne uitgaven ten behoeve van de kniisL II gemoet gekoDien in de bchoeflen der pre lik iii en voorz ig en bij het ryfolracieroent van IJUO do ffeikeeiite oeU fie bragt tot ƒ 301 M A G V0R8ÏMAN i ustetiil irediK nit Uittreksel uit de Memorie van loeiiciuing op den st i it van begrootiiig der Ink en Uilg van de Gein Gouda voor de dienst van 1871 Vervolg UITGAVEN noofU stuk 1 Akd I yj3 I 52 11 De alhier uitgeirokki u s i is met ƒ 500 lerhoogd uin daaruit Ic voldoen de bezoldiging van den gaarder der schcepva irlregien n diij de Mallegiilsliiia nelke som vroeger werd besiredeu uit den post ari 8 van hoofdstuk 3 volgn 9a 54 13 Aangezien hel waarschijnlijk is dal oot se ir i ooncn geene betalingen Zullen te doen Zijn wonli de post voor memorie uilget kkon AfUoeling 2 1 1 5 Voor ko ii van hel oii lerho d enz van liet raadhuis is Il ii meer uiigelrokken dan bij de De uit dezen post ie tioene betalingen strekken o Voor hel gew onderh van hel gebouw ƒ 550 zijnde 20l meer dan in het loopcndo jaar noudig tot vernieuwing van eenige ramer i Voor het schoonhouden van hetzelve 360 c II het verwen ven den gevel 800 d n hel vernieuwen der goten aan deWesl ij ic 600 62 6 Het cijfer uitgetrokken voor onderhoud en aaiiknoo van meubilair in het raadhuis is verhoogd mei ƒ Ml Van het voorgedragen cijfer is 201 bestemd voor kasten tol berging van het archief 04 8 De post kosten van het aanleggen en bijhouden der registers van deu burgerlijken stand is V rhoogd met ƒ 50 noodig doordien die registers door de uitbieiiling der gemeente een grooter getal zegels moeien bevatten 70 14 De post bij de vori e begr geraamd op fiOO Ier bestrijding der koslen van de icn jarigc Vülkslclling ia vim deze begroot ing wcggclalen alzüo Ie dier zake geeiie uiigaven moer Ic doen zijn vVoiilt vervolgd