Goudsche Courant, woensdag 28 september 1870

W i4iêism 1870 Woensdag 28 Scirtenilter N 951 e ig en GOUDSCHE COURANT Mm m A ver en ie la l voor C oüda en OfKslrekea en N De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VKIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 75 franco per post f2 ADVBRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave van Icit teliedel en ilt hcrseiicns ucmarkcn zou worden leruggegcvcu cu wel omdut hel goed cii slaapt uitinunlcnd maar kan zich niet ba I 1 3 ntemg temgGulden e f izelve dasse hun heeft Bonder erast astic ge or poedig circa wordt en ranattesten t BUITENLAND Buitciilaud$cli Overzicht De hoop op eene ichikkiiig tusschen de oorlogvoerende pnrlijen is roor het oogenblik verrlogeu Favre en Bisrniirck zijn het niet eena kunian norden ook niet over een wapenstilstand zoodat de Frnnsche repeeriiig besloten heeft den oorlog voort t netten en zieh tot het uiierate te verdedigen Ziehier de prucUmntie die het gouvernement tot bet volk gericht heeft Tours 24 September Aan Frankrijk ffVoor de gehrele insluiting rju I arys heeft de heer Julea Favre graaf Bismarck bezocht om te vernemen waartoe de vijand gezind is Ziehier de rerklaring des vyands Pruisen wil den oorlog vourlzelten en Frankryk veringen tot eene mogendheid van den tweeden rang Fruisen eischt afstand van den Ëlzas en Lotharingen tot b Metz krachtens het recht van verovering Pruisen durft als voorwaarde tot het sluiten van een wapenstilstand den eisch stellen dat Siraa tr lurg Toul en Mont Valcrien zullen orden overgegeven Parijs zou zich i zyue verbittering liever ouder zyne pninboopen laten begraven Op zulke onbeschaamde eischen valt nitt anders te antwoorden dan roet een strijd toi het uiterste Frankrgk aanvaardt dien stryd en rekent hierbij op al zijne zonen Tevens zgn de gemeentelijke en algemccne verkiezingen tot nader uitgesteld waarschijnlijk omdat het gouvernement van nationale verdediging in e tegenwoordige omslandl heden concentratie van gezag wensehelijk acht en een geregelde verkiezing waaraan zooveel streken die door den vijand zijii bezet en zelf het ingeslotene Parys niet deel ouden kunnen nemen onmogelijk is Naar onze meening zal het wanhopige besluit van de voorloopige regeering de zaken nut verbeteren Alleen zal de Fransche nalie meer niuelen lijden door den langeren oorlogstoestand j de Duilschers zullen zich nog vele opolferingen moeten getroosten want de belegering van een slad als Parijs en de bezellmg van veroverde streken in het naderende barre jaargetijde brengen eigenaardige bezwaren mede Maar naar het zich laat aanzien is de Duitsche natie evenmin grneigd om tcrng te treden en zal zij haar genone vasthoudendheid niet verloochenen Het waarschijnlijkst is dat de Franschen eindelijk toch van uiipntting zullen moeten tosgeven terwijl elke dng langer oorlog de Duitschers meei zal verbitteren en hun eischen hooger doen klimmen Uit Berlijn bericht men het volgende Bij gelegei hcid der conferenlie tusschen de hecren von Bismarck en Jules Fnvre tot bespreking van de voorwaarden tot een wapenstilstand hebbin zich de vorderingen van Duitsche zijde bepaald tot de overgave van Straatsburg Toul en Veriliin l e e zeer redelijke eischen ijn door de Parijxlie rcjii i ring verworpen Wat betreft den eisch lot overijaie van Mont Vulcrien deze is door de Duilschcrs met gedaan Deze Pruisisidie lening verdient zooiils de ondervinding gedurende dr en geheelen oorlog geleerd heeft meer vertrouwen dan de Fransche proclamatie Dan moet men erkennen dat de eischen voor een wapenstilstand niet to hoog waren Toul is reeds gevalleu Straatsburg staal op het punt in hetzelfde lot te deelen terwyl Verdun sedert lang ingesloten en vau alle zijden door de bezette streken omringd is liet blijkt nu dat de Franschen met huu verzoek om wapenstilstand alleen tydwinst op het oog hadden en niet een voorbereiding van de vrede Het is zeker hard voor een republikeiusche regeering te moeten aanvangen met afstand van grondgebied maar de zaak ligt er nu toe en Jules Favre n de zgnen moesten de belangeu van hun vade land hooger stellen dan die huuner purtij en huniicr populariteit De moeilgkheden hoopen zich aan alle zijilen np Van hei land afgesneden heeft hel gouvernement nu ook te woratelen met verzet binnen de stad Kerst is uit het Pruisische hoofdkwartier later over Brussel de tyding ontvangen dat er sedert Vrijdag in de straten van l arys gevochten wordt De ultrademocraten verzetten zich legen de rem itif de legeering en Trochu gaat hen gewapenderhand tekeer Kr is besloten tot verdediging van de linie der Loire achter die rivier zou een legerkorps bestaande uit mobiele gardes worden gevormd Van hel oorlogstooneel weinig nieuws Door de capitulatie van Toul zijn den Duitsehers in handen gevallen 109 officieien 2240 manschappen 120 paarden een adelaar van de mobiele jardc 19ü bronzen stukken waaronder 48 getrokken kanonnen 3000 geweren 8000 sabels 500 kurassen aanzlenlyke voorraad ammunitie en e iiipeiuentS Stukken 143 025 en n ü4i portion levensimddelen Het Journal Je Ut l etenl m ri spriniil in de bres voor een w ipenstilstaud Het acht een vrede zonder verovering mogelijk Uit Koiue Hordt gemeld dat j I Donderdag het pauselyke lener 8600 man sterk met slaande trom en vliegende vaandels de slad is uitgetrokken Ijeneraa Ciilorna iieel t eeni fe balalllons iiiiiir de Citt k Leoniiia gezonden op de herhaalde en persoonlyke aanvraag van dm i ius üeneraal Cadorna heeft den paus herinnerd dat generaa Kaïizler had verklaard dat de veiligheid van den paus voldoende züu worden gewaarborgd door zijne persoonlyke garde en speciale reserves gemaakt met betrekking tol het voortduren der bezetting De paus schijnt het besluit Ie hebken genomen om in de stad te blijven Er heerscht volmaakte orde Het Journal de Brutelles geeft aan de Katholieken van alle landen hel denkbeeld in overweging om zich met elkander Ie verslaan omtrent h J indienen van adressen aan hun rcsp gouvernementen met het verzoek om de plaats gegrepen feiten in Italic niet te erkennen cu voorts om een algemeen pelitionnement in t leven te roepen ten einde Ie protesleeren tegen de aanhechting van Itomebij talie In Sleeswijk is een agitatie begonnen over art 5 van hei Prager trsolaat van ItiCS waarbij aan Denemarken teruggave beloofd is van het Dccusch prekenile Nooid aieeswijk Het stedelyk bestuur van lladerslchen heeft zich per adres lot den koning van Pruisen gewend om ia die afscheiding toe te stemmen De Duitschgczinde stad Kiel heeft inle cmlcel Z M verzocht nooit te willen toestaan cl Il NoordSlceswijk hetwelk steeds een inlcgreercnd deel van dat herlogdoin heeft uitgemaakt aan De onmogeliik is de lijn van afscheiding juist te trekken en van Denemarken de noodige waarborgen te erlangen omtrent het lot der daar wonende Duitsehers F B A N K R IJ E Ken onzer dagbladen geeft het volgende relaas van het gebeurde Ie Laon De correspondent zegt Dezer dagen had ik eene ontmoeting met een advocaat ran Laon die een van de acteurs is geweest in het I ontzettende drama dal te dier plaats weril afgespeeld i Hel verl aal dat hij ray van dut dramatische incident deed bevestigt ten volle de sedert bekend geworden bijzonderbedeu die den dapperen en patriotlischen kommandant van Laon generaal Thérémin d Hime volkomen vrijpleiien van He medeplichtigheid aan die vreeselyke catastrophe Het feit is zoo boven allen twijfel verheven dat de Pruisische kolonel von Alvensleben broeder vnn den generaal van dien naam zoodra hij van den eersten sehok hersteld was de ijlings toegesnelde Pruisische troLpen die de geheele stad te vuur en Ie zwaard wilden verwoesten tegenhield en zijnen onderhoongen beval ook niet de minste schade Ie berokkenen of eeuigen schijn van weerwraak Ic nemen De hertog van Mecklenburg die naar men weet gewond en gekneusd werd was moeilijker tot bedaren te brengen Ik zal een voorbeeld stellen riep hij uit in een hevigen aanval van toorn een voorbeeld waarvan men nog na duizend jaren zal gewagen De kolonel van Alvensleben slaagde er evenwel in hem tot reden Ie brengen door hem te betoogen dat de kommandant die van Parijs machtiging bad ontvangen zich over te geven in aanmerking genomen de volsirekle onmogelykheid eener verdediging van geen verraad beschuldigd kon worden ea dat in ieder geval toch eene ernstige enquête zou worden ingesteld Naar hetgeen mijn eijsraan mij voorls vertelde helwelk ook door andere inlichtingen bevestigd wordt zou zich een oud onderofficier van de artillerie die de waeht over de kruitkamer had op die plaats hebben opgesloten en de lont in het kruit hebben gestoken Natuu lijk was hij een van de eerste slachlollers en beeft men geen spoor van hem teruggevonden Vóór deze catastrophe had alles zich op de meest lojale en hoffelyke wij e toegedragen De kolonel von Alvensleben was in de citadel toegelaten en de kommandant had hem zijii degen overhandigd zeggende Bewaar hem ik zou hem aan geen betere handen kunnen toevertrouwen De oude generaal had moeite zich goed te houden en zyne tr men te bedwingen Ken oogenblik later volgde de ontploffing en wierp allen ter aarde ecnige honderden om niet weer op te staan Ken iweehondcrdtnl mobiele garden werden in eene droogc gracht geworpen die naar eene tweede onderaardsche kruitkamer leidde en voorkwamen door hunne lijken eene tweede nog vrceselyker onlplotfing die voor eker de geheele slad zou vernield hebbeu In de milil iire hospitalen komen vreemde vcru ondingen voor die voor de medische welenschap van prooi belang ijn Een soldaat heeft b v een kogel in hel hoofd tusschen den binnenwand llij is gezond eet