Goudsche Courant, woensdag 28 september 1870

ten to Parijs geloof hot dan niel maar spreek liet kracliliff legen VVij hebben iiaiizieiilijkc stnjilkr ichlen met alle noodige proviand eii ainniunilie Wij kunnen het den geheele winter Tolhoudeu Lii it Frankrgk beldhaflige pogingen aanwenden Hannover 2I Sept De heer Moollmg burgemeester vun Kiel is alhier aangekomen om van generaal Vogel von Faickenstein de opheffing der blokkade vnn die haven to verkrggen Brussel 20 Sept De Inddpendance deelt de nota mede vnn het Vcne uelaausoh gouvernemeut aan de Nederlandsche regsering in dato 12 Augustus Het genoemde gouvernernent treedt in dit fii k 1 eene e hlv diging vpa zyne h Ji het gebeurde met den heer Ilolandus Het hoopt dat Neilerland overtuigd van de loyale en vriendschappelijke gevoelens van Venezuela in nieuwe onderhandeliugen al willen treden die ongetwijfeld zullen leideu tot he 5lel der vriendschap en goede gezindheid tusschen beide landen Perrières 2 ï Sept Officieel hericU Behalve eenige onbeduidende patrouille gevechlen valt er van de operatieu der Duilsche korpsen voor Parijs heden niets te vermelden Br is een telegram uit Versailles ontvangen waarin mededeeling wordt gedaan omtrent het opslellcn der denle armee voor Parys Daaraan is alleen dit toegevoegd De ijand omlerneemt niets van ernsligen aard Op de Seine 7ijn drie kuiionneerbooteD gezien en overal bemerkt men verschansingen en barricades Brussel 26 Sept De regeering heeft in antwoord op eene interpellatie in den senaat medegedeeld dal de Belgische en Nederlandsche gezmilen te Kome zich met elkander hebben verstaan omtrent den terugtocht d r Zouaven uit de beide natiën lullende die gesamenlyk tot een convooi worden vereenigd Volgens een parliculler bericht zal hel convooi uit Verona veruekken en de route over Duilschland nemen Brussel 2 Sept Tengevolge der proclamatie vnn het gouvernement te Tours zal naar men meldt binnen kort ren manifest verschenen van den exkei er Nnpole in mei betrekking tot den legenwoordi jen toesiand Iltl manifest zal tegelijk te Brussel en te Londen hel licht zien De heer Conti keizerlijk secretaris wurdi genoemd als de Tooruaamste auteur van dat siuk Weenen 26 Sept Het lagerhuis heeft heden het voorstel van den heer Uechbaucr strckkeude om de verkie ing van een voorzitler op nieuw te verdagen tot de komst van de afgevaardigden uit Bohemen rerworpen met 68 tegen 67 steromen Daarna ia besloten de verkiezing van den president te doen plaats hebben door het afroepen van d i namen Weenen 26 Sept Met groote meerdei heid en bij aanwezigheid van alle partijen is de heei Hopfen tot presidenten zijn de heereu Vidulich rn graaf Kuenburg lot vice presidenten vanden rijk mad gekozen Het adres ontwerp van den heer Fascolini is met een meerderheid van 1 stem aangenomen De heer Keichbauer verklaarde namens de conslitnlioiieeleii dat dezen niet aan een meritorische behandeling van de voorstellen des rgksraad konden deelnemen zoolang niet alle pogingen waren aangewend tot regeling van den Bohcemschen rijk raad Hij proponeerde de urgei l verklaring van een voorslcl strekkende om de regeering uit te iiooili ri ii tot hel verdagen van den rijksraad De urgentie t tii dit voorstel werd vernorpen Morgen is aan de orde de bespreking van hel ontiverp adres Berlijn 26 Sept In het Duilsche legirkanip rondom Meiz is mets bekend van aanbiedingen lot apilulalic van Bazaine s zijde Uit Miindülsheiin wordt gemeld dal tengevolge van aanhoudenden nachtelijken arbeid de bifs breeder gemaakt is Perrières 26 Sept in het koninklijk hoofdkwartier alhier orden loebereiilse en gemaakt lot een meer langdurig verblijf Drie lelegraallijnen houden de communicatie met de legers in stand üedurende zijn oponthoud alhier onderhield zich de heer Faire sleehls met grnaf von Bismarck niet met generaal von Moltke Wiesbaden 20 Sept Voor den maarschalk Mau Mihon is hier ter stede een woning gehuurd Brussel 2fi Sept In den senaat heeft de hear Soluyns geprolrsleenl legen den inval van Italië m het pauselijk grondgebied hij stelde de positie van den ruoinschen staal gelijk met die waarin l i f ie door het recht van t e sterkste zou kunnen gettr H lit worden Verder vroeg de hrer Soloyns of de rcgeeriiil maatregelen hud genomen lol bescherming der in pauselijken di nsl staande Belgen De heer Aneilian antwoordde hierop dat Belgié Is onzijdige MugenilheiJ met om ichliglicid moest te werk gaan dat intusschen inslrucliin waren gcgcveu tol bescherming der betrokken lundgenooien Cieen enkele iielg was bij het innemen van Home gesneuveld doch eltelyke Belgische zouaven waren licht gekwetst De heer Heynljes Met zich krachtig uit legen gelijkstelling van den pauselijken Slaat met België Zijne woorden lokten hevige protesten van de rechterzijde uit waaraan even wel de leden der Kegeering geen deel uamen Berlijn 36 September Volgens de Kieler Ztg is de handelsscheepvaart in de haven van Kiel bij dag en bij kalme zee weder toegesiaan Zoo spoediV doenliik zal pok de nachtelijke vaart worden opengesteld INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur In uwe courant van 25 Sept n 950 lees ik eene gemoedelijke ontboezeming van den bij ons allen geiichlen rustenden predikant M A G Vorstman amvangende mei de woorden Mochten alle vraagstukken even gemakkcigk opgelost kunnen wordeu als dat van de tractemenls verhooging der vier predikanten in vrrbai d met de ryksioelage voor het vc looden der kerkglazcn De door dien geacbten schrijver gegevene oplossing geheel voor zijne rekening latende veroorloof ik mij de oplossing van een ander vraagstuk hetwelk door kerkvoogden en notabelen der hervormde gemeente alhier aan de beslissing der slemgerechtigde leden dier gemeente bg circulaire van 15 September jl wordt onderworpen onder de aandacht mgner mede kiezers te brengen Dat vraagstuk is wilt g j het vastgestelde reglement voor deze gemeente zitm opgevolgd Bu ik vraag Wat zal hel gevolg lijn wanneer wij deze vraag jnet ja beantwoorden Dat een collegie van kerkvoogden en notabelen hetwelk behoort samengesteld ie zijn uil manneii die eigen oordeel ondervinding en kennis gebruikende en hunne besluiten aan geeneii dikiverf eigenbelang zoekenden invloed onderwerpende zooaU het thans is samengesteld blijft bestaan en lerder zal administreeren onder toe icht van provinciale collegien en van een algemeeiie collegie en wg dus door ja te eggen nns zegel hechten aan de handelingen en besluiten welke vooral 1 1 de laatste tgdeii door net besiuur genomen zgn dat wg daardoor goedkeuren dat zg met het oug op den guniitigcn toestand van de financiën onzer gemeente iioia bene in 1S69 werd nog ƒ 1000 opgenomen tot voldoening van onbetaalde rekeningen van vorige jaren besloten het traclement van elk der vier predikanten met ƒ 100 te verhoogeu Dal wg het eerlijk en met de waardigheid onzer gemeente strookende vinden dat z goed konden vinden eene leening von ƒ 20 000 laiigegnaii ondec voorwaarde dal daarvan jaarlgks ƒ OllO zonde afgelost worden dat zij zeg ik mi t l oog op die zoo zeer door hen gCHeiischle Iraclemenls verhooging die aflossing van lOtlti op ƒ 51 0 Iiraclilen Kn om kort te gaan dat wg zoo doende billgken dat meergenoemd bestuur in plaats van af te wachten zoo als naar mijn bescheiden oordeel betamelijk en plichtmatig zuu geweest zgn dal de gemeenieledrn hun uorileel over de voorgestelde re organisalie ondpii niigebraclil lieh i ii tlians die dour de geiiifiite nii l algemeen goedt ekeiirde iracleinenlsver hoofiiiig als hel ware bg verrassing heeft doorgcdieven Kn al zal h M gevolg gn wanneer ng de e vraag met iiteït beaiiUv oorden dal de thans beslaande eollegicii lan kerkvoogden en notabelen zijn ontboH den en de kie ers zullen geroepen worden ora op nieuw in de benoeming van kerkvoogden en notabelen Ie voorzien Toen ik mij heden morgen ten huize van den koster ter Iczmg van hel reglement alsmede van Ie lijst der stemgerechtigde leden der gemeente bevond besefte ik eerst ten volle de moeilijkheid der oplossing van het door ons op te lossen vraagstuk en werd myn gevoelen in tnecstrijd gebracht door dat gezegde koster aan ien ik niel gaarne adminislralicve kennis op kerkelijk gebied zou durven ontzeggen mg lerklaarde dat het tegenwoordig besiuur voorlreffelgk en ieder dus die de gestelde vraag met beantwoordde gek sic was Hoogst aangenaam zal t mij zgn door inlichting in ui veelgelezen blad mijnen twijfel opgeheven en mgiiiii iweeBlrijd gecindigd te zien Joudii 20 Sept 1870 Mr J n VAN GENNEP Uittreksel uit de Memorie van toelichting op den Elaat van bcgrooting der Ink en Uilg van de Gem Gouda voor de dienst van 1871 Vervolg Hoofdstuk 2 71 1 Voor het onderhoud van straten en pleinen wordt 3180 minder voorgedragen dan bnde begrooting voor 1870 Het voornemen is te vernieuwen het laatste gedeelte van den Fluweelen Singel waartoenoodig zgn 100 000 Veohtsche straatklinkers Waalvorm 19 per 1000 is ƒ 1900 en te voltoogen de triiat langsde Uuut uaiisgiaciii MaartUK worocii vt eis iiL 80 000 Vechtsche straatklinkers u n P 1000 is 1360 Voor het onderhoud der overige straten wordt gevorderd 30 000 IJsseUlraalklinkers a ƒ 7 perlUOO is 2 0 Voor zand klei aarde puin enz 1660 Voor staketsels palen gootplanken enz 350 5470 72 2 VüO onderhoud van wegen en voetpadenis ƒ 75 meer geraamd dan bij de vorige begr Men rekent noodig Ie hebben Voor zand f 600 tl puin klei eui 180 n aankoop en beplant v boomgewas 100 oiiderh van den toegangsweg naar het station van den lihgnspoorweg 530 1410 76 6 De post onderhoud van havens enz is verhoogd met ƒ 8540 grooleudeels een gevolg dat de kosten van hel bevaarbaar houden van den Turfsingel en hel onderhou der kaaimuren meerpalen schoegingen ent ii en langs den IJssel thans uit dezen post moeien wordeu bestreden terwgl zg vroeger werden voldaan uit den post onderhoud van jaagpad enz Zie volgii 84 Hel voorgedragen cijfer is noodig om te voorzien in het onderhoud van de IJsselhaveiisluis de donkere sluis en die bg het Arasterdamsche Veer 200 het Moordrechlsche Verlaat 100 300 240 100 2500 40 de sluizen achter de kerk in de Peperslaat en achier de Viscnm met de daarbij behooreude louwen blokken enz gordingwerken ichoegingen en plankieren de meerpalen en boomplankea de kaaimuren mitsgaders het boenen en teeren der beschoegingen de kranen 60 2600 3000 terwijl voor hel nfdammen van de doorgangen aan den IJssel en verdere walerkeeringen binnen de gemeente met de daarvoor noodige materialen en gereedschappen wordt beschikbaar gesteld Voorts W dl vereischt a Voor de vernieuwing van de deuren aan de donkere sluis met de daarbij behooreude gordingwerken Ij Voor het bevaarbaar houden van den Turfsingel en het onderhoud ven kaaimuren meerpalen schoegingen enz in en langs den IJssel c Voor het maken van een bazallmuur langs hel jaagpad onder deze gemeenle 3000 d Voor aankoop en lu plaatsen van tivee due d alven in de Gouwe en de Kallensiiigclgraidit 2500 ƒ 14630 79 9 De som uitgetrokken voor kosten vanaanleg en onderhoud der burgerlijke begraafplaats is verminderd met ƒ 124 wordende de voorgedragen som noodig geacht om de daarvoor te docneuitgaven Ie bestrijden welke bestaan in het onderhoud der begraafplaats ƒ 180 de jaarwedde van den Directeur 150 de bezoldiging van 2 grafmakers ieder a i neeks n 416 746 81 11 De post kosten der vern euwing van bruggen is verminderd roet 36 500 De voolgedragen som strekt grooleudeels om de vaart Joor de stad voor schepen met staande masten toegankelijk Ie mnkeii Uil de voorgedragen som olleu worden gekweten 0 het al breken der biug over de donkere sluis hetvervangen van lUvelve door eene plaalij eren dr iaibrng met eene doorvaart v 6 40 meier geraamdop 16000 b die van het afbreken der Slecpersbrufj en het in orde brengen der straat cii der kaaimuren daar ter plaatse met verandering der leuningen zonder