Goudsche Courant, woensdag 28 september 1870

ïMHen of luj voelt don kogel in ijn hoofd ich lii vvegen Een under is door oen kogi l in het voorhoofd Kclroll cn lie echter dniirin uiet is doorj edrongen m i ir lunss de hnid is gegann en juist trgciiuvor hi t pnnl van ingnn weder Ie voorschijn gekomen met achterlating van een bloedig spoor gelijk d it van een Indiaansch skalpeermes Een deide die in de hersens is geraakt heeft gedeeltelijk het geheugen rerloreu en is alle zelfsinndigi naamivoorilen vergeten Om een gi w er auu Ie duiden moet hij ieh van eene omschrijving bedienen Hoe groot de demoralisatie in hei leger vau MacMnhon was blgkt ten overvloede uil een onderschepten brief van een Frausch odicier He officieren zoo schrijft deze bestelen lualkunder Ons leger aangevoerd door de onbekwaanikte generaals en de meesi onwetende oflicieren van ganscli Europa bust iac boveiu ieii uit soid uen zunder rilt of icl Onve Afrikn mschc troepen ijn ons Icn vloek geweest zij hebben de rest van het leger door hun voorbeeld bedorven BELGIË Men kan zich moeilijk een denkbeeld vormen van de levendigheid die te Brussel door de aanwezigheid van duizenden Ernnsche uilgeuekenen heersclit liet is alsof de tuin der Tuilerien naar hel IJrusselsche Park verplaatst is Ue stralen zijn vol vandelnars die door hunne smaakvolle en rijke tniirtten de aaudauhl trekken De kleinhandel en de verkoopcrs lan artikelen van ueelde bevinden zich d iar nel bij maar t kan niet beletten dat handel en nijverheid stitsiaan In de industrieele centruina is de arbeid geheel of gedeeltelijk geslaakt Komt daarin niet spoedig verandering den gaat België met zorg en kommer den naderenden winter tegemoet DUITSCHLAND Do gevangenneming ran den heer Jnooby die zijn stem durfde verheffen legen de annexaliebegeerlijk heid waardoor men in irhooge kringen van Pruisen thans bevangen ia wekt grooteoulevredenheid onder de onafhankelijke bevolking op In een der bladen wordt te dezer zake nog geconstateerd dat de heer Jacoby niet voor een krijgsraad zal kannen terecht etaau omdat in de geheele provincie Pruisen iartoe Koningsbergen behoort geeu krijitsrand voor potieke vervolgingen bestiiot Tot welke b irbaarsche daden de oorlog soms aanleiding geelt deelt Gerstiicker ons mede in de ICóh Zeit ïe Couroelle beeft nene oude Fransche vrouw van 70jareD een gewonden stervenden Pruiaischen officier levend de oogen uilgesloken Ëeiiige oogcnblikken later drongen Pruisische huzaren het huis binnen ontdekten de gruweldaad sleepten de vrouw uanr bniten en tr ipten haar letterlijk dood Gerstiicker die het verhaal met gelooven kon liet htt lijk der oude opgraven en het feit bleek waar te zgn Doch tevens was hetzelfde Ooureelles ook getuige van tooncelen van liefde en welwillendheid tusschen de Johanniter broeders en een viertal geestelijke zusters De Johaniiiters hadden dm bekenden stelregrl van den pastoor in practijk gibrachl die de tO reglementaire jaren zijner huishondsler over twee huishoudstertjes verdeelde althans de znsterijes ilie in het hospitaal der Juhanniiers dienst deden waren jong en zagen er goed uit De verhouding tusschen beide partijen was echter na ir men opmerkte meer dan broeder en zusterlijk en ilc Priiisisclic opperbevelhebber maakte er erii einde a in door de Joliannilers te elasten de plaats te verlaten Dit geiihiedde onder protest daar de verplegers beweerden liet aan de bevelen van do militaire anloriifit ondei eseliikl te zijn zij vertrokken eu namen de zustertjes van liefde met zich t r ii ijt 2i i o ITALIË Garibnlili dien men in Frankrijk icrwaclit wordt op last van het Ii ihaansche kabinet streng op Caprera beiviiakt Ken rijkssloonibuol is bij het eiland gestationeerd om hem in oog te hundeii en zoo hij mocht willen vertrekken hein dit te beletten Garibaldi heeft zelf een briel van de regeeriiig ontvangen in anl oord op eene vraag of hel liem vergund is Frankrijk zijne diensten te leenen Hierop heeft hg ten intwoord ontvangen dat de regeering welke zich strikte onzijdigheid tot regel heeft gesteld hem die vergunning niet kan geven BINNENLAND Gouda ï7 SEriEMiiEtt Heden margen ten 10 ure heeft aan de Lage Vest alhier b j het inladen van het ij zerwerk bestemd voor de Kleiwcgsbrug zekere jongeling v V het ongeluk gehad twee vingers belangrijk te klemmen Zondagavond had de eerslc volks vocrstelling van l looneelgezelsehap onder direclie van den heer Bouwmeester in Tivoli plaats zoowel hel dr imu de geldduivel als de vaudeville twee nelen en oen geduchte werden flink afgespeeld bijna alle acteurs en actrices waren goed in hunne rulleu te huis en de hoofdpersonen speelden elfs buileiigewooii goed De zaal was luiuelijk goed bezet ij vleien ons dat dil bij de volgende voorstelling die over H dagen plaats zal hebben wederom het geval zal zijn Wanneer de keuüe der stukken steeds zóó is dat uiet alleen üid den prijs maar ook om de stukken de e voorstellingen iwUs voorstellingen kunnen worden genoemd dan gelooven vi ij niet alleen dat de r 2 UC8 n ye i i ir ooi dat hij in weerwil der lage entièe van U IO goede zaken zal doen In het achtste bnllelin van t hoofdcomité van het Koude Kruin worilt dringend verzocht het toe te zenden materieel in stevige maar kleine kisten Ie verpakken op de kisten te vermelden wal zij inhouden züüvccI rjogelijk zaken van één soort in iedere kisl eu vooral geen geld of brieven in de kisten in te luiten Voorts vraagt hel hoofd comité toezending Ie slaken vau bessensap bier en snoeperyen ilel mei al welkom zijn nu wollen dekens onderbroeken h inden waskaarsen irrigaieurs instrumeuten veiduur aarade melk kuSie extr ict chocoladepoeJer Liebig iract rijst eieren boter en rookvleesch Zulerdag werden de begroolingswetlen voor 1871 bij de tweede kamer dour den minister van financiën ingediend bij die gelegenheid wenl door hem hel gewone jaarlyksch overzicht van onzen fiuaneieelen toestand gegeven Hel sprak van zelf dat ook daarbij aan de builengewone lijdsomstandig hedeu werd herinnerd die ook van ons in het jaar 1870 eeue buitengewone uitgave van 4 milliocn hadden gevorderd terwijl ook de staatsinkomsten door de indirecte gevolgen van den oorlog Igden Zoo als dan ook te verwachten was geeft hel loopende jaar minder gunstige uitzichten dan vroegere jaren Er is een tekort dat geraamd worilt op ruim 9 800 000 Een gedeelte daarvan kan gevonden worden uit hel saldo van 1869 en uit de saldo s van koloniale rekeningen voor 1867 zoodal de regeering meent dat het ger iamde tekort bij de uilkomst niet hooger dan 8 luillioen zul eten Tot dekking van dit bedrag was in het vorige jaar reeds machtiging verleend om schalkistbillelten uit te geven De uukomst is dus vrij nel gelijk aan de verwachting hoewel de eerste uneindiger giiniiiger zou geweest zijn wanneer de liuiiengewüiie ui gaven voor t samenroepen der militie enz met waren vereischt Het voorstel dat de regeerlng in Juli deed uin op buitengewone ttijze in dio buiiengewoiie uilg iven Ie voorzien kan zij alzoo intrekken wanneer allhans de tijdsomstan dighedeu geeu ougunsligen keer nemen Wal uu de begrooting v in 1871 ainigual de uitgaven zijn daarop gebracht tol een bedrag van ruim yC niill oeii en de ontvangsten lol een bedrag van ruim 8ti millioen zooilat er oiigevetr UI raillioen Ie kort zoude zijn De regeerlng wil il iarvan 8 inilliuen dekken door een leeumg en hel overige duur bel i iiing Wal do leening belrefl deze wordt juist voor t beiii ig voorgesteld dat voor de spoorwegen is uilge rdkkeii terwijl wanneer eene leening van 35 milliocn kon worden gesloleii die som voldoende zou zijn voor de gcbeclc voltooiing van het spoorwegnet De belasting die de regiering voorstelt is eene bel istiiig oji de inkomsten lot een bedrag van i milliocn waardoor dan én de afsohnding der p ilentbelasting én de dekking van t na de leeiiing nog beslaaiulc tekort i ou worden verkregen W unieer de kamer nog in dit jaar tijd kon vinden hare ge d ieluen over dit laatste voorstel ie laten gaan zou de legeeriiig hel zeer in t belang van het land achieii dal dit geschiedde doch de leening heeft volstrekt geen haast daarvoor kan men genist een gunsiiger tijdstip afwachten Waar hel de vraag geldt aldus sprak de minisier aan hel einde zijner rede welke richling men al hebben Ie volgen om de toekomst on er Snancien te verzekeren de keu e voor mij niet moeilijk Aan het voorstel i l eene betrekkelijk geringe inspanning van eigen i acht moest de voorkeur gegeven worden boven a e andere middelen Aan terugkeer tot het stelsel ut het belang van onze OostIndische be illingen ondergeschikt verklaarde aan dal van hel moederland wordt door de regeering zelfs niet gedacht Hel m ig niet worden vergelen d il de vermindering van onzen rentelast met S s millioch jaars en het kapitaal van lOfi s o ioen voor onze sprorwcgcn ov Tan andere oordeclen bijv de kosten der emancipatie van de slaven in Wcsl Indii te zwijgen aan de koloniale balen zijn ontleend en dal in Indie zeer veel is uitgesteld geworden en vele behoeften onvervuld zijn gelaten Iteeds bij een vorige gelegenheid nam ik de vrijheid Ie doen opmerken dal het vermogen om ons zelveii Ie helpen geenszins ontbreekt maar dat het aankomt op den wil om de aanwezige kracht aan te wenden Ik doe een beroep op dien goeden wil Gisteren was in de 2 kamer de beraadslaging over hel adres van antwoord aan de orde Over de algemeene strekking werd het woord gevoerd door de hh van W issenaer C atwyck de Boo van Alderwereld en van Lyuden De eersie had in de troonrede gemis aan ópenhürtigheid ontwaard om niet te ieggen aan waarheid en in zijn zin 1 I c i u j d kauier geen bloolen weerklank zijn m iar eene naneenschakeling van resolutién omtrent hetgeen de kamer verlangde De heer da Roo wee op de omstandigheden waaronder dil adres crdi vastgesteld en in hel bijzonder op het beruchte Iraclaat waarbij Nederland en Belgic tusschen twee mogendheden zouden verdeeld worden Er hadden besprekingen plaatsgehad neigeen ander doel dan om twee kleine vreedzame landen die niemand kwaad doen tusschen twee groote mogendheden te verdeeicn Zijns inziens had de commissie in het adres moeien wyzen op den volksgeest niet enkel tot handhaving zijner neulrnliteit maar ook van zijne zelfstandigheid en onafhankelijkheid De heer van Lyuden besprak de bnitenlnndsche politiek de zinsneden in de troonrede daarop doelende waren duister zoodat hij gaarne eenige iuliohting zou omvangen Door den heer Jonckbloet werd ds algemeene strekking van hel ailres verdedigd en ondersfcheidcne ministers gaven omtrent verschillende punten inlichtingen De minister van buitenlandsche za cen verklaarde dat wal betrof de terugroeping van den gezant te Lonilen deze hail gevraagd teruggeroepen te wolden liever dan opheldering te geven over hetgeen de regeering hem had gevraagd Wat aangaat de moeilgkheden bij de handhaving van de neutraliteit gerezen die wa en geheel opgeheven De eene betrof de kolenquoestie en werd spoedig ten olgemeenen genoegen opgelost De andere betrof een Fransch oorlogschip dal langs Scheveningen was gestevend en de regeering heeft het verzoek gedaan om zoo mogelijk de schepen niet aan de kust te doen komen waarin m de bewilligd ia Wat betreft de verdeeling van Nediirland en België waarvan was gesproken van b sprekingen nopens Nederland weel do regeering voUtrekt niets Nederland is te zeer geacht in het buitenland dan dat het schandaal zou worden vertoond Nederlands onafhAnkelijkheid te willen aanranden Nederland eerbiedigt ieders zelfstandigheid en verwacht ook wederzijds diezelfde eerbiediging Hg verzekert ten slotte nader dat alle mogendheden vriendschappelijk jegens Nederland ge ind zijn Nadat de algemeene strekking van het adres was met 60 legen 11 stemmen goclgekeurd zijn de paragraphen 1 4 afgehandeld Slechts een amendrnienl vau den heer de lloo is aangenomen tot versterking der redactie van § 2 defensie Bij § 3 heeft de minister vau builenlaiidsohe zaken verklaard dat onze belrekkingen met Ciracas zijn afgebroker dat onze gezant te Parijs voor zoo ver hij weel aldaar verblijf houdl en dat met het nieuwe gouvernement officieuse betrekkingen zijn aangeknoopt zoo als iedere regeering doen moet tegenover een gouternement dal facto bestaat Heden is J 5 onderwijs aan de orde Laatste Berichten Brussel ïB Sept Naar de Times meent te ttcleii hicft Bazaine aangeboden te capituleeren ciiiier beding dat zijn leger de wapens behoulen en gedurende drie maanden uiet legen de Duilschers strijden zal De zending van den heer Thiers aan het hof van Si Petersburg zou ten doel hebben om de hulp van Rusland in te roopen aan hetwelk dan in het üüslen vrij spel zou worden gelalen Vrijdag jl rukien Fransche troepen uit Melz in de richting v in ïionville op doch werden na een gevecht van vier uren met verlies leruggcslugen Tours 2 f Sept De heer Cremieux minister Aan justitie heeft alhier per luchtballon den volgenden brief ontviingen van den minisier Gamballa te Parijs Parijs is gereed lot een heldhafiigen tegenstand Alle burgers zoowel die der nilerslen partijen als die der oude reactie zijn hel eens om het gouvernement krachtig te onilerstcuiicii Als gij in Prui sische dépêches melding vindt gemaakt van onlus