Goudsche Courant, zondag 25 september 1870

ir Burgerlijke Stand OmoRtN 81 i ipt Joluiiiiin l rtrumlln oudirs h Ilurgilbilijk en U F Nicul ii 22 Aruoldus Corn lis omltis A Vftii Waas en A Hiuigt itok Vietcr ondtis E Sanders n A Sinitcisc 28 Bartliolomeus ouder B Wngenuar en J V Anders 0 mifDtN 20 Scpt C M Verbij 7 w 21 P Zouderinan 37 J ADVERTENTIEW Bevallen van eene Dochter H F BURGEKSDIJK NicoLAÏ Gouda 23 ScytCiuber 1870 Alyemeene ke müyering Voor de vele bewijzen van deelneming bij gelegenheid van ons huwelijk ondervonden betuigen wij onzen hartclijken dunk W F A BRUINSMA J H BRUINSMA GtMLiNG Gouda 22 Sept 1870 Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij den dood mijner echtgenoote HERMINE ELIZABETH PERK betuig ik ook namens wederzijdsche betrekkingen mijnen innigen dank A J BOEKELMAN GoüDA 24 September 1870 Voor de vele bljjkea van deelneming b het overlijden van onzen hartelijk geliefden Koon ontvangen betuigen wij ook namens onze betrekkingen oprechten dank W REU HL en Echtgenoot Gquda 24 September 1870 VERERIJGBAAR Amsterdarascli Zoet liossenbrood bij L GROENENDAL Gouwe tweede huis van de Seizerstraat Roodc Kruis Comité Oouda In de laatste opgBve is abusief vermeld de ontvangst van ƒ 77 dit moet zijn ƒ 77 zegge 77 centen Sedert ia nog ontvangen vaa Mej C C J v d D de contributie van 1 de totale ontvangst bedraagt tot heden ƒ 2029 50Vs Door het Comité is aangekocht 20 wollen dekens en 9 potjes Liebig s Extract verder zijn voor rekening van het Comité dcor de Dames vervaardigd 12 kleine en G grootf kussens behalve hetgeen nog onderhanden is en dus nog niet b het Bestuur is ingekomen Nog hebben wij ontvangen van den Heer D 15 potjes aalbessen gelei van Mej C C v M 2 Fero Jen 2 Pantalons en 2 Bloedzakjes van verschillende Ingezetenen uit iouda en uit Haastrecht vooral door tusschenkomst van den vader van het Weeshuis ywa Mej H en Mej d K eene groote hoeveolheid Pluksel en geven sterde Compreasen door Mej N M Y 2 linnen Hemden 6 id Lakentjes een Bundel oud Linnen en door dezelfde van de Dames B 2 gevensterde Conipressenen 2 2 ons Pluksel vai Mej A R tJ gevensterde Coiipresaen en Pluksel van Mej J K 20 kleine en V groote linnen Compressen en 5 ons Pluksel van Mej S B 5 ons Pluksel van de kinderen der Armenschool y ons Pluksel van de Dames R D G en A V M 8 ons Pluksel een zwachtel 13 gevensterde en 27 linnen Compressen van de school te Ondewater een pak Pluksel van Mevr B 4 ned ons Pluksel 5 Vensterbanden en een pak oud Linnen Een tweede bezending is door ons zoowel lil Geld als in Materieel aan het lloofdcomité overgemaakt namelijk 500 en vier kisten Maieneel Alle belangstellenden danken wij terwijl wij inmiddels het Roode Kruis blijven aanbevelen liet ÜPstuur van genoemd Comité GüUDA 23 Septem Dcr 1870 Lokaal Nut en Vermaal üosthaven Gouda TÜÜNEELVOORSÏELLING düor het Touiirtltie elschap van den Ki tterdamschen Schouwburg onder directie VAN ALBREGT VAN OLLEPEN Maandag 3 October 1870 DE KALKOENHOEDSTER Blijspel met zang in 3 Bedrijven Uit het F P seh door D J Kamïhuuzen gevolgd door DE OUDE DOOS Blijspel in 1 Bedrijf Uit het Hoogduitsch van Gustav zu Putzlitz door B Lahot BEIDE STUKKEN NOOIT VERTOOND Aanvang ten 7 ure Prijzen der Plaatsen 1 Rang ti t Cents 2 Rang 50 Cents T Loting voor de plaatsen op den dag der voorstelling voor HH Geaboneerden voor 6 voorsteUingen s morgens te 10 ure Voor HH Inteekenaren op deze voorstelhng te lOYs ure en kunnen verder plaatsen besproken worden tot des namiddags te 3 ure NieuTve Schouwburg van ROTTERDAM Dik ECTiE PRITS BOUWMEESTER Comp gpo Bovengenoemde Directie verwittigt het geeerde Goudsche publiek dat zj voornemens is gedurende den winter EENIGB TOONEELVOORSTELUNGElN te geven vaststellende TWEE REPRESENTATIKN in de maand aanvangende ZONDAG 25 SEPTEMBER e k in het Schouwburglokaal TIVOLl Spoorstraat alhier Te geven Voorstelling mm of MISDAAD en DEUGD berueuid ilnuiin in 8 btdrijveu Na hetzelve Twee Zielen en ééii Gedaclite of Twee Lijken zonder Graf Klnthtige Vaudeville m 1 bedrijf De Hoofdrollen te vervullen t ir den Heer FRITS BOUWMEESTER en Me CRISTINE LARONDELLE ENTREE 40 Cents Gouda 1G S eptemb er 1870 L WELSCHEN Mr SMID Laugen Tiendeweg te Gouda beveelt zich aan tot het maken en leveren van ALLE SOORTEN VAN HAARDEN m KAGGHELS terwijl alle reparation in dut vak ook door hem ten spoedigste verngt worden Men verlangt u hier tegen 1 November e k bij fatsoenlijke Burgerlieden voor een Heer die zijnf bezigheden over dag buitens huis heeft een a euieubeleerde Benedenliainer met KOST en BEDIENING Brieven franco onder letter X met opgave van stand en prjjs bij den uitgever dezer CoMraiit Openbare Verliooplng aan de JAN KATTEN of BLEEKEUSBRUG te Gouda op VRIJDAG den 30 SEPTEMBER 1870 des voorraiddags ien 9 ure bestaande in Directie met Bazeukeet en Kalkloods lang 19 breed 5 20 hoog 4 50 meters Driebeena Heistelling lang 21 meters met loopers en oogen Dertien bands Tonmolen met raam liggend Wind Bascule met gewichten Eiken en Dennen Balken Heipalen 1 by 28 centimeters en andere Platen Planken Ribben van diverse lengten Breek en Metselgereeaschappon Pompen Tafel Stoelen Kasten Touwen Blokken Metsel en Hardsteen Kruiwagens Schuttingpalen oud IJzer Brandhout grove en fijne Puin enz alles afkomstig van de groote aidammingen fn verdere werken ten dienste van den onderbouw der genoemde brug Inforraatiën by den Notaris M O N T IJ N te Gouda Openbare Verkooping op WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1870 s voormiddags 11 ure in De Nieuwe HeeBERo van ROMEIN te Waddinxveen van TWEE WOONHUIZEN annex elkander verdeeld in ffer woningen aan de Achtfrkade te Boskoop wp l n 112 en 114 metERVE GROND en SCHUUR daarachter kadastraal Sectie A n 554 en 555 te zamen groot 3 vierk roeden 3 vierk ellen Breeder bg Billetten Informatiën bjj Notaris MONTIJN ie Gouda OP VERTOON van een retour billet van Gouda op s Gravenhaye namentiijk A klasse wordt het geld teruggegeven bij inkoop van minstens 25 Gulden bij 1 CAIÏEN Spuistraat 43 s Gravenhage in het alom bekende Magazjjn van Heeren Burgef en Kinderlilecdingstulilien waar ook steeds voorhanden zgn de zoo gunstig bekende GEVULCAMSEEÜDE HEEREN EN KIN DER REGENJASSEN waarvoor geguaraudeerd wordt dat dezelve niet kleven NB Diegene welke met 1 of 2 klasse reizen genieten evenwel op vertoon van hun plaatsbillet het geld 3 klasse retour J M van Minden Dentiste Dubbele Buurt Gouda verwittigt dat hij eene nieuwe vinding heeft om holle kiezen en tanden te vullen zonder eonig gcvoLl of drukking te veroorzaken Verder gaat hij voort mét het inzetten van Kunsttanden en Gebitten op Goud Zilver Caoutchonc enz welke op het ziekeljjkste tandvleesch gepluatst kunnen worden Geen geld wordt gevorderd voordat zij volkomen aan hunne vereischten hebben voldaan Ook repareert hg spoedig stukken van andere Meesters STOTTEK A A R S worden naar eene onfeilbare methode in circa 18 dagen genezen Alleen bg genezing wordt aanspraak op betaling gemaakt Onderrigt en conversatie in de Duitsche Hollandsche Fransche of Engelsche taal Prospectus en attesten gratis BUKGSTEINFIIllT ÏN WeSI PHALEN R VELTRUP Spracharzt louila Druk van A Uiinkiiinn I t t t Stil Ut In e